Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Λουξεµβούργο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

Εκτός από την ευρωπαϊκή διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1896/2006 της 12ης Δεκεμβρίου 2006, η νομοθεσία του Λουξεμβούργου επιτρέπει την ταχεία είσπραξη των απαιτήσεων με τη διαδικασία της «ordonnance sur requête» (έκδοση προσωρινής διαταγής πληρωμής με την επ’ αναφορά διαδικασία) ενώπιον του Tribunal d’arrondissement (πρωτοβάθμιου δικαστηρίου) (για απαιτήσεις ύψους άνω των 15.000 ευρώ). Η διαδικασία ενώπιον του ειρηνοδικείου (για απαιτήσεις έως 15.000 ευρώ) εντάσσεται στις διαδικασίες μικροδιαφορών: βλ. ενότητα «Διαδικασίες σχετικά με την επίλυση μικροδιαφορών - Λουξεμβούργο».

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα είτε να υποβάλει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων είτε να κινήσει διαδικασία για την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Η προσωρινή επιδίκαση απαίτησης στο πλαίσιο ασφαλιστικών μέτρων πρέπει να ακολουθείται από κύρια δίκη, με αποτέλεσμα στο σύνολό τους οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν να είναι οικονομικά επαχθείς.

Οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής πληρωμής και, συνεπώς, έκδοσης διαταγής πληρωμής είναι, σε τελική ανάλυση, οι ταχύτερες και οι πιο οικονομικές διαδικασίες είσπραξης απαιτήσεων.

Η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με το ποσό της απαίτησης.

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Η διαδικασία έκδοσης προσωρινής διαταγής πληρωμής αφορά χρηματικές απαιτήσεις για ποσό άνω των 15.000 ευρώ σε κεφάλαιο (χωρίς τόκους και έξοδα).

Η διαδικασία διαταγής πληρωμής μπορεί να εφαρμοστεί μόνο κατά οφειλετών που έχουν κατοικία στο Λουξεμβούργο.

Η προσφυγή στη διαδικασία προσωρινής διαταγής πληρωμής είναι εφικτή μόνο για χρηματικές απαιτήσεις που τεκμηριώνονται με τα σχετικά έγγραφα. Συνεπώς, η διαδικασία προσωρινής διαταγής πληρωμής δεν μπορεί να χρησιμεύσει γι

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Όχι.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Είναι προαιρετική.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Ο πιστωτής που επιθυμεί την έκδοση προσωρινής διαταγής πληρωμής για ποσό άνω των 15.000 ευρώ πρέπει να απευθυνθεί στον πρόεδρο του κατά τόπον αρμόδιου πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (tribunal d’arrondissement) του τόπου κατοικίας του οφειλέτη, εκτός εάν μπορεί να επικαλεστεί έγκυρη ρήτρα παρέκτασης αρμοδιότητας. Υπάρχουν δύο πρωτοβάθμια δικαστήρια στην επικράτεια του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, ένα στην πόλη του Λουξεμβούργου και ένα στο Diekirch.

Εφαρμόζονται οι συνήθεις κανόνες περί αρμοδιότητας.

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

Η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής πληρωμής πρέπει να απευθύνεται στη γραμματεία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Πρέπει να αναφέρει, επί ποινή ακυρότητας, το όνομα, το επώνυμο, το επάγγελμα και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του αιτούντος και του καθού, το αντικείμενο της διαφοράς, τους λόγους στους οποίους θεμελιώνεται και τα δικαιολογητικά έγγραφα για την υποστήριξη της αίτησης.

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Δεν υπάρχει τυποποιημένο έντυπο.

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Δεν είναι αναγκαία η προσφυγή σε δικηγόρο για την υποβολή αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής πληρωμής.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Ο πιστωτής οφείλει να αναφέρει το αντικείμενο της αίτησής του (δηλαδή το ποσό το οποίο διεκδικεί) και να αναπτύξει τα επιχειρήματά του (δηλαδή τους λόγους για τους οποίους του οφείλονται τα χρήματα). Η εν λόγω έκθεση μπορεί να είναι συνοπτική, αλλά πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Η έκταση των παρεχόμενων εξηγήσεων διαφέρει στην πράξη ανάλογα με την περιπλοκότητα της υπόθεσης: εάν τα έγγραφα είναι διαφωτιστικά από μόνα τους, οι εξηγήσεις μπορεί να είναι συνοπτικές.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Η αίτηση του πιστωτή πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα. Κυρίως βάσει αυτών των αποδεικτικών εγγράφων ο δικαστής θα εκτιμήσει κατά πόσον η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή.

Επιτρέπεται μόνο η προσκόμιση «εγγράφων». Ο πιστωτής δεν μπορεί, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, να προσπαθήσει να αποδείξει το βάσιμο της απαίτησής του με άλλα μέσα, παραδείγματος χάριν με τη βοήθεια μαρτύρων.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Ο δικαστής απορρίπτει την αίτηση, εάν κρίνει ότι η ύπαρξη της απαίτησης δεν αποδεικνύεται επαρκώς από τις δοθείσες εξηγήσεις.

Η απορριπτική διάταξη, όπως και κάθε δικαστική απόφαση, πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

1.5 Έφεση

Δεν επιτρέπεται η άσκηση ένδικου μέσου κατά της απόρριψης της αίτησης. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η απορριπτική διάταξη δεν εμποδίζει τον πιστωτή να κινήσει άλλες διαδικασίες ενώπιον του αρμόδιου επί της ουσίας δικαστηρίου ή να υποβάλει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

1.6 Ανακοπή

Ο οφειλέτης στον οποίο επιδίδεται απόφαση που περιέχει διαταγή πληρωμής έχει προθεσμία δεκαπέντε ημερών να ασκήσει ανακοπή κατά της εν λόγω διαταγής.

Η ανακοπή ασκείται με έγγραφη δήλωση την οποία καταθέτει στη γραμματεία ο ανακόπτων ή ο εντολοδόχος του. Πρέπει να παραθέτει τουλάχιστον συνοπτικά τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που μπορούν να αιτιολογήσουν την ανακοπή.

Ο γραμματέας καταχωρίζει την αίτηση ανακοπής στο πρωτόκολλο, χορηγεί αποδεικτικό παραλαβής στον ανακόπτοντα και γνωστοποιεί την ανακοπή στον αιτούντα.

Επισημαίνεται ότι, αν και η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής είναι δεκαπέντε ημέρες, η ανακοπή μπορεί στην πράξη να ασκηθεί επί όσο διάστημα ο πιστωτής δεν έχει ζητήσει την έκδοση εκτελεστού τίτλου. Δεδομένου ότι σπάνια ο πιστωτής ζητά τον τίτλο αμέσως μετά την παρέλευση των δεκαπέντε ημερών, ο οφειλέτης έχει συνήθως μεγαλύτερη προθεσμία από αυτήν που προβλέπει ο νόμος, χωρίς ωστόσο να έχει τη βεβαιότητα που υπάρχει κατά τις πρώτες δεκαπέντε ημέρες.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Η άσκηση ανακοπής αναστέλλει τη διαδικασία, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι πλέον δυνατή η άμεση έκδοση εκτελεστού τίτλου. Αντιθέτως, η επίδοση της διαταγής εξακολουθεί να παράγει ορισμένα αποτελέσματα, όπως το ότι οι τόκοι εξακολουθούν να υπολογίζονται από την ημερομηνία επίδοσης της διαταγής στον οφειλέτη.

Ο δικαστής εξετάζει την ανακοπή. Εάν η ανακοπή κριθεί βάσιμη, ο δικαστής το διαπιστώνει σε αιτιολογημένη απόφαση και αποφαίνεται ότι η διαταγή την οποία είχε εκδώσει θεωρείται άκυρη. Σε περίπτωση που η ανακοπή είναι εν μέρει μόνο βάσιμη, ο δικαστής εκδίδει καταδικαστική απόφαση μόνο για το μέρος της απαίτησης που αναγνωρίζεται ως βάσιμο. Εάν η ανακοπή απορριφθεί, ο δικαστής προβαίνει, με τη διαταγή του, στην καταδίκη του οφειλέτη.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ο δικαστής μπορεί να εκδώσει απόφαση χωρίς να έχει προβεί σε ακρόαση των διαδίκων. Ο δικαστής έχει την ευχέρεια να καλέσει τους διαδίκους στο ακροατήριο, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει δημόσια συζήτηση στο ακροατήριο.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

Εάν ο οφειλέτης δεν ασκήσει ανακοπή εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης, ο πιστωτής μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την έκδοση εκτελεστού τίτλου.

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Η αίτηση υποβάλλεται στη γραμματεία με έγγραφη δήλωση του πιστωτή ή του εντολοδόχου του και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Εάν η διαταγή είχε επιδοθεί αυτοπροσώπως στον οφειλέτη, ο εκτελεστός τίτλος έχει αποτελέσματα διαταγής που εκδίδεται κατ’ αντιμωλίαν και δεν μπορεί πλέον να προσβληθεί παρά μόνο με έφεση εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία επίδοσης. Εάν, αντίθετα, η υπό όρους διαταγή δεν μπόρεσε να επιδοθεί εις χείρας του οφειλέτη, ο εκτελεστός τίτλος έχει τα αποτελέσματα διαταγής που εκδόθηκε ερήμην και είναι δυνατή η άσκηση ανακοπής εντός οκτώ ημερών από την ημερομηνία επίδοσής του, προθεσμία που τρέχει ταυτόχρονα με την προθεσμία άσκησης έφεσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

http://www.legilux.lu/; https://justice.public.lu/fr.html

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/10/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.