Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Πολωνία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Το δικαστήριο εκδίδει διαταγή πληρωμής αν ο αιτών επιδιώκει την είσπραξη χρηματικής απαίτησης ή παροχής που συνίσταται σε άλλα αντικαταστατά πράγματα.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί ανεξάρτητα από το ποσό της απαίτησης.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Η διαδικασία είναι προαιρετική. Το δικαστήριο εκδίδει διαταγή πληρωμής κατόπιν γραπτής αίτησης του αιτούντος που διατυπώνεται στο εισαγωγικό της δίκης έγγραφο.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Η χρήση της διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής δεν είναι δυνατή αν η διαταγή πληρωμής δεν μπορεί να επιδοθεί στον καθού στην Πολωνία.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής εμπίπτει στην αρμοδιότητα των τοπικών δικαστηρίων (sąd rejonowy) και των περιφερειακών δικαστηρίων (sąd okręgowy).

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Δεν υπάρχει τυποποιημένο έντυπο.

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Δεν απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο στη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένο αίτημα και περιγραφή των πραγματικών περιστατικών που την τεκμηριώνουν.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Οι περιστάσεις που δικαιολογούν την αίτηση πρέπει να αιτιολογούνται με την επισύναψη των ακόλουθων εγγράφων σ’ αυτήν:

α) επίσημο έγγραφο

β) τιμολόγιο που έγινε δεκτό από τον οφειλέτη

γ) έγγραφο όχλησης που απευθύνεται στον οφειλέτη και έγγραφη αναγνώριση της οφειλής από τον οφειλέτη

δ) αίτημα πληρωμής που έγινε δεκτό από τον οφειλέτη, αλλά απορρίφθηκε από την τράπεζα λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου.

Το δικαστήριο εκδίδει επίσης διαταγή πληρωμής κατά του οφειλέτη γραμματίου σε διαταγή, επιταγής, ενεχυρογράφου ή δεόντως συμπληρωμένης απόδειξης, για την ακρίβεια και το περιεχόμενο των οποίων δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση αν:

1.  η προσφυγή στη δικαστική διαδικασία είναι απαράδεκτη

2.  εκκρεμεί ή έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο οριστικής απόφασης υπόθεση που αφορά την ίδια απαίτηση μεταξύ των ίδιων διαδίκων

3.  ο ένας από τους διαδίκους δεν έχει ικανότητα δικαίου ή ο αιτών δεν έχει ικανότητα δικαστικής παράστασης και δεν εκπροσωπείται από νόμιμο αντιπρόσωπο ή αν η σύνθεση των οργάνων του αιτούντος φορέα είναι ανεπαρκής σε σημείο που να τον εμποδίζει να ενεργήσει.

1.5 Έφεση

Βλ. σημείο 1.6.

1.6 Ανακοπή

Η ανακοπή ασκείται ενώπιον του δικαστή που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής. Ο καθού οφείλει να διευκρινίσει στην ανακοπή του αν αμφισβητεί εν όλω ή εν μέρει τη διαταγή και να προβάλει τους λόγους και τις ενστάσεις που πρέπει να προβληθούν πριν από οποιαδήποτε υπεράσπιση επί της ουσίας, επί ποινή απαραδέκτου, καθώς και όλα τα πραγματικά και αποδεικτικά στοιχεία. Ο δικαστής αποκλείει τους ισχυρισμούς και τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται με καθυστέρηση, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος τεκμηριώσει με επαρκή πιθανότητα ότι δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση ή ότι η εξέταση αυτών των καθυστερημένων ισχυρισμών ή αποδεικτικών στοιχείων δεν έχει παρελκυστικό αποτέλεσμα ή ότι συντρέχουν άλλες εξαιρετικές περιστάσεις.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Αν ασκηθεί ανακοπή νομότυπα, ο δικαστής καθορίζει την ημερομηνία της ακροαματικής διαδικασίας και διατάσσει την επίδοση της ανακοπής στον αιτούντα.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

Η διαταγή πληρωμής αποτελεί, αμέσως μόλις εκδοθεί, εκτελεστό τίτλο για τον οποίο δεν χρειάζεται περιαφή του εκτελεστήριου τύπου.

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Με τη λήξη της προθεσμίας άσκησης ανακοπής, η διαταγή πληρωμής γίνεται εκτελεστός τίτλος χωρίς άλλες διατυπώσεις.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Η διαταγή πληρωμής που εκδίδεται στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/05/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.