Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Βόρεια Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

Στη Βόρεια Ιρλανδία δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για την έκδοση διαταγής πληρωμής. Υπάρχει, ωστόσο, διαδικασία με την οποία ο αιτών (ή ενάγων) μπορεί να ζητήσει την έκδοση ερήμην απόφασης, αν ο καθ’ ου (ή εναγόμενος) δεν γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να ασκήσει ανακοπή (αντίκρουση) («διαδικασία έκδοσης ερήμην απόφασης»).

Σε διασυνοριακή υπόθεση εντός της ΕΕ είναι επίσης δυνατή η προσφυγή στη διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής ή στην ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία έκδοσης ερήμην απόφασης αποτελεί μέρος της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων στη Βόρεια Ιρλανδία.

Στο High Court, όταν ο αιτών («ενάγων») καταθέτει αίτηση/αγωγή, ο καθ’ ου (εναγόμενος) οφείλει να βεβαιώσει την παραλαβή της εντός 14 ημερών από την επίδοση της αίτησης/αγωγής, εκτός αν εναγόμενος διαμένει εκτός της Βόρειας Ιρλανδίας, οπότε η προθεσμία εξαρτάται από τον τόπο κατοικίας του εναγομένου, που σε κάθε περίπτωση αναγράφεται στο εισαγωγικό έγγραφο της δίκης.

Στο County Court η προθεσμία είναι 21 ημέρες για αγωγές με αντικείμενο χρηματική απαίτηση και για μικροδιαφορές. Εάν ο καθ’ ου (εναγόμενος) δεν βεβαιώσει ότι του κοινοποιήθηκαν τα έγγραφα που αφορούν την απαίτηση και ότι προτίθεται να ασκήσει ανακοπή, ο αιτών («ενάγων») μπορεί να ζητήσει την έκδοση ερήμην απόφασης καταθέτοντας τα κατάλληλα έγγραφα στο αρμόδιο δικαστικό γραφείο.

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Στη Βόρεια Ιρλανδία, ερήμην απόφαση μπορεί να εκδοθεί στα παρακάτω είδη διαδικασίας, με την επιφύλαξη, ωστόσο, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτείται άδεια από το δικαστήριο:

 • οφειλές
 • αποζημιώσεις
 • παρακράτηση κινητών
 • απόδοση ακινήτου.

Σε άλλες περιπτώσεις, πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο δικαστήριο για την έκδοση απόφασης.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Στο High Court, δεν υπάρχει όριο ποσού όσον αφορά την αξία της απαίτησης.

Το County Court έχει γενική αστική δικαιοδοσία για τη συζήτηση και την έκδοση απόφασης επί οποιασδήποτε αίτησης στην οποία το ποσό που αξιώνεται ή η αξία των συγκεκριμένων κινητών που αξιώνονται δεν υπερβαίνει τις 30.000£ (λίρες Αγγλίας).

Η διαδικασία μικροδιαφορών υπάγεται στη δικαιοδοσία του County Court και αφορά αγωγές με αντικείμενο αξίας έως 3.000£.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Η διαδικασία για την έκδοση ερήμην απόφασης αποτελεί μέρος της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Δεν αποτελεί χωριστή διαδικασία. Η διαδικασία κινείται με πρωτοβουλία διαδίκου, δηλαδή η ερήμην απόφαση δεν εκδίδεται αυτόματα αν ο καθ’ ου (εναγόμενος) δεν απαντήσει στην αίτηση εντός της σχετικής προθεσμίας.

Για την έκδοση ερήμην απόφασης, ο αιτών («ενάγων») πρέπει να υποβάλει αίτημα ή αίτηση. Εναλλακτικά, ο αιτών («ενάγων») μπορεί να επιλέξει να μην επιδιώξει δικαστικά την απαίτησή του.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Με την επιφύλαξη των διακρατικών συμφωνιών για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων μεταξύ του ΗΒ και λοιπών κρατών μελών ή παρόμοιων συμφωνιών με άλλες χώρες, η διαδικασία εφαρμόζεται, αν ο καθ’ ου (εναγόμενος) διαμένει σε άλλο κράτος μέλος ή σε άλλη χώρα.

Ο αιτών («ενάγων») πρέπει να διασφαλίσει την ορθή επίδοση της αγωγής/αίτησης στον καθ’ ου (εναγόμενο), σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων εκτός της Βόρειας Ιρλανδίας.

Εάν ο καθ’ ου (εναγόμενος) δεν απαντήσει στην αίτηση, ο αιτών («ενάγων») πρέπει να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για άδεια έκδοσης ερήμην απόφασης με τη συνήθη οδό.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Στη Βόρεια Ιρλανδία, ερήμην απόφαση μπορεί να εκδοθεί από το δικαστήριο στο οποίο εισήχθη η δίκη.

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

Εκτός από τις απαιτήσεις που προαναφέρθηκαν -δηλαδή ο αιτών («ενάγων») να έχει ακολουθήσει την ορθή διαδικασία για την κατάθεση της αίτησης και ο καθ’ ου να μην έχει απαντήσει εντός της απαιτούμενης προθεσμίας-, οι τυπικές απαιτήσεις για την έκδοση ερήμην απόφασης εξαρτώνται από το είδος της απαίτησης:

Στο High Court, ο αιτών («ενάγων») που έχει δικαίωμα να ζητήσει την έκδοση απόφασης λόγω ερημοδικίας ή μη άσκησης ανακοπής μπορεί να επιτύχει την έκδοση απόφασης προσκομίζοντας τα παρακάτω έγγραφα στο αρμόδιο γραφείο του High Court:

Ερημοδικία

 • το εισαγωγικό έγγραφο («writ») της δίκης
 • ένορκη βεβαίωση επίδοσης που να βεβαιώνει την επίδοση του εισαγωγικού εγγράφου της δίκης
 • ένορκη βεβαίωση οφειλής, αν η απαίτηση αφορά εκκαθαρισμένο ποσό
 • σε περίπτωση κατοχής ακινήτου, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι το ακίνητο δεν είναι οικιστικό

Μη άσκηση ανακοπής

 • το εισαγωγικό έγγραφο («writ») της δίκης
 • αντίγραφο του υπομνήματος εμφάνισης στο δικαστήριο που επιδόθηκε από τον εναγόμενο
 • ένορκη βεβαίωση οφειλής, αν η απαίτηση αφορά εκκαθαρισμένο ποσό, ή αντίγραφο της αίτησης/αγωγής του αιτούντος/ενάγοντος
 • βεβαίωση περί μη επίδοσης ανακοπής
 • σε περίπτωση κατοχής ακινήτου, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι το ακίνητο δεν είναι οικιστικό

Στο County Court ο αιτών («ενάγων»), που δικαιούται να ζητήσει την έκδοση ερήμην απόφασης λόγω της μη πρόθεσης του καθ’ ου να ασκήσει ανακοπή, μπορεί να καταθέσει σχετική αίτηση στη γραμματεία του δικαστηρίου υποβάλλοντας παρόμοια έγγραφα με τα προαναφερόμενα.

Για τη διαδικασία μικροδιαφορών διατίθεται συγκεκριμένο έντυπο με τίτλο «Αίτηση έκδοσης ερήμην διαταγής», που συμπληρώνεται και κατατίθεται από τον αιτούντα στο αρμόδιο δικαστικό γραφείο.

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Τα αναγκαία έντυπα για την κίνηση της διαδικασίας και όσα απαιτούνται στα επόμενα στάδια της διαδικασίας διατίθενται στους παρακάτω κανονισμούς δικαστηρίου:

 • The Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 [S.R. 1980 No. 346]
 • County Court Rules (Northern Ireland) 1981 [S.R.1981 No.225]

Οι παραπάνω κανονισμοί διατίθενται στον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Όχι. Ωστόσο, κατά κανόνα, είναι σκόπιμο να ζητήσετε τη συμβουλή νομικού συμβούλου. Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν έχουν νομικές γνώσεις και, επομένως, δεν μπορούν να παρέχουν νομικές συμβουλές στους αιτούντες ή τους καθ’ ων.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Με δεδομένο ότι η αίτηση έκδοσης ερήμην απόφασης αποτελεί μέρος της τακτικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων στη Βόρεια Ιρλανδία, ο αιτών («ενάγων) πρέπει να κινήσει τη διαδικασία με τον συνήθη τρόπο και στα εισαγωγικά έγγραφα της δίκης πρέπει να εκθέτει αναλυτικά τα στοιχεία της απαίτησης. Στην αίτηση για την έκδοση ερήμην απόφασης ο αιτών πρέπει να εκθέτει τους λόγους που επικαλείται.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Στα έγγραφα που προσκομίζονται στο δικαστήριο, όταν κατατίθεται αίτηση για έκδοση ερήμην απόφασης, πρέπει να περιλαμβάνονται γραπτές αποδείξεις της επίδικης απαίτησης.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Όταν ο αιτών (ενάγων) καταθέτει αίτηση κατά του καθ’ ου (εναγομένου) για απαίτηση της οποίας το ποσό πρέπει να οριστεί από το δικαστήριο και ο καθ’ ου (εναγόμενος) δεν γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να ασκήσει ανακοπή, ο αιτών (ενάγων) μπορεί να ζητήσει την έκδοση απόφασης που θα αναγράφει ότι το ποσό θα υπολογιστεί από το δικαστήριο. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, το ποσό της απαίτησης υπολογίζεται από τον δικαστή.  Ο δικαστής μπορεί να ορίσει το οφειλόμενο ποσό ή να αποφασίσει ότι δεν οφείλεται ποσό στο πλαίσιο της απαίτησης.

Σε άλλα είδη υποθέσεων πρέπει να κατατεθεί αίτηση για να αποφασίσει ο δικαστής αν μπορεί να εκδοθεί ερήμην απόφαση. Οι υποθέσεις αυτές περιλαμβάνουν περιπτώσεις στις οποίες η αίτηση επιδίδεται σε καθ’ ου (εναγόμενο) που υπάγεται σε άλλη δικαιοδοσία, όταν ο καθ’ ου (εναγόμενος) είναι κράτος, το Στέμμα ή πρόσωπο ή όργανο με ασυλία από την αστική διαδικασία.

Αίτηση απαιτείται επίσης όταν η απαίτηση στρέφεται κατά ανηλίκου ή ασθενούς ή απορρέει από από αδικοπραξία μεταξύ συζύγων.

1.5 Έφεση

Ο καθ’ ου (εναγόμενος) μπορεί να καταθέσει αίτηση μεταρρύθμισης της ερήμην απόφασης (λ.χ., μείωση του ποσού όταν μέρος της οφειλής καταβλήθηκε πριν από την απόφαση) ή αίτηση ακύρωσης.

Όταν ο αιτών (ενάγων) έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι ο καθ’ ου (εναγόμενος) δεν έλαβε γνώση των ειδικότερων στοιχείων της απαίτησης πριν από την απόφαση, έχει υποχρέωση να ζητήσει από το δικαστήριο την ακύρωση της ερήμην απόφασης.

1.6 Ανακοπή

Εάν ο καθ’ ου (εναγόμενος) επιθυμεί την ακύρωση ή τη μεταρρύθμιση της ερήμην απόφασης μετά την έκδοσή της, πρέπει να ζητήσει αμέσως από το δικαστήριο την ακύρωση ή μεταρρύθμιση της απόφασης.

Το δικαστήριο μπορεί να μεταρρυθμίσει ή να ακυρώσει την ερήμην απόφαση, αν κρίνει ότι συντρέχει βάσιμος λόγος προς τούτο ή πιθανολογεί ότι η ανακοπή του καθ’ ου (εναγομένου) θα γίνει δεκτή.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Εάν ο καθ’ ου (εναγόμενος) ασκήσει ανακοπή εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η υπόθεση εκδικάζεται ως συνήθης διαφορά (αγωγή).

Εάν μια ερήμην απόφαση ακυρωθεί μετά από άσκηση ανακοπής, η δίκη μπορεί να χρειαστεί να ξεκινήσει εκ νέου ή να επιτραπεί στον καθ’ ου (εναγόμενο) να υποβάλει υπόμνημα αντίκρουσης. Το τι θα συμβεί θα το κρίνει ο δικαστής ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

Η διαδικασία έκδοσης ερήμην απόφασης εφαρμόζεται μόνο αν ο καθ’ ου (εναγόμενος) δεν ανακόψει ή δεν συνομολογήσει την απαίτηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Μόνον τότε ο αιτών (ενάγων) μπορεί να υποβάλει αίτημα ή αίτηση έκδοσης ερήμην απόφασης.

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Η ερήμην απόφαση αποτελεί εκτελεστό τίτλο που μπορεί να εκτελεστεί από τον αιτούντα (ενάγοντα) κατά του καθ’ ου (εναγομένου). Η διαδικασία που πρέπει να εφαρμοστεί για την έκδοση της απόφασης περιγράφεται στην παράγραφο 1.3) παραπάνω.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Όπως περιγράφηκε παραπάνω, ο καθ’ ου (εναγόμενος) μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη μεταρρύθμιση ή ακύρωση της ερήμην απόφασης (δηλαδή την τροποποίηση των όρων της απόφασης ή την εξ ολοκλήρου ακύρωσή της).

Το δικαστήριο μπορεί να μεταρρυθμίσει ή να ακυρώσει την ερήμην απόφαση, αν εντοπίσει δικονομική παρατυπία ή αν πιθανολογήσει ότι η ανακοπή του καθ’ ου (εναγομένου) θα γίνει δεκτή ή αν κρίνει συντρέχει βάσιμος λόγος για τη μεταρρύθμιση ή ακύρωση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες διατίθενται στον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας.

Συνδρομή σε διαδίκους με αναπηρία

Σε ορισμένα δικαστήρια έχουν οριστεί Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Πελατών που θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν. Εάν δεν μπορούν να βοηθήσουν, ο διάδικος με αναπηρία μπορεί να επικοινωνήσει με την Ομάδα Επικοινωνίας της Δικαστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Courts and Tribunals Service Communication Team) στο τηλέφωνο +44 300 200 7812.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.