Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Λεττονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

Στη Λετονία είναι δυνατή η εκούσια εκτέλεση υποχρεώσεων (άρθρα 400-406, κεφάλαιο 50 του νόμου για την πολιτική δικονομία (Civilprocesa likums), όπως και η εκτέλεση υποχρεώσεων κατόπιν δικαστικής εντολής (άρθρα 406.1-406.10 του κεφαλαίου 50.1 του ίδιου νόμου).

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Εκούσια εκτέλεση υποχρεώσεων επιτρέπεται:

 1. δυνάμει συμβάσεων που αφορούν υποχρεώσεις οι οποίες είναι εξασφαλισμένες με δημόσια υποθήκη ή εμπορικό ενέχυρο
 2. δυνάμει συμβολαιογραφικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων ορισμένου χρόνου αντίστοιχης νομικής ισχύος για την καταβολή χρηματικών ποσών ή την απόδοση κινητών περιουσιακών στοιχείων
 3. δυνάμει συμβάσεων ορισμένου χρόνου για τη χρηματοδοτική ή απλή μίσθωση ακινήτων, οι οποίες καταρτίζονται συμβολαιογραφικά ή καταχωρίζονται σε κτηματολογική υπηρεσία και προβλέπουν ότι ο μισθωτής υποχρεούται κατά τη λήξη της μίσθωσης ή κατόπιν μη καταβολής των μισθωμάτων να εκκενώσει το μίσθιο και να καταβάλει τα μισθώματα
 4. δυνάμει διαμαρτυρηθέντων γραμματίων που δεν έχουν καταρτιστεί με συμβολαιογραφική πράξη.

Οι αναφερόμενες υποχρεώσεις δεν μπορούν να εκτελεστούν στο πλαίσιο εκούσιας εκτέλεσης εάν:

 1. η εκτέλεση αφορά περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου ή τοπικής αρχής·
 2. η υποχρέωση έχει παραγραφεί και η λήξη της προθεσμίας προκύπτει αναμφισβήτητα από την ίδια την πράξη.

Εκτέλεση υποχρεώσεων κατόπιν δικαστικής εντολής επιτρέπεται σε σχέση με υποχρεώσεις πληρωμών οι οποίες αποδεικνύονται με έγγραφο και για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσμία εκτέλεσης, καθώς και σε σχέση με υποχρεώσεις καταβολής αποζημίωσης οι οποίες απορρέουν από σύμβαση προμήθειας αγαθών, αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις αποδεικνύονται με έγγραφο και δεν έχει οριστεί προθεσμία εκτέλεσης.

Εκτέλεση υποχρεώσεων κατόπιν δικαστικής εντολής δεν επιτρέπεται:

 1. για πληρωμές που σχετίζονται με τίμημα που δεν έχει καταβληθεί·
 2. στην περίπτωση που ο δηλωμένος ή ο πραγματικός τόπος κατοικίας του οφειλέτη είναι άγνωστος
 3. στην περίπτωση που ο δηλωμένος, ο τόπος κατοικίας, ο τόπος διαμονής ή η επίσημη έδρα του οφειλέτη δεν βρίσκεται στη Λετονία
 4. εφόσον η αιτούμενη ποινή υπερβαίνει το ποσό της κύριας οφειλής
 5. εφόσον οι αιτούμενοι τόκοι υπερβαίνουν το ποσό της κύριας οφειλής
 6. για υποχρεώσεις πληρωμής όταν το ποσό της οφειλής υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ·
 7. για κοινές υποχρεώσεις πληρωμής.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Η εκτέλεση υποχρεώσεων κατόπιν δικαστικής εντολής δεν επιτρέπεται για υποχρεώσεις πληρωμής όταν το ποσό της οφειλής υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Η χρησιμοποίηση των διαδικασιών δεν είναι υποχρεωτική.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Εκτέλεση υποχρεώσεων κατόπιν δικαστικής εντολής δεν επιτρέπεται όταν ο δηλωμένος ή ο πραγματικός τόπος κατοικίας, ο τόπος διαμονής ή η επίσημη έδρα του οφειλέτη δεν βρίσκεται στη Λετονία.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Οι αιτήσεις εκούσιας εκτέλεσης υποχρεώσεων υποβάλλονται στο κτηματολόγιο του επαρχιακού/δημοτικού δικαστηρίου:

 1. του δηλωμένου τόπου κατοικίας του οφειλέτη, ή, ελλείψει αυτού, του πραγματικού τόπου κατοικίας του οφειλέτη, όταν η αίτηση αφορά την καταβολή χρηματικού ποσού, την απόδοση κινητού πράγματος ή συμβατικές υποχρεώσεις που εξασφαλίζονται με εμπορικό ενέχυρο
 2. του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο, όταν η αίτηση εκούσιας εκτέλεσης υποχρεώσεων αφορά έγγραφα σύστασης υποθήκης επί ακινήτου ή υποχρέωση εκκένωσης ή απόδοσης μισθωμένου ακινήτου. Εάν η υποχρέωση είναι εξασφαλισμένη δια περισσοτέρων ακίνητων και οι σχετικές αιτήσεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της κτηματολογικής υπηρεσίας διαφορετικών επαρχιακών ή δημοτικών δικαστηρίων, η αίτηση κρίνεται από την κτηματολογική υπηρεσία του επαρχιακού ή δημοτικού δικαστηρίου του τόπου όπου βρίσκεται ένα από τα ακίνητα, κατ᾽ επιλογήν του αιτούντος
 3. του τόπου εγγραφής της υποθήκης του πλοίου, εάν η αίτηση βασίζεται σε υποχρέωση που απορρέει από τέτοια υποθήκη.

Η αίτηση για εκτέλεση υποχρεώσεων κατόπιν δικαστικής εντολής υποβάλλεται στην κτηματολογική υπηρεσία του επαρχιακού ή δημοτικού δικαστηρίου του δηλωθέντος τόπου κατοικίας του οφειλέτη ή, ελλείψει αυτού, του πραγματικού τόπου κατοικίας ή της επίσημης έδρας του οφειλέτη.

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Οι αιτήσεις για την εκτέλεση υποχρεώσεων κατόπιν δικαστικής εντολής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με χρήση του εντύπου που είναι διαθέσιμο στο ηλεκτρονικό σύστημα των δικαστηρίων [ηλεκτρονική πύλη υποθέσεων (e-lietas portāls)].

Ο οφειλέτης μπορεί να απαντήσει χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο που διατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα ή να συντάξει την απάντησή του σύμφωνα με το παράρτημα 3 του κανονισμού αριθ. 792 του υπουργικού συμβουλίου, της 21ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση υποχρεώσεων κατόπιν δικαστικής εντολής. Το έντυπο είναι διαθέσιμο εδώ.

Δεν έχει συνταχθεί έντυπο για αιτήσεις εκούσιας εκτέλεσης υποχρεώσεων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 404 του νόμου για την πολιτική δικονομία.

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Οι γενικοί κανόνες εκπροσώπησης καθορίζονται στο κεφάλαιο 12 (που τιτλοφορείται «Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι») του νόμου περί πολιτικής δικονομίας.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Οι αιτήσεις δεν χρειάζεται να τεκμηριώνονται λεπτομερώς.

Η αίτηση για την εκούσια εκτέλεση υποχρεώσεων πρέπει να αναφέρει την υποχρέωση —και τη δικαιοπραξία από την οποία αυτή απορρέει— με βάση την οποία ο δανειστής ζητεί την εκτέλεση με εκούσια διαδικασία, και να προσδιορίζει την κύρια οφειλή, τη συμβατική κύρωση και τους τόκους, και, όσον αφορά τα γραμμάτια, τις δαπάνες που συνδέονται με τη διαμαρτυρία και την αποζημίωση που προβλέπει ο νόμος. Οι αιτήσεις εκούσιας διαδικασία πρέπει να περιλαμβάνουν τον εκτελεστό τίτλο και αντίγραφό του, και, ως προς τα γραμμάτια, τη συμβολαιογραφική διαμαρτυρία, καθώς και την απόδειξη της επίδοσης της εντολής στον οφειλέτη, εκτός εάν από τον νόμο προκύπτει ότι δεν απαιτείται εντολή.

Οι αιτήσεις για την εκτέλεση υποχρεώσεων κατόπιν δικαστικής εντολής υποβάλλονται με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου που είναι διαθέσιμο στο ηλεκτρονικό δικαστικό σύστημα, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και του οφειλέτη, η υποχρέωση πληρωμής, στοιχεία που προσδιορίζουν τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την υποχρέωση και τις προθεσμίες για την εκτέλεση της υποχρέωσης, το ζητούμενο ποσό και ο τρόπος υπολογισμού του, καθώς και δήλωση του αιτούντος ότι η αξίωση δεν εξαρτάται από αντιπαροχή, παρούσα ή παρελθούσα.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Αίτηση εκούσιας εκτέλεσης υποχρεώσεων πρέπει να συνοδεύεται από εκτελεστό τίτλο και ακριβές αντίγραφο αυτού, ή, σε περίπτωση γραμματίου, το έγγραφο διαμαρτύρησης του γραμματίου και αποδεικτικό οχλήσεως του οφειλέτη, εκτός εάν δεν απαιτείται σχετική όχληση σύμφωνα με το νόμο (αποδεικτικό της όχλησης μπορεί να είναι δήλωση του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή ή βοηθού του ότι ο οφειλέτης αρνήθηκε να αποδεχθεί την όχληση).

Για την εκτέλεση υποχρεώσεων κατόπιν δικαστικής εντολής δεν απαιτείται γραπτή απόδειξη της αξίωσης, ωστόσο η αίτηση θα πρέπει να ορίζει τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την υποχρέωση και την προθεσμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης αμφισβητήσει την εγκυρότητα της υποχρέωσης πληρωμής εντός 14 ημερών από την λήψη της δικαστικής εντολής, η δικαστική διαδικασία εκτέλεσης υποχρεώσεων κατόπιν δικαστικής εντολής ματαιώνεται. Η απόφαση η οποία κηρύσσει τη ματαίωση της διαδικασίας για την εκτέλεση υποχρεώσεων κατόπιν δικαστικής εντολής κατόπιν ένστασης του οφειλέτη δεν θίγει το δικαίωμα άσκησης τακτικής αγωγής για την ικανοποίηση της αξίωσης.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Στο πλαίσιο της εκούσιας εκπλήρωσης υποχρεώσεων, η αίτηση κρίνεται από μονομελές δικαστήριο εντός επτά ημερών από την υποβολή της, επί τη βάσει της αίτησης και των συνημμένων σε αυτή εγγράφων, χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση προς τον αιτούντα και τον οφειλέτη. Το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση εάν κρίνει αυτή αβάσιμη ή εάν η αιτούμενη ποινή είναι δυσανάλογη προς το ποσό της οφειλής ή εάν ο τίτλος που πρόκειται να εκτελεστεί περιέχει αθέμιτες συμβατικές διατάξεις οι οποίες παραβιάζουν τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Στην περίπτωση εκτέλεσης κατόπιν δικαστικής εντολής, εάν το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση αλλά ο οφειλέτης ασκήσει ανακοπή εντός 14 ημερών από τη λήψη της δικαστικής εντολής αμφισβητώντας την εγκυρότητα της υποχρέωσης πληρωμής, το δικαστήριο ματαιώνει τη διαδικασία εκτέλεσης.

1.5 Έφεση

Η απόφαση του δικαστηρίου επί αιτήσεως εκούσιας εκτέλεσης ή εκτέλεσης κατόπιν δικαστικής εντολής δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

Εφόσον ο οφειλέτης θεωρεί ότι η αξίωση του αιτούντος είναι κατ’ ουσίαν αβάσιμη, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει προσφυγή με την οποία αμφισβητεί την αξίωση του δανειστή εντός τριών μηνών από τη λήψη της απόφασης. Με την άσκηση της προσφυγής, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης εάν ο δανειστής έχει ήδη ικανοποιηθεί στην αξίωσή του μέσω της διαδικασίας εκτέλεσης, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει την εξασφάλιση της αξίωσής του.

1.6 Ανακοπή

Η αίτηση εκούσιας εκτέλεσης υποχρεώσεων κρίνεται από μονομελές δικαστήριο χωρίς προηγούμενη ακρόαση του οφειλέτη.

Στην περίπτωση αίτησης εκτέλεσης υποχρεώσεων κατόπιν δικαστικής εντολής, το δικαστήριο διατάσσει τον οφειλέτη να καταβάλει το ποσό που αναγράφεται στην αίτηση ή να ασκήσει ανακοπή ενώπιόν του εντός 14 ημερών από την αποστολή της δικαστικής εντολής.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Σε περίπτωση αιτήσεως εκτέλεσης υποχρεώσεων κατόπιν δικαστικής εντολής, εάν ο οφειλέτης ασκήσει ανακοπή αμφισβητώντας την εγκυρότητα της υποχρέωσης πληρωμής εντός 14 ημερών από την αποστολή της εντολής, η σχετική διαδικασία εκτέλεσης κατόπιν δικαστικής εντολής ματαιώνεται. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης αποδεχθεί μερικώς την αίτηση, η απάντησή του κοινοποιείται στον αιτούντα μαζί με την προθεσμία εντός της οποίας αυτός οφείλει να ενημερώσει το δικαστήριο κατά πόσον έχει εκτελεσθεί το μέρος της υποχρέωσης το οποίο έγινε δεκτό από τον οφειλέτη. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης αποδεχθεί μερικώς την αίτηση, ο δικαστής εκδίδει απόφαση σχετικά με την εκούσια εκτέλεση ως προς το μέρος που έγινε αποδεκτό, αλλά η διαδικασία για το υπόλοιπο της αίτησης τερματίζεται.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

Σε περίπτωση αίτησης εκτέλεσης υποχρεώσεων κατόπιν δικαστικής εντολής, εάν ο οφειλέτης δεν ασκήσει ανακοπή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην σχετική κοινοποίηση, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση εντός επτά ημερών από την λήξη της προθεσμίας άσκησης ανακοπής, διατάσσοντας την εκτέλεση της υποχρέωσης πληρωμής που ορίζεται στην αίτηση και την αποζημίωση των δικαστικών εξόδων.

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Εκτέλεση υποχρεώσεων κατόπιν δικαστικής εντολής: η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την εκτέλεση της υποχρέωσης πληρωμής που ορίζεται στην αίτηση ισχύει άμεσα αποτελεί εκτελεστό τίτλο, ο οποίος μπορεί να εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανόνες σχετικά με την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

Εκούσια εκτέλεση υποχρεώσεων: αφού εξετάσει την εγκυρότητα της αίτησης και εφόσον κρίνει ότι αυτή πρέπει να γίνει δεκτή, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση ορίζοντας την υποχρέωση που πρέπει να εκτελεστεί και τον βαθμό στον οποίο πρέπει να εκτελεστεί. Η απόφαση του δικαστηρίου έχει άμεση ισχύ· αποτελεί εκτελεστό τίτλο, ο οποίος μπορεί να εκτελεστεί σύμφωνα με τους κανόνες σχετικά με την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Η απόφαση του δικαστηρίου προωθείται προς εκτέλεση μαζί με ακριβές αντίγραφο του εκτελεστού τίτλου.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με αίτηση εκούσιας εκτέλεσης ή εκτέλεσης κατόπιν δικαστικής εντολής δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Ωστόσο, εφόσον ο οφειλέτης θεωρεί ότι η αξίωση του αιτούντος είναι, κατ' ουσίαν, αβάσιμη, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει προσφυγή δια της οποίας θα αμφισβητεί την αξίωση του δανειστή (στην περίπτωση εκούσιας εκτέλεσης εντός έξι μηνών από τη λήψη ακριβούς αντιγράφου της απόφασης του δικαστηρίου, ενώ στην περίπτωση εκτέλεσης κατόπιν δικαστικής εντολής εντός τριών μηνών από την λήψη του αντίστοιχου αντιγράφου). Με την άσκηση της προσφυγής, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης εάν ο δανειστής έχει ήδη ικανοποιηθεί στην αξίωσή του, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει την εξασφάλιση της αξίωσής του.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.