Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Φινλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

Στη Φινλανδία, υπάρχει ειδική διαδικασία για τις διαταγές πληρωμής, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για την είσπραξη μη αμφισβητούμενων οφειλών. Σε αυτές τις υποθέσεις, ο εναγόμενος μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει το ποσό της αξίωσης στον ενάγοντα μέσω της αποκαλούμενης ερήμην απόφασης.

Οι αγωγές μπορούν επίσης να υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης κλήτευσης, η οποία υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου που παρέχεται στον δικτυακό τόπο των διοικητικών υπηρεσιών του δικαστικού τομέα της Φινλανδίας (https://oikeus.fi/en/). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Αυτόματη διαδικασία - Φινλανδία».

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους χρηματικών αξιώσεων που μπορεί να έχουν καθορίσει οι διάδικοι μέσω σύμβασης που έχουν συνάψει μεταξύ τους.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Όχι. Δεν υπάρχει ανώτατο ή κατώτατο όριο όσον αφορά το ποσό της αξίωσης.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Η διαδικασία είναι προαιρετική.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Καταρχήν, δεν υπάρχει κανόνας που να ορίζει ότι ο εναγόμενος πρέπει να ζει στη Φινλανδία. Ωστόσο, το φινλανδικό δικαστήριο πρέπει να έχει δικαιοδοσία για να καταστεί εφικτή η εφαρμογή της διαδικασίας. Για παράδειγμα, βάσει του κανονισμού Βρυξέλλες I, ο τόπος εκδίκασης καθορίζεται με βάση τον κύριο κανόνα, επομένως η εκδίκαση μιας υπόθεσης που αφορά απαίτηση πληρωμής πρέπει να πραγματοποιείται σε δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Σε αυτές τις υποθέσεις, αρμόδιο είναι ένα πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Στη Φινλανδία, τα εν λόγω δικαστήρια είναι γνωστά ως περιφερειακά δικαστήρια (käräjäoikeus). Κατά γενικό κανόνα, αρμόδιο είναι το περιφερειακό δικαστήριο της περιοχής όπου βρίσκεται ο τόπος κατοικίας του εναγομένου. Οι συνήθεις διατάξεις που αφορούν την αρμοδιότητα των δικαστηρίων ισχύουν και για τη διαδικασία για τις διαταγές πληρωμής (βλέπε «Δικαιοδοσία των δικαστηρίων - Φινλανδία»).

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Η αίτηση κλήτευσης πρέπει να γίνει γραπτώς και πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία: την αξίωση, την αιτιολογία (εν συντομία), τυχόν αξιώσεις για τις δαπάνες της προσφυγής καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του ενάγοντα και του εναγομένου. Η αίτηση κλήτευσης πρέπει να είναι ενυπόγραφη.

Δεν υπάρχουν έντυπα σε εθνικό επίπεδο. Διατίθενται έντυπα σε ορισμένα τοπικά δικαστήρια, αλλά η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική.

Οι μη αμφισβητούμενες αξιώσεις μπορούν επίσης να υποβληθούν με τη χρήση ηλεκτρονικής αίτησης κλήτευσης, η οποία υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού εντύπου στον δικτυακό τόπο των διοικητικών υπηρεσιών του δικαστικού τομέα της Φινλανδίας (https://oikeus.fi/en/).

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Ούτε ο ενάγων ούτε ο εναγόμενος είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν δικηγόρο. Ωστόσο, η χρήση δικηγόρου επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Η αιτιολογία της αξίωσης πρέπει να προσδιορίζεται, ώστε να διαχωρίζεται από άλλες αξιώσεις.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Σε υποθέσεις που αφορούν την είσπραξη μη αμφισβητούμενης οφειλής, δεν χρειάζεται να παρουσιαστούν αποδεικτικά στοιχεία. Ο ενάγων πρέπει να προσκομίσει κατάλληλες αποδείξεις για την αξίωση, μόνο στην περίπτωση που ο εναγόμενος την αμφισβητεί.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Στην πράξη, κώλυμα σε μια ερήμην εκδοθείσα απόφαση παρουσιάζεται όταν ο εναγόμενος εύλογα αμφισβητεί την αξίωση που προβάλλεται στην αίτηση κλήτευσης, οπότε η αξίωση δεν είναι πλέον μη αμφισβητούμενη. Ενδέχεται να προκύψουν και άλλες καταστάσεις, όπως η απόρριψη της αίτησης κλήτευσης, κυρίως με το σκεπτικό ότι το εν λόγω τοπικό δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία ή ότι ο ενάγων, παρά τις προειδοποιήσεις, δεν κατάφερε να διορθώσει τις ελλείψεις της αίτησης κλήτευσης. Καταρχήν, είναι επίσης δυνατή η άμεση απόρριψη της αγωγής με σχετική απόφαση του δικαστηρίου, σε περίπτωση που η αξίωση είναι σαφώς αβάσιμη, δηλαδή σε περίπτωση που η αξίωση δεν έχει απολύτως καμία νομική βάση. Ειδάλλως, το δικαστήριο δεν εξετάζει την εγκυρότητα της αξίωσης.

1.5 Έφεση

Ο ενάγων δεν έχει δυνατότητα προσφυγής κατά αξίωσης που δεν μπορεί να θεωρηθεί μη αμφισβητούμενη εφόσον ο εναγόμενος αποφασίσει να την αμφισβητήσει. Υπό τις συνθήκες αυτές, η υπόθεση θα εκδικαστεί ως συνήθης υπόθεση αστικού δικαίου στο περιφερειακό δικαστήριο. Ωστόσο, ο ενάγων μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης απόρριψης ή άλλης άρνησης της αξίωσής του.

1.6 Ανακοπή

Αυτή η ερώτηση διατυπώνεται για ένα είδος συστήματος στο οποίο πρώτα εκδίδεται η «ερήμην απόφαση/διαταγή πληρωμής» και τότε μόνο δίνεται στον εναγόμενο η δυνατότητα να την αμφισβητήσει. Στη Φινλανδία, η αξίωση αποστέλλεται πρώτα στον εναγόμενο και, αν ο εναγόμενος δεν την αμφισβητήσει, εκδίδεται στη συνέχεια η ερήμην απόφαση.

Το περιφερειακό δικαστήριο θα προτρέψει τον εναγόμενο να απαντήσει στην αγωγή γραπτώς, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η προθεσμία ορίζεται από το περιφερειακό δικαστήριο και συνήθως είναι δύο έως τρεις εβδομάδες. Η απάντηση πρέπει να αναφέρει αν ο εναγόμενος αμφισβητεί την αξίωση και, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αιτιολογεί την αμφισβήτηση. Επιπλέον, η απάντηση μπορεί να περιλαμβάνει γνωστοποίηση τυχόν αποδεικτικών στοιχείων τα οποία σκοπεύει να παρουσιάσει, εφόσον υπάρχουν, και αξίωση αποζημίωσης για τις δαπάνες. Ο εναγόμενος πρέπει επίσης να δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να υπογράψει την απάντηση.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Αν ο εναγόμενος αμφισβητήσει την προσφυγή εντός της προθεσμίας, η αξίωση δεν είναι πλέον μη αμφισβητούμενη ούτε είναι δυνατή η έκδοση ερήμην απόφασης. Υπό αυτές τις συνθήκες, η υπόθεση θα εκδικασθεί με τη συνήθη διαδικασία του αστικού δικαίου.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Αν ο εναγόμενος δεν αμφισβητήσει την αξίωση εντός της προθεσμίας, θα εκδοθεί ερήμην απόφαση για το ποσό που αξιώνει ο ενάγων. Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Ο εναγόμενος δεν μπορεί να προσφύγει στο εφετείο (hovioikeus) κατά μιας ερήμην απόφασης, έχει όμως την επιλογή να κάνει αίτηση για «αποκατάσταση» στο περιφερειακό δικαστήριο. Η αίτηση για «αποκατάσταση» σημαίνει ότι η υπόθεση θα επιστραφεί για εκ νέου εκδίκαση στο περιφερειακό δικαστήριο που εξέδωσε την ερήμην απόφαση. Η αίτηση για αποκατάσταση πρέπει να υποβληθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία κοινοποιήθηκε στον εναγόμενο η ερήμην απόφαση. Αν δεν υποβληθεί αίτηση αποκατάστασης, ισχύει η ερήμην απόφαση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.