Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Λιθουανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

Οι αιτήσεις για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής εξετάζονται σύμφωνα με τους κανόνες του κεφαλαίου XXIII του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Lietuvos Respubliklik civilinio proceso kodeksas), με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων εξαιρέσεων.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Η διαδικασία του κεφαλαίου XXIII του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας εφαρμόζεται σε υποθέσεις που αφορούν αιτήσεις πιστωτών για χρηματικές απαιτήσεις (που απορρέουν από σύμβαση, αδικοπραξία, εργασιακές σχέσεις, αποζημίωση κ.λπ.).

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Όχι.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Οι υποθέσεις που εκδικάζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο XXIII του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μπορούν επίσης, κατ’ επιλογή του πιστωτή, να εκδικαστούν με τη συνήθη ένδικη τακτική ή έγγραφη διαδικασία.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Σύμφωνα με το κεφάλαιο XXIII του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι αιτήσεις δεν εξετάζονται αν ο οφειλέτης κατοικεί ή έχει την έδρα του στο εξωτερικό.

Αν μια υπόθεση έχει κινηθεί βάσει απαίτησης του πιστωτή και, μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής, προκύψει ότι ο τόπος κατοικίας ή ο τόπος εργασίας του οφειλέτη είναι άγνωστος, το δικαστήριο ανακαλεί τη διαταγή πληρωμής και η αίτηση του πιστωτή μένει χωρίς συνέχεια. Αυτή η δικαστική απόφαση δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο. Εν προκειμένω, το δικαστήριο μπορεί να ανακαλέσει τη διαταγή πληρωμής και να μη δώσει συνέχεια στην αίτηση του πιστωτή μόνο αν είχε προηγουμένως ορίσει προθεσμία στον πιστωτή για να διευκρινίσει τον τόπο κατοικίας ή τον τόπο εργασίας του οφειλέτη ή να λάβει μέτρα που να επιτρέπουν στο δικαστήριο να επιδίδει διαδικαστικά έγγραφα με άλλα μέσα.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Οι υποθέσεις που βασίζονται σε αιτήσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής εκδικάζονται από τα περιφερειακά δικαστήρια του τόπου κατοικίας του οφειλέτη.

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

Εκτός από τις γενικές απαιτήσεις για το περιεχόμενο και τη μορφή των διαδικαστικών εγγράφων, στην αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής πρέπει να αναφέρονται:

  1. το ονοματεπώνυμο, ο προσωπικός αναγνωριστικός κωδικός και η διεύθυνση του πιστωτή ή, αν ο πιστωτής είναι νομικό πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο, η έδρα, ο αναγνωριστικός κωδικός και ο αριθμός λογαριασμού του πιστωτή, τα στοιχεία του σχετικού πιστωτικού ιδρύματος και, αν η αίτηση υποβάλλεται από αντιπρόσωπο, το όνομα και η διεύθυνση του αντιπροσώπου του πιστωτή
  2. το ονοματεπώνυμο, ο προσωπικός αναγνωριστικός κωδικός (αν είναι γνωστός), η διεύθυνση και ο τόπος εργασίας (αν είναι γνωστός) του οφειλέτη και, αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, η επωνυμία (αν είναι γνωστή), η έδρα, ο αναγνωριστικός κωδικός και ο αριθμός λογαριασμού του οφειλέτη και τα στοιχεία του σχετικού πιστωτικού ιδρύματος (εάν είναι γνωστά)
  3. το ποσό της απαίτησης
  4. αν η απαίτηση αφορά την καταβολή τόκων ή αποζημίωσης λόγω υπερημερίας, το επιτόκιο, το ποσό και η περίοδος υπολογισμού των τόκων ή της αποζημίωσης λόγω υπερημερίας
  5. η απαίτηση, η πραγματική της βάση και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία
  6. αιτιολογημένη αίτηση για την εφαρμογή προσωρινών μέτρων κατά του οφειλέτη, αν υπάρχουν λόγοι για την ενέργεια αυτή και πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη
  7. επιβεβαίωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι που ορίζονται στο άρθρο 431 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας [κατά τον χρόνο τα υποβολής της αίτησης για διαταγή πληρωμής, ο πιστωτής δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωση (ή μέρος της υποχρέωσης) για την οποία υποβάλλει την αίτηση διαταγής πληρωμής και ο οφειλέτης απαιτεί την εκτέλεση η οφειλή δεν μπορεί να εκτελεστεί τμηματικά και ο πιστωτής ζητά την εκτέλεση μέρους της οφειλής ο οφειλέτης κατοικεί ή έχει την έδρα του στο εξωτερικό ο τόπος διαμονής του οφειλέτη και ο τόπος εργασίας του είναι άγνωστοι].
  8. κατάλογος των εγγράφων που επισυνάπτονται στην αίτηση.

Η αίτηση για χορήγηση διατροφής πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης του οφειλέτη, την ημερομηνία γέννησης και τον τόπο διαμονής του δικαιούχου (αν η αίτηση υποβάλλεται από πρόσωπο διαφορετικό από τον ίδιο τον δικαιούχο), το ζητούμενο μηνιαίο ποσό διατροφής και την περίοδο για την οποία ζητείται η διατροφή.

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Συνιστάται να χρησιμοποιείται το τυποποιημένο έντυπο που έχει εγκριθεί από τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Έντυπο της αίτησης διαταγής πληρωμής υπάρχει στην πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών των λιθουανικών δικαστηρίων https://e.teismas.lt/lt/public/documentstemplates/

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Όχι.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Το θέμα αυτό δεν ρυθμίζεται.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Η αίτηση διαταγής πληρωμής δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση διαταγής πληρωμής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (η διαφορά δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αστικής δικαστικής διαδικασίας η απαίτηση δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του συγκεκριμένου δικαστηρίου το πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση στο δικαστήριο δεν τήρησε την προδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που προβλέπεται από τον νόμο για τη συγκεκριμένη κατηγορία υποθέσεων έχει εκδοθεί οριστική δικαστική ή διαιτητική απόφαση επί διαφοράς μεταξύ των ίδιων μερών για το ίδιο θέμα και με την ίδια αιτιολογία ή υπάρχει οριστική δικαστική απόφαση που δέχεται αίτηση μη υπαγωγής της διαφοράς στη δικαιοσύνη ή εγκρίνει τη συμφωνία των μερών για φιλικό διακανονισμό της διαφοράς τους εκκρεμεί ενώπιον του δικαστηρίου υπόθεση σχετική με διαφορά μεταξύ των ίδιων μερών η οποία αφορά το ίδιο αντικείμενο και βασίζεται στους ίδιους λόγους τα μέρη έχουν συνάψει συμφωνία για παραπομπή της διαφοράς σε διαιτητικό δικαστήριο η αίτηση έχει κατατεθεί για λογαριασμό προσώπου με ανικανότητα για δικαιοπραξία η αίτηση έχει κατατεθεί για λογαριασμό του ενδιαφερομένου από πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο να διεξαγάγει την υπόθεση)

- η αίτηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις παραδεκτού που προβλέπονται στο άρθρο 431 παράγραφοι 1 και 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας ή είναι προδήλως αβάσιμη.

1.5 Έφεση

Απόφαση που απορρίπτει αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής υπόκειται σε έφεση.

1.6 Ανακοπή

Ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της αίτησης του πιστωτή ή μέρους αυτής στο δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής. Αν ο οφειλέτης έχει εκπληρώσει μέρος της απαίτησης του πιστωτή ή αναγνωρίζει μέρος της απαίτησης, αλλά δεν το έχει εκπληρώσει, μπορεί να ασκήσει ανακοπή αμφισβητώντας το κύρος του εναπομένοντος μέρους της απαίτησης του πιστωτή.

Η αίτηση ανακοπής του οφειλέτη κατά της αίτησης του πιστωτή πρέπει να κατατεθεί γραπτώς εντός είκοσι ημερών από την επίδοση της διαταγής πληρωμής στον οφειλέτη. Οι αιτήσεις ανακοπής πρέπει να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις που καθορίζονται για το περιεχόμενο και τη μορφή των διαδικαστικών εγγράφων, εκτός από την απαίτηση αναφοράς των λόγων της ανακοπής. Αν, για επιτακτικούς λόγους, ο οφειλέτης καταθέσει ανακοπή μετά τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας, το δικαστήριο μπορεί να ανανεώσει την προθεσμία κατόπιν αίτησης του οφειλέτη. Απόφαση που απορρίπτει σχετική αίτηση του οφειλέτη υπόκειται σε έφεση.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Όταν το δικαστήριο λαμβάνει αίτηση ανακοπής από τον οφειλέτη, πρέπει να γνωστοποιήσει στον πιστωτή, το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών, ότι ο πιστωτής μπορεί, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παραλαβή της δικαστικής κοινοποίησης, να ασκήσει τακτική αγωγή σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που διέπουν τις ένδικες διαδικασίες (περιλαμβανομένων των κανόνων περί αρμοδιότητας) και να καταβάλει το επιπλέον δικαστικό τέλος. Τα τυχόν προσωρινά μέτρα που εφαρμόζει το δικαστήριο δεν μπορούν να αρθούν πριν λήξει η προθεσμία υποβολής της αγωγής.

Αν ο οφειλέτης εκπληρώσει μέρος των απαιτήσεων του πιστωτή, όπως διατάχθηκε από το δικαστήριο, ή αναγνωρίζει μέρος της απαίτησης, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν το εκπληρώνει και αντιτάσσεται μόνο ως προς το υπόλοιπο μέρος της απαίτησης του πιστωτή, το δικαστήριο εκδίδει νέα διαταγή πληρωμής που επιδικάζει την απαίτηση ως προς το μη αμφισβητούμενο μέρος της, σύμφωνα με τους κανόνες του σχετικού κεφαλαίου. Αν ο οφειλέτης αντιταχθεί στη διαταγή πληρωμής μόνο ως προς την καταβολή των δικαστικών εξόδων, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση για τα έξοδα αυτά. Ο πιστωτής μπορεί να ασκήσει αγωγή για το μη ικανοποιημένο μέρος των απαιτήσεών του με τη διαδικασία που ορίζεται στο σχετικό άρθρο.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

Αν ο πιστωτής δεν υποβάλει δεόντως συνταχθείσα αίτηση στο δικαστήριο εντός δεκατεσσάρων ημερών, η αίτηση του πιστωτή θεωρείται ότι δεν έχει κατατεθεί και επιστρέφεται στον πιστωτή με δικαστική απόφαση, ενώ η διαταγή πληρωμής και τα τυχόν εφαρμοζόμενα προσωρινά μέτρα ανακαλούνται. Η απόφαση αυτή μπορεί να εφεσιβληθεί, αν και αυτό δεν εμποδίζει τον πιστωτή να ασκήσει αγωγή σύμφωνα με τη γενική διαδικασία.

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Η διαταγή πληρωμής τίθεται σε ισχύ αν ο οφειλέτης δεν ασκήσει ανακοπή κατά της αίτησης του πιστωτή εντός είκοσι ημερών. Η διαταγή πληρωμής δεν μπορεί να εφαρμοστεί επειγόντως.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Η διαταγή πληρωμής δεν υπόκειται σε έφεση ή αναίρεση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.