Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Σλοβακία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Η διαδικασία έκδοσης διαταγή πληρωμής είναι μία από τις δικαστικές διαδικασίες που χαρακτηρίζονται ταχείες. Η διαδικασία αυτή διέπεται από τα άρθρα 265 και επόμενα του νόμου 160/2015 (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok).

Διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί μόνο αν η απαίτηση αφορά δικαίωμα είσπραξης χρηματικού ποσού βάσει γεγονότων που επικαλείται ο αιτών και τα οποία το δικαστήριο δεν αμφισβητεί, ιδίως αν τα γεγονότα αυτά υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία ο δικαστής μπορεί να αποφανθεί επί της αιτήσεως χωρίς ακρόαση του καθού και χωρίς ακροαματική διαδικασία, εκδίδοντας διαταγή πληρωμής που διατάσσει τον καθού να καταβάλει, εντός 15 ημερών από την επίδοση, τη διεκδικούμενη χρηματική απαίτηση εν όλω ή εν μέρει και να αποδώσει τα έξοδα της διαδικασίας ή να ασκήσει ανακοπή εντός της ίδιας προθεσμίας. Για τους σκοπούς της διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής, η απόφαση για τα δικαστικά έξοδα θεωρείται εντολή προς καταβολή.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Όχι.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Η χρήση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική αποσκοπεί στην επίτευξη ταχείας και οικονομικής διευθέτησης της υπόθεσης. Η έκδοση διαταγής πληρωμής δεν εξαρτάται από τους όρους της αίτησης του αιτούντος το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει διαταγή πληρωμής ακόμη και αν ο αιτών τού ζητήσει να εκδώσει απόφαση.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Αν η διαταγή πληρωμής πρέπει να επιδοθεί στο εξωτερικό, πρέπει να ζητηθεί ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής. Το αίτημα αυτό διατυπώνεται μέσω του τυποποιημένου εντύπου Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Αρμόδιο σε πρώτο βαθμό είναι το περιφερειακό δικαστήριο. Η διαδικασία διεξάγεται στο δικαστήριο αυτό, το οποίο είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο.

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Η χρήση κάποιου εντύπου στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, αν ο αιτών, μαζί με την αίτησή του για διαταγή πληρωμής, υποβάλει το έντυπο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας https://www.justice.gov.sk και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την έκδοση διαταγής πληρωμής και έχουν καταβληθεί τα δικαστικά έξοδα, το δικαστήριο εκδίδει τη διαταγή πληρωμής το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες μετά την εκπλήρωση των εν λόγω προϋποθέσεων.

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Για τη διαδικασία αυτή δεν απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Η διαδικασία αυτή είναι ταχεία διαδικασία, της οποίας η πραγματική βάση στηρίζεται αποκλειστικά στα πραγματικά περιστατικά που επικαλείται ο αιτών. Επομένως, τα στοιχεία επί των οποίων βασίζεται το δικαίωμα που επικαλείται ο αιτών στην αίτησή του πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένα η ικανοποίηση του προβαλλόμενου αιτήματος πρέπει να δικαιολογείται από αντικειμενικό δικαίωμα.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Η προβαλλόμενη απαίτηση πρέπει να αποδεικνύεται π.χ. μέσω σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την απαίτηση του αιτούντος.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Αν το δικαστήριο δεν εκδώσει διαταγή πληρωμής, ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δηλαδή εφαρμόζει την τακτική διαδικασία, όπως θα έπραττε για οποιαδήποτε άλλη διαφορά.

Αν το προβαλλόμενο δικαίωμα αφορά την καταβολή χρηματικού ποσού που σχετίζεται με σύμβαση με καταναλωτή και ο αιτών είναι καταναλωτής, το δικαστήριο δεν εκδίδει διαταγή πληρωμής αν η σύμβαση ή τα λοιπά συμβατικά έγγραφα περιέχουν καταχρηστικούς όρους (άρθρο 299 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

1.5 Έφεση

Το ένδικο μέσο που προβλέπεται στη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής είναι η ανακοπή. Η έφεση είναι ένδικο μέσο που μπορεί να ασκηθεί μόνο κατά της απόφασης για τα δικαστικά έξοδα. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το δικαστήριο χωρίς ακροαματική διαδικασία.

1.6 Ανακοπή

Η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, ως ένδικο μέσο, πρέπει να ασκηθεί στο δικαστήριο που την εξέδωσε εντός 15 ημερών από την επίδοσή της. Η ανακοπή πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Ως ένδικο μέσο, συνεπάγεται την πληρωμή δικαστικών τελών.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Αν ακόμη και μόνο ένας από τους καθού ασκήσει ανακοπή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αιτιολογώντας την επί της ουσίας, η διαταγή πληρωμής ακυρώνεται στο σύνολό της και το δικαστήριο ορίζει ακροαματική διαδικασία.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

Αν δεν ασκηθεί ανακοπή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η διαταγή πληρωμής αποκτά ισχύ δεδικασμένου.

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Η διαταγή πληρωμής πρέπει να επικυρωθεί, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να λάβει τη σφραγίδα που δείχνει ότι είναι τελεσίδικη και εκτελεστή η ενέργεια αυτή γίνεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την διαταγή πληρωμής. Στη συνέχεια, πρέπει να υποβληθεί αίτηση εκτέλεσης.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Αν δεν ασκηθεί ανακοπή εντός της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμίας, η διαταγή πληρωμής παράγει τα αποτελέσματα τελεσίδικης απόφασης. Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Občiansky súdny poriadok), κάθε τελεσίδικη απόφαση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έκτακτου ένδικου μέσου, αν πληρούνται όλες οι νομικές προϋποθέσεις. Η δυνατότητα άσκησης έκτακτου ένδικου μέσου εξαρτάται από τις περιστάσεις και τα πραγματικά περιστατικά κάθε περίπτωσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.