Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Ρουμανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

Η διαδικασία της έκδοσης διαταγής πληρωμής ορίζεται στα άρθρα 1014-1025 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας, που τέθηκε σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου 2013.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Η διαδικασία της έκδοσης διαταγής πληρωμής ισχύει για βέβαιες, εκκαθαρισμένες και απαιτητές απαιτήσεις που αντιστοιχούν σε υποχρεώσεις πληρωμής συγκεκριμένων χρηματικών ποσών βάσει συμφωνιών που διέπονται από το αστικό δίκαιο, περιλαμβανομένων των συμβάσεων μεταξύ επαγγελματία και αναθέτουσας αρχής που πιστοποιούνται με έγγραφο ή συνάπτονται βάσει νόμου, κανονισμού ή άλλου εγγράφου, το οποίο πιστοποιείται από τους διαδίκους με υπογραφή ή με άλλα μέσα που επιτρέπει ο νόμος. Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας ενότητας δεν εκτείνεται σε απαιτήσεις που εγείρει η ομάδα των πιστωτών στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Όχι.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Η διαδικασία της έκδοσης διαταγής πληρωμής είναι προαιρετική και το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να ασκήσει αγωγή στο δικαστήριο βάσει των γενικών διατάξεων του κοινού δικαίου.

Η διαδικασία της έκδοσης διαταγής πληρωμής συνιστά ειδική διαδικασία, η οποία είναι κατά πολύ απλούστερη από τη διαδικασία που ορίζει το ισχύον γενικό δίκαιο και επιτρέπει στον πιστωτή να αποκτήσει εκτελεστό τίτλο βάσει προϋποθέσεων που διαφέρουν από όσες ορίζονται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Επίσης, αν η αντίρρηση του οφειλέτη στην αίτηση της έκδοσης διαταγής πληρωμής είναι δικαιολογημένη, το δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί την αίτηση του πιστωτή με τελεσίδικη απόφαση.

Ο πιστωτής μπορεί να καταθέσει αγωγή βάσει του ισχύοντος γενικού δικαίου: αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής αν το δικαστήριο εκδώσει διαταγή πληρωμής για μέρος των απαιτήσεων, οπότε μπορεί να κατατεθεί αγωγή βάσει του ισχύοντος κοινού δικαίου προκειμένου ο οφειλέτης να υποχρεωθεί να πληρώσει την εναπομένουσα οφειλή αν ακυρώθηκε η διαταγή πληρωμής.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Ναι. Ο νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας δεν κάνει διάκριση με βάση την κατοικία του καθ’ ου, και η διαδικασία της έκδοσης διαταγής πληρωμής εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το κατά πόσον ο καθ’ ου κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Η αίτηση της έκδοσης διαταγής πληρωμής μπορεί να κατατεθεί στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο να κρίνει την ουσία της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό. Στην περίπτωση της διαταγής πληρωμής, ο δικαστής ελέγχει αυτεπαγγέλτως την αρμοδιότητα του δικαστηρίου.

Η εν λόγω διαδικασία διέπεται από τους γενικούς κανόνες αρμοδιότητας των δικαστηρίων (στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να περιληφθεί ένας σύνδεσμος προς το παρόν δελτίο) ή υπόκειται σε διαφορετικές αρχές;

Η αρμοδιότητα εκδίκασης των αιτήσεων έκδοσης διαταγής πληρωμής ορίζεται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που ρυθμίζουν την αρμοδιότητα των δικαστηρίων.

Οι αποτιμητές σε χρήμα απαιτήσεις έως ποσού 200 000 RON (λέου Ρουμανίας) εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων. Οι αποτιμητές σε χρήμα αξιώσεις ποσού τουλάχιστον 200 000 RON εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των πρωτοδικείων.

Ο κανόνας της αρμοδιότητας στην ειδική διαδικασία των διαταγών πληρωμής συμπληρώνεται από τους γενικούς κανόνες της αρμοδιότητας βάσει της αξίας.

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Δεν υπάρχει τυποποιημένο έντυπο, ωστόσο ο πιστωτής-αιτών πρέπει να τηρήσει τους ελάχιστους τυπικούς κανόνες στην αίτησή του, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, και ειδικότερα: το όνομα και την κατοικία του πιστωτή ή, ανάλογα με την περίπτωση, την επωνυμία και την έδρα του το όνομα και την κατοικία του οφειλέτη, αν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, και την επωνυμία και έδρα του οφειλέτη, αν αυτός είναι νομικό πρόσωπο, και, ανάλογα με την περίπτωση, τον αριθμό του πιστοποιητικού καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο ή στο μητρώο νομικών προσώπων, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τον τραπεζικό λογαριασμό τα οφειλόμενα ποσά τα πραγματικά περιστατικά και τη νόμιμη βάση των υποχρεώσεων πληρωμής, την περίοδο αναφοράς τους, την προθεσμία πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για τη στοιχειοθέτηση της απαίτησης.

Πρέπει επίσης να επισυνάπτεται στην αίτηση η σύμβαση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτουν τα οφειλόμενα ποσά, καθώς και η έκθεση επίδοσης της διαταγής πληρωμής στον οφειλέτη. Όσον αφορά την επίδοση της διαταγής, ο πιστωτής πρέπει να επιδώσει στον οφειλέτη τη διαταγή με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή, με δηλωμένο περιεχόμενο και με βεβαίωση παραλαβής, με την οποία ο οφειλέτης καλείται να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εντός 15 ημερών από την παραλαβή της επίδοσης. Η εν λόγω διαταγή διακόπτει την προθεσμία παραγραφής.

Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα έγγραφα κατατίθενται σε τόσα αντίγραφα όσοι και οι διάδικοι, με ένα επιπλέον αντίγραφο για το δικαστήριο.

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Όχι, η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο συνιστάται.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Ο νόμος ορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των αιτήσεων που κατατίθενται. Ο πιστωτής-αιτών πρέπει να αναφέρει: το ποσό που αξιώνει τα πραγματικά περιστατικά, τη νομική βάση της υποχρέωσης πληρωμής και την περίοδο αναφοράς τους την προθεσμία πληρωμής κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της αξίωσης.

Εάν οι διάδικοι δεν καθόρισαν το ποσοστό του επιτοκίου υπερημερίας, ισχύει το επιτόκιο αναφοράς που έχει ορίσει η Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας. Το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του εξαμήνου ισχύει ολόκληρο το εξάμηνο. Η απαίτηση τοκίζεται ως εξής:

  • σε συμβάσεις μεταξύ επαγγελματιών, από την ημερομηνία που η απαίτηση κατέστη απαιτητή
  • σε συμβάσεις μεταξύ επαγγελματιών και αναθέτουσας αρχής, χωρίς να είναι αναγκαίο να ενημερωθεί ο οφειλέτης ότι η πληρωμή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη (δηλ. να προηγηθεί όχληση): εάν η σύμβαση ορίζει προθεσμία πληρωμής, από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας πληρωμής εάν η σύμβαση δεν ορίζει προθεσμία πληρωμής: 30 ημέρες αφότου ο οφειλέτης έλαβε το τιμολόγιο, ή εάν η σχετική ημερομηνία είναι αβέβαιη, 30 ημέρες από την παραλαβή των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών ή, εάν η διαταγή πληρωμής επιδόθηκε πριν από την παραλαβή των αγαθών/υπηρεσιών, με την παρέλευση περιόδου 30 ημερών από την παραλαβή των αγαθών/την παροχή των υπηρεσιών αν ο νόμος ή η σύμβαση ορίζει διαδικασία αποδοχής ή ελέγχου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας των υπόψη αγαθών ή υπηρεσιών και ο οφειλέτης έλαβε το τιμολόγιο ή τη διαταγή πληρωμής κατά την ημερομηνία ελέγχου ή πριν από την εν λόγω ημερομηνία, με την παρέλευση περιόδου 30 ημερών από την εν λόγω ημερομηνία
  • σε άλλες περιπτώσεις, από την ημερομηνία που η πληρωμή του οφειλέτη κηρύχθηκε ή κηρύσσεται νομίμως ληξιπρόθεσμη βάσει του νόμου.

Ο πιστωτής μπορεί να αξιώσει πρόσθετη αποζημίωση για όλα τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε για την ανάκτηση των ποσών, λόγω της μη έγκαιρης τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Ναι, η σύμβαση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που επέχει θέση απόδειξης των οφειλόμενων ποσών πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση (τιμολόγιο, απόδειξη ταμία, χειρόγραφη απόδειξη κ.ο.κ). Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται η έκθεση επίδοσης της διαταγής στον οφειλέτη, άλλως η αίτηση θα κριθεί απαράδεκτη.

Για την εκδίκαση της αίτησης, ο δικαστής κλητεύει τους διαδίκους, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις επείγουσες υποθέσεις, για να παράσχουν εξηγήσεις και διευκρινίσεις, να παροτρύνει τον οφειλέτη να προβεί στην οφειλόμενη πληρωμή ή να διασφαλίσει τη σύναψη συμφωνίας των διαδίκων για τις μεθόδους πληρωμής. Η κλήση πρέπει να επιδοθεί στον διάδικο δέκα ημέρες πριν από την ημερομηνία της συζήτησης. Η αίτηση του πιστωτή και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα πρέπει να επισυνάπτονται στην κλήση προς τον οφειλέτη με αντίγραφο που επέχει θέση αποδεικτικού της αίτησης. Η κλήση πρέπει να μνημονεύει τη δυνατότητα του οφειλέτη να καταθέσει έγγραφο αντιρρήσεων τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση και να ορίζει ότι η μη κατάθεση εγγράφου αντιρρήσεων μπορεί να εκληφθεί από το δικαστήριο, εν όψει των περιστάσεων της υπόθεσης, ως παραδοχή των απαιτήσεων του πιστωτή. Το έγγραφο αντιρρήσεων δεν κοινοποιείται στον αιτούντα, ο οποίος λαμβάνει γνώση του περιεχομένου του από τον φάκελο της υπόθεσης.

Εάν ο πιστωτής δηλώσει ότι έχει λάβει την οφειλόμενη πληρωμή, το δικαστήριο προβαίνει σε σχετική πιστοποίηση με τελεσίδικη πράξη του, με την οποία κηρύσσει περαιωμένη την υπόθεση. Εάν ο πιστωτής και ο οφειλέτης κατάρτισαν συμφωνία για την πληρωμή, το δικαστήριο το πιστοποιεί και εκδίδει ταχεία απόφαση. Η ταχεία απόφαση είναι τελεσίδικη και αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

Αν το δικαστήριο, έχοντας επαληθεύσει την απαίτηση βάσει των εγγράφων που έχουν κατατεθεί και των δηλώσεων των διαδίκων, κρίνει ότι οι απαιτήσεις του πιστωτή είναι δικαιολογημένες, εκδίδει διαταγή πληρωμής μνημονεύοντας το ποσό και την προθεσμία πληρωμής. Εάν το δικαστήριο, έπειτα από εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων της υπόθεσης, διαπιστώσει ότι μέρος μόνον της απαίτησης του πιστωτή είναι δικαιολογημένο, εκδίδει τη διαταγή πληρωμής μόνον για το εν λόγω μέρος τάσσοντας επίσης προθεσμία πληρωμής. Στην εν λόγω περίπτωση, ο πιστωτής μπορεί να καταθέσει αγωγή βάσει του ισχύοντος γενικού δικαίου, ώστε να υποχρεωθεί ο οφειλέτης να πληρώσει την εναπομένουσα απαίτηση. Η προθεσμία πληρωμής είναι τουλάχιστον δέκα ημέρες και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της διαταγής. Ο δικαστής δεν τάσσει άλλη προθεσμία πληρωμής, εκτός αν οι διάδικοι έχουν συμφωνήσει σχετικά. Η διαταγή παραδίδεται στους παριστάμενους διαδίκους ή επιδίδεται σε κάθε διάδικο το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με τον νόμο.

Αν ο οφειλέτης δεν προσβάλει την αξίωση με έγγραφο αντιρρήσεων, η διαταγή πληρωμής εκδίδεται το αργότερο σε 45 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Η εν λόγω προθεσμία δεν περιλαμβάνει την προθεσμία που είναι αναγκαία για την επίδοση των δικονομικών εγγράφων και τυχόν καθυστέρηση που προκάλεσε ο πιστωτής, περιλαμβανομένης της καθυστέρησης λόγω της τροποποίησης ή της συμπλήρωσης της αίτησης.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Εάν ο οφειλέτης αμφισβητήσει την αίτηση, το δικαστήριο εξετάζει το κατά πόσον η αμφισβήτηση είναι δικαιολογημένη βάσει των εγγράφων του φακέλου, των εξηγήσεων και των διευκρινίσεων που έχουν παράσχει οι διάδικοι. Εάν η αμφισβήτηση του οφειλέτη είναι δικαιολογημένη, το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση του πιστωτή με σχετική απόφασή του. Εάν τα επιχειρήματα του οφειλέτη όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης συνεπάγονται την επίκληση άλλων αποδεικτικών στοιχείων διαφορετικών από τα ήδη διαθέσιμα, τα οποία θα μπορούσαν όμως να γίνουν νομίμως δεκτά στην τακτική διαδικασία, το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση του πιστωτή για έκδοση διαταγής πληρωμής με σχετική απόφασή του. Στη συνέχεια, ο πιστωτής μπορεί να καταθέσει αγωγή βάσει του ισχύοντος γενικού δικαίου.

1.5 Έφεση

Ο οφειλέτης μπορεί να καταθέσει αίτηση ακύρωσης της διαταγής πληρωμής εντός 10 ημερών από την ημερομηνία που του παραδόθηκε ή του επιδόθηκε η διαταγή. Εντός της ίδιας προθεσμίας, ο πιστωτής μπορεί επίσης να καταθέσει αίτηση ακύρωσης της τυχόν απορριπτικής απόφασης και κατά της μερικής διαταγής πληρωμής. Η αίτηση ακύρωσης μπορεί να έχει ως μόνο επιχείρημα τη μη τήρηση των προδιαγραφών της έκδοσης της διαταγής πληρωμής και, ανάλογα με την περίπτωση, την ύπαρξη αποσβεστικών αιτίων της υποχρέωσης που επήλθαν μετά την έκδοση της διαταγής πληρωμής. Η αίτηση ακύρωσης εκδικάζεται από το δικαστήριο που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής, με σύνθεση δύο δικαστών. Η αίτηση ακύρωσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση. Αναστολή, ωστόσο, μπορεί να χορηγηθεί έπειτα από αίτημα του οφειλέτη, αλλά μόνο με εγγυοδοσία ποσού που ορίζει το δικαστήριο. Εάν το αρμόδιο δικαστήριο κάνει δεκτή στο σύνολό της ή εν μέρει την αίτηση ακύρωσης, ακυρώνει στο σύνολό της ή εν μέρει τη διαταγή, όπως ενδείκνυται, με τελεσίδικη απόφαση.

Αν το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση ακύρωσης του πιστωτή, εκδίδει τελεσίδικη απόφαση με την οποία χορηγεί τη διαταγή πληρωμής.

Η απόφαση απόρριψης της αίτησης ακύρωσης είναι τελεσίδικη.

1.6 Ανακοπή

-

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

-

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Η διαταγή πληρωμής είναι εκτελεστή ακόμη και αν προσβληθεί με αίτηση ακύρωσης, και περιβάλλεται με προσωρινή ισχύ δεδικασμένου έως την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση ακύρωσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση. Αναστολή, ωστόσο, μπορεί να χορηγηθεί έπειτα από αίτημα του οφειλέτη, αλλά μόνο με εγγυοδοσία ποσού που ορίζει το δικαστήριο. Η διαταγή πληρωμής καθίσταται τελεσίδικη αν ο οφειλέτης δεν καταθέσει αίτηση ακύρωσης ή η εν λόγω αίτηση απορριφθεί. Αν το αρμόδιο δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση ακύρωσης του πιστωτή, εκδίδει αμετάκλητη απόφαση με την οποία χορηγεί τη διαταγή πληρωμής.

Ο ενδιαφερόμενος διάδικος μπορεί να προσβάλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής βάσει των κανόνων του κοινού δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να γίνει επίκληση μόνο των τυχόν παρατυπιών της διαδικασίας εκτέλεσης και των τυχόν αποσβεστικών αιτίων της υποχρέωσης που επήλθαν μετά την τελεσιδικία της διαταγής πληρωμής.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Βλ. την απάντηση στην ερώτηση 1.8.1.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/03/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.