Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Εσθονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

Ναι. Στο κεφάλαιο 49 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Tsiviilkohtumenetluse seadustiku) ρυθμίζεται η ταχεία διαδικασία διαταγών πληρωμής.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Η διαδικασία εφαρμόζεται σε απαιτήσεις που απορρέουν από σχέσεις ιδιωτικού δικαίου και για την πληρωμή ορισμένων χρηματικών ποσών.

Η ταχεία διαδικασία διαταγών πληρωμής δεν εφαρμόζεται σε εξωσυμβατικές απαιτήσεις, εκτός από:

 • ορισμένες απαιτήσεις που απορρέουν από τον νόμο περί ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για τα αυτοκίνητα οχήματα (liikluskindlustuse seadus)
 • απαιτήσεις στις οποίες ο οφειλέτης αναγνώρισε την υποχρέωσή του ή στις οποίες συνήφθη άλλη συμφωνία που καθιστά υποχρεωτική την εκτέλεση της υποχρέωσης.

Η ταχεία διαδικασία διαταγών πληρωμής δεν εφαρμόζεται αν:

 • η απαίτηση δεν έχει ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμη κατά την υποβολή της αίτησης, εκτός από τις απαιτήσεις για καταβολή ποινικής ρήτρας λόγω καθυστέρησης πληρωμής ως παρεπόμενη απαίτηση, ή αν η υποβολή της απαίτησης εξαρτάται από την εκπλήρωση αμοιβαίας υποχρέωσης και η σχετική υποχρέωση δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί
 • το αντικείμενο της απαίτησης είναι η αποζημίωση για μη περιουσιακή ζημία
 • η απαίτηση στρέφεται κατά πτωχεύσαντος
 • η απαίτηση που στρέφεται κατά πολλών οφειλετών δεν προκύπτει από την ίδια βάση ή υποχρέωση.

Η ταχεία διαδικασία διαταγών πληρωμής δεν εφαρμόζεται σε παρεπόμενες απαιτήσεις, στον βαθμό που υπερβαίνουν την κύρια απαίτηση.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Ναι. Η ταχεία διαδικασία διαταγών πληρωμής δεν εφαρμόζεται σε απαιτήσεις ύψους άνω των 6 400 ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τόσο την κύρια όσο και τις παρεπόμενες απαιτήσεις.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Η χρήση της ταχείας διαδικασίας διαταγών πληρωμής είναι προαιρετική. Ο δανειστής μπορεί να αποφασίσει κατά πόσον θα χρησιμοποιήσει την ταχεία διαδικασία ή θα κινήσει τακτική διαδικασία.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Ναι. Η εθνική νομοθεσία δεν προβλέπει περιορισμό όσον αφορά την εφαρμογή της ταχείας διαδικασίας διαταγών πληρωμής σε εναγομένους οι οποίοι διαμένουν ή βρίσκονται σε άλλη χώρα. Στην ΕΕ, η δικαιοδοσία του εναγομένου καθορίζεται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Οι αιτήσεις εφαρμογής της ταχείας διαδικασίας για τις διαταγές πληρωμής εξετάζονται από το τμήμα διαταγών πληρωμής του δικαστηρίου Haapsalu του περιφερειακού δικαστηρίου Pärnu (Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja).

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Η ταχεία διαδικασία διαταγών πληρωμής είναι διαθέσιμη μόνον ηλεκτρονικά και, ως εκ τούτου, αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν στο δικαστήριο μόνον μέσω της δημόσιας διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικών φακέλων (E-toimik) ή μέσω του επιπέδου ανταλλαγής δεδομένων X-Road (X-tee) για πληροφοριακά συστήματα.

Αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μέσω του δικτυακού τόπου ηλεκτρονικών φακέλων https://www.e-toimik.ee/

Βάσει του άρθρου 485 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ανακοπή μπορεί να ασκηθεί με το έντυπο που επισυνάπτεται στην πρόσκληση πληρωμής ή με άλλη μορφή. Τα έντυπα είναι επίσης διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Justiitsministeerium): http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/maksekasumenetlus-ja-e-toimik.

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Όχι, ο διορισμός αντιπροσώπου δεν είναι απαραίτητος.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Η αίτηση για την εφαρμογή ταχείας διαδικασίας διαταγών πληρωμής πρέπει να περιέχει μια σύντομη περιγραφή των περιστάσεων που αποτελούν τη βάση της απαίτησης και των αποδείξεων που θα μπορούσε να προσκομίσει ο ενάγων προς υποστήριξη της απαίτησής του. Η απαίτηση πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά και να υποστηρίζεται από έγγραφες αποδείξεις. Μια απαίτηση είναι σαφώς αβάσιμη εάν, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις που εκτίθενται στην αίτηση ως βάση της διαταγής πληρωμής, η απαίτηση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί βάσει του νόμου.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση έγγραφων αποδείξεων για την επιβεβαίωση της κατατεθείσας απαίτησης. Ωστόσο, η αίτηση πρέπει να περιέχει μια σύντομη περιγραφή των αποδείξεων που θα μπορούσε να προσκομίσει ο ενάγων προς υποστήριξη της απαίτησής του.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση εφαρμογής ταχείας διαδικασίας διαταγών πληρωμής, εάν:

 1. η ταχεία διαδικασία δεν επιτρέπεται για τη διαταγή πληρωμής βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
 2. η αίτηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
 3. δεν κατέστη εφικτή η επίδοση της διαταγής πληρωμής στον οφειλέτη εντός εύλογης προθεσμίας και η διαταγή πληρωμής δεν μπορεί να επιδοθεί με δημόσια διακήρυξη και ο ενάγων ζήτησε ρητώς την περάτωση της διαδικασίας σε περίπτωση άσκησης ανακοπής
 4. ο αιτών δεν ενημερώνει το δικαστήριο σχετικά με τα αποτελέσματα της επίδοσης στον συμμετέχοντα στη διαδικασία εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί γι’ αυτό
 5. καθίσταται πρόδηλο ότι υφίστανται λόγοι αναστολής της διαδικασίας.

1.5 Έφεση

Δεν επιτρέπεται η άσκηση έφεσης κατά απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτηση διαταγής πληρωμής. Η απόρριψη της αίτησης δεν περιορίζει το δικαίωμα του ενάγοντος να υποβάλει την απαίτηση στο πλαίσιο αγωγής ή ταχείας διαδικασίας διαταγής πληρωμής.

1.6 Ανακοπή

Ο οφειλέτης δύναται να ασκήσει ανακοπή κατά απαίτησης, ή μέρους απαίτησης, στο δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής εντός 15 ημερών από την επίδοση της διαταγής πληρωμής ή εντός 30 ημερών εάν η διαταγή πληρωμής επιδοθεί στο εξωτερικό.

Ανακοπή μπορεί να ασκηθεί κάνοντας χρήση του εντύπου που επισυνάπτεται στη διαταγή πληρωμής ή με άλλη μορφή. Δεν απαιτείται έκθεση των λόγων της ανακοπής.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Εάν ο οφειλέτης ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής εμπρόθεσμα, το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής θα συνεχίσει την εκδίκαση της αγωγής ή θα την παραπέμψει στο δικαστήριο που αναφέρεται στην αίτηση ταχείας διαδικασίας διαταγής πληρωμής ή στο δικαστήριο που αναφέρεται σε κοινή αίτηση των διαδίκων. Σε υποθέσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας, η διαδικασία που κινήθηκε βάσει αίτησης συνεχίζεται εκτός εάν ο ενάγων έχει ζητήσει την περάτωση των αγωγών που έχουν ασκηθεί ή των διαδικασιών που έχουν κινηθεί. Η αγωγή θεωρείται ότι κατατέθηκε με την κατάθεση της αίτησης ταχείας διαδικασίας διαταγής πληρωμής.

Εάν ο ενάγων έχει ζητήσει ρητώς την περάτωση της διαδικασίας σε περίπτωση άσκησης ανακοπής, η διαδικασία περατώνεται.

Εάν ο οφειλέτης αναγνωρίζει εν μέρει την απαίτηση του ενάγοντος σε ανακοπή ασκηθείσα κατά της διαταγής πληρωμής, το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση εκδίδει διαταγή πληρωμής για την ανάκτηση του ποσού που αναγνωρίζεται από τον οφειλέτη και συνεχίζει την εκδίκαση της υπόθεσης για το υπόλοιπο ποσό.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Εάν ο οφειλέτης δεν πληρώσει το ποσό που αναφέρεται στη διαταγή πληρωμής και δεν ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής εμπρόθεσμα, το δικαστήριο εκδίδει διαταγή πληρωμής για το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Στη διαταγή πληρωμής εξηγείται το δικαίωμα του οφειλέτη να προσφύγει κατά της απόφασης εντός 15 ημερών ή εντός 30 ημερών εάν η διαταγή πληρωμής επιδίδεται στο εξωτερικό. Πρέπει να εξηγείται στον οφειλέτη ότι προσφυγή μπορεί να ασκηθεί μόνον εάν συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιστάσεις:

 1. η διαταγή πληρωμής δεν επιδόθηκε στον οφειλέτη μέσω προσωπικής παράδοσης έναντι υπογραφής ή ηλεκτρονικά και, άνευ υπαιτιότητας του οφειλέτη, δεν επιδόθηκε εμπρόθεσμα και, ως εκ τούτου, ο οφειλέτης δεν μπόρεσε να ασκήσει ανακοπή εμπρόθεσμα
 2. ο οφειλέτης δεν μπόρεσε να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής για λόγους που εκφεύγουν του ελέγχου του οφειλέτη
 3. δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ταχείας διαδικασίας διαταγών πληρωμής ή παραβιάστηκαν ουσιωδώς οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ταχείας διαδικασίας διαταγών πληρωμής με άλλον τρόπο ή η απαίτηση την οποία αφορά η ταχεία διαδικασία είναι σαφώς αβάσιμη.

Νόμιμος αντιπρόσωπος του οφειλέτη ή ο καθολικός διάδοχος του οφειλέτη μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά διαταγής πληρωμής εντός δύο μηνών από τη στιγμή που ενημερώνεται για αυτήν, εάν κατέστη πρόδηλο ότι υπήρχαν λόγοι αναστολής της διαδικασίας κατά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, αλλά το δικαστήριο δεν τους γνώριζε ούτε μπορούσε να τους γνωρίζει. Το πρόσωπο που ασκεί την προσφυγή κατά της απόφασης πρέπει να επικαλείται μία από τις προαναφερθείσες περιστάσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.