Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Μάλτα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

Το δίκαιο της Μάλτας προβλέπει ειδικές διαδικασίες όσον αφορά τις μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 166Α του κεφαλαίου 12 της Νομοθεσίας της Μάλτας (Κώδικας Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας).

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η εν λόγω διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιείται σε αγωγές με αντικείμενο οφειλή που δεν υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ.

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Επιλέξιμες απαιτήσεις είναι εκείνες που αφορούν την αποπληρωμή βέβαιων, εκκαθαρισμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών οι οποίες δεν συνεπάγονται την εκτέλεση πράξης και των οποίων το ύψος, όπως αναφέρθηκε, δεν υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ. Όταν η οφειλή δεν είναι εκκαθαρισμένη, ο δανειστής μπορεί να προχωρήσει σε κίνηση διαδικασίας βάσει του εν λόγω άρθρου αν περιορίσει την πίστωσή του σε ποσό που δεν υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ και παραιτηθεί ρητώς από οποιοδήποτε μέρος της αξίωσής του που ενδέχεται να υπερβαίνει το εν λόγω ποσό κατά την εκκαθάριση.

Ο δανειστής μπορεί να προχωρήσει σε κίνηση διαδικασίας βάσει του εν λόγω άρθρου μόνο αν ο οφειλέτης βρίσκεται στη Μάλτα και δεν είναι ανήλικος ή πρόσωπο ανίκανο προς δικαιοπραξία σύμφωνα με τον νόμο, και το χρέος δεν οφείλεται λόγω σχολάζουσας κληρονομίας.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Ναι, το ανώτατο όριο είναι 25.000 ευρώ.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Όχι, αυτή η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν ο οφειλέτης βρίσκεται στη Μάλτα.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Αρμόδιο για τη διαδικασία αυτή είναι το κατώτερο δικαστήριο (Court of Magistrates), είτε της Μάλτας είτε του Γκόζο (τμήμα κατώτερης δικαιοδοσίας), ανάλογα με την περίπτωση.

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

Ο δανειστής καταθέτει δικαστική επιστολή, τα περιεχόμενα της οποίας πρέπει να βεβαιώνονται ενόρκως από τον δανειστή και η οποία πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί στον οφειλέτη και να αναφέρει ρητώς την αιτιολογία της απαίτησης, τους λόγους για τους οποίους πρέπει να γίνει δεκτή η απαίτηση, καθώς και να περιλαμβάνει δήλωση των πραγματικών περιστατικών προς υποστήριξη της απαίτησης, επί ποινή ακυρότητας. Για να είναι έγκυρη, η δικαστική επιστολή πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ειδοποίηση προς τον οφειλέτη ότι, αν δεν απαντήσει ενός τριάντα ημερών από την επίδοση ή κοινοποίηση της εν λόγω δικαστικής επιστολής σ’ αυτόν υποβάλλοντας υπόμνημα στον φάκελο της εν λόγω δικαστικής επιστολής με το οποίο θα αντικρούει την απαίτηση, η εν λόγω δικαστική επιστολή καθίσταται εκτελεστός τίτλος.

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Όχι, δεν υπάρχει τυποποιημένο έντυπο. Ωστόσο, στην αρχή της δικαστικής επιστολής είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

«Η παρούσα δικαστική επιστολή αποστέλλεται σύμφωνα με το άρθρο 166Α του κεφαλαίου 12 και, αν δεν απαντήσετε εντός τριάντα (30) ημερών, καθίσταται εκτελεστός τίτλος. Ως εκ τούτου, είναι προς το συμφέρον σας να συμβουλευθείτε δικηγόρο ή νομικό πληρεξούσιο χωρίς καθυστέρηση.»

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Ναι, η δικαστική επιστολή πρέπει να υπογράφεται από δικηγόρο. Ωστόσο, ο οφειλέτης που επιθυμεί να απαντήσει στη δικαστική επιστολή ώστε να αντικρούσει την απαίτηση δεν χρειάζεται να εκπροσωπείται από δικηγόρο ή νομικό πληρεξούσιο.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Η αιτιολογία της απαίτησης πρέπει να είναι λεπτομερής. Πιο συγκεκριμένα, η δικαστική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει την αιτιολογία στην οποία βασίζεται η απαίτηση, τους λόγους για τους οποίους η απαίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, καθώς και δήλωση των πραγματικών περιστατικών στα οποία στηρίζεται η απαίτηση. Διαφορετικά θεωρείται άκυρη.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Όχι, ο νόμος δεν απαιτεί την προσκόμιση έγγραφων αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης. Ωστόσο, ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να συνυποβάλλεται ένορκη δήλωση που θα αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζεται η απαίτηση.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής δεν πραγματοποιείται μέσω αίτησης, αλλά μέσω δικαστικής επιστολής. Συνεπώς, το δικαστήριο δεν δύναται να απορρίψει την απαίτηση αν δεν ασκηθεί ανακοπή από τον οφειλέτη. Αν ο οφειλέτης εναντιωθεί στην απαίτηση, ο δανειστής δεν θα μπορέσει να ανακτήσει το οφειλόμενο σ’ αυτόν ποσό βάσει αυτής της διαταγής πληρωμής και, συνεπώς, θα πρέπει να υποβάλει αγωγή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αν ο οφειλέτης προβάλει δεόντως ενστάσεις κατά της απαίτησης, η διαταγή πληρωμής δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί κατά του οφειλέτη για την ίδια απαίτηση, η οποία περιγράφεται στη δικαστική επιστολή που επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε στον οφειλέτη.

1.5 Έφεση

Η άσκηση έφεσης δεν είναι εφικτή σ’ αυτή τη διαδικασία. Αν ο οφειλέτης εναντιωθεί στην απαίτηση, ο δανειστής πρέπει να υποβάλει αγωγή. Ωστόσο, αν ο οφειλέτης δεν υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων εντός τριάντα ημερών από την ημέρα επίδοσης ή κοινοποίησης της διαταγής πληρωμής (δικαστική επιστολή), η εν λόγω διαταγή καθίσταται εκτελεστός τίτλος. Σ’ αυτό το στάδιο, ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά του εν λόγω εκτελεστού τίτλου εντός είκοσι ημερών από την πρώτη επίδοση ή κοινοποίηση του εκτελεστού τίτλου ή οποιασδήποτε άλλης δικαστικής πράξης. Ο εν λόγω εκτελεστός τίτλος ανακαλείται και κηρύσσεται άκυρος αν το δικαστήριο διαπιστώσει ότι:

i) ο οφειλέτης δεν έλαβε γνώση της εν λόγω δικαστικής επιστολής διότι δεν του κοινοποιήθηκε δεόντως ή

ii) η δικαστική επιστολή δεν περιέχει τα απαιτούμενα στοιχεία που προβλέπονται από τη νομοθεσία (αναφέρονται ανωτέρω).

1.6 Ανακοπή

Όταν ο οφειλέτης λαμβάνει τη δικαστική επιστολή, μπορεί να απορρίψει την απαίτηση του δανειστή.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Όταν η οφειλέτης εναντιωθεί δεόντως στην απαίτηση, ο δανειστής δεν δύναται να συνεχίσει την εν λόγω διαδικασία. Πρέπει να σημειωθεί ότι, όταν ο οφειλέτης εναντιώνεται δεόντως στην απαίτηση, η ειδική διαδικασία που περιγράφεται στο εν λόγω άρθρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί εκ νέου κατά του οφειλέτη για την ίδια απαίτηση η οποία περιγράφεται στη δικαστική επιστολή που επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε στον οφειλέτη.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

Αν δεν κατατεθεί δήλωση ένστασης, ο δανειστής μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία ώστε να εξασφαλίσει την έκδοση εκτελεστού τίτλου.

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Η δικαστική επιστολή που κατατίθεται σύμφωνα με την εν λόγω διαδικασία (και η οποία δεν έχει αμφισβητηθεί) πρέπει να καταχωρίζεται. Ο αιτών που ζητεί την καταχώριση της δικαστικής επιστολής η οποία έχει χαρακτήρα εκτελεστού τίτλου πρέπει να καταθέσει στη γραμματεία του δικαστηρίου επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής επιστολής, συμπεριλαμβανομένου αποδεικτικού εγγράφου της επίδοσης και αντίγραφο κάθε σχετικής απάντησης που έχει ληφθεί.

Με την παραλαβή των εγγράφων που αναφέρονται στο σημείο 2) του άρθρου, η γραμματεία πρέπει να εξετάσει τα υποβληθέντα έγγραφα και να εξακριβώσει κατά πόσον ο οφειλέτης έχει υποβάλει υπόμνημα απάντησης εντός της οριζόμενης προθεσμίας και, αν βεβαιωθεί ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την καταχώριση της δικαστικής επιστολής ως εκτελεστού τίτλου, προβαίνει στην καταχώριση των υποβληθέντων εγγράφων σε μητρώο, το αποκαλούμενο μητρώο καταχώρισης δικαστικών επιστολών ως εκτελεστών τίτλων, το οποίο τηρείται από τη γραμματεία για τους σκοπούς του άρθρου 166Α.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Δεν είναι δυνατή η άσκηση έφεσης, αλλά εκτελεστός τίτλος που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου μπορεί να ανακληθεί και να κηρυχθεί άκυρος και να μην παραγάγει αποτελέσματα αν κατατεθεί αίτημα μέσω προσφυγής στο κατώτερο δικαστήριο (Court of Magistrates) της Μάλτας ή του Γκόζο, ανάλογα με την περίπτωση, από τον οφειλέτη εντός 20 ημερών από την πρώτη επίδοση ή κοινοποίηση του εκτελεστού τίτλου ή άλλης δικαστικής πράξης που έχει εκδοθεί βάσει αυτού του τίτλου, και το δικαστήριο διαπιστώσει ότι:

α) ο οφειλέτης δεν έλαβε γνώση της εν λόγω δικαστικής επιστολής διότι δεν του είχε κοινοποιηθεί δεόντως ή

β) η δικαστική επιστολή δεν περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/08/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.