Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Europæisk betalingspåkrav

Portugal
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Existência de um procedimento de injunção de pagamento

1.1 Âmbito de aplicação do procedimento

1.1.1 A que tipo de créditos é aplicável este procedimento (apenas a créditos pecuniários ou créditos decorrentes de contratos, etc.)?

Proceduren kan anvendes, når en part ønsker at gøre kravet eksigibelt (dvs. opnå et dokument, på grundlag af hvilket kravet kan tvangsfuldbyrdes), og kravet beløber sig til højst 15 000 EUR eller stammer fra forretningstransaktioner uanset værdi.

Forretningstransaktioner anses i denne henseende for at være enhver transaktion "mellem virksomheder eller mellem virksomheder og offentlige myndigheder, som giver anledning til levering af varer eller udførelse af tjenesteydelser mod betaling", se artikel 3, litra b), i lovdekret nr. 62/2013 af 10. maj 2013 om gennemførelse i portugisisk ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2011/7/EU af 16. februar 2011.

Proceduren for forretningstransaktioner omfatter ikke "aftaler indgået med forbrugere", "renter vedrørende andre betalinger, der er foretaget i tilknytning til forretningstransaktioner" eller "betalinger, der udgør erstatning som følge af civilretligt ansvar, bl.a. betalinger fra forsikringsselskaber" (artikel 2, stk. 2, i samme lovdekret).

1.1.2 Existe um limite máximo para o valor do crédito?

Som allerede anført kan pengekrav ifølge aftale gøres gældende efter de portugisiske inkassobestemmelser, forudsat at værdien ikke overstiger 15 000 EUR.

Når det drejer sig om forretningstransaktioner, er der ingen øvre grænse.

1.1.3 O recurso a este procedimento é facultativo ou obrigatório?

Det er frivilligt, dvs. at der ikke stilles krav til fordringshaver om at gøre brug af proceduren.

1.1.4 O procedimento pode aplicar-se se o demandado residir noutro Estado Membro ou num país terceiro?

Inkassoproceduren udelukker ikke situationer, hvor skyldner har sin bopæl uden for det portugisiske retsområde.

1.2 Den kompetente domstol

Begæring om betalingspålæg kan indgives på papir eller i elektronisk format hvor som helst i landet, til retterne i hver retskreds med kompetence til at modtage den. I disse tilfælde fremsender retten begæringen elektronisk til det nationale inkassokontor [Balcão Nacional de Injunções].

Advokater skal indgive anmodninger om betalingspålæg elektronisk og kan gøre det alle steder i landet – de behøver ikke møde personligt på et justitskontor eller i retten for at indlevere dem (jf. artikel 19, stk. 1, i bestemmelserne i bilaget til lovdekret nr. 269/98 af 1. september 1998 med ændringer ved lovdekret nr. 34/2008 af 26. februar 2008).

Det er nu muligt for brugerne at følge proceduren elektronisk, fordi der er oprettet et nationalt inkassokontor, et fælles sekretariat, som kanaliserer behandlingen af betalingspålæg. Advokater kan få adgang til den elektroniske formular via http://citius.tribunaisnet.mj.pt/. Der kan herefter oprettes et tvangsfuldbyrdelsesdokument vedrørende anmodningen om betalingspålæg. Rekvirenten kan få adgang hertil via justitsministeriets websted.

Hvert tvangsfuldbyrdelsesdokument forsynes med et entydigt referencenummer, så rekvirenten og enhver anden enhed, den pågældende oplyser om referencenummeret, kan tjekke det.

Proceduren følger de specifikke regler, der er fastlagt i den relevante lovgivning, og er intet andet angivet, finder de generelle værnetingsregler anvendelse.

Med henblik på overholdelse af artikel 8, stk. 4, i bilaget til lovdekret nr. 169/98 af 1. september 1998 blev der via bekendtgørelse nr. 220-A/2008 af 4. marts 2008 oprettet et generelt sekretariat, det såkaldte nationale inkassokontor, som fik enekompetence til behandling af betalingspålæg i hele landet.

1.3 Formkrav

I henhold til artikel 10 i bilaget til ovennævnte lovdekret nr. 269/98 skal fordringshaver i begæringen anføre følgende:

a)      navnet på det justitssekretariat, som begæringen indgives til

b)      navnene på sagens parter

c)      forkyndelsessted med angivelse af, om det drejer sig om skyldners bopæl som fastlagt i en skriftlig aftale

d)     en fyldestgørende beskrivelse af omstændighederne vedrørende kravet

e)      præcis angivelse af kravet, hovedstol, renter og andre skyldige beløb

f)       bekræftelse af indbetaling af retsafgift

g)      eventuel angivelse af, at kravet vedrører en "forretningstransaktion" som omhandlet i loven om den særlige ordning om forsinkede betalinger i forretningstransaktioner (lovdekret nr. 32/2003 af 17. februar 2003)

h)      rekvirentens bopæl

i)        e-mailadresse, hvis meddelelser ønskes modtaget ad denne vej

j)        om der søges om tvangsfuldbyrdelseskendelse, hvis forkyndelsen ikke kan foretages

k)      angivelse af den ret, som har kompetence til at vurdere dokumenterne, hvis der skal søges om tvangsfuldbyrdelse

l)        om der skal foretages forkyndelse ved foged eller retsembedsmand, og i så fald hvilken foged og dennes adresse

m)    underskrift.

Der gælder ifølge bekendtgørelse nr. 220-A/2008 af 4. marts 2008 følgende bestemmelser for indgivelse eller indlevering af anmodninger om betalingspålæg:

1. Hvad angår medie

a)      XML-fil med de specifikationer, der er anført på Citius-portalen

b)      på papir ved hjælp af den formular, som er godkendt ved bekendtgørelse nr. 808/2005 af 9. september 2005

c)      i elektronisk form.

2. Hvad angår leveringsmetode:

2.1. På computerfil

a) via internettet for brugere af Citius-systemet (i øjeblikket kun advokater)

b) personligt på det nationale inkassokontor, på et passende fysisk medie (diskette, CD-rom, USB-stik) kun for dokumenter, der skal indgives i Porto retskreds i overensstemmelse med artikel 8 i bekendtgørelse nr. 269/98 af 1. september, og kun hvis rekvirenten ikke er repræsenteret ved en advokat eller juridisk rådgiver

c) personligt på det kompetente justitssekretariat i overensstemmelse med artikel 8 i bestemmelserne i bilaget til bekendtgørelse nr. 269/98 af 1. september 1998. Kun rekvirenter, som ikke er repræsenteret ved advokat eller juridisk rådgiver, kan indgive betalingspålæg til disse justitssekretariater.

2.2. På papir og afleveret personligt

På de kompetente justitssekretariater i overensstemmelse med artikel 8 i bestemmelserne i bilaget til bekendtgørelse nr. 269/98 af 1. september 1998.

2.3. i elektronisk form

på internettet (http://citius.tribunaisnet.mj.pt/) for brugere af Citius-systemet (i øjeblikket kun advokater og juridiske rådgivere).

1.3.1 Skal der bruges en standardformular? (Hvor fås den i givet fald?)

Det er obligatorisk at bruge den formular til betalingspålæg, der er godkendt ved justitsministeriets bekendtgørelse.

Formularen kan downloadedes i to almindeligt benyttede elektroniske formater via Citius-portalen.

Standardformularen er også tilgængelig på anmodning til justitssekretariater med kompetence til at modtage anmodninger om betalingspålæg.

Den elektroniske formular er tilgængelig for advokater og juridiske rådgivere på http://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

1.3.2 Skal man være repræsenteret af en advokat?

Det er ikke nødvendigt at være repræsenteret ved en advokat ved denne procedure, men det er muligt at lade sig repræsentere ved en befuldmægtiget.

1.3.3 Hvor detaljeret skal kravet begrundes?

Loven om betalingspålæg foreskriver kun, at fordringshaver skal give en fyldestgørende beskrivelse af de omstændigheder, der ligger til grund for kravet.

1.3.4 Skal der forelægges skriftlig dokumentation for de krav, der gøres gældende? Hvilke dokumenter kan i givet fald tjene som bevis?

Det er ikke obligatorisk at fremlægge skriftlig dokumentation for kravet.

1.4 Afvisning af begæringen

Begæringen kan kun afvises, hvis:

a) den ikke er indgivet til det kompetente justitssekretariat, eller rekvirenten ikke har angivet den domstol, som er kompetent til at vurdere dokumenterne, hvis dokumenterne skal videresendes

b) der mangler angivelse af sagens parter, rekvirentens adresse eller det sted, hvor forkyndelsen for skyldner skal finde sted

c) den ikke er underskrevet – kun hvis den ikke blev indgivet elektronisk

d) den ikke er skrevet på portugisisk

e) den ikke svarer til den formular, der er godkendt ved Justitsministeriets bekendtgørelse

f) det ikke kan påvises, at retsafgiften er betalt

g) værdien overstiger 15 000 EUR, uden at det i øvrigt er angivet, at det drejer sig om en forretningstransaktion, jf svaret på spørgsmål 1.1

h) den ikke er i overensstemmelse med beløbet eller formålet med proceduren.

Der gennemføres ikke nogen indledende undersøgelse af, om begæringen kan antages, da der inden for denne procedure ikke er tale om indbringelse for retten eller en anden retslig myndighed, men om en undersøgelse foretaget af en retsembedsmand.

1.5 Klageadgang

Afvisning af begæringen kan kæres til dommeren eller i tilfælde af domstole med flere dommere, den kompetente i dommervagten.

1.6 Indsigelse

Når begæringen er accepteret og behørigt forkyndt for skyldner, har denne en frist på 15 dage (fra datoen for forkyndelsen) til at gøre indsigelse mod kravet.

Indsigelsen skal indgives i to eksemplarer.

Når der er tale om flere rekvirenter, skal sagsøgte indgive lige så mange eksemplarer af sin indsigelse, som der er rekvirenter, bortset fra i tilfælde hvor rekvirenterne er repræsenteret af en og samme befuldmægtigede.

1.7 Hvis der gøres indsigelse

Hvis sagsøgte i god tid gør indsigelse over for rekvirentens krav, bliver der ikke afsagt tvangsfuldbyrdelseskendelse, dvs. dokumentet vil ikke antage form af et tvangsfuldbyrdelsesdokument.

Der vil så automatisk blive indledt en retssag om fuldbyrdelse.

1.8 Hvis der ikke gøres indsigelse

Hvis sagsøgte efter forkyndelsen ikke gør indsigelse, påfører justitssekretæren følgende anmærkning på inkassostævningen: "Afgørelsen i dette dokument kan fuldbyrdes", (artikel 14, stk. 1, i bilaget til lovdekret nr. 269/98). Det betyder, at dokumentet vil kunne anvendes som grundlag for en tvangsinddrivelse af kravet med rettens bistand.

Den eneste undtagelse herfra er, hvis begæringen ikke opfylder procedurekravene med hensyn til beløb eller formål. I så fald påfører justitssekretæren ikke fuldbyrdelsespåtegningen.

1.8.1 Hvad kræves der for at opnå en afgørelse, som kan tvangsfuldbyrdes?

Justitssekretærens påføring af fuldbyrdelsespåtegningen afhænger ikke af, at rekvirenten foretager sig noget specifikt. Det foregår helt automatisk, når forkyndelsen er sket, og der ikke er gjort indsigelse under proceduren

1.8.2 Er en sådan afgørelse endelig, eller har skyldneren stadig mulighed for at appellere afgørelsen?

Der kan ikke klages over denne afgørelse om fuldbyrdelsespåtegning.

Det skal imidlertid erindres, at påføringen af fuldbyrdelsespåtegningen ikke udgør en egentlig retsafgørelse, dvs. at den ikke indebærer nogen handling fra rettens side for at bilægge en tvist mellem privatpersoner, men at det udelukkende drejer sig om, at begæringen overgår til at være et fuldbyrdelsesdokument.

Yderligere oplysninger

Sidste opdatering: 30/04/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.