Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Σλοβενία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

H Σλοβενία αναγνωρίζει τις ακόλουθες δύο διαδικασίες έκδοσης διαταγής πληρωμής:

– μια διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής η οποία ρυθμίζεται από τα άρθρα 431 ως 441 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Zakon o pravdnem postopku, ΖΡΡ)

– μια διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης η οποία στηρίζεται σε επίσημο έγγραφο (τιμολόγιο, συναλλαγματική ή διαμαρτυρημένη επιταγή που συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από τις αποδείξεις επιστροφής για τη θεμελίωση της αξίωσης, δημόσιο έγγραφο, απόσπασμα λογιστικών εγγραφών επικυρωμένο από το αρμόδιο πρόσωπο, επικυρωμένο ιδιωτικό έγγραφο, γραπτή δήλωση εισοδήματος από απασχόληση) ενώπιον του ειρηνοδικείου της Λιουμπλιάνας (Okrajno sodišče v Ljubljani), στο πλαίσιο της οποίας το δικαστήριο, κατόπιν αιτήματος του δανειστή και εντός 3-4 ημερών, εκδίδει, μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και βάσει του επίσημου εγγράφου, διαταγή εκτέλεσης σύμφωνα με την οποία:

α) ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει το ποσό που απαιτεί ο δανειστής (διαταγή πληρωμής ή το καταψηφιστικό τμήμα της διαταγής εκτέλεσης)

β) καθίσταται δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη που δηλώνεται στην απαίτηση του δανειστή, εφόσον ο οφειλέτης δεν ασκήσει ανακοπή κατά της απόφασης (που επιτρέπει την εκτέλεση) εντός προθεσμίας 8 ημερών

γ) ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα της διαδικασίας – βλέπε άρθρα 23, 40γ και 41 του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ).

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής είναι μια ειδική, ταχεία διαδικασία εκτέλεσης χρηματικής αξίωσης που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, όταν η αξίωση θεμελιώνεται σε έγγραφο στο οποίο ο νόμος αποδίδει μεγαλύτερη αποδεικτική αξία (επίσημο έγγραφο). Διαταγή πληρωμής εκδίδεται τόσο σε εγχώριες όσο και σε διασυνοριακές υποθέσεις.

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Η αξίωση που αποτελεί τη βάση για διαταγή πληρωμής δύναται να περιλαμβάνει μόνο τη χρηματική οφειλή (χρηματική αξίωση). Μόνο οι απαιτήσεις επί συμβατικής ή εξωσυμβατικής ευθύνης που έχουν προσδιοριστεί ονομαστικά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αξίωσης. Εξαίρεση αποτελεί η καταγγελία εμπορικής μίσθωσης και η επακόλουθη εκκένωση των αποθεμάτων, όπου ισχύουν κανόνες στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας για την έκδοση διαταγής πληρωμής. Αυτή η εξαίρεση θεσπίζεται στο άρθρο 29 του νόμου περί εμπορικών κτιρίων και εγκαταστάσεων (Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih), που αναφέρει ότι, βάσει καταγγελίας σύμβασης από εκμισθωτή και αιτήματος εκκένωσης εμπορικού κτιρίου ή εμπορικών εγκαταστάσεων, το δικαστήριο εκδίδει διαταγή εκκένωσης του εμπορικού κτιρίου ή των εμπορικών εγκαταστάσεων, εάν προκύπτει από την καταγγελία ή το αίτημα και από τη σύμβαση μίσθωσης ή τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο ότι ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την εκκένωση του εμπορικού κτιρίου ή των εμπορικών εγκαταστάσεων.

Αντικείμενο της διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής μπορούν να αποτελέσουν μόνο συμβατικές απαιτήσεις που στηρίζονται σε επίσημο έγγραφο.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Δεν προβλέπεται ανώτατο όριο ποσού όσον αφορά την αξία της απαίτησης.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το δικαστήριο εκδίδει διαταγή πληρωμής και αυτεπαγγέλτως ακόμη και όταν ο ενάγων δεν έχει υποβάλει σχετική αίτηση αλλά πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής, δηλαδή ο ενάγων έχει καταθέσει τακτική αγωγή και δεν ζητεί την έκδοση διαταγής πληρωμής. Η έκδοση διαταγής πληρωμής είναι επομένως υποχρεωτική για το δικαστήριο (η διαταγή πληρωμής εκδίδεται από πάρεδρο του δικαστηρίου) και δεν εξαρτάται από την απαίτηση του ενάγοντος, εφόσον πληρούνται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την έκδοσή της.

Ο δανειστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να ασκήσει καταψηφιστική αγωγή και να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 431 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 41 του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων, επί τη βάσει των οποίων το κεντρικό δικαστήριο εκδίδει διαταγή πληρωμής μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Ναι.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Στη Σλοβενία, η αρμοδιότητα των δικαστηρίων να αποφασίζουν για την έκδοση διαταγής πληρωμής καθορίζεται όπως και για τα υπόλοιπα ένδικα βοηθήματα αυτό σημαίνει ότι καθ’ ύλην αρμόδια για την έκδοση διαταγής πληρωμής είναι τα πρωτοδικεία (okrožna sodišča), καθώς και τα ειρηνοδικεία (okrajna sodišča). Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα καθορίζεται με βάση την αξία της διαφοράς (ή με βάση τη φύση της υπόθεσης, πχ. εμπορικές υποθέσεις). Τα ειρηνοδικεία είναι αρμόδια να εκδικάζουν εμπράγματες αγωγές όταν η αξία του επίδικου πράγματος δεν υπερβαίνει τις 20 000 EUR. Τα πρωτοδικεία είναι αρμόδια να εκδικάζουν εμπράγματες αγωγές όταν η αξία του επίδικου πράγματος υπερβαίνει τις 20 000 EUR. Μόνο τα πρωτοδικεία είναι αρμόδια να εξετάζουν και να εκδικάζουν σε πρώτο βαθμό υποθέσεις που εμπίπτουν στο εμπορικό δίκαιο. Εμπορικές διαφορές είναι εκείνες όπου ένας διάδικος σε αστική υπόθεση είναι νομικό πρόσωπο (εταιρεία, ίδρυμα, συνεταιρισμός). Οι εμπορικές διαφορές περιλαμβάνουν επίσης υποθέσεις στις οποίες ένας από τους διαδίκους είναι το κράτος ή κάποιος φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ένας δήμος.

Η κατά τόπον αρμοδιότητα καθορίζει ποιο από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια είναι αρμόδιο να αποφανθεί σε συγκεκριμένη υπόθεση. Ο γενικός κανόνας για την κατά τόπον αρμοδιότητα ορίζει ότι αγωγή κατά φυσικού ή νομικού προσώπου πρέπει να κατατίθεται στο δικαστήριο στο οποίο υπάγεται η περιοχή στην οποία ο εναγόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του ή στην οποία το νομικό πρόσωπο έχει την καταστατική του έδρα. Αν πρόκειται για υπόθεση κατά αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, το δικαστήριο με γενική κατά τόπον αρμοδιότητα είναι εκείνο στο οποίο υπάγεται η περιοχή όπου βρίσκεται ο τόπος διαμονής του φυσικού προσώπου ή το υποκατάστημα του νομικού προσώπου στη Σλοβενία. Η σλοβενική νομοθεσία περιλαμβάνει επίσης κανόνα για την ειδική κατά τόπον αρμοδιότητα, η οποία καθορίζεται σε σχέση με το αντικείμενο της διαφοράς και τους διαδίκους.

Η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που στηρίζεται σε επίσημο έγγραφο και στο πλαίσιο της οποίας εκδίδονται επίσης διαταγές πληρωμής υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου της Λιουμπλιάνας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, δείτε τις απαντήσεις στην ενότητα «Προσφυγή σε δικαστήριο».

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 431 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ισχύουν οι εξής δύο προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής: η αξίωση πρέπει να αναφέρεται στη ληξιπρόθεσμη χρηματική απαίτηση και πρέπει να υπάρχει επίσημο έγγραφο από το οποίο απορρέει η αξίωση. Μια αγωγή ή αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που επιβάλλεται να περιλαμβάνει κάθε αγωγή: το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται, τα ονόματα και τη διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής των διαδίκων, τα ονόματα των νόμιμων εκπροσώπων ή πληρεξουσίων, ειδικό αίτημα που εκθέτει το κύριο αντικείμενο της υπόθεσης και τις παρεπόμενες αξιώσεις, τα πραγματικά περιστατικά στα οποία θεμελιώνεται το αίτημα του ενάγοντα, τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τα εν λόγω πραγματικά περιστατικά, την αξία της διαφοράς και υπογραφή. Επιπλέον, στην αγωγή πρέπει να επισυνάπτεται το επίσημο έγγραφο (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο).

Προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής που περιέχεται σε διαταγή εκτέλεσης που στηρίζεται σε επίσημο έγγραφο (άρθρο 41 του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων) είναι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης αναγκαστικής εκτέλεσης που στηρίζεται σε επίσημο έγγραφο και η καταβολή δικαστικού τέλους επίσης, η αίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης που στηρίζεται σε επίσημο έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • τα ονόματα του δανειστή και του οφειλέτη, καθώς και τα στοιχεία της ταυτότητας τους (π.χ. αριθμός φορολογικού μητρώου, προσωπικός αριθμός ταυτότητας ή ημερομηνία γέννησης)
  • το επίσημο έγγραφο
  • την ευθύνη του οφειλέτη
  • τα μέσα και το αντικείμενο της εκτέλεσης
  • άλλες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης, ανάλογα με το αντικείμενό της και
  • αίτημα προς το δικαστήριο να διατάξει τον οφειλέτη να καταβάλει το αιτούμενο ποσό, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων, εντός οκτώ ημερών, και στις υποθέσεις που αφορούν συναλλαγματικές και επιταγές, εντός τριών ημερών από την επίδοση της διαταγής.

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Σύμφωνα με το άρθρο 431 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στη Σλοβενία δεν απαιτείται υποβολή αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής σε τυποποιημένο έντυπο στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει τέτοιο έντυπο. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα εκ του νόμου προβλεπόμενα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 1.3 ανωτέρω (υποχρεωτικά στοιχεία μιας αγωγής).

Στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης απόφασης που διατάσσει την εκτέλεση βάσει έγκυρου εγγράφου (άρθρο 41 του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων) και η οποία περιέχει διαταγή πληρωμής, η αίτηση πρέπει να κατατεθεί σε τυποποιημένο έντυπο (άρθρο 29 παράγραφος 2 του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων, κανόνες σχετικά με τα έντυπα, τα είδη εκτέλεσης και την πορεία της αυτοματοποιημένης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης), είτε ηλεκτρονικά (https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html) είτε εγγράφως.

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Δεν απαιτείται η εκπροσώπηση των διαδίκων από δικηγόρο στις διαδικασίες για την έκδοση διαταγής πληρωμής (αλλά ούτε και στις διαδικασίες του άρθρου 431 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του άρθρου 41 του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων).

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Σύμφωνα με το άρθρο 431 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στην καταψηφιστική αγωγή πρέπει να αναφέρονται η βάση και το ύψος της οφειλής, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία που θεμελιώνουν τους ισχυρισμούς που εμπεριέχονται σε αυτήν πρέπει επίσης να αναφέρονται το ποσό και το νόμισμα, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσμη η χρηματική αξίωση. Αν ζητείται η επιδίκαση τόκων, πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το εν λόγω ποσόν (τιμή επιτοκίου και περίοδος για την οποία ζητούνται τόκοι). Η ημερομηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσμη η απαίτηση πρέπει να προκύπτει σαφώς από το επίσημο έγγραφο.

Στη διαδικασία εκτέλεσης που στηρίζεται σε επίσημο έγγραφο, δεν είναι αναγκαία περαιτέρω τεκμηρίωση της απαίτησης αρκεί η αναφορά σε επίσημο έγγραφο (άρθρο 41 του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων).

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Ναι, το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του επίσημου εγγράφου πρέπει να επισυνάπτεται στην αγωγή ή στην αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής. Δεν απαιτείται επισύναψη του πρωτοτύπου ή επικυρωμένου αντιγράφου του επίσημου εγγράφου για την έκδοση διαταγής πληρωμής σε εμπορική διαφορά. Αρκεί αντίγραφο του συγκεκριμένου εγγράφου να έχει επικυρωθεί από εξουσιοδοτημένο όργανο νομικού προσώπου.

Το επίσημο έγγραφο είναι έγγραφο που δεν έχει την ιδιότητα εκτελεστού τίτλου, αλλά εκφράζει υψηλό βαθμό πιθανότητας ύπαρξης της αξίωσης. Ένα έγγραφο θεωρείται επίσημο αν ορίζεται ως τέτοιο από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή από άλλο νόμο. Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, επίσημα έγγραφα είναι: τα δημόσια έγγραφα, τα ιδιωτικά έγγραφα που φέρουν υπογραφή του οφειλέτη η γνησιότητα της οποίας έχει βεβαιωθεί από εξουσιοδοτημένο αρμόδιο φορέα, συναλλαγματικές και επιταγές, με το διαμαρτυρικό και την απόδειξη επιστροφής αν απαιτούνται για τη γένεση της αξίωσης, αποσπάσματα θεωρημένων λογιστικών βιβλίων, τιμολόγια, και έγγραφα που χαρακτηρίζονται δημόσια βάσει ειδικών κανονισμών. Έγγραφο προερχόμενο από το εξωτερικό το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις χρήσης στη Σλοβενία μπορεί επίσης να αποτελεί επίσημο έγγραφο.

Εξαίρεση: αν δεν υποβληθεί επίσημο έγγραφο, το δικαστήριο εκδίδει διαταγή πληρωμής κατά του εναγομένου όταν η αξίωση αφορά ληξιπρόθεσμη χρηματική απαίτηση η οποία δεν υπερβαίνει τις 2 000 EUR και στην αγωγή αναφέρονται η βάση και το ύψος της οφειλής, ενώ παράλληλα παρέχονται αποδείξεις προς θεμελίωση των ισχυρισμών της αυτή η εξαίρεση δεν ισχύει για τις εμπορικές διαφορές (άρθρο 494 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Σε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που στηρίζεται σε επίσημο έγγραφο και στο πλαίσιο της οποίας εκδίδεται διαταγή πληρωμής, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής επισήμου εγγράφου (δεδομένου ότι το πληροφοριακό σύστημα δεν το επιτρέπει) αρκεί μια δήλωση σχετικά με το επίσημο έγγραφο (άρθρο 41 του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων).

1.4 Απόρριψη αίτησης

Το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής αν δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, δηλαδή δεν υπάρχει ληξιπρόθεσμη χρηματική απαίτηση και επίσημο έγγραφο από το οποίο απορρέει η αξίωση.

Όταν το δικαστήριο δεν απορρίπτει την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, συνεχίζει τη διαδικασία επί τη βάσει αγωγής.

Το ειρηνοδικείο της Λιουμπλιάνας απορρίπτει την αίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης που στηρίζεται σε επίσημο έγγραφο, εάν το ποσό της απαίτησης δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο ή εάν ο εναγόμενος έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

1.5 Έφεση

Δεν επιτρέπεται η άσκηση ένδικων μέσων κατά απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής, ούτε μπορεί ο ενάγων να προσβάλει τη συγκεκριμένη απόφαση με έφεση.

Το ένδικο μέσο που έχει στη διάθεσή του ο εναγόμενος κατά της διαταγής πληρωμής είναι η ανακοπή. Η προθεσμία άσκησης ανακοπής είναι οκτώ ημέρες από την επίδοση της διαταγής πληρωμής στον εναγόμενο (τρεις ημέρες σε διαφορές που αφορούν συναλλαγματικές και επιταγές). Η ανακοπή πρέπει να αιτιολογείται, διαφορετικά κρίνεται αβάσιμη. Μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου επί της ανακοπής.

Όταν ο εναγόμενος αμφισβητεί διαταγή πληρωμής μόνο όσον αφορά τα επιδικασθέντα έξοδα, η σχετική απόφαση μπορεί να προσβληθεί μόνο με έφεση κατά της απόφασης.

Στον ενάγοντα χορηγείται προθεσμία 8 ημερών εάν επιθυμεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του ειρηνοδικείου της Λιουμπλιάνας με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει επίσημου εγγράφου. Η έφεση εκδικάζεται από το εφετείο της Λιουμπλιάνας.

1.6 Ανακοπή

Ο εναγόμενος μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της αξίωσης του ενάγοντα. Η ανακοπή πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Στην ανακοπή πρέπει να αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά που τη θεμελιώνουν και να γίνεται επίκληση αποδεικτικών στοιχείων, διαφορετικά κρίνεται αβάσιμη (άρθρο 435 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Ο εναγόμενος πρέπει συνεπώς να αναφέρει στην ανακοπή τα νομικώς σημαντικά πραγματικά περιστατικά, δηλαδή τα πραγματικά περιστατικά βάσει των οποίων η αξίωση θα μπορούσε να απορριφθεί (εάν αποδειχθεί ότι αληθεύουν). Οι εν λόγω πραγματικοί ισχυρισμοί πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και σαφείς.

Η απόφαση του ειρηνοδικείου της Λιουμπλιάνας με την οποία έγινε δεκτή αίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει επισήμου εγγράφου και με την οποία εκδόθηκε διαταγή εκτέλεσης βάσει επισήμου εγγράφου δύναται να προσβληθεί με ανακοπή εντός 8 ημερών. Η ανακοπή πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Η ανακοπή θεωρείται αιτιολογημένη όταν ο οφειλέτης εκθέτει τα πραγματικά περιστατικά βάσει των οποίων η αξίωση του ενάγοντος θα μπορούσε να απορριφθεί (π.χ. την εξόφληση του χρέους) και επικαλείται αποδείξεις που τεκμηριώνουν τα πραγματικά περιστατικά που επικαλείται στην ανακοπή (άρθρο 61 του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων). Η ανακοπή εκδικάζεται από το ειρηνοδικείο της Λιουμπλιάνας.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Σε περίπτωση που το δικαστήριο δεν απορρίψει την ανακοπή του εναγομένου ως εκπρόθεσμη ή αόριστη και μη νόμιμη, ή δεν την απορρίψει για λόγους ουσίας, συνεχίζει τη διαδικασία βάσει της αγωγής.

Εάν ο εναγόμενος ασκήσει αιτιολογημένη ανακοπή, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση που ακυρώνει τη διαταγή πληρωμής και, αφού η απόφαση καταστεί τελεσίδικη, προβαίνει στην εκδίκαση του κυρίου ζητήματος.

Οι διάδικοι μπορούν να επικαλεστούν νέα πραγματικά περιστατικά και να υποβάλουν νέα αποδεικτικά στοιχεία κατά την πρώτη κύρια συζήτηση, ενώ ο εναγόμενος μπορεί επίσης να προτείνει νέους λόγους ανακοπής όσον αφορά το αμφισβητούμενο μέρος της διαταγής πληρωμής.

Εάν το ειρηνοδικείο της Λιουμπλιάνας κάνει δεκτή την ανακοπή κατά της διαταγής εκτέλεσης βάσει επισήμου εγγράφου, το δικαστήριο ακυρώνει το τμήμα της διαταγής εκτέλεσης που επιτρέπει τη διεξαγωγή της αναγκαστικής εκτέλεσης και στο οποίο κατονομάζεται το πρόσωπο που αναλαμβάνει τη διενέργεια της εκτέλεσης, καθώς και τις πράξεις της εκτέλεσης που έχουν ήδη διενεργηθεί (δηλαδή το δικαστήριο δεν ακυρώνει τη διαταγή πληρωμής, αλλά αντ’ αυτού αποφασίζει αν η διαταγή πληρωμής θα παραμείνει σε ισχύ ή αν θα ακυρωθεί με μεταγενέστερη απόφαση). Στη συνέχεια, το δικαστήριο συνεχίζει τη διαδικασία όπως και στην περίπτωση της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής αν το δικαστήριο στερείται αρμοδιότητας, κηρύσσει εαυτό αναρμόδιο και η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστήριο. Για τη λήψη της απόφασης επί της αναρμοδιότητας, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τη συμφωνία για παρέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας, εάν ο ενάγων την επικαλέστηκε και την προσδιόρισε σαφώς στην αίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης ή εάν ο οφειλέτης την επικαλέστηκε στο πλαίσιο της ανακοπής κατά της διαταγής εκτέλεσης και την προσκόμισε στο δικαστήριο. Η αίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει επίσημου εγγράφου που αποτέλεσε τη βάση για την έκδοση ακυρωθείσας διαταγής εκτέλεσης θεωρείται αγωγή που εκδικάζεται σύμφωνα με τη διαδικασία εκδίκασης αστικών διαφορών (άρθρο 62 του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων).

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

Εάν ο αντίδικος δεν υποβάλει ανακοπή ή έφεση, η απόφαση ή η διαταγή πληρωμής καθίσταται τελεσίδικη και εκτελεστή.

Εάν ο οφειλέτης δεν ασκήσει ανακοπή κατά διαταγής εκτέλεσης που στηρίχθηκε σε επίσημο έγγραφο εντός 8 ημερών, η διαταγή εκτέλεσης που στηρίχθηκε σε επίσημο έγγραφο καθίσταται τελεσίδικη και εκτελεστή (το ίδιο ισχύει και για τη διαταγή πληρωμής) και η εκτέλεση της απαίτησης του δανειστή θα έχει ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν το αντικείμενο της εκτέλεσης σύμφωνα με την αίτηση του ενάγοντος για την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης.

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Ο ενάγων πρέπει να ζητήσει ρητώς από το δικαστήριο να εκδώσει βεβαίωση εκτελεστότητας. Μια δικαστική απόφαση καθίσταται εκτελεστή εάν έχει τελεσιδικήσει και αν έχει παρέλθει η προθεσμία εκούσιας συμμόρφωσης του εναγομένου με τις υποχρεώσεις έναντι του ενάγοντα (άρθρο 19 παράγραφος 1 του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων).

Το ειρηνοδικείο της Λιουμπλιάνας εκδίδει αυτεπαγγέλτως πιστοποιητικό τελεσιδικίας και εκτελεστότητας της διαταγής εκτέλεσης που στηρίχθηκε σε επίσημο έγγραφο και το αποστέλλει στον δανειστή και (μαζί με τη διαταγή εκτέλεσης) σε όλα τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για την εκτέλεση της διαταγής (το πρόσωπο που διενεργεί την εκτέλεση, την τράπεζα, τον εργοδότη κλπ.).

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Εάν δεν υποβληθεί ανακοπή, ή σε περίπτωση που η ανακοπή απορριφθεί για τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, η διαταγή πληρωμής καθίσταται τελεσίδικη και δεν μπορεί πλέον να προσβληθεί με ένδικα μέσα.

Η τελεσίδικη διαταγή πληρωμής δύναται να προσβληθεί με έκτακτα ένδικα μέσα.

Η τελεσίδικη διαταγή εκτέλεσης που έχει εκδοθεί βάσει επίσημου εγγράφου και στην οποία εμπεριέχεται διαταγή πληρωμής, μπορεί να προσβληθεί με έκτακτα ένδικα μέσα (αίτηση για επανεξέταση της υπόθεσης και αναίρεση, άρθρο 10 του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων).

Σχετικοί σύνδεσμοι

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=1998-01-2303

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO320

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/01/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.