Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Ουγγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

Η Ουγγαρία διαθέτει διαδικασία διαταγής πληρωμής, η οποία ρυθμίζεται από τον νόμο L του 2009 σχετικά με τις διαδικασίες διαταγής πληρωμής. Οι διαδικασίες διαταγής πληρωμής είναι απλουστευμένες εξωδικαστικές διαδικασίες του αστικού δικαίου για την εκτέλεση απαιτήσεων πληρωμής, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων αστικού δικαίου. Η διαδικασία διαταγής πληρωμής διεξάγεται μέσω αυτόματης επεξεργασίας των δεδομένων, στο πλαίσιο της οποίας ο συμβολαιογράφος του αστικού δικαίου χρησιμοποιεί το ενιαίο επιγραμμικό σύστημα πληροφορικής του Επιμελητηρίου Συμβολαιογράφων Αστικού Δικαίου της Ουγγαρίας (ΜΟΚΚ). Στο εν λόγω σύστημα έχουν πρόσβαση, σε εθνικό επίπεδο, όλοι οι συμβολαιογράφοι αστικού δικαίου καθώς και οι διάδικοι και τα λοιπά μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία. Ως εξωδικαστικές διαδικασίες του αστικού δικαίου, οι διαδικασίες των συμβολαιογράφων παράγουν τα ίδια αποτελέσματα με τις δικαστικές διαδικασίες.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις, η ικανοποίηση μιας ληξιπρόθεσμης χρηματικής απαίτησης μπορεί να επιδιωχθεί μέσω της διαδικασίας διαταγής πληρωμής.

Εάν το ποσό της διαφοράς, το οποίο υπολογίζεται με βάση τους σχετικούς κανόνες που προβλέπονται στον Νόμο CXXX του 2016 για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δεν υπερβαίνει τα 3 000 000 ουγγρικά φιορίνια (HUF), η ικανοποίηση ληξιπρόθεσμης απαίτησης που αφορά αποκλειστικά την καταβολή χρηματικού ποσού μπορεί να επιδιωχθεί μόνο μέσω της διαδικασίας διαταγής πληρωμής ή με απόπειρα επίτευξης προδικαστικού συμβιβασμού. Η διάταξη αυτή ισχύει μόνο εφόσον

α) κάθε διάδικος διαθέτει γνωστή διεύθυνση κατοικίας ή, ελλείψει αυτής, τόπο διαμονής στην Ουγγαρία, ή έδρα ή υποκατάστημα στην Ουγγαρία («διεύθυνση επίδοσης»), και

β) η απαίτηση πληρωμής δεν απορρέει από έννομη σχέση που έχει συναφθεί δυνάμει του νόμου I του 2012 για τον Εργατικό Κώδικα, από απασχόληση στον δημόσιο τομέα, από υπηρεσιακή σχέση, από συμμετοχή σε πρόγραμμα προσωρινής απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, από σύμβαση εργασίας που έχει συναφθεί δυνάμει του νόμου περί αθλητικών δραστηριοτήτων, από σύμβαση πρακτικής άσκησης σπουδαστών δυνάμει του νόμου περί εθνικής ανώτερης εκπαίδευσης ή από εργασιακή σχέση που έχει συναφθεί με και από μέλος κοινωνικού συνεταιρισμού ή συνεταιρισμού απασχόλησης ή υπηρεσιακή σχέση δημοσίου δικαίου ή διοικητική σύμβαση υπό την έννοια του νόμου I του 2017 για τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Η ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων που απορρέουν από αυτές τις έννομες σχέσεις μπορεί να επιδιωχθεί μέσω της διαδικασίας διαταγής πληρωμής μόνο αν η απαίτηση δεν σχετίζεται με την έναρξη, την τροποποίηση ή τη λήξη της έννομης σχέσης, ή εάν αποτελεί έννομη συνέπεια υπαίτιας παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την έννομη σχέση εκ μέρους του εργαζομένου ή της διάπραξης επαγγελματικού παραπτώματος εκ μέρους του εργαζομένου.

Εάν το ποσό της διαφοράς, το οποίο υπολογίζεται με βάση τους σχετικούς κανόνες που καθορίζονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, υπερβαίνει τα 30 000 000 HUF, η ικανοποίηση της χρηματικής απαίτησης δεν μπορεί να επιδιωχθεί μέσω της διαδικασίας διαταγής πληρωμής.

Η επιδίωξη της απαίτησης για την καταβολή χρηματικού ποσού νοείται ότι δεν περιλαμβάνει την επιδίωξη ενυπόθηκων απαιτήσεων κατά ενυπόθηκων δανειστών.

Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής εάν ένας εκ των διαδίκων δεν διαθέτει γνωστή διεύθυνση επίδοσης στην Ουγγαρία.

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 1.1.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Ναι, 30 000 000 HUF.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Για ποσά μικρότερα των 3 000 000 HUF, η διαδικασία είναι υποχρεωτική, όπως επισημαίνεται στην απάντηση του ερωτήματος 1.1. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η διαδικασία είναι προαιρετική.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής εάν ο οφειλέτης δεν διαθέτει γνωστή διεύθυνση επίδοσης στην Ουγγαρία.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Αρμόδιοι για τις διαδικασίες διαταγής πληρωμής σε ολόκληρη τη χώρα είναι οι συμβολαιογράφοι αστικού δικαίου. Όσον αφορά τις διαδικασίες πληρωμής, δεν επιτρέπεται να προβλεφθούν ειδικοί όροι σε θέματα δικαιοδοσίας.

Για τις απαιτήσεις που υποβάλλονται προφορικά ή γραπτά, αρμόδιος είναι ο συμβολαιογράφος αστικού δικαίου στον οποίο υποβλήθηκε η απαίτηση, ενώ οι απαιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά ανατίθενται αυτομάτως μέσω προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή σε συμβολαιογράφο αστικού δικαίου.

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

Οι αιτήσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής πρέπει να υποβάλλονται είτε γραπτά, με χρήση του αντίστοιχου εντύπου, είτε προφορικά.

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Η χρήση του τυποποιημένου εντύπου είναι υποχρεωτική τόσο για τις αιτήσεις που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, όσο και για εκείνες που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Το έγγραφο διατίθεται για μεταφόρτωση στον ιστότοπο του ΜΟΚΚ (Επιμελητήριο των Συμβολαιογράφων Αστικού Δικαίου της Ουγγαρίας) ή μπορεί να ληφθεί από τα συμβολαιογραφικά γραφεία.

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Όχι.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

  • την έννομη σχέση επί της οποίας στηρίζεται η απαίτηση, το δικαίωμα που αποτελεί το αντικείμενο της απαίτησης και το ποσό της κύριας απαίτησης και των σχετικών εξόδων
  • την ημερομηνία έναρξης ισχύος της υποκείμενης έννομης σχέσης και την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσμη η απαίτηση
  • τα δεδομένα με βάση τα οποία είναι δυνατός ο προσδιορισμός της απαίτησης.

Η αίτηση δύναται να περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση των πραγματικών περιστατικών που σχετίζονται με το δικαίωμα το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της απαίτησης, καθώς και παράθεση των αποδεικτικών στοιχείων.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Δεν διεξάγεται απόδειξη στο πλαίσιο της διαδικασίας διαταγής πληρωμής. Ωστόσο, η αίτηση δύναται να περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση των πραγματικών περιστατικών που σχετίζονται με το δικαίωμα το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της απαίτησης, καθώς και παράθεση των αποδεικτικών στοιχείων. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει τον συμβολαιογράφο αστικού δικαίου να εξετάσει τη βασιμότητα αίτησης για μερική απαλλαγή από τα έξοδα, πληρωμή σε δόσεις ή αναστολή της καταβολής.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Ο συμβολαιογράφος αστικού δικαίου απορρίπτει την αίτηση εάν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι:

α) αποκλείεται βάσει νόμου, δεσμευτικής νομικής πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνούς σύμβασης η αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων του ουγγρικού αστικού δικαίου ή, στην περίπτωση παραπομπής της υπόθεσης στην τακτική διαδικασία των πολιτικών δικαστηρίων, η αρμοδιότητα των ουγγρικών δικαστηρίων, ή ότι έχει αποκλειστική δικαιοδοσία αλλοδαπό δικαστήριο

β) η εκτέλεση της απαίτησης του αιτούντος υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων ή άλλης αρχής

γ) προβλέπεται στη νομοθεσία ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής

δ) βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη διαδικασία διαταγής πληρωμής μεταξύ των εμπλεκομένων σε σχέση με τα ίδια δικαιώματα και με βάση τα ίδια πραγματικά περιστατικά, ή έχουν επέλθει ήδη οι έννομες συνέπειες της άσκησης αγωγής ή έχει εκδοθεί ήδη διαταγή πληρωμής ή οριστική απόφαση για την ίδια υπόθεση

ε) ο διάδικος στερείται νομικής ικανότητας ως προς τη συγκεκριμένη υπόθεση

στ) ο αιτών δεν διαθέτει διεύθυνση επίδοσης στην Ουγγαρία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για την έκδοση της διαταγής πληρωμής ή η διεύθυνση επίδοσης του αιτούντος στην Ουγγαρία πάψει να ισχύει μετά την υποβολή της αίτησης ή δεν ήταν δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση στον αιτούντα στη διεύθυνση επίδοσης που είχε υποδείξει ο αιτών

ζ) ο αιτών έχει ζητήσει την επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής μέσω δημοσίευσης

η) η επίδοση ή κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής στην ουγγρική διεύθυνση του καθ’ ου ήταν επανειλημμένως αδύνατη, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες τεκμαίρεται ότι πραγματοποιήθηκε επίδοση ή κοινοποίηση

θ) η αίτηση του αιτούντος είναι πρόωρη ή –για οποιονδήποτε λόγο πλην της παραγραφής– δεν μπορεί να εκτελεστεί από δικαστήριο

ι) ο αιτών δεν τήρησε την προθεσμία που τίθεται από ειδική νομοθετική διάταξη για την εκτέλεση απαιτήσεων στο πλαίσιο αστικών διαδικασιών

ια) η αίτηση που υποβάλλεται από νόμιμο αντιπρόσωπο δεν πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία ή σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά το περιεχόμενό της ή δεν έχει επισυναφθεί σ’ αυτήν το πληρεξούσιο του νόμιμου αντιπροσώπου ή δεν έχουν καταβληθεί τα έξοδα της διαδικασίας

ιβ) νομικό ή άλλο πρόσωπο που έχει, βάσει νόμου, την υποχρέωση ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποθέσεών του δεν υπέβαλε την αίτηση με ηλεκτρονικά μέσα εξαιρούνται οι αιτήσεις για μερική απαλλαγή από έξοδα που υποβάλλονται από φυσικό πρόσωπο μέσω νόμιμου αντιπροσώπου

ιγ) κατόπιν σύστασης του δικαστηρίου προς τον αιτούντα για διόρθωση τυχόν ελλείψεων, η αίτηση (ή το υποχρεωτικό τμήμα της αίτησης) δεν υποβλήθηκε εντός της καθορισμένης προθεσμίας ή η αίτηση που υποβλήθηκε εξακολουθεί να παρουσιάζει ελλείψεις, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξεταστεί, ή ο αιτών δεν κατέβαλε προκαταβολικά την αμοιβή του διαχειριστή ή

ιδ) ο αιτών υπέβαλε αίτημα για την επιδίκαση διαδικαστικών εξόδων δυνάμει του ουσιαστικού δικαίου.

Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες τεκμαίρεται ότι πραγματοποιήθηκε η επίδοση ή κοινοποίηση, εάν η επίδοση ή κοινοποίηση στον καθ’ ου δεν ήταν δυνατή, πρέπει να ενημερωθεί ο αιτών, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται να γνωστοποιήσει, εντός τριάντα ημερών, τη νέα διεύθυνση επίδοσης του καθ’ ου στην Ουγγαρία. Εάν ο αιτών γνωστοποιήσει τα στοιχεία που ζητήθηκαν, πρέπει να γίνει εκ νέου προσπάθεια επίδοσης ή κοινοποίησης και, εάν αυτή η προσπάθεια αποβεί ανεπιτυχής, η αίτηση πρέπει να απορριφθεί για τον λόγο που αναφέρεται στο στοιχείο η).

Εάν ο αιτών δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητήθηκαν ή αν τα στοιχεία που προσκόμισε είναι ελλιπή, η αίτηση πρέπει να απορριφθεί για τον λόγο που αναφέρεται στο στοιχείο ιγ).

Η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί στον αιτούντα και να αποσταλεί στον καθ’ ου. Ο αιτών μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης χωρίς να είναι αναγκαία η αποστολή της έφεσης στον καθ’ ου για την υποβολή παρατηρήσεων.

1.5 Έφεση

Ο αιτών μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής. Κατά γενικό κανόνα, οι εφέσεις εκδικάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας από το περιφερειακό δικαστήριο (törvényszék) στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται η περιοχή στην οποία διατηρεί την έδρα του ο συμβολαιογράφος αστικού δικαίου, και σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις εφέσεις κατά των εν λόγω αποφάσεων. Η έφεση μπορεί να κατατεθεί εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Εάν απορριφθεί η αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής, ο αιτών έχει δυνατότητα να επιδιώξει την απαίτηση υποβάλλοντας νέα αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, ασκώντας αγωγή ή άλλα ένδικα βοηθήματα. Σ’ αυτή την περίπτωση, η υποβολή της αίτησης εξακολουθεί να παράγει έννομα αποτελέσματα εάν η νέα αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής ή η αίτηση για την κίνηση άλλης διαδικασίας υποβληθεί ή αποσταλεί με συστημένη επιστολή εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη τελεσίδικη η απόφαση απόρριψης της αίτησης ή εάν ασκηθεί άλλο ένδικο βοήθημα για την ικανοποίηση της απαίτησης εντός της ως άνω προθεσμίας. Εάν δεν τηρηθεί αυτή η προθεσμία, δεν γίνεται δεκτή καμία αίτηση για παράταση. Η νέα αίτηση για την έκδοση διαταγής πρέπει να αναγράφει τον αριθμό αναφοράς της απόφασης με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση. Στην αίτηση με την οποία κινείται η διαδικασία πρέπει να επισυνάπτεται η ίδια η απόφαση.

Σε άλλες υποθέσεις, η απόφαση που εκδίδεται στο πλαίσιο της διαδικασίας διαταγής πληρωμής μπορεί να υπόκειται σε έφεση εάν αυτό προβλέπεται από τον νόμο σχετικά με τις διαδικασίες διαταγής πληρωμής ή τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Δεν υπάρχει δικαίωμα έφεσης κατά της διαταγής πληρωμής, ωστόσο ο καθ’ ου μπορεί να ασκήσει ανακοπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην απάντηση του ερωτήματος 1.6.

Δεδομένου ότι η τελεσίδικη διαταγή πληρωμής έχει ισχύ δικαστικής απόφασης, μπορεί να υποβληθεί αίτηση αναψηλάφησης, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αρμόδιο για την εκδίκαση της αίτησης αναψηλάφησης είναι το δικαστήριο που θα ήταν αρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση σε πρώτο βαθμό εάν η διαδικασία είχε παραπεμφθεί σε τακτικό πολιτικό δικαστήριο λόγω της άσκησης ανακοπής. Εάν ασκηθεί αίτηση αναψηλάφησης, το δικαστήριο λαμβάνει τα έγγραφα της υπόθεσης σε έντυπη μορφή από τον συμβολαιογράφο αστικού δικαίου ή σε ηλεκτρονική μορφή από το σύστημα του Επιμελητηρίου των Συμβολαιογράφων Αστικού Δικαίου της Ουγγαρίας (MOKK).

Δεν προβλέπεται αίτηση αναθεώρησης για την τελεσίδικη διαταγή πληρωμής.

1.6 Ανακοπή

Ο καθ’ ου μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής στον συμβολαιογράφο αστικού δικαίου εντός 15 ημερών από την επίδοση ή κοινοποίηση της εν λόγω διαταγής. Όσον αφορά τις αιτήσεις που υποβάλλονται από τον καθ’ ου με αποκλειστικό σκοπό την αναστολή της καταβολής ή την πληρωμή σε δόσεις, δεν θεωρείται ότι συνιστούν ανακοπή στρεφόμενη κατά της αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής. Οι εν λόγω αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά εντός της προθεσμίας που ορίζεται για την άσκηση ανακοπής. Εάν ο καθ’ ου ισχυριστεί στην ανακοπή ότι η απαίτηση της οποίας επιδιώκεται η ικανοποίηση είχε εξοφληθεί πριν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί η διαταγή πληρωμής, ο συμβολαιογράφος αστικού δικαίου καλεί τον αιτούντα κατά τον χρόνο της επίδοσης ή κοινοποίησης της ανακοπής να δηλώσει, εντός δεκαπέντε ημερών, εάν υφίσταται ακόμα η απαίτηση. Εάν υπάρχει έγγραφο που αποδεικνύει την πληρωμή ή εάν η συναλλαγή πληρωμής έχει μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, ο καθ’ ου πρέπει να δηλώσει στην ανακοπή τον αριθμό και την ημερομηνία που φέρει το δικαιολογητικό έγγραφο ή τα στοιχεία που ταυτοποιούν τη συναλλαγή (αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής, πληρωτής κ.λπ.), καθώς και την ημερομηνία της συναλλαγής. Εάν ο αιτών αποδεχθεί την ανακοπή του καθ’ ου ή δεν απαντήσει, ο συμβολαιογράφος αστικού δικαίου περατώνει τη διαδικασία. Εάν ο αιτών αμφισβητήσει την ανακοπή του καθ’ ου, η διαταγή πληρωμής παραπέμπεται στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια. Εάν, βάσει της ανακοπής του καθ’ ου, ο αιτών μειώσει το ποσό της απαίτησης που επιδίωξε μέσω της διαδικασίας διαταγής πληρωμής, το δικαστήριο θα επιληφθεί της μειωμένης απαίτησης στο πλαίσιο της αστικής διαδικασίας. Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι η διαταγή πληρωμής δεν θεωρείται ότι αμφισβητείται εάν ο καθ’ ου δηλώσει ότι κατέβαλε το ποσό της απαίτησης μετά την παραλαβή της διαταγής πληρωμής. Σ’ αυτή την περίπτωση, η διαταγή πληρωμής καθίσταται τελεσίδικη την επομένη της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας που προβλέπεται για την άσκηση ανακοπής. Εάν ο καθ’ ου δεν λάβει τη διαταγή πληρωμής (εάν επιστραφεί ως «αζήτητη») και, για τον λόγο αυτό, η διαταγή εικάζεται ότι επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε, ο καθ’ ου μπορεί να ασκήσει ανακοπή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου με το οποίο εφαρμόζεται η απόφαση. Αυτό τελεί υπό τον όρο ότι, κατά τον χρόνο άσκησης της ανακοπής, ο καθ’ ου θα καταβάλει στον δικαστικό επιμελητή τα έξοδα της εκτέλεσης, τα οποία είχαν προκαταβληθεί από τον αιτούντα πρέπει επίσης να προσκομίσει στον συμβολαιογράφο αστικού δικαίου έγγραφα που να αποδεικνύουν το εν λόγω γεγονός.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Η ανακοπή που ασκείται εμπρόθεσμα έχει ως αποτέλεσμα την παραπομπή του τμήματος της διαταγής πληρωμής το οποίο αφορά η ανακοπή στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

Εάν δεν ασκηθεί ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής εντός της σχετικής προθεσμίας, τότε η διαταγή πληρωμής αποκτά τη νομική ισχύ τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Εάν δεν ασκηθεί ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής εντός της σχετικής προθεσμίας, τότε η διαταγή πληρωμής αποκτά τη νομική ισχύ τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Συνεπώς, ο συμβολαιογράφος αστικού δικαίου επιδίδει στον αιτούντα αντίγραφο της διαταγής πληρωμής με περιαφή του τύπου με τον οποίο η τελευταία καθίσταται νομικώς δεσμευτική.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Η απόφαση είναι τελεσίδικη ωστόσο, εάν ο καθ’ ου δεν λάβει τη διαταγή πληρωμής και, για τον λόγο αυτό, η διαταγή εικάζεται ότι επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε νομίμως, ο καθ’ ου μπορεί να ασκήσει ανακοπή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου με το οποίο εφαρμόζεται η απόφαση.

Υπάρχει δυνατότητα άσκησης αίτησης αναψηλάφησης κατά της τελεσίδικης διαταγής πληρωμής σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως περιγράφεται ανωτέρω στην απάντηση 1.5.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.