Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Γερµανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Ναι. Ο γερμανικός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Zivilprozessordnung—ZPO) προβλέπει διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής (Mahnverfahren) με σκοπό την ικανοποίηση απαίτησης που ενδεχομένως δεν αμφισβητείται από τον οφειλέτη. Η διαδικασία αυτή διέπεται από τα άρθρα 688 επ. του ZPO.

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται κατά κανόνα για όλες τις απαιτήσεις που έχουν ως αντικείμενο την πληρωμή συγκεκριμένου χρηματικού ποσού σε ευρώ.

Ωστόσο, η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • όταν πρόκειται για απαίτηση που προκύπτει από σύμβαση καταναλωτικής πίστης με επιτόκιο που υπερβαίνει το βασικό επιτόκιο κατά περισσότερο από 12 ποσοστιαίες μονάδες,
  • όταν πρόκειται για απαίτηση η έγερση της οποίας εξαρτάται από αντιπαροχή που δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί,
  • όταν η επίδοση της διαταγής πληρωμής πρέπει να πραγματοποιηθεί με δημοσίευση στον Τύπο διότι ο καθ’ ου η αίτηση είναι αγνώστου διαμονής.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Δεν υπάρχει ανώτατο όριο ποσού όσον αφορά την αξία της απαίτησης.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Η προσφυγή στη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής είναι προαιρετική για τον δανειστή. Ο δανειστής επιλέγει εάν θα ακολουθήσει τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής ή την τακτική διαδικασία.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Η γερμανική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής μπορεί καταρχήν να εφαρμοστεί ακόμη και όταν ο καθ’ ου η αίτηση κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 688 παράγραφος 3 του γερμανικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στην περίπτωση που η διαταγή πληρωμής θα πρέπει να επιδοθεί στο εξωτερικό, η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής λαμβάνει χώρα μόνον όταν αυτό προβλέπεται από τον γερμανικό νόμο σχετικά με την αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων (Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz). Αυτός καλύπτει επί του παρόντος όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία, καθώς και το Ισραήλ.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Αποκλειστικά αρμόδιο για τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής είναι το ειρηνοδικείο (Amtsgericht) της γενικής δωσιδικίας του αιτούντος, ανεξαρτήτως του ύψους της απαίτησης. Η γενική δωσιδικία καθορίζεται βάσει του τόπου κατοικίας και, στην περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο, της καταστατικής έδρας του. Ωστόσο, σε κάποια ομόσπονδα κράτη έχουν ιδρυθεί κεντρικά δικαστήρια για την έκδοση διαταγών πληρωμής (Mahngerichte) (όπως, παραδείγματος χάρη, το ειρηνοδικείο Wedding στο Βερολίνο). Η αρμοδιότητα, δηλαδή, έκδοσης διαταγών πληρωμής έχει συγκεντρωθεί σε ορισμένα ειρηνοδικεία ή ακόμη και σε ένα μόνον ειρηνοδικείο του κράτους. Στις περιπτώσεις αυτές η γενική δικαιοδοσία ανήκει στο κεντρικό δικαστήριο έκδοσης διαταγών πληρωμής της γενικής δωσιδικίας του αιτούντος βάσει του τόπου κατοικίας του.

Στην περίπτωση που ο αιτών δεν υπάγεται στη γενική δικαιοδοσία κάποιου δικαστηρίου της Γερμανίας, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο Wedding στο Βερολίνο. Στην περίπτωση που ο καθ’ ου η αίτηση δεν υπάγεται στη γενική δικαιοδοσία κάποιου δικαστηρίου της Γερμανίας, η αρμοδιότητα ανήκει στο ειρηνοδικείο το οποίο θα ήταν αρμόδιο για τη διαφορά ανεξάρτητα από την καθ’ ύλην αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου (τα ειρηνοδικεία είναι κατά κανόνα αρμόδια μόνον όταν πρόκειται για ποσά ύψους μέχρι 5 000 ευρώ). Και στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν σε ορισμένα ομόσπονδα κράτη να υπάρχουν κεντρικά δικαστήρια έκδοσης διαταγών πληρωμής.

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Η χρήση τυποποιημένου εντύπου είναι υποχρεωτική σε περίπτωση που υπάρχει τέτοιο έντυπο για την εκάστοτε δήλωση ή αίτηση. Τυποποιημένα έντυπα υπάρχουν για τις αιτήσεις έκδοσης και νέας επίδοσης διαταγών πληρωμής και εκτέλεσης.

Σε όλα τα ομόσπονδα κράτη η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής είναι αυτοματοποιημένη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε με τη συμπλήρωση τυποποιημένων εντύπων σε χαρτί είτε μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Υπάρχουν ορισμένοι κατασκευαστές λογισμικού οι οποίοι προσφέρουν προγράμματα λογισμικού για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο αυτοματοποιημένων διαδικασιών έκδοσης διαταγών πληρωμής. Σε ορισμένα ειρηνοδικεία είναι επίσης δυνατή η υποβολή αίτησης μέσω διαδικτύου.

Τα τυποποιημένα έντυπα για τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής μπορεί να τα προμηθευτεί κανείς σε καταστήματα γραφικής ύλης.

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Όχι, η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι απαραίτητη.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Δεν είναι απαραίτητη η λεπτομερής παράθεση των λόγων για τους οποίους εγείρεται η απαίτηση. Αυτό που απαιτείται είναι μόνον η περιγραφή της απαίτησης και ο συγκεκριμένος προσδιορισμός του ζητούμενου ποσού. Για τον σκοπό αυτόν πρέπει να συμπληρωθούν τα ανάλογα πεδία στα τυποποιημένα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής. Κάθε κύρια και επικουρική απαίτηση πρέπει να περιγράφεται ξεχωριστά.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Δεν είναι απαραίτητη η υποβολή έγγραφων αποδεικτικών στοιχείων για τις εγερθείσες απαιτήσεις.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Η αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής απορρίπτεται όταν η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής δεν είναι παραδεκτή ή όταν το επιληφθέν δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο ή όταν η αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις. Η αίτηση απορρίπτεται επίσης όταν η διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί μόνο για μέρος της απαίτησης. Πριν από την απόρριψη πρέπει να διεξάγεται ακρόαση του αιτούντος.

Το δικαστήριο δεν ελέγχει πριν από την έκδοση της διαταγής πληρωμής εάν ο αιτών είναι δικαιούχος της εγερθείσας απαίτησης.

1.5 Έφεση

Η απόρριψη μιας διαταγής πληρωμής είναι κατά κανόνα ανέκκλητη. Επιτρέπεται η άσκηση άμεσης προσφυγής (sofortige Beschwerde) μόνον εάν η αίτηση έχει διαβιβασθεί σε μορφή που είναι μόνο μηχανικά αναγνώσιμη και έχει απορριφθεί με την αιτιολογία ότι το δικαστήριο έκρινε ότι η μορφή αυτή δεν ήταν κατάλληλη για ηλεκτρονική επεξεργασία από το σύστημα του δικαστηρίου. Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή στην ουσία σπάνια βρίσκει εφαρμογή.

1.6 Ανακοπή

Από τη στιγμή που η διαταγή πληρωμής έχει εκδοθεί και επιδοθεί στον καθ’ ου η αίτηση, αυτός δύναται να ασκήσει ανακοπή εντός δύο εβδομάδων. Ωστόσο, η άσκηση ανακοπής είναι δυνατή ακόμη και μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, εάν και εφόσον δεν έχει εκδοθεί διαταγή εκτέλεσης.

Ο καθ’ ου η αίτηση λαμβάνει μαζί με την επίδοση της διαταγής πληρωμής τυποποιημένο έντυπο με το οποίο μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής. Ωστόσο, η χρήση του εν λόγω εντύπου ανακοπής είναι προαιρετική. Ως εκ τούτου, η ανακοπή μπορεί επίσης να ασκηθεί και με άλλη μορφή. Ως τυπική προϋπόθεση ζητείται μόνον η ανακοπή να είναι έγγραφη.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Εάν ο καθ’ ου η αίτηση αμφισβητήσει εγκαίρως την απαίτηση, δεν είναι πλέον δυνατή η έκδοση διαταγής εκτέλεσης με την οποία θα μπορούσε να εκτελεστεί αναγκαστικά η απαίτηση την οποία αφορά η διαταγή πληρωμής. Η ένδικη διαφορά, ωστόσο, δεν παραπέμπεται αυτόματα στην τακτική διαδικασία, δηλαδή στη διαδικασία αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας. Προς τούτο χρειάζεται ρητή αίτηση εφαρμογής της διαδικασίας αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, την οποία μπορεί να υποβάλει είτε ο αιτών είτε ο καθ’ ου η αίτηση. Ο αιτών δύναται να επιλέξει να υποβάλει την αίτηση αμέσως μόλις λάβει γνώση της ανακοπής και επιπλέον μπορεί προληπτικά να προσαρτήσει την αίτηση στη διαταγή πληρωμής.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Κατόπιν αίτησης το δικαστήριο εκδίδει διαταγή εκτέλεσης. Η αίτηση δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας ανακοπής. Πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς εάν και ποιες καταβολές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διαταγής πληρωμής. Εάν πραγματοποιήθηκε μερική καταβολή, ο αιτών πρέπει να μειώσει ανάλογα το ύψος των ποσών που αναφέρει στην αίτησή του.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Η διαταγή εκτέλεσης είναι ισοδύναμη με ερήμην απόφαση που κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή. Κατά της διαταγής αυτής είναι δυνατή η άσκηση ανακοπής εντός δύο εβδομάδων από την επίδοσή της.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.