Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής

Σουηδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ύπαρξη διαδικασίας διαταγής πληρωμής

Ναι, στη Σουηδία μπορεί να υποβληθεί αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής στη Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Kronofogdemyndigheten). Διεύθυνση αποστολής των αιτήσεων:

Kronofogdens inläsningscentral (Κέντρο εισερχομένων της Σουηδικής Αρχής Αναγκαστικής Εκτέλεσης), Supro, Luleå, FE 7502, 105 81 Στοκχόλμη.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Σουηδικής Αρχής Αναγκαστικής Εκτέλεσης στα σουηδικά, στα αγγλικά, στα φινλανδικά, στη γλώσσα των Βορείων Σάμι, στα πολωνικά, στα αραβικά και στα περσικά.

1.1 Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

1.1.1 Τι είδους απαιτήσεις γίνονται δεκτές (π.χ. μόνο χρηματικές απαιτήσεις, μόνο συμβατικές απαιτήσεις κλπ);

Η αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής πρέπει να αφορά υποχρέωση εξόφλησης οικονομικής οφειλής από τον καθ’ ου. Η οφειλή πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμη και να πρόκειται για υπόθεση στην οποία επιτρέπεται η διαμεσολάβηση.

1.1.2 Υπάρχει ανώτατο όριο για την αξία της απαίτησης;

Όχι, η απαίτηση εξετάζεται ανεξαρτήτως του διεκδικούμενου ποσού.

1.1.3 Η χρησιμοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι προαιρετική ή υποχρεωτική;

Όχι, η υποβολή αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής δεν είναι υποχρεωτική. Αντ’ αυτής είναι δυνατόν να υποβληθεί εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο στο περιφερειακό δικαστήριο (tingsrätt).

1.1.4 Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί όταν ο εναγόμενος κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα;

Η δυνατότητα χρήσης της διαδικασίας διαταγής πληρωμής προϋποθέτει ότι ο καθ’ ου κατοικεί στη Σουηδία, αλλά είναι δυνατόν να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής ακόμη και αν ο καθ’ ου είναι κάτοικος εξωτερικού. Σύμφωνα με τον επονομαζόμενο κανονισμό «Βρυξέλλες Ι» [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις], απόφαση που εκδίδεται επί αίτησης διαταγής πληρωμής μπορεί να εκτελεστεί στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

1.2 Αρμόδιο δικαστήριο

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στη Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Kronofogdemyndigheten).

1.3 Τυπικές απαιτήσεις

Η αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής πρέπει να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη. Ο αιτών πρέπει να αναφέρει στην αίτηση την απαίτηση και την αιτιολόγησή της. Πρέπει να αναφέρονται επίσης το ποσό της απαίτησης, η ημερομηνία κατά την οποία έγινε απαιτητή και οι δεδουλευμένοι τόκοι, καθώς και τυχόν δαπάνες για τις οποίες ζητείται αποζημίωση. Στην αίτηση πρέπει επίσης να αναφέρονται οι διάδικοι.

1.3.1 Είναι υποχρεωτική η χρήση τυποποιημένου εντύπου; (αν ναι, πού μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος;)

Όχι. Ωστόσο, έντυπο αίτησης στα σουηδικά και στα αγγλικά, καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης για όποιον επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει, διατίθενται στον ιστότοπο της Σουηδικής Αρχής Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Kronofogdemyndigheten) (http://www.kronofogden.se).

1.3.2 Απαιτείται εκπροσώπηση από δικηγόρο;

Όχι, δεν χρειάζεται να εκπροσωπείται κανείς από δικηγόρο για την υποβολή αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής. Μπορεί να εκθέσει κανείς μόνος του τους ισχυρισμούς του, συνεπώς δεν υπάρχει καμία ανάγκη δικηγόρου ή εκπροσώπου.

1.3.3 Πόσο λεπτομερώς πρέπει να τεκμηριωθεί η απαίτηση;

Πρέπει να αναλύεται επαρκώς η αιτιολόγηση της απαίτησης, ούτως ώστε ο καθ’ ου να γνωρίζει το αντικείμενο της απαίτησης και να μπορεί να αποφασίσει αν θα την αμφισβητήσει ή όχι. Στην αιτιολόγηση πρέπει να αναφέρονται αντικειμενικά στοιχεία σχετικά με το τι αφορά η απαίτηση, ούτως ώστε να είναι δυνατόν να καθοριστεί στο μέλλον η εμβέλεια της νομικής ισχύος του αποτελέσματος.

1.3.4 Είναι αναγκαία η προσκόμιση γραπτών αποδείξεων για την τεκμηρίωση της απαίτησης; Αν ναι, ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία;

Δεν απαιτείται να προσκομιστούν έγγραφες αποδείξεις.

1.4 Απόρριψη αίτησης

Ο γενικός κανόνας είναι ότι το βάσιμο της απαίτησης δεν εξετάζεται πριν από την έκδοση διαταγής πληρωμής. Εάν, ωστόσο, μπορεί να θεωρηθεί ότι η απαίτηση του αιτούντος είναι αβάσιμη ή αδικαιολόγητη, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, όπως εάν ο καθ’ ου είχε αμφισβητήσει την απαίτηση.

Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί εάν παρουσιάζει ελαττώματα.

1.5 Έφεση

Η βάση του σουηδικού συστήματος είναι ότι η υπόθεση δεν εξετάζεται επί της ουσίας. Εάν η απαίτηση αμφισβητηθεί, η αίτηση δεν απορρίπτεται, αλλά παραπέμπεται σε δικαστήριο για περαιτέρω ενέργειες. Βλ. ερώτηση 1.6 κατωτέρω. Συνεπώς, δεν προβλέπεται απορριπτική απόφαση κατά της οποίας μπορεί να ασκηθεί έφεση.

Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί για τους λόγους που εκτίθενται στην ενότητα 1.4, μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης.

1.6 Ανακοπή

Η προθεσμία εναντίωσης αναγράφεται στη διαταγή. Συνήθως ορίζεται προθεσμία δέκα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της διαταγής πληρωμής. Κάθε αμφισβήτηση πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως.

1.7 Αποτέλεσμα της άσκησης ανακοπής

Εάν ο καθ’ ου αμφισβητεί την αίτηση, ο αιτών ενημερώνεται αμέσως σχετικά. Εάν ο αιτών εμμένει στην απαίτησή του, μπορεί να ζητήσει να παραπεμφθεί η υπόθεση ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου (tingsrätt).

1.8 Συνέπειες από τη μη άσκηση ανακοπής

Εάν ο καθ’ ου δεν έχει εγκαίρως αντιταχθεί στην απαίτηση, η Σουηδική Αρχή Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Kronofogdemyndigheten) εκδίδει το συντομότερο δυνατόν απόφαση επί της αίτησης.

1.8.1 Βάσει ποιων ενεργειών καθίσταται εκτελεστή η διαταγή;

Η απόφαση της Σουηδικής Αρχής Αναγκαστικής Εκτέλεσης (Kronofogdemyndigheten) είναι εκτελεστή και δεν απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια για να εκτελεστεί από την ίδια αρχή στη Σουηδία, εκτός εάν ο αιτών έχει ζητήσει ρητώς τη μη εκτέλεσή της κατά την υποβολή της αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής.

1.8.2 Η απόφαση είναι τελεσίδικη ή υπάρχει ακόμα η δυνατότητα προσφυγής του εναγόμενου κατά της διαταγής;

Ο καθ’ ου μπορεί να ζητήσει να επανεξεταστεί η υπόθεση εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η υπόθεση παραπέμπεται σε περιφερειακό δικαστήριο για περαιτέρω ενέργειες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.