Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Τσεχία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

Εκτός από τη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής που ρυθμίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006, ο οποίος θεσπίζει τη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, στη Δημοκρατία της Τσεχίας διατίθενται τρία επιπλέον είδη τέτοιων διαδικασιών: η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής, η διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής και η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής βάσει συναλλαγματικής ή επιταγής (διατάξεις των άρθρων 172 έως 175 του νόμου αριθ. 99/1963, κώδικας πολιτικής δικονομίας (občanský soudní řád)).

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί ακόμη και χωρίς ρητή αίτηση του αιτούντος, βάσει αγωγής με αίτημα την ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης, αν το σχετικό δικαίωμα απορρέει από πραγματικά περιστατικά που ο αιτών εκθέτει και τεκμηριώνει. Σε κάθε περίπτωση, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου το κατά πόσον θα εκδικάσει μια υπόθεση με έκδοση διαταγής πληρωμής εάν το δικαστήριο δεν εκδώσει διαταγή πληρωμής, διατάσσει συζήτηση. Διαταγή πληρωμής δεν μπορεί να εκδοθεί αν πρόκειται να επιδοθεί σε καθ’ ου που είναι κάτοικος εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής (διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 2 του νόμου αριθ. 99/1963, κώδικας πολιτικής δικονομίας).

Ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί μόνο έπειτα από αίτημα του αιτούντος, που κατατίθεται με το καθορισμένο ηλεκτρονικό έντυπο και υπογράφεται με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή, με τον όρο ότι η προβαλλόμενη απαίτηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.000.000 CZK (κορόνες Τσεχίας) το ποσό της απαίτησης δεν περιλαμβάνει τις επικουρικές αξιώσεις. Ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής δεν μπορεί να εκδοθεί αν πρόκειται να επιδοθεί σε καθ’ ου που είναι κάτοικος εξωτερικού ή άγνωστης διαμονής (διατάξεις του άρθρου 174α παρ. 3 του νόμου αριθ. 99/1963, κώδικας πολιτικής δικονομίας).

Με τη διαταγή πληρωμής βάσει συναλλαγματικής ή επιταγής μπορούν να επιδικαστούν δικαιώματα που απορρέουν από συναλλαγματική ή επιταγή. Αν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις, το δικαστήριο υποχρεούται να αποφανθεί με ταχεία διαδικασία και να εκδώσει διαταγή πληρωμής βάσει συναλλαγματικής (ή επιταγής). Η διαταγή πληρωμής βάσει συναλλαγματικής ή επιταγής μπορεί να εκδοθεί αποκλειστικά με πρωτοβουλία του αιτούντος, ενώ η έκδοσή της είναι εφικτή ακόμη και αν πρόκειται να επιδοθεί στο εξωτερικό. Η διαταγή πληρωμής βάσει συναλλαγματικής ή επιταγής μπορεί να επιδοθεί μόνο προσωπικά στον καθ’ ου αποκλείονται οι υποκατάστατες μορφές επίδοσης.

Σκοπός της κίνησης της διαδικασίας της έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι η είσπραξη βέβαιων χρηματικών απαιτήσεων συγκεκριμένου ύψους. Οι βέβαιες χρηματικές απαιτήσεις πρέπει να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Για την κατάθεση της αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο A, στο οποίο εκτίθενται όλες οι πληροφορίες για τους διαδίκους και τη φύση και το ποσό της απαίτησης. Το δικαστήριο θα εξετάσει την αίτηση και, αν το έντυπο είναι ορθά συμπληρωμένο, θα πρέπει να εκδώσει την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής εντός 30 ημερών.

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Αποφάσεις με τη μορφή διαταγής πληρωμής, ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής ή ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής μπορούν να εκδίδονται αποκλειστικά για χρηματικές απαιτήσεις.

Διαταγή πληρωμής βάσει συναλλαγματικής ή επιταγής μπορεί να εκδοθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συναλλαγματική ή την επιταγή.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Στις ηλεκτρονικές διαταγές πληρωμής έχει τεθεί ως ανώτατο όριο το ποσό των 1.000.000 CZK (πλέον επικουρικών αξιώσεων) δεν έχει τεθεί ανώτατο όριο για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής ή τη διαταγή πληρωμής βάσει συναλλαγματικής (ή επιταγής).

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Η διαδικασία της έκδοσης διαταγής πληρωμής δεν είναι υποχρεωτική ο αιτών μπορεί να αξιώσει τις χρηματικές του απαιτήσεις στο πλαίσιο της τακτικής αστικής διαδικασίας. Ωστόσο, αν ο αιτών καταθέσει «συνήθη» αγωγή, αξιώνοντας χρηματικές απαιτήσεις που πληρούν τις προδιαγραφές έκδοσης διαταγής πληρωμής, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει διαταγή πληρωμής ακόμη και αν ο αιτών δεν έχει καταθέσει ρητή σχετική αίτηση. Η ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής, η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής και η διαταγή πληρωμής βάσει συναλλαγματικής (ή επιταγής) μπορούν να εκδοθούν αποκλειστικά έπειτα από αίτημα του αιτούντος.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Διαταγή πληρωμής ή ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής δεν μπορεί να εκδοθεί αν πρόκειται να επιδοθεί σε καθ’ ου που είναι κάτοικος εξωτερικού. Στην εν λόγω περίπτωση, το δικαστήριο διεξάγει τη διαδικασία σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες της πολιτικής δικονομίας.

Εάν μια ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής που έχει εκδοθεί από δικαστήριο της Τσεχίας ή από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους πρέπει να επιδοθεί στη Δημοκρατία της Τσεχίας, η επίδοση πρέπει να γίνει προσωπικά στον καθ’ ου δεν επιτρέπονται οι υποκατάστατες μορφές επίδοσης (διατάξεις του άρθρου 174β παρ.1 του νόμου αριθ. 99/1963, κώδικας πολιτικής δικονομίας).

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Η απόφαση έκδοσης διαταγής πληρωμής ή ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής εκδίδεται από το κατά τόπον αρμόδιο πρωτοδικείο (okresní soud). Η απόφαση έκδοσης διαταγής πληρωμής βάσει συναλλαγματικής (ή επιταγής) εκδίδεται πάντοτε από περιφερειακό δικαστήριο (krajský soud) (διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου αριθ. 99/1963, κώδικας πολιτικής δικονομίας). Για την αρμοδιότητα κατάθεσης αίτησης για έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, βλ. το άρθρο 6 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006, που θεσπίζει τη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

Δεν υπάρχει τυποποιημένο έντυπο για την αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής βάσει συναλλαγματικής (ή επιταγής).

Το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει διαταγή πληρωμής χωρίς τη ρητή αίτηση του αιτούντος αυτό δεν ισχύει για τις ηλεκτρονικές διαταγές πληρωμής και τις διαταγές πληρωμής βάσει συναλλαγματικής και επιταγής.

Συνεπώς, η αγωγή ή η αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής ή η αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής βάσει συναλλαγματικής ή επιταγής πρέπει να πληροί τις γενικές προδιαγραφές της κατάθεσης ενώπιον δικαστηρίου. Αν ο νόμος δεν επιτάσσει άλλα στοιχεία για την κατάθεση αίτησης συγκεκριμένου είδους, από το δικόγραφο που κατατίθεται πρέπει να προκύπτουν εμφανώς τουλάχιστον τα εξής: το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται, το πρόσωπο που καταθέτει την αίτηση, η υπόθεση την οποία αφορά η αίτηση και το αίτημα αυτής. Το δικόγραφο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και χρονολογημένο. Η υποχρέωση υπογραφής και χρονολόγησης δεν ισχύει για αιτήσεις που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό έντυπο το οποίο έχει τον μορφότυπο που ορίζουν συγκεκριμένες διατάξεις. Η κατάθεση πρέπει να είναι γραπτή και μπορεί να πραγματοποιείται είτε σε έντυπη μορφή είτε με ηλεκτρονικό έντυπο μέσω δημόσιου δικτύου δεδομένων ή με τηλεομοιοτυπία (διατάξεις του άρθρου 42 παράγραφοι 1 και 4 του νόμου αριθ. 99/1963, κώδικας πολιτικής δικονομίας). Η κατάθεση με ηλεκτρονικό έντυπο ή τηλεομοιοτυπία πρέπει να συμπληρώνεται με το πρωτότυπο έγγραφο εντός τριών ημερών ή με γραπτή κατάθεση με την ίδια διατύπωση. Αυτό δεν ισχύει για ηλεκτρονικές καταθέσεις που φέρουν πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή βάσει επίσημου πιστοποιητικού που εκδίδει πιστοποιημένος πάροχος (διατάξεις του άρθρου 42 παράγραφος 3 του νόμου αριθ. 99/1963, κώδικας πολιτικής δικονομίας).

Η αίτηση έκδοσης ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής μπορεί να κατατεθεί μόνον με το προβλεπόμενο έντυπο σε ηλεκτρονικό μορφότυπο (το έντυπο διατίθεται στη διεύθυνση https://www.justice.cz/). Εκτός από τις γενικές προδιαγραφές (διατάξεις του άρθρου 42 παράγραφος 4 του νόμου αριθ. 99/1963, κώδικας πολιτικής δικονομίας), η αίτηση πρέπει επίσης να παραθέτει τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των διαδίκων και τους προσωπικούς αναγνωριστικούς αριθμούς ή τους αναγνωριστικούς αριθμούς (ανάλογα με την περίπτωση) των διαδίκων (την επωνυμία της εταιρίας ή την επωνυμία και την έδρα του νομικού προσώπου, τον αναγνωριστικό αριθμό, την ονομασία του κράτους και της οικείας οργανωτικής μονάδας του κράτους που το εκπροσωπεί στο δικαστήριο) και, εφόσον είναι σκόπιμο, και τα ονόματα των εκπροσώπων τους, έκθεση των αποφασιστικών πραγματικών περιστατικών, προσδιορισμό των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίζει ο αιτών και διευκρίνιση του αιτήματος του αιτούντος (διατάξεις του άρθρου 79 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 99/1963, κώδικας πολιτικής δικονομίας). Η αίτηση πρέπει επίσης να παραθέτει την ημερομηνία γέννησης του φυσικού προσώπου, τον αναγνωριστικό αριθμό του νομικού προσώπου ή την ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (διατάξεις του άρθρου 174α παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 99/1963, κώδικας πολιτικής δικονομίας). Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται με την πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή του αιτούντος βάσει επίσημου πιστοποιητικού που εκδίδει πιστοποιημένος πάροχος.

Για την κατάθεση της αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο A που παρέχεται στο παράρτημα I του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006. Το έντυπο πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τους διαδίκους, καθώς επίσης τη φύση και το ποσό της αξίωσης.

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Μόνο στις ηλεκτρονικές διαταγές πληρωμής. Το έντυπο διατίθεται στη διεύθυνση https://www.justice.cz/. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται με την πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή του αιτούντος βάσει επίσημου πιστοποιητικού που εκδίδει πιστοποιημένος πάροχος. (διατάξεις του άρθρου 174α του νόμου αριθ. 99/1963, κώδικας πολιτικής δικονομίας). Για τις τυπικές προδιαγραφές της κατάθεσης της αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, βλ. παραπάνω την ενότητα 1.3.

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Όχι.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Διαταγή πληρωμής ή ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί μόνο αν το προβαλλόμενο δικαίωμα απορρέει από τα πραγματικά περιστατικά που ο αιτών εκθέτει και τεκμηριώνει (βλέπε ενότητα 1.3.4.). Η κρίση ότι το προβαλλόμενο δικαίωμα απορρέει από τα πραγματικά περιστατικά που εκθέτει ο αιτών προϋποθέτει την έκθεση των πραγματικών περιστατικών που είναι κρίσιμα και τεκμηριώνονται επαρκώς με συνημμένα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία επιτρέπουν στο δικαστήριο να υπαγάγει σε νομικό έλεγχο τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Οι περιστάσεις της υπόθεσης πρέπει να εκτίθενται στο σύνολό τους, ώστε να είναι εφικτή η διαπίστωση του προβαλλόμενου νόμιμου δικαιώματος (ποιος νομικός κανόνας πρέπει να εφαρμοστεί) επιπλέον, ο αιτών πρέπει να επικαλείται όλα τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία ο κανόνας εξαρτά τη γέννηση, τη μεταβολή ή την παύση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και τα οποία στο σύνολό τους πρέπει να τεκμηριώνονται νομίμως με αποδεικτικά στοιχεία.

Στη διαδικασία της έκδοσης διαταγής πληρωμής βάσει συναλλαγματικής ή επιταγής, ο αιτών οφείλει να καταθέσει την πρωτότυπη συναλλαγματική ή επιταγή, η αυθεντικότητα της οποίας δεν αμφισβητείται εύλογα, καθώς και τα άλλα έγγραφα που απαιτούνται για την άσκηση του δικαιώματος.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Ναι. Όπως προκύπτει από τη φύση της διαδικασίας, πρέπει να κατατίθενται έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν το δικαίωμα που προβάλλει ο αιτών. Στην περίπτωση της αίτησης έκδοσης ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής, τα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να επισυνάπτονται στο ηλεκτρονικό έντυπο. Η πρωτότυπη συναλλαγματική ή επιταγή πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση της έκδοσης διαταγής πληρωμής βάσει συναλλαγματικής (ή επιταγής). Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά το εύρος του δικαιώματος του αιτούντος να προσκομίζει διάφορα αποδεικτικά μέσα.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Εάν η έκδοση διαταγής πληρωμής είναι αδύνατη, το δικαστήριο δεν απορρίπτει την αίτηση, αλλά την εκδικάζει σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής αστικής διαδικασίας (ειδικότερα, διατάσσει συζήτηση). Διαταγή πληρωμής δεν μπορεί να εκδοθεί αν ο αιτών δεν προβάλλει χρηματική απαίτηση, αν είναι άγνωστη η κατοικία του καθ’ ου ή αν η διαταγή πρόκειται να επιδοθεί σε καθ’ ου που είναι κάτοικος εξωτερικού.

Το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση έκδοσης ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής αν αυτή δεν περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που τάσσει ο νόμος ή είναι ακατάληπτη ή ασαφής και, εξαιτίας των εν λόγω ελαττωμάτων, είναι αδύνατη η συνέχιση της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο δεν καλεί τον αιτούντα να διορθώσει ή να συμπληρώσει την αίτησή του.

Αν δεν μπορεί να γίνει δεκτή η αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής βάσει συναλλαγματικής ή επιταγής, το δικαστήριο διατάσσει συζήτηση.

1.5 Έφεση

Το δικαστήριο δεν εκδίδει απόφαση απόρριψης της διαταγής πληρωμής, της ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής ή της διαταγής πληρωμής βάσει συναλλαγματικής (ή επιταγής) ως εκ τούτου το ερώτημα που αφορά την έφεση κατά της απορριφθείσας διαταγής πληρωμής είναι άνευ αντικειμένου.

1.6 Ανακοπή

Κατά της διαταγής πληρωμής ή της ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής μπορεί να ασκηθεί ανακοπή. Ο καθ’ ου μπορεί να ασκήσει ανακοπή εντός 15 ημερών από την επίδοση της διαταγής πληρωμής ή της ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής. Ανακοπή κατά ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής μπορεί επίσης να ασκηθεί με ηλεκτρονικό έντυπο που υπογράφεται με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή. Η ανακοπή δεν χρειάζεται να είναι αιτιολογημένη, αλλά θα πρέπει να πληροί τις γενικές απαιτήσεις άσκησής της, δηλαδή, ειδικότερα, πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και χρονολογημένη και αναφέρει σαφώς το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται, τον ανακόπτοντα, την υπόθεση που αφορά και το αίτημά της.

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής βάσει συναλλαγματικής (ή επιταγής) μπορεί να ασκηθεί εντός 15 ημερών από την επίδοσή της. Στην ανακοπή του, ο καθ’ ου πρέπει να εκθέτει όλα τα στοιχεία της διαταγής πληρωμής βάσει συναλλαγματικής (ή επιταγής) στα οποία αντιτίθεται.

Στη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, ο καθ’ ου μπορεί είτε να πληρώσει το αιτούμενο ποσό είτε να αντιταχθεί στην απαίτηση εντός 30 ημερών, ασκώντας ανακοπή στο δικαστήριο που εξέδωσε την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής για την άσκηση της ανακοπής γίνεται χρήση του εντύπου ΣΤ που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006. Στη συνέχεια, η υπόθεση παραπέμπεται στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια και εκδικάζεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Αν ακόμη και ένας καθ’ ου ασκήσει εμπρόθεσμα ανακοπή, η διαταγή πληρωμής ή η ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής ακυρώνεται συλλήβδην, το δικαστήριο διατάσσει συζήτηση και η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής αστικής διαδικασίας.

Εάν ο καθ’ ου ασκήσει εμπρόθεσμα ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε βάσει συναλλαγματικής (ή επιταγής), το δικαστήριο διατάσσει ομοίως συζήτηση για να αποφανθεί επ’ αυτής. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας εκδίκασης της ανακοπής, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση με την οποία είτε διατηρεί τη διαταγή πληρωμής βάσει συναλλαγματικής (ή επιταγής) (όταν η ανακοπή κρίνεται αβάσιμη) είτε την ακυρώνει στο σύνολό της ή εν μέρει (όταν η ανακοπή κρίνεται βάσιμη στο σύνολό της ή εν μέρει). Η εν λόγω απόφαση μπορεί να προσβληθεί με έφεση. Σε αντίθεση με την ανακοπή που ασκείται κατά διαταγής πληρωμής ή ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής, η διαταγή πληρωμής βάσει συναλλαγματικής (ή επιταγής) δεν ακυρώνεται με την άσκηση ανακοπής.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

Η διαταγή πληρωμής, η ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής και η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής κατά των οποίων δεν έχει ασκηθεί ανακοπή έχουν την ισχύ εκτελεστής απόφασης. Εάν ο καθ’ ου δεν ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής βάσει συναλλαγματικής (ή επιταγής) ή αν ανακαλέσει την ανακοπή που άσκησε, τότε και αυτή η διαταγή πληρωμής έχει ισχύ εκτελεστής απόφασης.

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Έπειτα από σχετικό αίτημα, το δικαστήριο επιθέτει στη διαταγή πληρωμής, στην ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής ή στη διαταγή πληρωμής βάσει συναλλαγματικής (ή επιταγής) ρήτρα παραγωγής έννομων αποτελεσμάτων καθώς και τον εκτελεστήριο τύπο. Η διαταγή πληρωμής που φέρει την εν λόγω ρήτρα και τον εκτελεστήριο τύπο συνιστά εκτελεστό τίτλο.

Στη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, αν ο καθ’ ου δεν ασκήσει εμπρόθεσμα ανακοπή, η διαταγή πληρωμής καθίσταται αυτομάτως εκτελεστή. Η εκτέλεση διενεργείται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και τις εθνικές διαδικασίες του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να εκτελεστεί η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Δεν προβλέπονται τακτικά ένδικα μέσα για την προσβολή της διαταγής πληρωμής, της ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής ή της διαταγής πληρωμής βάσει συναλλαγματικής (ή επιταγής) κατά της οποίας δεν έχει ασκηθεί ανακοπή ή ένσταση και η οποία έχει την ισχύ εκτελεστής απόφασης. Στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, ο καθ’ ου μπορεί να ασκήσει μόνο έκτακτα ένδικα μέσα, αίτηση ακύρωσης και, στην περίπτωση εκτελεστής διαταγής πληρωμής, να υποβάλει και αίτηση επανάληψης της διαδικασίας (διατάξεις του άρθρου 228 παράγραφος 2 και άρθρο 229 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 99/1963, κώδικας πολιτικής δικονομίας).

Μετά την άπρακτη παρέλευση της 30ήμερης προθεσμίας που προβλέπεται για την άσκηση ανακοπής κατά ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, ο αιτών μπορεί να ζητήσει επανεξέταση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής υπό τους όρους του άρθρου 20 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006. Αρμόδιο για τη διαδικασία που κινείται με την αίτηση επανεξέτασης της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι το δικαστήριο που την εξέδωσε. Η αίτηση επανεξέτασης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι το μόνο ένδικο μέσο που διαθέτει ο καθ’ ου κατά εκτελεστής ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής στο κράτος στο οποίο εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής. Η απόφαση που αφορά την αίτηση επανεξέτασης της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής επιδίδεται τόσο στον αιτούντα όσο και στον καθ’ ου (διατάξεις του άρθρου 174β παράγραφοι 2 και 3 του νόμου αριθ. 99/1963, κώδικας πολιτικής δικονομίας).

Σχετικοί σύνδεσμοι

https://www.justice.cz/

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.