Europæisk betalingspåkrav

Polen
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en procedure for betalingspåbud?

1.1 I hvilke tilfælde kan proceduren anvendes?

1.1.1 Hvilke typer krav er omfattet af proceduren (f.eks. kun pengekrav eller kun kontraktlige krav)?

Retten udsteder et betalingspåkrav, hvis fordringshaveren fremsætter et pengekrav eller et krav om en ydelse, der træder i stedet herfor.

1.1.2 Er der en øvre beløbsgrænse for kravet?

Et betalingspåkrav kan udstedes uanset kravets størrelse.

1.1.3 Er det frivilligt eller obligatorisk at anvende denne procedure?

Proceduren er valgfri. Retten udsteder et betalingspåkrav efter skriftlig anmodning fra den fordringshaver, der har fremsat kravet.

1.1.4 Kan proceduren anvendes, hvis skyldner har bopæl i en anden medlemsstat eller i et tredjeland?

En procedure vedrørende betalingspåkrav kan ikke indledes, hvis betalingspåkravet ikke kan forkyndes for skyldneren i Polen.

1.2 Den kompetente domstol

Proceduren vedrørende betalingspåkrav henhører under distrikst- (rejonowy) og regionalretternes (okręgowy) kompetence.

1.3 Formkrav

1.3.1 Skal der bruges en standardformular? (Hvor fås den i givet fald?)

Der er ingen standardblanket.

1.3.2 Skal man være repræsenteret af en advokat?

Det er ikke obligatorisk at være repræsenteret af en advokat (przymus adwokacki) under en procedure vedrørende betalingspåkrav.

1.3.3 Hvor detaljeret skal kravet begrundes?

I stævningen skal kravet angives præcist, og der skal redegøres for de faktiske omstændigheder, der begrunder kravet.

1.3.4 Skal der forelægges skriftlig dokumentation for de krav, der gøres gældende? Hvilke dokumenter kan i givet fald tjene som bevis?

De omstændigheder, der begrunder kravet, skal dokumenteres ved, at følgende dokumenter vedlægges stævningen:

a)     et officielt dokument

b)     en faktura accepteret af skyldneren

c)     krav om betaling rettet til skyldneren og skyldnerens skriftlige erklæring om anerkendelse af det udestående beløb

d)     En anmodning om betaling accepteret af skyldneren, returneret af banken og ikke betalt på grund af manglende midler på bankkontoen.

Retten udsteder også et betalingspåkrav til skyldneren på grundlag af en korrekt udfyldt egenveksel, check, garanti eller et gældsbrev, hvis ægthed og indhold er utvivlsom.

1.4 Afvisning af begæringen

Retten afviser stævningen:

  1. hvis en retsprocedure ikke er tilladt,
  2. hvis der verserer en sag vedrørende samme krav mellem de samme parter, eller en sådan sag allerede er blevet afgjort,
  3. hvis en af parterne ikke har proceshabilitet eller hvis fordringshaveren ikke har retlig handleevne og ikke er repræsenteret af en rettergangsfuldmægtig ifølge loven, eller hvis sammensætningen af fordringshaverens ledende organisatoriske enhed er mangelfuld i en sådan grad, at dette forhindrer vedkommende i at føre sagen.

1.5 Klageadgang

Jf. punkt 1.6.

1.6 Indsigelse

En skriftlig indsigelse skal indgives til den ret, der har udstedt betalingspåkravet. Sagsøgte skal heri angive, om vedkommende rejser indsigelse mod påkravet i sin helhed eller kun delvist, og skal anføre de anbringender, der fremsættes til støtte for kravet, før realitetsbehandlingen af sagen indledes, idet adgangen til at fremsætte dem ellers bortfalder, samt de faktiske omstændigheder og beviserne. Retten vil se bort fra påstande og beviser, der indgives for sent, medmindre parten godtgør, at vedkommende var uden skyld i den manglende indgivelse af dem som del af indsigelsen, eller at tilladelse til at fremføre for sent fremsatte påstande og beviser ikke vil forsinke sagen, eller at der foreligger andre ekstraordinære omstændigheder.

1.7 Hvis der gøres indsigelse

Hvis en indsigelse er indgivet forskriftsmæssigt, berammer retten et retsmøde og træffer bestemmelse om forkyndelse af erklæringen for fordringshaveren.

1.8 Hvis der ikke gøres indsigelse

Efter udstedelsen udgør betalingspåkravet en "sikringskendelse" (tytuł zabezpieczenia), og den kan fuldbyrdes uden at skulle erklæres eksigibel.

1.8.1 Hvad kræves der for at opnå en afgørelse, som kan tvangsfuldbyrdes?

Efter udløbet af fristen for indgivelse af en indsigelse bliver betalingspåbuddet eksigibelt uden yderligere formaliteter.

1.8.2 Er en sådan afgørelse endelig, eller har skyldneren stadig mulighed for at appellere afgørelsen?

Et betalingspåkrav udstedt inden for rammerne af proceduren vedrørende betalingspåkrav kan ikke appelleres.

Sidste opdatering: 20/05/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.