Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Κροατία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

Η Δημοκρατία της Κροατίας εφαρμόζει τη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, η οποία διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις του νόμου για την πολιτική δικονομία (Zakon o parničnom postupuku) [Narodne Novine (ΝΝ — Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας) αριθ. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 και 70/19] και από τον κανονισμό σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και για την άσκηση ανακοπής (κατάθεση δήλωσης αντιρρήσεων) κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga — ΝΝ αριθ. 124/13).

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η ευρωπαϊκή διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής εφαρμόζεται στην είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων συγκεκριμένου ποσού που κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο. Η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12 Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής· ο εν λόγω κανονισμός εφαρμόζεται σε διασυνοριακές αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ανεξάρτητα από το είδος του δικαστηρίου, και με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπει.

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Εφαρμόζεται για αξιώσεις που αφορούν χρηματική απαίτηση η οποία είναι απαιτητή. Μόνον οι απαιτήσεις επί συμβατικής ή εξωσυμβατικής ευθύνης και αφορούν καθορισμένο ποσό μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αξίωσης.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Δεν υπάρχει ανώτατο όριο για το ποσό της απαίτησης.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Η διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική για τα μέρη, διότι ο αιτών αποφασίζει ελεύθερα πώς να προβεί στην είσπραξη της απαίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι η οδός που επιλέγει δεν έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες δημόσιας τάξης και τους κανόνες δημόσιας ηθικής. Το δικαστήριο εκδίδει διαταγή πληρωμής ακόμη και αν ο αιτών δεν έχει ζητήσει στην αίτησή του να εκδοθεί διαταγή πληρωμής, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι που απαιτούνται για την έκδοσή της. Επομένως, η έκδοση διαταγής πληρωμής είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο, αν πληρούνται οι όροι που απαιτούνται για την έκδοσή της.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Ναι.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Το δημοτικό δικαστήριο (općinskisud) —ή, σε υποθέσεις που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των εμποροδικείων, το εμποροδικείο (trgovački sud)— του τόπου κατοικίας ή συνήθους διαμονής ή της έδρας του καθ’ ου, είναι αρμόδιο να αποφασίζει σχετικά με τις αιτήσεις για την έκδοση και την επανεξέταση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006.

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

Η αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και η άσκηση ανακοπής κατά της εν λόγω διαταγής πρέπει να διαβιβάζονται αποκλειστικά σε μηχαναγνώσιμη μορφή, αν το δικαστήριο κρίνει σκόπιμη την αυτόματη επεξεργασία των πράξεων αυτών. Το έντυπο της αίτησης μπορεί να κατατεθεί είτε σε έντυπη μορφή είτε σε άλλη μορφή που γίνεται δεκτή από το δικαστήριο.

Οι όροι για την υποβολή αίτησης για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και για την άσκηση ανακοπής κατά της εν λόγω διαταγής διέπονται από τις διατάξεις του κανονισμού σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και ανακοπής κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, ο οποίος άρχισε να ισχύει στις 17 Οκτωβρίου 2013.

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Η αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και η άσκηση ανακοπής κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής κατατίθενται με χρήση των εντύπων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006. Συνεπώς, η χρήση εντύπων είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Τα έντυπα αυτά είναι διαθέσιμα στη δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Κάθε διάδικος —φυσικό ή νομικό πρόσωπο— μπορεί να αποφασίσει ελεύθερα να παραστεί μόνος του στη διαδικασία ή να εκπροσωπηθεί από άλλον, συνήθως από δικηγόρο. Επομένως, η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Ο διάδικος πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο Α (αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής) σε μηχαναγνώσιμη μορφή· το έντυπο αυτό παρέχει τη δυνατότητα στον διάδικο να υποβάλει συμπληρωματικές δηλώσεις και περαιτέρω πληροφορίες για να τεκμηριώσει λεπτομερέστερα την αξίωση, αν κρίνεται αναγκαίο.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Το τμήμα 10 του εντύπου Α ορίζει ότι ο διάδικος πρέπει να επισυνάψει τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτει και να διευκρινίσει τι αφορούν αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία. Τα αποδεικτικά μέσα και η διεξαγωγή αποδείξεων διέπονται από τα άρθρα 219-271 του νόμου για την πολιτική δικονομία και το δικαστήριο αποφασίζει ποια από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για τη διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης. Επιπλέον, το δικαστήριο αποφασίζει κατά συνείδηση ποια πραγματικά περιστατικά θεωρούνται αποδεδειγμένα, βάσει ενδελεχούς και προσεκτικής εκτίμησης τόσο κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά όσο και όλων των αποδεικτικών στοιχείων συλλογικά, καθώς και για το αποτέλεσμα της διαδικασίας στο σύνολό της.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Για την απόρριψη της αίτησης ισχύει ο γενικός κανόνας που προβλέπεται στο άρθρο 109 του νόμου για την πολιτική δικονομία. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανόνα, το δικαστήριο, αν η αίτηση δεν είναι κατανοητή ή δεν περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να μπορέσει να την αξιολογήσει, διατάσσει τον αιτούντα να τη διορθώσει ή να τη συμπληρώσει σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνει και του την επιστρέφει προς διόρθωση ή συμπλήρωση. Αν η αίτηση δεν επιστραφεί στο δικαστήριο εντός της ορισθείσας προθεσμίας και αν δεν διορθωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί, θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί. Εάν επιστραφεί χωρίς να έχει διορθωθεί ή συμπληρωθεί, απορρίπτεται.

1.5 Έφεση

Το ένδικο μέσο στη διάθεση του ο καθ’ ού όταν έχει υποβληθεί αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι η ανακοπή. Επιπλέον, οι διάδικοι έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν την επανεξέταση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006, υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτό.

1.6 Ανακοπή

Ο καθ’ ού μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής στο δικαστήριο που την εξέδωσε, μέσω του τυποποιημένου εντύπου ΣΤ, που του αποστέλλεται ταυτόχρονα με την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής. Η ανακοπή πρέπει να υποβληθεί εντός 30 ημερών από την επίδοση της διαταγής πληρωμής στον καθ’ ού· ο καθ’ ού πρέπει να αναφέρει στην ανακοπή ότι αμφισβητεί την απαίτηση, αλλά δεν υποχρεούται να διευκρινίσει τους λόγους της αμφισβήτησης.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Αν ο καθ’ ου ασκήσει ανακοπή κατά της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής κατά την έννοια του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006, η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007, εάν τυγχάνει εφαρμοστέος και, σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την πολιτική δικονομία σχετικά με την ανακοπή κατά των διαταγών πληρωμής (άρθρο 445a, άρθρα 451-456), λαμβανομένου, παράλληλα, υπόψη, του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

Εάν δεν ασκηθεί ανακοπή ενώπιον του δικαστηρίου εντός 30 ημερών από την επίδοση της διαταγής πληρωμής στον καθ’ ου, λαμβανομένου επίσης υπόψη κατάλληλου χρονικού διαστήματος για την παραλαβή της ανακοπής, το δικαστήριο κηρύσσει εκτελεστή την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο Ζ.

Η εκτελεστή ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής [άρθρα 18 και 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006], η οποία εκδίδεται από δικαστήριο στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί εκτελεστό τίτλο στη βάση του οποίου μπορεί να επισπευθεί εκτέλεση στη Δημοκρατία της Κροατίας με την ίδια διαδικασία όπως και βάσει απόφασης εκτέλεσης από κροατικό δικαστήριο.

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Καταρχήν, ο αιτών πρέπει να ζητήσει από το δικαστήριο την περιαφή του εκτελεστήριου τύπου. Το δικαστήριο κηρύσσει την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής εκτελεστή, χρησιμοποιώντας το έντυπο Ζ.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Ο καθ’ ου μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε στην Κροατία βάσει του άρθρου 507n του νόμου για την πολιτική δικονομία, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006. Το δικαστήριο που αποφαίνεται επί της αίτησης μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση εφαρμόζοντας τους κατάλληλους κανόνες της διαδικασίας εκτέλεσης σχετικά με την αναστολή της εκτέλεσης κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη. Η άσκηση ένδικου μέσου κατά διαταγής εκτέλεσης που βασίζεται σε λόγους σχετικούς με τις απαιτήσεις που τεκμηριώθηκαν σε ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής είναι παραδεκτή μόνο αν οι λόγοι αυτοί προέκυψαν μετά την επίδοση ή την κοινοποίηση της διαταγής και αν δεν ήταν πλέον δυνατόν να περιληφθούν στην ανακοπή (δήλωση αντιρρήσεων) που προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.