Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Ισπανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

Υπάρχει διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής (proceso monitorio). Κύριος στόχος της είναι η προστασία της πίστης μέσω της έκδοσης εκτελεστού τίτλου για τις απαιτήσεις που πληρούν μια σειρά προϋποθέσεων που καθορίζονται από τον νομοθέτη.

Οι γραμματείς του δικαστηρίου (Letrados de la Administración de Justicia) είναι αρμόδιοι για τη διεκπεραίωση και, ενδεχομένως, την περάτωση της διαδικασίας διαταγής πληρωμής, με τους όρους που προβλέπονται από το δικονομικό δίκαιο.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Η διαδικασία εφαρμόζεται για την είσπραξη χρηματικών απαιτήσεων οι οποίες είναι βέβαιες, ληξιπρόθεσμες, εκκαθαρισμένες και απαιτητές για συγκεκριμένο ποσό (το ύψος του ποσού δεν περιορίζεται πλέον από τις 31 Οκτωβρίου 2011), εφόσον η οφειλή αποδεικνύεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) με την προσκόμιση εγγράφων, υπό οποιαδήποτε μορφή, τύπο ή φυσικό μέσο, υπογεγραμμένων από τον οφειλέτη ή φερόντων σφραγίδα, αποτύπωμα, εμπορικό σήμα ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό σημείο, γραπτό ή ηλεκτρονικό

β) με την προσκόμιση τιμολογίων, δελτίων παράδοσης, πιστοποιητικών, τηλεγραφημάτων, τηλεομοιοτυπιών ή οποιωνδήποτε εγγράφων τα οποία, έστω και αν έχουν καταρτιστεί μονομερώς από τον δανειστή, χρησιμοποιούνται συνήθως για την καταχώριση πιστώσεων και οφειλών στο πλαίσιο συμβατικής σχέσης του είδους που συνδέει τον δανειστή και τον οφειλέτη

γ) με την προσκόμιση, εκτός από το έγγραφο στο οποίο καταγράφεται η οφειλή, εμπορικών εγγράφων που αποδεικνύουν υφιστάμενη διαρκή σχέση

δ) στον τομέα της οριζόντιας ιδιοκτησίας, εφόσον η οφειλή αποδεικνύεται με στοιχεία για τη μη καταβολή ποσών που οφείλονται για κοινόχρηστες δαπάνες πληρωτέες από ενώσεις ιδιοκτητών αστικών κτιρίων.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Όχι, δεν υπάρχει πλέον όριο από τις 31/10/2011.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Η διαδικασία αυτή είναι προαιρετική.

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Όχι, με εξαίρεση τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη μη καταβολή ποσών που οφείλονται για κοινόχρηστες δαπάνες πληρωτέες από ενώσεις ιδιοκτητών ή συνιδιοκτητών αστικών κτιρίων, καθώς στην περίπτωση αυτή επίσης αρμόδια είναι τα δικαστήρια του τόπου του ακινήτου, κατ’ επιλογή του αιτούντος.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Το πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας ή διαμονής του οφειλέτη ή του τόπου του αστικού κτιρίου το οποίο υπάγεται σε καθεστώς ένωσης ιδιοκτητών.

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

Πρέπει να υποβληθεί έγγραφο στο οποίο να προσδιορίζονται ο δανειστής και ο οφειλέτης και να παρέχεται σύντομη αιτιολογία ως προς την προέλευση και το ύψος της απαίτησης.

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Η χρήση τυποποιημένου εντύπου δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο τυποποιημένα έντυπα διατίθενται στα γραφεία του πρεσβύτερου δικαστή (Decanatos) εντός των δικαστηρίων ή στις κοινές διαδικαστικές υπηρεσίες. Το έντυπο είναι διαθέσιμο σʼ αυτόν τον σύνδεσμο.

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Για την υποβολή της αρχικής αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής, δεν είναι απαραίτητη η συνδρομή δικηγόρου (abogado) ή πρακτικού δικηγόρου που εκπροσωπεί τον διάδικο (procurador). Ωστόσο, εάν ο διάδικος επιθυμεί να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο (letrado), είναι υποχρεωτικό να ενημερωθεί προς τούτο ο αντίδικος, ώστε να λάβει τα μέτρα που θεωρεί απαραίτητα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του.

Σε περίπτωση ανακοπής ή εκτέλεσης, η συμμετοχή δικηγόρου και πρακτικού δικηγόρου που εκπροσωπεί τον διάδικο είναι υποχρεωτική αν το ποσό της απαίτησης υπερβαίνει τα 2.000 EUR.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Πρέπει να παρασχεθεί συνοπτική εξήγηση ως προς την προέλευση της απαίτησης.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Βλέπε σημείο 1.1.1. ανωτέρω.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά την κατά τόπον αρμοδιότητα και την προσκόμιση στοιχείων ή αν δεν θεραπευθεί διαδικαστική πλημμέλεια, το δικαστήριο κρίνει την αίτηση απαράδεκτη. Ένδικο μέσο κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ενώπιον των δευτεροβάθμιων επαρχιακών δικαστηρίων (Audiencias Provinciales).

Σε περίπτωση συμβάσεων μεταξύ επαγγελματιών και καταναλωτών, ο δικαστής οφείλει να ελέγξει αυτεπαγγέλτως εάν υπάρχουν καταχρηστικές ρήτρες. Εάν, μετά την ακρόαση των διαδίκων, ο δικαστής εκτιμά ότι υπάρχουν καταχρηστικές ρήτρες, προσδιορίζει τις συνέπειες της εκτίμησής του, οι οποίες ενδέχεται να συνίστανται στην απόρριψη της αίτησης ή στην εξακολούθηση της διαδικασίας χωρίς να εφαρμόζονται οι καταχρηστικές ρήτρες. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί επίσης να ασκηθεί ένδικο μέσο ενώπιον των δευτεροβάθμιων επαρχιακών δικαστηρίων (Audiencias Provinciales).

1.5 Έφεση

Αν απορριφθεί η αρχική αίτηση, μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο ενώπιον του δευτεροβάθμιου επαρχιακού δικαστηρίου εντός 20 ημερών.

1.6 Ανακοπή

Ο καθ’ ου η διαταγή πληρωμής μπορεί να καταβάλλει το ποσό που ζητείται ή να ασκήσει ανακοπή εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της διαταγής. Σʼ αυτήν την προθεσμία συνυπολογίζεται και η επόμενη εργάσιμη ημέρα από την εκπνοή της, έως τις 3 μ.μ. Η ανακοπή ασκείται γραπτώς, χωρίς να χρειάζεται παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου για να ασκηθεί προφορικά και πρέπει να υπογράφεται από δικηγόρο και πρακτικό δικηγόρο που εκπροσωπεί τον διάδικο αν το ποσό της απαίτησης υπερβαίνει τα 2.000 EUR. Δεν παρέχονται συγκεκριμένοι λόγοι ανακοπής, οπότε ο οφειλέτης μπορεί να επικαλεσθεί τόσο ουσιαστικούς λόγους όσο και καθαρά τυπικούς ή διαδικαστικούς λόγους.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Όταν το ποσό της απαίτησης δεν υπερβαίνει τα 6.000 EUR, o γραμματέας του δικαστηρίου εκδίδει απόφαση με την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία της διαταγής πληρωμής, η υπόθεση παραπέμπεται σε προφορική διαδικασία και η ανακοπή κοινοποιείται στον αιτούντα, ο οποίος μπορεί να αντιταχθεί σʼ αυτήν εγγράφως εντός προθεσμίας 10 ημερών. Οι διάδικοι μπορούν, στο πλαίσιο της ανακοπής και της πράξης αμφισβήτησης αυτής, να ζητήσουν τη διεξαγωγή επ’ ακροατηρίου συζήτησης.

Αν το ποσό της απαίτησης υπερβαίνει τα 6.000 EUR, αν ο αιτών δεν προβεί στη σχετική διαδικαστική πράξη εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της ανακοπής, η διαδικασία απορρίπτεται και ο αιτών καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα.

Αν ο αιτών προβεί στη σχετική διαδικαστική πράξη, αυτή κοινοποιείται στον καθ’ ου ώστε να μπορέσει να απαντήσει εντός 20 ημερών και ακολουθείται η συνήθης διαδικασία.

Εάν το ποσό υπερβαίνει τα 6.000 EUR, το δικαστήριο τάσσει στον δανειστή προθεσμία ενός μηνός για να ζητήσει τη διεξαγωγή τακτικής διαδικασίας.

Αν, βάσει των ισχυρισμών που περιέχονται στην ανακοπή, ο δανειστής δεν επιθυμεί να κινήσει τακτική διαδικασία, πρέπει να παραιτηθεί ρητώς.

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

Αν ο οφειλέτης δεν αντιδράσει στη διαταγή πληρωμής ή εάν δεν εμφανιστεί, o γραμματέας του δικαστηρίου εκδίδει απόφαση με την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία διαταγής πληρωμής και η διαταγή διαβιβάζεται στον δανειστή ώστε να επισπεύσει την εκτέλεση, με απλή αίτηση.

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Με αίτηση εκτέλεσης. Αν το ποσό της απαίτησης υπερβαίνει τα 2.000 EUR, απαιτείται η υπογραφή δικηγόρου και πρακτικού δικηγόρου που εκπροσωπεί τον διάδικο.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Δεν είναι δυνατή ή άσκηση ένδικου μέσου. Είναι μόνο δυνατή η άσκηση ανακοπής κατά της εκτέλεσης για συγκεκριμένους λόγους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/09/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.