Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Αυστρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Ο αυστριακός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει την εφαρμογή αυτοτελούς, στην πράξη απολύτως δοκιμασμένης διαδικασίας διαταγής πληρωμής (Mahnverfahren) για τις αιτήσεις πληρωμής. Στην Αυστρία, η επεξεργασία των περισσότερων διαδικασιών για τις διαταγές πληρωμής γίνεται ηλεκτρονικά, με αποτέλεσμα τη σημαντική απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας.

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής περιορίζεται σε αιτήσεις πληρωμής διαφορετικές από εκείνες που πρέπει να διευθετηθούν στο πλαίσιο μιας ειδικού τύπου «εκούσιας» διαδικασίας. Η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής δεν συνάδει με την αρχή στην οποία βασίζεται η ειδική διαδικασία (εξωδικαστική διαδικασία), η οποία απαιτεί την αυτεπάγγελτη διασαφήνιση από το δικαστήριο όλων των γεγονότων που σχετίζονται με την απόφασή του, δηλαδή χωρίς να έχει προηγηθεί αίτηση διαδίκου. Εφόσον οι ειδικές διαδικαστικές απαιτήσεις ισχύουν και για υποθέσεις που αφορούν το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και αξιώσεις που βασίζονται σε επιταγές ή συναλλαγματικές, οι εν λόγω απαιτήσεις δεν μπορούν να επιβληθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Από την 1η Ιουλίου 2009, η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής περιορίζεται σε υπό διεκδίκηση ποσά έως και 75.000 ευρώ. Οι αιτήσεις για ποσά άνω του εν λόγω ορίου πρέπει να κατατίθενται στο πλαίσιο της «συνήθους» αστικής διαδικασίας με τη μορφή προπαρασκευαστικών προτάσεων.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής είναι υποχρεωτική στην Αυστρία για αξιώσεις που δεν υπερβαίνουν το προαναφερθέν όριο.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Η αυστριακή διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν ο εναγόμενος έχει την κατοικία, τη συνήθη διαμονή του ή την επαγγελματική του έδρα στο εξωτερικό. Τέτοιου είδους διαφορές πρέπει να διευθετούνται στο πλαίσιο της «συνήθους» αστικής διαδικασίας. Αναλόγως της αίτησης, το αρμόδιο δικαστήριο θα ζητήσει από τον εναγόμενο να υποβάλει υπόμνημα αντίκρουσης εντός τεσσάρων εβδομάδων ή θα ορίσει την ημερομηνία της δικάσιμου.

Εναλλακτικά, οι αιτήσεις πληρωμής κατά εναγομένων που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος μπορούν να εκτελεστούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Οι αιτήσεις πληρωμής για ποσά έως και 15.000 ευρώ (από την 1η Ιανουαρίου 2013) κατατίθενται στο περιφερειακό δικαστήριο (Bezirksgericht). Οι αιτήσεις για ποσά άνω των 15.000 ευρώ πρέπει να κατατεθούν στο πρωτοδικείο, εκτός εάν εμπίπτουν στην ειδική δικαιοδοσία των περιφερειακών δικαστηρίων.

Η αρμοδιότητα στο πλαίσιο της αυστριακής διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής διέπεται από τους γενικούς κανόνες, δηλαδή δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες δικαιοδοσίας. Για πληροφορίες σχετικά με τους αυστριακούς κανόνες δικαιοδοσίας, βλέπε τη σελίδα «Δικαιοδοσία των δικαστηρίων». Πληροφορίες σχετικά με την αρμοδιότητα του εκάστοτε δικαστηρίου σε ειδικές αστικές υποθέσεις περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο του αυστριακού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης στη θεματική ενότητα «eGovernment» («Gerichtssuche»).

Το περιφερειακό δικαστήριο εμπορικών υποθέσεων της Βιέννης (Bezirksgericht für Handelssachen) έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στην Αυστρία για διαδικασίες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής.

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Οι αιτήσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής πρέπει να υποβάλλονται σε τυποποιημένο έντυπο. Στη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής στην Αυστρία χρησιμοποιούνται διαφορετικά έντυπα ανάλογα με το αν η διαταγή πληρωμής εκτελείται στο πλαίσιο της «συνήθους» διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής, μέσω δικαστικής διαδικασίας διαταγής έκδοσης πληρωμής, μέσω εργατοδικείου ή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας διαταγής έκδοσης πληρωμής. Έντυπα είναι διαθέσιμα προς μεταφόρτωση στον δικτυακό τόπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης στη θεματική ενότητα «Bürgerservice» ή μπορούν εκεί να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά.

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Οι ενάγοντες που αιτούνται έκδοση διαταγής πληρωμής για υπό διεκδίκηση ποσά άνω των 5.000 ευρώ πρέπει να εκπροσωπούνται από δικηγόρο. Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις οι οποίες, σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να εκδικαστούν από περιφερειακό δικαστήριο, ανεξάρτητα από το υπό διεκδίκηση ποσό (δηλαδή από δικαστήριο με καθ’ ύλη αρμοδιότητα). Σε αυτές τις περιπτώσεις, υφίσταται η "σχετική απαίτηση εκπροσώπησης από δικηγόρο", δηλαδή οι διάδικοι μπορούν να εκπροσωπούν τον εαυτό τους αλλά, αν επιθυμούν εκπροσώπηση, πρέπει να εκπροσωπούνται από δικηγόρο.

Δεν υπάρχει απαίτηση νομικής εκπροσώπησης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έκδοσης διαταγής πληρωμής.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Οι απαιτήσεις που διέπουν το περιεχόμενο μιας αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής ουσιαστικά δεν διαφέρουν από τις απαιτήσεις που διέπουν τις αιτήσεις που κατατίθενται στο πλαίσιο της «συνήθους» διαδικασίας. Ωστόσο, σε μια αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής, οι ενάγοντες δεν χρειάζεται να τεκμηριώσουν τους νόμιμους λόγους στους οποίους βασίζεται η αξίωση. Ωστόσο, οι συνθήκες που αναφέρονται ως βάση της αξίωσης πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς, προκειμένου να προσδιοριστεί η αξίωση και να προκύψει μια συγκεκριμένη απαίτηση («Συνοχή» της αγωγής).

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Στην Αυστρία, η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής είναι μια διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας δεν υπάρχει καμία υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων για τη στήριξη της αξίωσης προκειμένου να κατατεθεί αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής. Ωστόσο, οι ενάγοντες που εξασφαλίζουν ή επιχειρούν να εξασφαλίσουν με δόλο την έκδοση διαταγής πληρωμής, συμπεριλαμβάνοντας στην αίτησή τους ψευδείς ή ελλιπείς πληροφορίες, τιμωρούνται με πρόστιμο σύμφωνα με τον αυστριακό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Το δικαστήριο απλώς διενεργεί συνοπτική αξιολόγηση της αίτησης. Δεν ελέγχει την ακρίβεια του περιεχομένου απλώς αξιολογεί τη νομική βάση της προσφυγής («Συνοχή» της αγωγής). Αν η αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής πληροί τις προϋποθέσεις ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο (δηλαδή περιλαμβάνει συγκεκριμένο αίτημα, αναφέρει τα πραγματικά γεγονότα από τα οποία προκύπτει το αίτημα, παραθέτει αποδεικτικά στοιχεία και λεπτομέρειες της δικαιοδοσίας και επιτρέπει τον εξατομικευμένο προσδιορισμό της προσφυγής), τότε το δικαστήριο προχωρεί σε έκδοση διαταγής πληρωμής. Ο αυστριακός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας δεν περιλαμβάνει διάταξη σχετικά με τη απόρριψη έκδοσης διαταγών πληρωμής για τυπικούς λόγους. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής, ξεκινά αυτεπαγγέλτως τη «συνήθη» διαδικασία δεν απορρίπτει την αίτηση. Ωστόσο, στην περίπτωση που υπάρχουν μόνο ορισμένες τυπικές ελλείψεις, το δικαστήριο μπορεί πρώτα να ξεκινήσει μια διαδικασία διόρθωσης, ζητώντας από τον αιτούντα να διορθώσει τις ελλείψεις.

1.5 Έφεση

Λόγω του ότι ο αυστριακός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας δεν προβλέπει την απόρριψη αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής και τις παραπέμπει αυτομάτως στη «συνήθη» διαδικασία, δεν υπάρχει περιθώριο για την άσκηση ένδικου μέσου.

1.6 Ανακοπή

Η χρονική προθεσμία για την υποβολή ένστασης κατά της έκδοσης διαταγής πληρωμής ανέρχεται σε τέσσερις εβδομάδες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία επίδοσης έντυπου αντίγραφου της διαταγής πληρωμής στον εναγόμενο. Το δικαστήριο δεν μπορεί να παρατείνει ή να περιορίσει τη χρονική προθεσμία.

Οι ενστάσεις κατά των διαταγών πληρωμής που χορηγούνται από το πρωτοδικείο (σε περίπτωση που το υπό διεκδίκηση ποσό κυμαίνεται από 15.000 έως 75.000 ευρώ) πρέπει να έχουν τη μορφή υπομνήματος αντίκρουσης. Αυτό σημαίνει ότι η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένο αίτημα καθώς και περιγραφή των πραγματικών γεγονότων και περιστάσεων προς υποστήριξη της ένστασης, συνοδευόμενα από αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν τους ισχυρισμούς του εναγομένου. Η νομική εκπροσώπηση είναι υποχρεωτική για την υποβολή ένστασης ενώπιον του δικαστηρίου.

Η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή ένστασης σε δικαστικές διαδικασίες ενώπιον περιφερειακού δικαστηρίου (δηλαδή για υπό διεκδίκηση ποσά έως και 15.000 ευρώ ή, εάν το δικαστήριο έχει καθ’ ύλη αρμοδιότητα, έως και 75.000 ευρώ). Όσον αφορά τις γραπτές ενστάσεις, αρκεί σε τέτοιες διαδικασίες να αποστείλει ο εναγόμενος υπογεγραμμένη επιστολή στο δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής, στην οποία θα δηλώνει ότι προτίθεται να υποβάλει ένσταση κατά της διαταγής πληρωμής. Ο εναγόμενος δεν υποχρεούται να τεκμηριώσει την ένστασή του, όπως συμβαίνει σε διαδικασίες ενώπιον του πρωτοδικείου. Ο εναγόμενος μπορεί επίσης να υποβάλει ένσταση προφορικά στο δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής ή στο περιφερειακό δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία διαμένει.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Αν ο εναγόμενος υποβάλει ένσταση εντός της προθεσμίας, τότε εκπνέει η διαταγή πληρωμής, και το δικαστήριο κινεί αυτομάτως τη «συνήθη» διαδικασία σχετικά με την αγωγή και εκδικάζει τους ισχυρισμούς της προσφυγής και τις ενστάσεις εναντίον αυτών.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

Στην Αυστρία η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής είναι μονοβάθμια. Αν ο εναγόμενος δεν αμφισβητήσει τη διαταγή πληρωμής ή δεν το πράξει εγκαίρως, αυτή καθίσταται αυτομάτως εκτελεστή χωρίς να απαιτείται άλλη αίτηση από τον ενάγοντα. Συνεπώς, ο νόμος δεν προβλέπει άλλη διάταξη για έκδοση απόφασης από δεύτερο δικαστήριο.

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Το δικαστήριο επιβεβαιώνει αυτεπαγγέλτως ότι η διαταγή πληρωμής είναι εκτελεστή. Ο ενάγων μπορεί να χρησιμοποιήσει επικυρωμένο αντίγραφο της διαταγής πληρωμής για να κινήσει διαδικασία εκτέλεσης εις βάρος του εναγομένου.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Οι διαταγές πληρωμής που εκδίδονται στο πλαίσιο τις αυστριακής διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής μπορούν να προσβληθούν μόνο με την υποβολή ένστασης. Ο εναγόμενος δεν έχει περαιτέρω δικαιώματα άσκησης ένδικων μέσων προσφυγής. Η απόφαση σχετικά με τα έξοδα που περιλαμβάνεται στη διαταγή πληρωμής μπορεί να προσβληθεί από τον ενάγοντα και τον εναγόμενο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης, μέσω άσκησης έφεσης επί των εξόδων (Kostenrekurs). Ο εναγόμενος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει αξίωση για σοβαρές παρατυπίες κατά την επίδοση της διαταγής πληρωμής, ζητώντας την ακύρωση της επιβεβαίωσης εκτελεστότητας. Οι εναγόμενοι που δεν κατάφεραν να υποβάλουν ένσταση εγκαίρως λόγω αναπόφευκτων και απρόβλεπτων γεγονότων, μπορούν να το κάνουν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία άρσης του κωλύματος εξαιτίας του οποίου έχασαν την προθεσμία υποβολής ένστασης, ζητώντας την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.