Europæisk betalingspåkrav

Nederlandene
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en procedure for betalingspåbud?

Der kan skelnes mellem den europæiske betalingspåkravsprocedure og procedurerne for inddrivelse af gæld og andre tilgodehavender i Nederlandene. For oplysninger om sidstnævnte henvises der til "småkrav".

Den europæiske betalingspåkravsprocedure (forordning (EF) nr. 1896/2006, som trådte i kraft den 12. december 2008), i det følgende benævnt "EOP", giver mulighed for inddrivelse af grænseoverskridende ubestridte krav på det civil- og handelsretlige område ved hjælp af en ensartet procedure baseret på formularer (http://www.overheid.nl/).

En grænseoverskridende sag er en tvist, hvor mindst en af parterne har bopæl eller sædvanligt opholdssted i en anden medlemsstat end den, hvor retten er beliggende. Den europæiske betalingspåkravsprocedure er indført med henblik på inddrivelse af pengekrav på et angivet beløb, som er forfaldent på det tidspunkt, hvor anmodningen om et europæisk betalingspåkrav indgives.

Forordningen finder anvendelse mellem alle EU-lande med undtagelse af Danmark. Nederlandene indførte EOP-forskriften ved gennemførelsesretsakt (Uitvoeringswet (EBB-Vo)) af 29. maj 2009 for at gennemføre den europæiske betalingspåkravsprocedure i Nederlandene.

Nederlandene ikke har en ensartet procedure for inddrivelse af ubestridte pengekrav, som ikke er grænseoverskridende. Betalingspåkravet blev ophævet ved udgangen af 1991 med indførelsen af proceduren for den kantonale ret (kantongerechtprocedure). Indkaldelse til forhandlinger er påkrævet, for at en part i sådanne sager kan påberåbe sig sin ret over for en modvillig debitor. Se også "småkrav" og "Hvad er næste trin?"

Den europæiske betalingspåkravsprocedure er indført for krav på over 2 000 EUR.

Anmodningen om et europæisk betalingspåkrav indgives skriftligt ved hjælp af standardformularer under hele proceduren. Disse formularer er tilgængelige på alle officielle sprog under Dynamiske formularer på den europæiske e-justiceportal (https://e-justice.europa.eu).

I Nederlandene er byretten i Haag (Rechtbank) udpeget som kompetent ret i forbindelse med anmodninger i henhold til den europæiske betalingspåkravsprocedure. Nederlandene har i forbindelse med denne procedure valgt kun at acceptere formularer, der indgives på nederlandsk. Den ret, der behandler en anmodning om et europæisk betalingspåkrav, opkræver retsgebyrer. For yderligere oplysninger om den gældende takst henvises til http://www.rechtspraak.nl/.

Anmodning om EOP

En anmodning om et europæisk betalingspåkrav indgives til byretten i Haag ved anvendelse af formular A (https://e-justice.europa.eu).

Hvis formular A er ufuldstændig, anvender retten formular B til at give fordringshaver mulighed for at komplettere eller berigtige anmodningen inden for en bestemt frist.

Hvis anmodningen kun opfylder en del af de fastsatte betingelser, anvender retten formular C til at foreslå fordringshaver, at vedkommende foretager ændringer i den oprindelige anmodning. Fordringshaver skal besvare dette forslag inden for en frist fastsat af retten. Accepterer fordringshaver forslaget, udsteder retten det europæiske betalingspåkrav for den del af anmodningen, der er accepteret. Hvis fordringshaver ønsker det, kan vedkommende forsøge at inddrive den resterende del af kravet i henhold til national ret. Hvis fordringshaver ikke reagerer inden for den frist, som retten har fastsat, eller afviser at acceptere de foreslåede ændringer af sin oprindelige anmodning, afviser retten den oprindelige anmodning i sin helhed. Såfremt anmodningen opfylder alle krav, vil retten normalt udstede et europæisk betalingspåkrav inden for 30 dage (ved anvendelse af formular E).

Indsigelse mod EOP

Retten underretter skyldner om det europæiske betalingspåkrav ved at sende det pr. anbefalet brev med bevis for modtagelse eller ved meddelelse af en foged. Skyldner bliver gjort bekendt med, at vedkommende har følgende muligheder:

  • at betale det beløb, der er angivet i betalingspåkravet til fordringshaveren, eller
  • senest 30 dage efter, at påkrævet forkyndes for eller meddeles skyldner, at rejse indsigelse ved at anvende formular F.

Hvis der indgives en indsigelse, afsluttes den europæiske betalingspåkravsprocedure. Proceduren fortsætter herefter i overensstemmelse med bestemmelserne i den nationale retspleje (se også afsnit 1.7). Hvis skyldner ikke rejser indsigelse inden for den fastsatte frist, erklærer den udstedende ret det europæiske betalingspåkrav for eksigibelt (ved anvendelse af formular G) og sender denne afgørelse til fordringshaveren.

Et betalingskrav, som er blevet erklæret eksigibelt i den oprindelige medlemsstat, anerkendes i alle medlemsstater og kan fuldbyrdes i alle medlemsstater, uden at der kræves en afgørelse om eksibilitet.

1.1 I hvilke tilfælde kan proceduren anvendes?

Et europæisk betalingspåkrav kan indhentes for pengekrav på det civil- og handelsretlige område, der er forfaldent til betaling og har karakter af "grænseoverskridende krav" (se også afsnit 1.1.1). Der er tale om et grænseoverskridende krav, når kreditor og debitor har bopæl i forskellige EU-medlemsstater.

1.1.1 Hvilke typer krav er omfattet af proceduren (f.eks. kun pengekrav eller kun kontraktlige krav)?

Det materielle anvendelsesområde for det europæiske betalingspåkrav er begrænset til sager på det civil- og handelsretlige område. Følgende forhold er ikke omfattet af det europæiske betalingspåkrav:

  • spørgsmål vedrørende skat
  • spørgsmål vedrørende told
  • spørgsmål vedrørende administrative anliggender
  • spørgsmål vedrørende statens ansvar
  • spørgsmål vedrørende insolvenslovgivning, formueforhold mellem ægtefæller, arveret samt social sikring og
  • sager vedrørende forpligtelser uden for kontrakt (især som følge af ulovlige handlinger), medmindre de er omfattet af en aftale mellem parterne, eller der foreligger en gældsvedgåelse, eller sagen vedrører opgjort gæld i forbindelse med sameje.

1.1.2 Er der en øvre beløbsgrænse for kravet?

Der ikke er ingen øvre grænse for den europæiske betalingspåkravsprocedure eller for procedurer om intern gældsinddrivelse.

1.1.3 Er det frivilligt eller obligatorisk at anvende denne procedure?

Den europæiske betalingspåkravsprocedure er valgfri.

1.1.4 Kan proceduren anvendes, hvis skyldner har bopæl i en anden medlemsstat eller i et tredjeland?

Hvis retsafgørelsen skal fuldbyrdes i et land uden for EU, afhænger spørgsmålet om betalingspåkravsproceduren kan gennemføres, og i så fald om det europæiske betalingspåkrav kan fuldbyrdes, af det pågældende lands internationale privatret. I mange tilfælde kræves der et fuldbyrdelsesdokument (exequatur).

1.2 Den kompetente domstol

I Nederlandene er byretten i Haag udpeget som kompetent ret i forbindelse med anmodninger under den europæiske betalingspåkravsprocedure. Nederlandene har i forbindelse med denne procedure valgt kun at acceptere formularer, der indgives på nederlandsk. Fordringshaver skal betale retsgebyret, når anmodningen om et europæisk betalingspåkrav er fremsat. For oplysninger om gældende takst henvises der til http://www.rechtspraak.nl/.

1.3 Formkrav

Det europæiske betalingspåkrav skal udstedes så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest 30 dage efter fremsættelse af anmodningen.

En anmodning om et europæisk betalingspåkrav indgives ved hjælp af formular A (https://e-justice.europa.eu). Nederlandene har valgt kun at acceptere formularer, der indgives på nederlandsk.

Anmodningsformularen kan indgives i papirform eller ved anvendelse af ethvert andet kommunikationsmiddel, som accepteres af retten.

I medfør af artikel 7, stk. 2, i EOP-forskriften skal anmodningen indeholde:

a) oplysninger om parterne og den ret, som anmodningen indgives til

b) kravets størrelse

c) såfremt der kræves renter: rentesats og renteperiode

d) den retlige interesse, herunder en beskrivelse af de forhold, der påberåbes som grundlag for kravet

e) en beskrivelse af bevisligheder

f) kompetencegrundlaget

g) sagens grænseoverskridende karakter.

I en europæisk betalingspåkravsprocedure skal fordringshaver erklære, at vedkommende har udfyldt formular A sandfærdigt og i god tro. Det europæiske betalingspåkrav udstedes alene på grundlag af oplysningerne fra fordringshaver, og oplysningerne bliver ikke prøvet af retten.

Det europæiske betalingspåkrav forkyndes for skyldner ved anbefalet brev med bevis for modtagelse eller ved forkyndelse af en foged. Selve returneringen af bekræftelse på modtagelsen til justitskontoret giver retten mulighed for at afgøre, om det europæiske betalingspåkrav kan erklæres for foreløbigt eksigibelt. Hvis påkravet forkyndes af en foged, hyrer retten en foged til dette formål.

1.3.1 Skal der bruges en standardformular? (Hvor fås den i givet fald?)

Ja, det er obligatorisk at anvende standardformularer i forbindelse med en europæisk betalingspåkravsprocedure. Disse kan downloades på https://e-justice.europa.eu.

1.3.2 Skal man være repræsenteret af en advokat?

Nej, i forbindelse med den europæiske betalingspåkravsprocedure er der ikke krav om repræsentation ved en advokat, og parterne behøver ikke at give møde for retten. For så vidt angår en procedure for inddrivelse af gæld i Nederlandene er procedurens art og kravets størrelse afgørende for, om repræsentation ved en advokat er obligatorisk. Se også "småkrav" og "indbringelse af en sag for retten".

1.3.3 Hvor detaljeret skal kravet begrundes?

Begrundelsen for kravet, herunder en beskrivelse af de beviser, som kravet er baseret på, skal fremgå af standardformular A for den europæiske betalingspåkravsprocedure, en mere detaljeret beskrivelse er derimod ikke nødvendig.

1.3.4 Skal der forelægges skriftlig dokumentation for de krav, der gøres gældende? Hvilke dokumenter kan i givet fald tjene som bevis?

I princippet er det inden for rammerne af en europæisk betalingspåkravsprocedure ikke nødvendigt at fremlægge yderligere dokumentation for kravet. De foreliggende beviser skal beskrives i formular A.

1.4 Afvisning af begæringen

Anmodningen skal afvises, hvis den ikke opfylder de fastsatte krav. Hvis anmodningen om et europæisk betalingspåkrav kun opfylder nogle af de fastsatte betingelser, får fordringshaver mulighed for at komplettere eller berigtige anmodningen eller acceptere rettens foreslåede ændringer. Hvis fordringshaver ikke returnerer sit svar inden for den af retten fastsatte frist eller afviser at acceptere rettens forslag, afvises anmodningen om et europæisk betalingspåkrav som helhed. Det er ikke muligt at anke afvisningen af en anmodning. Fordringshaver kan dog fortsat gøre sit krav gældende ved at indgive en anden anmodning om et europæisk betalingspåkrav eller ved hjælp af en anden procedure, der er fastsat i lovgivningen i en medlemsstat.

1.5 Klageadgang

Der er ingen ankeadgang. Skyldner har dog mulighed for at anmode om prøvelse. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 1.8. For så vidt angår en procedure i Nederlandene er der normalt mulighed for at anke.

1.6 Indsigelse

Skyldner kan indgive en indsigelse senest 30 dage efter forkyndelse af eller meddelelse om betalingspåkrav. Vedkommende skal indgive sin indsigelse ved at anvende formular F (https://e-justice.europa.eu) og er kun forpligtet til at anfægte kravet. Der kræves ingen yderligere begrundelse.

1.7 Hvis der gøres indsigelse

Hvis skyldner indgiver en indsigelse rettidigt (inden for 30 dage) ved hjælp af formular F, afsluttes den europæiske betalingspåkravsprocedure. Proceduren fortsætter herefter som en hovedsag, medmindre fordringshaver i et tillæg til anmodningen om et europæisk betalingspåkrav modsætter sig overgang til en almindelig civil retssag. Fordringshaver kan også gøre dette på et senere tidspunkt, men før betalingspåkravet udstedes (artikel 7, stk. 4, i EOP-forskriften).

1.8 Hvis der ikke gøres indsigelse

Hvis skyldner ikke indgiver en indsigelse inden for en frist på 30 dage, anvender retten standardformular G til på eget initiativ at erklære det europæiske betalingspåkrav for eksigibelt og sender det eksigible europæiske betalingspåkrav til fordringshaver. Et europæisk betalingspåkrav, der er blevet erklæret for eksigibelt, er eksigibelt i alle medlemsstater, uden at der kræves en afgørelse om eksigibilitet. I medfør af artikel 9 i gennemførelsesretsakten for EOP-forskriften har skyldner mulighed for at fremsætte en anmodning om prøvelse (se også afsnit 1.8.2).

1.8.1 Hvad kræves der for at opnå en afgørelse, som kan tvangsfuldbyrdes?

Fuldbyrdelse af et europæisk betalingspåkrav er reguleret af national ret i fuldbyrdelsesstaten, medmindre andet fremgår af EOP-forskriften. Der skal fremlægges en kopi af det europæiske betalingspåkrav, som den udstedende ret har erklæret for eksigibelt, over for retten eller fuldbyrdelsesmyndigheden. Dette dokument skal opfylde de betingelser, der er nødvendige for at fastslå ægtheden. Desuden skal der indsendes en nederlandsk oversættelse af det europæiske betalingspåkrav.

I løbet af fuldbyrdelsesfasen må fuldbyrdelse kun afvises efter anmodning fra skyldneren. Et sådant afslag er muligt, hvis det europæiske betalingspåkrav er uforeneligt med en tidligere retsafgørelse eller kendelse, der er truffet i en medlemsstat eller i et tredjeland. Denne tidligere retsafgørelse (eller kendelse) skal have samme genstand og skal opfylde de betingelser, som er nødvendige for fuldbyrdelse i den pågældende medlemsstat, og det må ikke have været muligt at gøre uforenelighed gældende som indsigelse under behandlingen af sagen i udstedelsesstaten.

Fuldbyrdelse afslås, hvis skyldner allerede har betalt det beløb, der var genstand for det europæiske betalingspåkrav. Retten vil under ingen omstændigheder prøve et europæisk betalingspåkrav for så vidt angår sagens realitet.

1.8.2 Er en sådan afgørelse endelig, eller har skyldneren stadig mulighed for at appellere afgørelsen?

Et europæisk betalingspåkrav er endeligt, medmindre skyldner anmoder om en prøvelse.

Denne mulighed er fastsat i artikel 9 i gennemførelsesretsakten for EOP-forskriften. Det betyder, at skyldner under visse omstændigheder kan anmode den udstedende ret om prøvelse af det europæiske betalingspåkrav, selv efter fristen på 30 dage for indgivelse af en indsigelse. Denne anmodning skal fremsættes senest fire uger efter meddelelse af betalingspåkravet over for skyldner, efter de ekstraordinære omstændigheder, der betød, at en indsigelse ikke er gældende, eller efter skyldner blev bekendt med, at det europæiske betalingspåkrav var udstedt med urette.

Sidste opdatering: 10/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.