Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

Στην Ιρλανδία δεν υπάρχει ειδική διαδικασία «διαταγής πληρωμής», αλλά ενάγων ο οποίος διατηρεί αξίωση για συγκεκριμένο χρηματικό ποσό ή αξίωση που μπορεί εύκολα να ποσοτικοποιηθεί μπορεί να επιτύχει την έκδοση ερήμην απόφασης.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Αν ο εναγόμενος δεν υποβάλει δήλωση παράστασης προς αντίκρουση της αγωγής ή υπόμνημα άμυνας κατά της αγωγής του ενάγοντος, ο ενάγων μπορεί να επιτύχει την έκδοση ερήμην απόφασης. Σε περίπτωση που η αρχική αξίωση αφορά ποσό κατ’ αποκοπή ή εκκαθαρισμένο, μπορεί να εκδοθεί οριστική απόφαση από την κεντρική γραμματεία του ανώτατου δικαστηρίου (Central Office of the High Court) ή τη γραμματεία του κομητειακού δικαστηρίου (Circuit Court Office), αναλόγως του ποσού της αξίωσης (με την εξαίρεση ενός μικρού αριθμού περιπτώσεων, π.χ. τις διαφορές από χρηματικό δάνειο, στις οποίες ο ενάγων πρέπει να υποβάλει αίτηση για την έκδοση ερήμην απόφασης ή να λάβει την άδεια του δικαστηρίου για την έκδοση απόφασης υπέρ του). Με άλλα λόγια, σε πολλές απλές υποθέσεις που αφορούν την είσπραξη οφειλών, ο ενάγων/αιτών μπορεί να επιτύχει την έκδοση ερήμην απόφασης χωρίς να είναι αναγκασμένος να προσφύγει στο δικαστήριο, αλλά με την απόφαση να εκδίδεται από τη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου μέσω διοικητικής διαδικασίας.

Αν η αξίωση δεν αφορά εκκαθαρισμένο χρηματικό ποσό, ο ενάγων πρέπει να προσφύγει στο δικαστήριο για την έκδοση απόφασης και απόφαση δεν μπορεί να εκδοθεί παρά μέσω δικαστικής διαδικασίας.

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Η έκδοση ερήμην απόφασης μπορεί να επιτευχθεί σε όλα σχεδόν τα είδη υποθέσεων. Η διαδικασία αυτή δεν περιορίζεται στις συμβατικές ή τις χρηματικές αξιώσεις, αν και για τις υποθέσεις αυτές το σύστημα είναι ακόμη απλούστερο. Στις βασικές εξαιρέσεις περιλαμβάνονται οι διαφορές από χρηματικό δάνειο.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Όχι.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Η χρησιμοποίηση της διαδικασίας είναι προαιρετική, δεδομένου ότι ο ενάγων πρέπει να προβεί σε ορισμένες ενέργειες για να εκδοθεί ερήμην απόφαση: για παράδειγμα, να καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου ή να εκδώσει και να κοινοποιήσει στον εναγόμενο σχετική αίτηση («notice of motion») και ένορκη βεβαίωση («affidavit»). Αν ο εναγόμενος παραλείψει ή αρνηθεί να αντικρούσει την αγωγή του ενάγοντος και ο ενάγων δεν επιδιώξει την έκδοση απόφασης με την ερήμην διαδικασία, η μόνη επιλογή που απομένει στον ενάγοντα είναι να εγκαταλείψει την περαιτέρω επιδίωξη της ικανοποίησης της αξίωσής του.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Υπό την επιφύλαξη των διακρατικών συμφωνιών σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων μεταξύ της Ιρλανδίας και άλλων κρατών μελών [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ο οποίος έχει πλέον αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] και των ανάλογων συμφωνιών που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες, η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος. Αν ο εναγόμενος κατοικεί εκτός Ιρλανδίας, ο ενάγων πρέπει να διασφαλίσει ότι θα πραγματοποιηθούν δεόντως οι αναγκαίες επιδόσεις ή κοινοποιήσεις στον εναγόμενο, σύμφωνα με τους δικονομικούς κανόνες που ισχύουν για τις επιδόσεις ή κοινοποιήσεις στην αλλοδαπή. Αν εναγόμενος που κατοικεί εκτός Ιρλανδίας δεν υποβάλει δήλωση παράστασης προς αντίκρουση της αγωγής ή υπόμνημα άμυνας κατά της αγωγής, ο ενάγων μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την έκδοση ερήμην απόφασης κατά τον συνήθη τρόπο.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Το αρμόδιο δικαστήριο καθορίζεται με βάση τη φύση ή το ποσό της επίδικης αξίωσης. Ο ενάγων πρέπει να απευθυνθεί στο ίδιο δικαστήριο στο οποίο κίνησε τη διαδικασία, το οποίο είναι σε θέση να διακριβώσει αν ο εναγόμενος έχει υποβάλει ή όχι δήλωση παράστασης προς αντίκρουση της αγωγής ή υπόμνημα άμυνας κατά της αγωγής και αν έχει παρέλθει η σχετική προθεσμία. Αν το ποσό της αξίωσης είναι χαμηλότερο από 75.000 EUR (60.000 EUR στην περίπτωση αγωγής για προσωπική βλάβη), ο ενάγων μπορεί να ασκήσει την αγωγή του στο κομητειακό δικαστήριο (Circuit Court). Αν το ποσό είναι υψηλότερο, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί στο ανώτατο δικαστήριο (High Court). Αν το ποσό της αξίωσης είναι χαμηλότερο από 15.000 EUR, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί στο περιφερειακό δικαστήριο (District Court). Αν με την αγωγή ζητείται ποσό χαμηλότερο από 2.000 EUR, η αγωγή μπορεί να ασκηθεί με τη διαδικασία μικροδιαφορών.

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

Ο ενάγων πρέπει να βεβαιωθεί ότι ακολουθεί τις ορθές διαδικασίες τις οποίες προβλέπουν οι σχετικοί δικονομικοί κανόνες. Πρέπει να επιδώσει την αγωγή στον εναγόμενο. Αν ο εναγόμενος δεν υποβάλει δήλωση παράστασης προς αντίκρουση της αγωγής ή υπόμνημα άμυνας, ο ενάγων μπορεί να ζητήσει την έκδοση ερήμην απόφασης. Αν η αξίωση αφορά εκκαθαρισμένο ποσό, ο ενάγων χρειάζεται απλώς να υποβάλει αίτηση επιδίκασης του ποσού και, αφού γίνει αυτό, μπορεί γενικά να λάβει την απόφαση από τη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου χωρίς να εκδοθεί δικαστική διαταγή ή να υποβληθεί αίτηση σε δικαστή. Το αρμόδιο προσωπικό της γραμματείας του οικείου δικαστηρίου ελέγχει αν ο εναγόμενος έχει αναγνωρίσει την παραλαβή της αγωγής, αν η σχετική προθεσμία έχει λήξει και αν ο ενάγων έχει προσκομίσει στη γραμματεία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, για παράδειγμα, αποδεικτικό επίδοσης και ένορκη βεβαίωση για το χρέος στην οποία να προσδιορίζεται το οφειλόμενο ποσό.

Αν το ποσό της αξίωσης δεν προσδιορίζεται ή δεν μπορεί εύκολα να ποσοτικοποιηθεί, ο ενάγων πρέπει να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για την έκδοση ερήμην απόφασης.

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Ναι. Στο ανώτατο δικαστήριο (High Court), ο σχετικός κανόνας για την έκδοση ερήμην απόφασης λόγω μη παράστασης είναι η διάταξη 13 (Order 13) του κανονισμού διαδικασίας των ανώτερων δικαστηρίων του 1986 (Rules of the Superior Courts 1986), όπως έχει τροποποιηθεί, ενώ ο σχετικός κανόνας για την έκδοση ερήμην απόφασης λόγω μη υποβολής άμυνας είναι η διάταξη 27 (Order 27). Στο κομητειακό δικαστήριο (Circuit Court), η αίτηση για την έκδοση ερήμην απόφασης πρέπει να τεκμηριώνεται από ορισμένα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του πρωτοτύπου της αγωγής και βεβαίωσης περί της επίδοσής της. Επιπλέον, η αίτηση για την έκδοση απόφασης πρέπει να είναι σύμφωνη με τα έντυπα 9 και 10 που επισυνάπτονται στον κανονισμό διαδικασίας του κομητειακού δικαστηρίου του 2001 (Circuit Court Rules 2001). Τα έντυπα περιλαμβάνονται σε παράρτημα του κανονισμού διαδικασίας.

Ομοίως, όσον αφορά το περιφερειακό δικαστήριο (District Court), τα έντυπα επισυνάπτονται στον κανονισμό διαδικασίας του περιφερειακού δικαστηρίου (District Court Rules).

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Όχι. Ωστόσο, αν το ποσό της αξίωσης υπερβαίνει τις 75.000 EUR (60.000 EUR στην περίπτωση αγωγής για προσωπική βλάβη), η διαφορά υπάγεται στην αρμοδιότητα του κομητειακού δικαστηρίου (Circuit Court) και, αν τίθενται πολύπλοκα ζητήματα, είναι σκόπιμο, αλλά όχι υποχρεωτικό, να ζητηθεί νομική συμβουλή και εκπροσώπηση από δικηγόρο.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Η αρχική αγωγή πρέπει να αναφέρει το όνομα, τη διεύθυνση και, αν συντρέχει περίπτωση, το επάγγελμα των διαδίκων. Επιπλέον, πρέπει να προσδιορίζει το ποσό της αξίωσης, να περιγράφει πώς προέκυψε / ποια είναι η βάση της αγωγής και να αναφέρει τις τυχόν οχλήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για να επιτευχθεί η εξόφληση.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Στην αρχική αγωγή, ο ενάγων/αιτών εκθέτει όλες τις κρίσιμες λεπτομέρειες σχετικά με την αξίωσή του, όπως το οφειλόμενο ποσό / το ποσό του οποίου ζητείται η επιδίκαση, τον τρόπο με τον οποίο γεννήθηκε η αξίωση και τις οχλήσεις πληρωμής στις οποίες έχει προβεί, και περιγράφει, εφόσον συντρέχει περίπτωση και ανάλογα με τη φύση της αξίωσης, τα τυχόν άλλα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά, όπως τις τυχόν βλάβες ή απώλειες τις οποίες υπέστη, τις τυχόν θεραπείες στις οποίες υποβλήθηκε και τις τυχόν άλλες δυσμενείς επιπτώσεις που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της αιτίας της αγωγής

1.4 Απόρριψη αίτησης

Το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση για έκδοση ερήμην απόφασης αν ο ενάγων δεν έχει εκπληρώσει τους όρους που προβλέπουν οι σχετικοί δικονομικοί κανόνες. Για παράδειγμα, αν δεν έχουν τηρηθεί οι κανόνες σχετικά με την επίδοση των οικείων εγγράφων, το αίτημα για την έκδοση ερήμην απόφασης απορρίπτεται.

1.5 Έφεση

Ο συνηθέστερος λόγος για τον οποίο το δικαστήριο απορρίπτει αιτήσεις έκδοσης ερήμην απόφασης είναι διότι ο ενάγων δεν τήρησε τους σχετικούς δικονομικούς κανόνες. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να απαιτείται ο ενάγων να επαναλάβει τη διαδικασία, με την επίδοση νέας αγωγής στον εναγόμενο σύμφωνα με τους εφαρμοστέους δικονομικούς κανόνες.

Ο εναγόμενος μπορεί να ζητήσει την εξαφάνιση απόφασης που έχει εκδοθεί ερήμην. Για να γίνει δεκτό το ένδικο μέσο κατά της ερήμην απόφασης, ο εναγόμενος θα πρέπει να εκθέσει στο δικαστήριο τους λόγους για τους οποίους δεν υπέβαλε δήλωση παράστασης προς αντίκρουση της αγωγής ή υπόμνημα άμυνας, ενώ το δικαστήριο θα πρέπει να πεισθεί ότι οι λόγοι που εκτίθενται εξηγούν ή δικαιολογούν την παράλειψη αυτή. Αν το ένδικο μέσο που άσκησε ο εναγόμενος κατά της απόφασης γίνει δεκτό, η απόφαση εξαφανίζεται και ο εναγόμενος έχει την ευκαιρία να αντικρούσει την αγωγή.

1.6 Ανακοπή

Αν το δικαστήριο κρίνει ότι η απόφαση πρέπει να εξαφανισθεί, ο εναγόμενος μπορεί να αντικρούσει την αγωγή και να υποβάλει υπόμνημα άμυνας. Στην περίπτωση αυτή, η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται κανονικά.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Αν ο εναγόμενος υποβάλει υπόμνημα άμυνας εντός της προθεσμίας που προβλέπουν οι σχετικοί δικονομικοί κανόνες ή που έθεσε το δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται κανονικά. Αν είναι απαραίτητο, ο δικαστής καθορίζει πώς θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

Αν ο εναγόμενος δεν υποβάλει υπόμνημα άμυνας, μπορεί να εκδοθεί ερήμην απόφαση.

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Η απόφαση που εκδίδεται ερήμην είναι εκτελεστή. Βλ. την απάντηση στο σημείο 1.3.δ) ανωτέρω.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Ο εναγόμενος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να τροποποιήσει ή να εξαφανίσει την απόφαση. Η σχετική αίτηση εκδικάζεται από το ίδιο δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί να εξαφανίσει την απόφαση αν κρίνει ότι αυτό είναι δίκαιο και ότι υπήρξε σφάλμα επί της διαδικασίας ή ότι ο εναγόμενος έχει πραγματικές πιθανότητες να αντικρούσει επιτυχώς την αγωγή. Κάθε διάδικος μπορεί να προσβάλει την απόφαση με την οποία εξαφανίζεται η ερήμην απόφαση ή απορρίπτεται η αίτηση για εξαφάνισή της.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/04/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.