Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Εσθονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

Ναι. Στο κεφάλαιο 49 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (tsiviilkohtumenetluse seadustik — TsMS) ρυθμίζεται η ταχεία διαδικασία διαταγών πληρωμής.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Η διαδικασία εφαρμόζεται σε απαιτήσεις που απορρέουν από σχέσεις ιδιωτικού δικαίου και προορίζεται για την πληρωμή ορισμένων χρηματικών ποσών.

Η ταχεία διαδικασία στην περίπτωση διαταγών πληρωμής δεν εφαρμόζεται σε εξωσυμβατικές αξιώσεις, με την εξαίρεση:

 • ειδικών απαιτήσεων που απορρέουν από τον νόμο περί ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για τα αυτοκίνητα οχήματα (liikluskindlustuse seadus)
 • απαιτήσεων στις οποίες ο οφειλέτης αναγνώρισε την υποχρέωσή του ή στις οποίες συνήφθη άλλη συμφωνία που καθιστά υποχρεωτική την εκτέλεση της υποχρέωσης.

Η ταχεία διαδικασία διαταγών πληρωμής δεν εφαρμόζεται εάν:

 • η απαίτηση δεν έχει ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμη κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης, με εξαίρεση τις απαιτήσεις για ποινικές ρήτρες λόγω καθυστερημένης πληρωμής ως παρεπόμενη απαίτηση, ή η υποβολή της αίτησης εξαρτάται από την εκπλήρωση αμοιβαίας υποχρέωσης και η εν λόγω υποχρέωση δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί·
 • αντικείμενο της αξίωσης είναι αποζημίωση για μη περιουσιακή ζημία·
 • η αίτηση υποβάλλεται κατά πτωχεύσαντος·
 • η αίτηση υποβάλλεται κατά περισσότερων οφειλετών και δεν απορρέει από την ίδια βάση ή υποχρέωση.

Η ταχεία διαδικασία στην περίπτωση διαταγών πληρωμής δεν εφαρμόζεται στις παρεπόμενες απαιτήσεις, εφόσον υπερβαίνουν την κύρια απαίτηση.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Ναι. Ναι. Η ταχεία διαδικασία διαταγών πληρωμής δεν εφαρμόζεται σε απαιτήσεις ύψους άνω των 8 000 ευρώ. Το ποσό αυτό καλύπτει κύριες και παρεπόμενες απαιτήσεις.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Η εφαρμογή της ταχείας διαδικασίας σε περίπτωση διαταγής πληρωμής είναι προαιρετική. Ο δανειστής μπορεί να αποφασίσει αν επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για ταχεία διαδικασία στην περίπτωση αυτήν ή να κινήσει την τακτική διαδικασία.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Ναι. Η εθνική νομοθεσία δεν περιέχει περιορισμούς όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής της ταχείας διαδικασίας σε περίπτωση διαταγής πληρωμής κατά οφειλετών που κατοικούν σε άλλη χώρα. Στην ΕΕ, η δικαιοδοσία του καθού καθορίζεται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Οι αιτήσεις για ταχεία διαδικασία σε περίπτωση διαταγών πληρωμής διεκπεραιώνονται από το τμήμα διαταγών πληρωμής του κομητειακού δικαστηρίου του Pärnu, έδρα Haapsalu (Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja maksekäsu osakond).

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Η ταχεία διαδικασία σε περίπτωση διαταγών πληρωμής διεξάγεται ηλεκτρονικά και, ως εκ τούτου, μπορεί να υποβληθεί σε δικαστήριο μόνο μέσω της πύλης Avalik E-toimik ή μέσω του επιπέδου ανταλλαγής δεδομένων X-tee των πληροφορικών συστημάτων.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω του E-toimik στην ιστοσελίδα: https://www.e-toimik.ee/

Βάσει του άρθρου 485 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ανακοπή μπορεί να ασκηθεί με το έντυπο που επισυνάπτεται στην πρόσκληση πληρωμής ή με άλλο έντυπο. Το έντυπο διατίθεται στην Riigi Teataja (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Όχι, ο διορισμός αντιπροσώπου δεν είναι απαραίτητος.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Η αίτηση για την εφαρμογή ταχείας διαδικασίας διαταγών πληρωμής πρέπει να περιέχει σύντομη περιγραφή των περιστάσεων που αποτελούν τη βάση της απαίτησης και σύντομη περιγραφή των αποδείξεων που θα μπορούσε να προσκομίσει ο αιτών προς υποστήριξη της απαίτησης στο πλαίσιο της αίτησης. Η απαίτηση πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά και να υποστηρίζεται από έγγραφες αποδείξεις. Μια απαίτηση είναι σαφώς αβάσιμη εάν, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων που εκτίθενται στην αίτηση ως βάση της διαταγής πληρωμής, η απαίτηση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί βάσει του νόμου.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται αποδεικτικά έγγραφα για να επιβεβαιωθεί η κατάθεση της αίτησης. Ωστόσο, η αίτηση πρέπει να περιέχει σύντομη περιγραφή των αποδείξεων που θα μπορούσε να προσκομίσει ο αιτών προς υποστήριξη της απαίτησής του στο πλαίσιο της αίτησης.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Το δικαστήριο αρνείται να ικανοποιήσει αίτηση για την εφαρμογή ταχείας διαδικασίας σε περίπτωση διαταγής πληρωμής εάν:

 1. η εφαρμογή της ταχείας διαδικασίας δεν επιτρέπεται στην περίπτωση διαταγών πληρωμής σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας·
 2. η αίτηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
 3. η πρόσκληση πληρωμής δεν επιδόθηκε στον οφειλέτη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και δεν μπορεί να κοινοποιηθεί με δημόσια ανακοίνωση, και ο αιτών έχει ζητήσει ρητά την περάτωση της διαδικασίας σε περίπτωση άσκησης ανακοπής·
 4. ο αιτών δεν ενημερώνει το δικαστήριο για τα αποτελέσματα της επίδοσης στον συμμετέχοντα στη διαδικασία εντός της ταχθείσας προθεσμίας·
 5. οποιαδήποτε βάση αναστολής της διαδικασίας καθίσταται προφανής.

1.5 Έφεση

Η απόφαση με την οποία απορρίπτεται η αίτηση για την εφαρμογή ταχείας διαδικασίας σε περίπτωση διαταγής πληρωμής δεν υπόκειται σε έφεση. Η απόρριψη της αίτησης δεν περιορίζει το δικαίωμα του αιτούντος να ασκήσει την αξίωση στο πλαίσιο αγωγής ή ταχείας διαδικασίας διαταγής πληρωμής.

1.6 Ανακοπή

Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά απαίτησης ή μέρους αυτής ενώπιον του δικαστηρίου που υπέβαλε την πρόσκληση πληρωμής εντός 15 ημερών ή εντός 30 ημερών σε περίπτωση επίδοσης της πρότασης πληρωμής στο εξωτερικό.

Ανακοπή μπορεί να ασκηθεί με το έντυπο που επισυνάπτεται στην πρόσκληση πληρωμής ή με άλλο έντυπο. Η ανακοπή δεν χρειάζεται να τεκμηριώνεται.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Αν ο οφειλέτης ασκήσει ανακοπή κατά της πρόσκλησης πληρωμής εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το δικαστήριο που συνέταξε την πρόσκληση πληρωμής συνεχίζει τη συζήτηση της υπόθεσης στο πλαίσιο αγωγής ή παραπέμπει την υπόθεση στο δικαστήριο που ορίζεται στην αίτηση για ταχεία διαδικασία σε περίπτωση διαταγής πληρωμής ή στο δικαστήριο που ορίζεται στην κοινή αίτηση των ενδιαφερομένων. Σε υποθέσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας, η διαδικασία που κινήθηκε βάσει αίτησης συνεχίζεται εκτός εάν ο αιτών έχει ζητήσει την άσκηση αγωγών ή την περάτωση των διαδικασιών. Για τους σκοπούς των αγωγών, η αγωγή θεωρείται ότι κατατίθεται κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης για την εφαρμογή ταχείας διαδικασίας σε περίπτωση διαταγής πληρωμής.

Εάν ο αιτών έχει ζητήσει ρητά την περάτωση της διαδικασίας σε περίπτωση άσκησης ανακοπής, η διαδικασία περατώνεται.

Εάν ο οφειλέτης αναγνωρίσει εν μέρει την αξίωση του αιτούντος στην ανακοπή που ασκήθηκε κατά της πρόσκλησης πληρωμής, το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση εκδίδει διαταγή πληρωμής με απόφαση για την καταβολή του ποσού που αναγνωρίζεται από τον οφειλέτη και συνεχίζει να εκδικάζει το υπόλοιπο της υπόθεσης στο πλαίσιο αγωγής ή αίτησης.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει το ποσό που ορίζεται στην πρόσκληση πληρωμής και δεν ασκήσει εμπρόθεσμα ανακοπή κατά της πρόσκλησης πληρωμής, το δικαστήριο εκδίδει διαταγή πληρωμής για το ποσό αυτό με απόφαση.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Στη διαταγή πληρωμής πρέπει να περιλαμβάνεται εξήγηση για τον οφειλέτη ως προς το δικαίωμά του να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης εντός 15 ημερών ή εντός 30 ημερών εάν η πρόσκληση πληρωμής επιδίδεται στο εξωτερικό. Πρέπει να εξηγείται στον οφειλέτη ότι έφεση κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί μόνον εάν συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιστάσεις:

 1. η πρόσκληση πληρωμής δεν επιδόθηκε στον οφειλέτη μέσω προσωπικής παράδοσης έναντι υπογραφής ή ηλεκτρονικά και, άνευ υπαιτιότητας του οφειλέτη, δεν επιδόθηκε εμπρόθεσμα και, ως εκ τούτου, ο οφειλέτης δεν μπόρεσε να ασκήσει ανακοπή εμπρόθεσμα
 2. ο οφειλέτης δεν ήταν σε θέση να ασκήσει ανακοπή κατά της πρόσκλησης πληρωμής για βάσιμους λόγους που εκφεύγουν του ελέγχου του·
 3. οι προϋποθέσεις για την ταχεία διαδικασία σε περίπτωση διαταγής πληρωμής δεν πληρούνταν ή οι προϋποθέσεις της ταχείας διαδικασίας σε περίπτωση διαταγής πληρωμής παραβιάστηκαν ουσιωδώς κατ’ άλλον τρόπο ή η απαίτηση την οποία αφορά η ταχεία διαδικασία είναι προδήλως αβάσιμη.

Νόμιμος αντιπρόσωπος του οφειλέτη ή ο καθολικός διάδοχος του οφειλέτη μπορεί να προσφύγει κατά διαταγής πληρωμής εντός δύο μηνών από τη στιγμή που έλαβε γνώση της, εάν κατέστη πρόδηλο ότι υπήρχαν λόγοι αναστολής της διαδικασίας κατά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, αλλά το δικαστήριο δεν τους γνώριζε ούτε μπορούσε να τους γνωρίζει. Το πρόσωπο που ασκεί έφεση κατά της απόφασης πρέπει να επικαλείται μία από τις προαναφερθείσες περιστάσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.