Europæisk betalingspåkrav

Sverige
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Findes der en procedure for betalingspåbud?

Ja, i Sverige kan man anmode fogedretten (Kronofogdemyndigheten) om at udstede et betalingspålæg. Anmodningen sendes til:

Kronofogdens inläsningscentral, Supro, Luleå, FE 7502, 105 81 Stockholm.

kronofogdemyndighetens websted kan man finde flere oplysninger på svensk, engelsk, finsk, samisk, polsk, arabisk og persisk.

1.1 I hvilke tilfælde kan proceduren anvendes?

1.1.1 Hvilke typer krav er omfattet af proceduren (f.eks. kun pengekrav eller kun kontraktlige krav)?

En anmodning om et betalingspåkrav kan indgives for at få en skyldner til at opfylde en fordring. Fordringen skal være forfalden, og der skal være mulighed for at indgå forlig i sagen.

1.1.2 Er der en øvre beløbsgrænse for kravet?

Nej, alle krav kan behandles uanset beløbets størrelse.

1.1.3 Er det frivilligt eller obligatorisk at anvende denne procedure?

Nej, det er ikke obligatorisk at anmode om et betalingspåkrav. Der er mulighed for i stedet at indgive en stævning til byretten (tingsrätten).

1.1.4 Kan proceduren anvendes, hvis skyldner har bopæl i en anden medlemsstat eller i et tredjeland?

Ved anvendelse af betalingspåkravsproceduren antages det, at skyldneren har værneting i Sverige, men det er også muligt at anmode om et betalingspåkrav mod en skyldner, som har hjemting uden for Sverige. Ifølge den såkaldte Bruxelles I-förordning (Rådets forordning nr. 44/2001 om domstolens kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område) kan en afgørelse på grundlag af en anmodning om et betalingspåkrav tvangsfuldbyrdes i andre medlemsstater.

1.2 Den kompetente domstol

En anmodning om betalingspåkrav skal indgives til fogedretten.

1.3 Formkrav

En anmodning om betalingspåkrav skal indgives skriftligt og underskrives. Den, der fremsætter anmodningen, skal redegøre for sit krav. Beløbets størrelse, fordringens forfaldsdag og den rente, der forlanges, samt eventuelle omkostninger, der kræves erstattet, skal angives.   Desuden skal anmodningen indeholde en angivelse af parterne.

1.3.1 Skal der bruges en standardformular? (Hvor fås den i givet fald?)

Nej. Men for dem, der måtte ønske det, findes der en anmodningsblanket på svensk og på engelsk samt en vejledning i, hvordan den skal udfyldes på Kronofogdemyndighetens websted (http://www.kronofogden.se).

1.3.2 Skal man være repræsenteret af en advokat?

Nej, man behøver ikke at være repræsenteret af en advokat, når man anmoder om et betalingspåkrav. Man kan selv fremsætte sit krav, så der er ikke behov for advokat eller anden form for bistand.

1.3.3 Hvor detaljeret skal kravet begrundes?

Grundene skal være angivet så detaljeret, at debitor kan identificere kravet og kan tage stilling til, om det skal bestrides eller ej. Det skal objektivt set fremgå, hvad fordringen omfatter, så man i fremtiden kan vurdere, hvad der er omfattet af den retskraftige afgørelse.

1.3.4 Skal der forelægges skriftlig dokumentation for de krav, der gøres gældende? Hvilke dokumenter kan i givet fald tjene som bevis?

Det er intet krav om, at der skal forelægges skriftligt bevis.

1.4 Afvisning af begæringen

Hovedreglen er, at der ikke foretages nogen prøvelse af kravets rigtighed, inden der udfærdiges et betalingspåkrav. Må det imidlertid antages, at kreditors fordring er ugrundet eller uretmæssig, skal anmodningen behandles, som om skyldneren havde bestridt fordringen.

En anmodning kan afvises, hvis den er fejlbehæftet.

1.5 Klageadgang

Den svenske ordning bygger på, at der ikke foretages nogen prøvelse i sagen. Hvis kravet bestrides, afslås anmodningen ikke, men den overgives til en domstol med henblik på videre behandling. Se punkt 1.6 nedenfor. Det gives således ikke noget afslag, som eventuelt skal appelleres.

Hvis anmodningen afvises som nævnt under punkt 1.4, kan en sådan afvisningsbeslutning appelleres.

1.6 Indsigelse

Fristen for at fremsætte indsigelser fremgår af betalingspåkravet. Normalt fastsættes fristen til ti dage fra forkyndelsen af betalingspåkravet. Indsigelser skal fremsættes skriftligt.

1.7 Hvis der gøres indsigelse

Hvis debitor bestrider kravet, underrettes den, der har fremsat anmodningen, herom. Hvis vedkommende fastholder kravet, kan han begære sagen indbragt for byretten.

1.8 Hvis der ikke gøres indsigelse

Hvis skyldneren ikke rettidigt fremsætter indsigelser, træffer fogedretten snarest muligt afgørelse i overensstemmelse med anmodningen.

1.8.1 Hvad kræves der for at opnå en afgørelse, som kan tvangsfuldbyrdes?

En afgørelse fra fogedretten kan tvangsfuldbyrdes, og den fuldbyrdes i Sverige af fogedretten selv, når den er blevet meddelt skyldneren, medmindre kreditor udtrykkeligt har fremsat begæring om, at der ikke skal ske tvangsfuldbyrdelse i anmodningen om betalingspåkravet.

1.8.2 Er en sådan afgørelse endelig, eller har skyldneren stadig mulighed for at appellere afgørelsen?

Skyldneren kan inden for en frist på en måned fra datoen for afgørelsen appellere denne. I så fald overgives sagen til byretten til videre behandling.

Sidste opdatering: 19/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.