Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Σκωτία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

Όλες οι απαιτήσεις υποβάλλονται σε διαδικασία κατά την οποία παρέχεται η δυνατότητα αντίκρουσης ή απάντησης στην αγωγή. Αν δεν υπάρξει αντίκρουση της αγωγής ή αμφισβήτηση της απαίτησης, δεν είναι αναγκαία η συζήτηση στο ακροατήριο και η αγωγή μπορεί να εκδικαστεί ερήμην στην πράξη, κινείται μια απλοποιημένη διαδικασία για συνομολογημένες απαιτήσεις.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Σχετική διαδικασία μπορεί να κινηθεί ενώπιον του Sheriff Court (κατώτερο δικαστήριο), στο πλαίσιο της απλής διαδικασίας (simple procedure), της συνοπτικής διαδικασίας (summary cause) και της τακτικής διαδικασίας (ordinary procedure), και του Court of Session (ανώτερο δικαστήριο) στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας με κλήση (ordinary summons procedure).

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Στην απλή διαδικασία υπάγονται οι χρηματικές απαιτήσεις με αξία έως 5.000£ (λίρες στερλίνες).

Στη συνοπτική διαδικασία υπάγονται ορισμένα είδη χρηματικών απαιτήσεων με αξία έως 5000£, λ.χ., για σωματική βλάβη.  Η απλή διαδικασία αντικατέστησε τη συνοπτική διαδικασία, μόνο όμως σε αγωγές με αίτημα την πληρωμή, παράδοση ή απόδοση νομής κινητού ή σε αγωγές με αίτημα την καταδίκη του εναγομένου σε συγκεκριμένη πράξη.

Στην τακτική διαδικασία υπάγονται οι απαιτήσεις με αξία άνω των 5.000£.

Το Court of Session επιλαμβάνεται απαιτήσεων με αξία άνω των 100.000£.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Απλή διαδικασία - όριο 5.000£.

Συνοπτική διαδικασία - όριο 5.000£.

Τακτική διαδικασία στο Sheriff Court και το Court of Session - χωρίς όριο.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Η απλή διαδικασία, η συνοπτική διαδικασία και η τακτική διαδικασία ενώπιον του Sheriff Court διέπονται από αυτοτελείς δικονομικούς κανόνες, των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική.  Επιπλέον, το Court of Session διαθέτει χωριστή διαδικασία για την εκδίκαση αγωγών της τακτικής διαδικασίας και μόνο οι αγωγές με αντικείμενο αξίας άνω των 100.000£ μπορούν να ασκηθούν ενώπιον του εν λόγω δικαστηρίου.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Ναι.

Απλή διαδικασία - εάν ο εναγόμενος έχει την κατοικία του σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος, ο Sheriff (δικαστής κατώτερου δικαστηρίου) δεν εκδίδει απόφαση έως ότου αποδειχθεί ότι ο εναγόμενος έλαβε την αγωγή και είχε επαρκή χρόνο για να απαντήσει ή ότι ελήφθησαν όλα τα αναγκαία μέτρα γι’ αυτό τον σκοπό.

Συνοπτική διαδικασία - εάν ο καθ’ ου έχει την κατοικία του σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος, ο Sheriff δεν εκδίδει διαταγή έως ότου αποδειχθεί ότι ο καθ’ ου έλαβε την κλήση και είχε επαρκή χρόνο να προετοιμάσει την αντίκρουση ή ότι ελήφθησαν όλα τα αναγκαία μέτρα γι’ αυτό τον σκοπό.

Τακτική διαδικασία - ο κανονισμός Βρυξέλλες Ι προβλέπει δικονομικούς κανόνες που πρέπει να τηρούνται από τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου στις δικαστικές διαδικασίες όποτε ο καθ’ ου έχει την κατοικία του σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Οι αιτήσεις για την κίνηση της συνοπτικής και της απλής διαδικασίας κατατίθενται στο Sheriff Court. Οι αιτήσεις πρέπει να κατατίθενται στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του καθ’ ου (ή εναγομένου), εκτός αν συντρέχουν λόγοι θεμελίωσης δικαιοδοσίας σε άλλον τόπο.

Οι αγωγές της τακτικής διαδικασίας ασκούνται κατά κανόνα ενώπιον του Sheriff Court ή του Court of Session. Το Court of Session έχει δικαιοδοσία για όλη την επικράτεια της Σκωτίας. Και πάλι, όσον αφορά το Sheriff Court, αν δεν συντρέχουν λόγοι θεμελίωσης δικαιοδοσίας σε άλλον τόπο, οι αιτήσεις πρέπει να κατατίθενται στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του καθ’ ου.

Όλες οι διαδικασίες διέπονται από αυτοτελείς κανονισμούς δικαστηρίου, που διατίθενται στον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service).

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

Απλή διαδικασία - κινείται με έντυπο αγωγής (έντυπο 3A) το οποίο περιλαμβάνει δήλωση για την ορθή επίδοση αυτής στον εναγόμενο, αναλυτικά στοιχεία της βάσης της απαίτησης και των προϊόντων κ.ο.κ., αν η απαίτηση προέκυψε από την προμήθεια προϊόντων.

Συνοπτική διαδικασία - κινείται με κλήση (έντυπο 1) η οποία περιλαμβάνει δήλωση για την ορθή επίδοση αυτής στον καθ’ ου, αναλυτικά στοιχεία της βάσης της απαίτησης και των προϊόντων κ.ο.κ., αν η απαίτηση προέκυψε από την προμήθεια προϊόντων.

Τακτική διαδικασία στο Sheriff Court - κινείται με αγωγή (εισαγωγικό έγγραφο της δίκης) με χρήση του εντύπου G1. Στην αγωγή περιλαμβάνεται η ιστορική βάση που καλύπτει:

α.     τη βάση της δικαιοδοσίας: και

β.     τα πραγματικά περιστατικά τα οποία θεμελιώνουν τη δικαιοδοσία.

Τακτική διαδικασία στο Court of Session - κινείται με κλήση, της οποίας τα στοιχεία και η μορφή παρατίθενται στον κανονισμό του Court of Session (Court of Session rules).

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Ναι, στην απλή διαδικασία πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο 3A και στη συνοπτική διαδικασία το έντυπο 1. Στην τακτική διαδικασία η αγωγή ασκείται με εισαγωγικό έγγραφο στο Sheriff Court και με κλήση στο Court of Session. Τα παραπάνω διατίθενται στον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας, στην ενότητα για τα αντίστοιχα είδη διαδικασίας.

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Όχι, μπορείτε να υπερασπιστείτε οι ίδιοι την αίτησή σας, αλλά στην τακτική διαδικασία κρίνεται σκόπιμο να έχετε νομικό σύμβουλο, διότι η διαδικασία είναι σχετικά περίπλοκη.

Ο διάδικος που δεν εκπροσωπείται από νομικό σύμβουλο μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο άδεια για να λάβει συνδρομή άλλου προσώπου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου - το εν λόγω πρόσωπο καλείται «απλός αντιπρόσωπος».  Περαιτέρω πληροφορίες για τους απλούς αντιπροσώπους διατίθενται στον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Η αίτηση/αγωγή πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία της απαίτησης καθώς και τις σχετικέςς ημερομηνίες. Όσο υψηλότερη και περίπλοκη η απαίτηση τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη περιγραφής της.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Όχι.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Το δικαστήριο κρίνει από το περιεχόμενο της αίτησης το αν οφείλεται η οφειλή. Η αίτηση για την έκδοση διαταγής μπορεί να απορριφθεί αν τα έντυπα δεν είναι πλήρη, αν ο Sheriff δεν πειστεί ότι θεμελιώνεται δικαιοδοσία ή αν η δίκη δεν εισήχθη ενώπιον του σωστού δικαστηρίου.

1.5 Έφεση

Μπορεί ο αιτών να προσφύγει κατά της άρνησης έκδοσης ερήμην απόφασης; Ναι.

Τακτική διαδικασία - μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο ενώπιον του Court of Session ή του Sheriff Appeal Court.

Συνοπτική διαδικασία - μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο ενώπιον του Sheriff Appeal Court.

Απλή διαδικασία  - μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο ενώπιον του Sheriff Appeal Court.

Στο Court of Session η διαδικασία άσκησης ενδίκου μέσου καλείται «reclaiming».

1.6 Ανακοπή

Συνοπτική διαδικασία - ο καθ’ ου έχει προθεσμία 21 ημερών για να συμπληρώσει το έντυπο απάντησης, που περιλαμβάνει δήλωση για την ορθή ειδοποίηση του αιτούντα.

Απλή διαδικασία - ο εναγόμενος πρέπει να αποστείλει συμπληρωμένο το Έντυπο Απάντησης 4A στο δικαστήριο έως την καταληκτική προθεσμία απάντησης, κάνοντας μνεία ότι αμφισβητεί την απαίτηση συνολικά ή μερικώς (λ.χ., το ποσό που θα πρέπει να καταβάλει ο εναγόμενος στον ενάγοντα).  Ο εναγόμενος πρέπει να καταθέσει απάντηση στο δικαστήριο έως την καταληκτική προθεσμία που ορίζεται στο συνοδευτικό χρονοδιάγραμμα το οποίο επιδίδεται μαζί με το έντυπο της αγωγής.

Τακτική διαδικασία στο Sheriff Court - ο καθ’ ου έχει προθεσμία 21 ημερών για να καταρτίσει ειδοποίηση για την πρόθεση αντίκρουσης συμπληρώνοντας το Έντυπο 07 και αποστέλλοντας αντίγραφο αυτού στον αιτούντα. Η καταληκτική προθεσμία έως την οποία πρέπει να αποσταλεί η ειδοποίηση για την πρόθεση αντίκρουσης στο Sheriff Court προσδιορίζεται στο Έντυπο 07.

Στο Court of Session ο καθ’ ου που προτίθεται να αντικρούσει την αίτηση αιτείται να «εμφανιστεί στο δικαστήριο» με σχετική σημείωση στην κλήση εντός τριών ημερών από τον προσδιορισμό της συζήτησης της υπόθεσης. Η συζήτηση της υπόθεσης δεν προσδιορίζεται πριν από την παρέλευση της προθεσμίας ειδοποίησης. Η συνήθης προθεσμία ειδοποίησης είναι 21 ημέρες.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Απλή διαδικασία - ο Sheriff εκδίδει γραπτή διαταγή εντός 2 εβδομάδων από την απάντηση, με την οποία μπορεί να διατάσσει οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

(α) παραπέμπει τους διαδίκους σε εναλλακτική επίλυση διαφορών

(β) ορίζει συζήτηση αποσαφήνισης της υπόθεσης

(γ) ορίζει συζήτηση επ’ ακροατηρίω

(δ) εάν ο Sheriff θεωρεί ότι πρέπει να εκδοθεί απόφαση χωρίς συζήτηση, κάνει μνεία της πρόθεσής του αυτής

(ε) κάνει χρήση των εξουσιών του να απορρίψει την αίτηση ή να αποφανθεί επ’ αυτής σύμφωνα με τον κανόνα 1.8 παρ. 11, 12 και 13.

Συνοπτική διαδικασία - οι διάδικοι παρίστανται σε πρώτη συζήτηση κατά την οποία ο Sheriff θα επιδιώξει τη διαπραγμάτευση συμβιβασμού.

Τακτική διαδικασία τόσο στο Sheriff Court όσο και στο Court of Session - πρέπει να κατατεθούν αντικρούσεις στην αγωγή και στη συνέχεια θα τηρηθούν οι κανόνες για τη διαδικασία κατ’ αντιδικία, που, εκτός αν άλλως συμφωνήθηκε νωρίτερα μεταξύ των διαδίκων, θα καταλήξουν σε απόδειξη των αμφισβητούμενων πραγματικών περιστατικών από τους διαδίκους.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

Στη συνοπτική και την τακτική διαδικασία τόσο στο Sheriff Court όσο και στο Court of Session, ο αιτών μπορεί να καταθέσει αίτηση έκδοσης διαταγής.

Στην απλή διαδικασία ο ενάγων μπορεί να καταθέσει αίτηση έκδοσης απόφασης.

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Ο αιτών (ή ενάγων) πρέπει να καταθέσει αίτηση έκδοσης διαταγής (ή αίτηση έκδοσης απόφασης) και ο Sheriff ή ο δικαστής του Court of Session μπορεί να εκδώσει απόφαση ή άλλη κατάλληλη διαταγή σε σχέση με το εν λόγω αίτημα (ή την αίτηση).

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Παρότι ο Sheriff ή ο δικαστής του Court of Session μπορεί να εκδώσει διαταγή (ή απόφαση), ο καθ’ ου (ή ο εναγόμενος) μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο για την ανάκληση της εν λόγω διαταγής (ή απόφασης).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Στον ιστότοπο τηςΔικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας περιλαμβάνονται οι κανονισμοί της τακτικής, της συνοπτικής και της απλής διαδικασίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.