Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Κροατία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

Η Δημοκρατία της Κροατίας εφαρμόζει τη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Η διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Zakon o parničnom postupuku – Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας, αριθ. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00 , 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 και 89/14, στο εξής: ΚΠΔ) και από τον κανονισμό σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και για την άσκηση ανακοπής κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga - Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας αριθ. 124/13).

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής εφαρμόζεται για την είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων που ανέρχονται σε ορισμένο ποσό και οι οποίες είναι απαιτητές κατά την υποβολή της αίτησης για ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 [εφεξής: ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006] θέσπισε διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Αυτός ο κανονισμός εφαρμόζεται στις διασυνοριακές αστικές και εμπορικές διαφορές, ανεξάρτητα από το είδος δικαστηρίου και με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπει.

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Εφαρμόζεται για αξιώσεις που αφορούν χρηματική απαίτηση η οποία είναι απαιτητή. Το αντικείμενο της αίτησης μπορεί να συνίσταται μόνο σε απαιτήσεις που συνιστούν συμβατικές ή εξωσυμβατικές ενοχές και οι οποίες ανέρχονται σε ορισμένο ποσό.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Δεν υπάρχει ανώτατο όριο για το ποσό της απαίτησης.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Η διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική για τα μέρη, διότι ο αιτών αποφασίζει ελεύθερα πώς να προβεί στην είσπραξη της απαίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες δημόσιας τάξης και τους κανόνες δημόσιας ηθικής. Το δικαστήριο εκδίδει διαταγή πληρωμής ακόμη και αν ο αιτών δεν έχει ζητήσει στην αίτησή του να εκδοθεί διαταγή πληρωμής, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι που απαιτούνται για την έκδοσή της. Επομένως, η έκδοση διαταγής πληρωμής είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο, αν πληρούνται οι όροι που απαιτούνται για την έκδοσή της.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Υπάρχει διαδικασία.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Το εμποροδικείο του Ζάγκρεμπ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει σχετικά με τις αιτήσεις έκδοσης και επανεξέτασης διαταγής πληρωμής και να εκδίδει δηλώσεις που διαπιστώνουν την εκτελεστότητα μιας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006.

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

Η αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και η άσκηση ανακοπής κατά της εν λόγω διαταγής πρέπει να διαβιβάζονται αποκλειστικά σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, αν το δικαστήριο κρίνει σκόπιμη την αυτόματη επεξεργασία των πράξεων αυτών.

Οι όροι για την υποβολή αίτησης για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και για την άσκηση ανακοπής κατά της εν λόγω διαταγής διέπονται από τις διατάξεις του κανονισμού σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και για την άσκηση ανακοπής κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας αριθ. 124/134, εφεξής: «κανονισμός»), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 17 Οκτωβρίου 2013.

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Η αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και η άσκηση ανακοπής κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής κατατίθενται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στο αρμόδιο δικαστήριο με χρήση των εντύπων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 σε χαρτί. Συνεπώς, η χρήση εντύπων είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Τα έντυπα αυτά είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του εμποροδικείου του Ζάγκρεμπ (http://sudovi.pravosudje.hr/tszag/).

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να αποφασίσει ελεύθερα να παραστεί μόνο του στη διαδικασία ή να εκπροσωπηθεί από άλλον, συνήθως από δικηγόρο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον ΚΠΔ. Επομένως, η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Ο διάδικος πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο Α (αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής) σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή στο τμήμα 6 του εν λόγω εντύπου, ο διάδικος μπορεί να επιλέξει μεταξύ πολλών νομικών λόγων για να προσδιορίσει με σαφήνεια το αντικείμενο της απαίτησης.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Το τμήμα 10 του εντύπου Α ορίζει ότι ο διάδικος πρέπει να επισυνάψει τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτει και να διευκρινίσει τι αφορούν αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία. Τα αποδεικτικά στοιχεία και η διεξαγωγή αποδείξεων διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 219 έως 271 του ΚΠΔ και το δικαστήριο αποφασίζει ποια από τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία θα εξεταστούν για να αποδειχθούν τα καθοριστικά πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Το δικαστήριο αποφασίζει επίσης, κατά την κρίση του, ποια γεγονότα θεωρεί ότι αποδείχθηκαν βάσει προσεκτικής και ενδελεχούς αξιολόγησης κάθε επιμέρους αποδεικτικού στοιχείου και του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και βάσει των αποτελεσμάτων της όλης διαδικασίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία και τη διεξαγωγή αποδείξεων παρέχονται στο ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «Διεξαγωγή αποδείξεων - Δημοκρατία της Κροατίας».

1.4 Απόρριψη αίτησης

Για την απόρριψη της αίτησης ισχύει ο γενικός κανόνας του άρθρου 109 του ΚΠΔ. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανόνα, το δικαστήριο, αν η αίτηση δεν είναι κατανοητή ή δεν περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να μπορέσει να την αξιολογήσει, διατάσσει τον αιτούντα να τη διορθώσει ή να τη συμπληρώσει σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνει και του την επιστρέφει για τον σκοπό αυτόν. Αν η αίτηση δεν επιστραφεί στο δικαστήριο εντός της ορισθείσας προθεσμίας και αν δεν διορθωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί ή αν επιστραφεί χωρίς να έχει διορθωθεί ή συμπληρωθεί, απορρίπτεται.

1.5 Έφεση

Η ανακοπή είναι το μόνο ένδικο μέσο που διαθέτει ο καθού όταν έχει υποβληθεί αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Το δικαστήριο αποφασίζει με διάταξη σχετικά με την αίτηση επανεξέτασης της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 ή 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006, και η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο. Η άσκηση ένδικου μέσου κατά απόφασης εκτέλεσης που βασίζεται σε λόγους σχετικούς με τις απαιτήσεις που τεκμηριώθηκαν σε ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής είναι παραδεκτή μόνο αν οι λόγοι αυτοί προέκυψαν μετά την επίδοση ή την κοινοποίηση της διαταγής και αν δεν ήταν πλέον δυνατόν να περιληφθούν στην ανακοπή που προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006.

1.6 Ανακοπή

Ο καθού μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής στο δικαστήριο που την εξέδωσε μέσω του τυποποιημένου εντύπου ΣΤ, που του αποστέλλεται ταυτόχρονα με την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής. Η ανακοπή πρέπει να υποβληθεί εντός 30 ημερών από την επίδοση της διαταγής πληρωμής στον καθού ο καθού πρέπει να αναφέρει στην ανακοπή ότι αμφισβητεί την απαίτηση, χωρίς να υποχρεούται να διευκρινίζει τους λόγους της αμφισβήτησης.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Αν ο καθού ασκήσει ανακοπή κατά της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής κατά την έννοια του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006, η διαδικασία θα συνεχιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠΔ που αφορούν τη διαδικασία που εφαρμόζεται σε περίπτωση άσκησης ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής (άρθρα 445.α και 451 έως 456 του ΚΠΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

Αν εντός 30 ημερών από την επίδοση ή την κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής στον καθού — λαμβανομένου υπόψη του πρόσθετου χρόνου που απαιτείται για τη διαβίβαση της ανακοπής— δεν ασκηθεί ανακοπή στο δικαστήριο, αυτό κηρύσσει την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής εκτελεστή με το τυποποιημένο έντυπο Ζ.

Εκτελεστή ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής [άρθρα 18 και 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006] που εκδίδεται από δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας αποτελεί εκτελεστό τίτλο ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για να ζητηθεί η αναγκαστική εκτέλεση στη Δημοκρατία της Κροατίας, ακριβώς όπως εκτελεστή απόφαση κροατικού δικαστηρίου.

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Καταρχήν, ο αιτών πρέπει να ζητήσει από το δικαστήριο την περιαφή του εκτελεστήριου τύπου. Το δικαστήριο κηρύσσει την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής εκτελεστή, χρησιμοποιώντας το έντυπο Ζ.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Ο καθού μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής βάσει των διατάξεων του άρθρου 507.η του ΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006, και το δικαστήριο που αποφασίζει για την αίτηση αυτή μπορεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη, να αναβάλει την εκτέλεση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί αναγκαστικής εκτελέσεως.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/08/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.