På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Europæisk betalingspåkrav

Nordirland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en procedure for betalingspåbud?

I Nordirland findes der ingen specifik inkassoprocedure, der indebærer et betalingspålæg. Dog findes der en procedure, der gør det muligt for sagsøger (plaintiff) at anmode retten om at afsige en udeblivelsesdom (judgment in default), hvis sagsøgte (defendant/respondent) ikke bestrider kravet under proceduren (default judgment procedure).

Det kan også være muligt at anvende det europæiske betalingspåkrav eller den europæiske småkravsprocedure i en grænseoverskridende sag i EU.

1.1 I hvilke tilfælde kan proceduren anvendes?

Procedurer med henblik på afsigelse af udeblivelsesdom indgår i Nordirlands civile retsplejeregler.

Når sagsøger fremsætter et krav for High Court, skal sagsøgte anerkende dette inden for en frist på 14 dage, efter at han har fået forkyndt stævningen, medmindre sagsøgte har bopæl uden Nordirland, idet fristen afhænger af, hvor sagsøgte bor, men dette er anført i et bilag til stævningen (writ of summonses).

I sager for County Court er fristen i almindelige civile sager og sager om mindre krav på 21 dage. Hvis sagsøgte ikke anerkender, at han har modtaget dokumentation vedrørende kravet og ønsker at bestride det, kan sagsøger anmode om udeblivelsesdom ved at indgive de behørige dokumenter til det relevante justitssekretariat.

1.1.1 Hvilke typer krav er omfattet af proceduren (f.eks. kun pengekrav eller kun kontraktlige krav)?

En udeblivelsesdom kan i Nordirland opnås inden for rammerne af følgende procedurer, i visse tilfælde dog kun efter rettens tilladelse:

 • gæld
 • skadeserstatning
 • tilbageholdelse af goder
 • generhvervelse af retten til jordbesiddelser.

I andre tilfælde skal der indgives en begæring til retten.

1.1.2 Er der en øvre beløbsgrænse for kravet?

For High Court er der ingen øvre grænse for kravets værdi.

County Court har almen civilretlig kompetence til at behandle og afgøre sager, hvor beløbskravet eller værdien af det omstridte løsøre ikke overstiger 30 000 GBP.

Småkravsproceduren henhører under County Court og sager med krav på højst 3 000 GBP kan behandles derefter.

1.1.3 Er det frivilligt eller obligatorisk at anvende denne procedure?

Proceduren for opnåelse af en udeblivelsesdom er en del af den almene civile retspleje. Det drejer sig ikke om en særprocedure. Det er frivilligt, om man vil anvende proceduren i den forstand, at udeblivelsesdommen ikke automatisk afsiges efter sagsøgtes manglende bestridelse af kravet inden for fristen.

For at opnå afsigelse af udeblivelsesdommen skal sagsøger anmode eller indgive begæring herom. Det står ligeledes sagsøgte frit ikke at bestride kravet.

1.1.4 Kan proceduren anvendes, hvis skyldner har bopæl i en anden medlemsstat eller i et tredjeland?

Hvis der mellem Det Forenede Kongerige og andre medlemsstater er indgået en aftale om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser, eller andre lignende aftaler med andre lande, kan proceduren anvendes, hvis skyldner bor i en anden medlemsstat eller i et tredjeland.

Sagsøger skal sikre sig, at kravet forkyndes for skyldner på behørig vis i overensstemmelse med reglerne om forkyndelse af dokumenter uden for Nordirland.

Hvis sagsøgte ikke reagerer på kravet, skal sagsøger indgive en begæring til retten om tilladelse til opnåelse af en udeblivelsesdom efter den sædvanlige fremgangsmåde.

1.2 Den kompetente domstol

I Nordirland opnås udeblivelsesdommen fra den retsinstans, hvor sagen blev anlagt.

1.3 Formkrav

Ud over ovennævnte krav – dvs. at sagsøger skal følge de rette procedurer ved fremsættelse af kravet, og at sagsøgte ikke har reageret i tide – skal følgende formkrav være opfyldt for at opnå afsigelse af en udeblivelsesdom:

For High Court kan en sagsøger, der er berettiget til afsigelse af dom som følge af udeblivelse eller manglende bestridelse, opnå dommens afsigelse ved at fremlægge følgende dokumentation for High Court's relevante justitssekretariat:

Udeblivelse

 • det originale indledende processkrift (writ)
 • en erklæring på tro og love om, at stævningen er forkyndt (Affidavit of Service)
 • en gældserklæring (Affidavit of Debt), hvis kravet vedrører et bestemt beløb
 • hvis der er tale om fast ejendom en erklæring om, at ejendommen ikke er beregnet til beboelse

Manglende bestridelse

 • det originale indledende processkrift (writ)
 • kopi af tilsigelsen til retsmødet
 • en gældserklæring, hvis kravet vedrører et bestemt beløb
 • en attest, hvoraf det fremgår, at et svarskrift ikke er blevet forkyndt
 • hvis der er tale om fast ejendom en erklæring om, at ejendommen ikke er beregnet til beboelse

For County Court kan en sagsøger, der er berettiget til afsigelse af dom som følge af manglende bestridelse, opnå dommens afsigelse ved at fremlægge tilsvarende dokumentation som anført ovenfor for det pågældende justitssekretariat.

I sager om mindre krav findes der en særlig formular med titlen "Anmodning om en udeblivelsesdom" (Application for a default decree), som sagsøger skal udfylde og indgive til det relevante dommerkontor.

1.3.1 Skal der bruges en standardformular? (Hvor fås den i givet fald?)

De nødvendige formularer, der skal anvendes ved sagens anlæggelse og senere i procedurerne, er fastlagt i følgende lovbekendtgørelser:

 • The Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 [S.R. 1980 No. 346]
 • County Court Rules (Northern Ireland) 1981 [S.R.1981 No.225]

Disse kan tilgås på webstedet for Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

1.3.2 Skal man være repræsenteret af en advokat?

Nej. Almindeligvis kan det dog kun tilrådes at søge bistand fra en sagfører. Domstolspersonalet er ikke kvalificeret til at give nogen af praterne juridisk rådgivning.

1.3.3 Hvor detaljeret skal kravet begrundes?

Da en begæring om afsigelse af en udeblivelsesdom indgår i Nordirlands civile retspleje, er det først nødvendigt, at sagsøger anlægger sag på sædvanlig vis, og det indledende processkrift vil så skulle indeholde nærmere oplysninger om kravet. Begæringen om en udeblivelsesdom skal være begrundet.

1.3.4 Skal der forelægges skriftlig dokumentation for de krav, der gøres gældende? Hvilke dokumenter kan i givet fald tjene som bevis?

Skriftlig dokumentation for det pågældende krav skal indgå i de dokumenter, der indgives til retten med henblik på begæring om afsigelse af udeblivelsesdom.

1.4 Afvisning af begæringen

Når sagsøger over for sagsøgte fremsætter påstand om et krav, hvis beløb bør fastsættes af retten, og sagsøgte ikke meddeler hensigt om at bestride kravet, kan sagsøger søge afsigelse af en dom, hvori beløbet vurderes af retten. Dommeren foretager så et skøn over kravets værdi, og kan enten fastsætte det skyldige beløb eller beslutte, at kravet ikke giver anledning til noget skyldigt beløb.

Andre tilfælde kræver, at der indgives en begæring til dommeren om at beslutte, hvorvidt der kan afsiges en udeblivelsesdom. Det drejer sig bl.a. om sager, hvor kravet er forkyndt for sagsøgte i en anden retskreds, hvor sagsøgte er en stat, en offentlig britisk myndighed eller en person eller et organ, der nyder civilretlig immunitet.

Der skal også indgives en sådan begæring, hvis kravet er fremsat over for et barn eller en patient, eller hvis det drejer sig om et krav som følge af en ægtefælles forsømmelse (tort) af sine forpligtelser over for den anden.

1.5 Klageadgang

Sagsøgte kan indgive begæring om ændring af en udeblivelsesdom (f.eks. reducering af beløbet, hvis en del af gælden var betalt forud for dommen) eller tilsidesættelse af en udeblivelsesdom (dvs. en annullering).

Hvis sagsøger har grund til at mene, at de nærmere oplysninger om kravet ikke kom til sagsøgtes kendskab forud for dommen, er han forpligtet til at anmode retten om at tilsidesætte den udeblivelsesdom.

1.6 Indsigelse

Hvis sagsøgte ønsker at få en udeblivelsesdom annulleret eller ændret efter afsigelsen, skal han øjeblikkeligt indgive en begæring til retten om dette.

Retten kan ændre eller tilsidesætte udeblivelsesdommen, hvis den skønner, at der er rimelig grund til det, eller hvis sagsøgte har reel udsigt til at kunne forsvare sin sag med held.

1.7 Hvis der gøres indsigelse

Hvis sagsøgte formelt bestrider kravet inden for den fastsatte frist, fortsætter retsbehandlingen som for et normalt bestridt krav.

Hvis en udeblivelsesdom tilsidesættes efter vellykket indsigelse, kan det forekomme, at sagen må gå om, eller at sagsøgte skal gives mulighed for at bestride kravet. Det er dommeren, der i forhold til sagens omstændigheder træffer afgørelse herom.

1.8 Hvis der ikke gøres indsigelse

Proceduren for en udeblivelsesdom kan kun bringes i anvendelse som følge af sagsøgtes manglende bestridelse eller anerkendelse af kravet inden for fristen. Det er først derefter, at sagsøger kan indgive begæring om afsigelse af en udeblivelsesdom.

1.8.1 Hvad kræves der for at opnå en afgørelse, som kan tvangsfuldbyrdes?

Udeblivelsesdommen er en retsafgørelse, som sagsøger kan fuldbyrde over for sagsøgte. Procedurerne for opnåelse af en udeblivelsesdom er beskrevet under punkt 1.3 ovenfor.

1.8.2 Er en sådan afgørelse endelig, eller har skyldneren stadig mulighed for at appellere afgørelsen?

Som beskrevet ovenfor kan sagsøgte anmode retten om at ændre eller tilsidesætte udeblivelsesdommen (dvs. ændre betingelserne eller annullere den i sin helhed).

Retten kan ændre eller tilsidesætte udeblivelsesdommen, hvis den skønner, at der er tale om procedurefejl, eller at sagsøgte har reel udsigt til at kunne forsvare sin sag med held, eller at der er anden god grund hertil.

Relevante links

Yderligere oplysninger om procedurerne findes på webstedet for det nordirske retsvæsen, Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Bistand til sagsparter med handicap

Nogle justitssekretariater har en kundeservice, som kan yde bistand. Hvis dette ikke er tilfældet, kan personer med handicap rette henvendelse til retsvæsenets oplysningstjeneste, Northern Ireland Courts and Tribunals Service Communication Team, på tlf. +44 300 200 7812.

Sidste opdatering: 13/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.