Euroopa maksekäsk

Küpros
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Maksekäsumenetluse olemasolu

Puudub spetsiifiline riiklik maksekäsumenetlus peale selle, mis on ette nähtud määrusega (EÜ) nr 1896/2006, mille kohaldamiseks on vastu võetud menetluseeskirjad.

1.1 Menetluse kohaldamisala

1.1.1 Milliste nõuete puhul võib seda kohaldada (nt ainult rahaliste, lepinguliste vm nõuete puhul)?

Ei ole asjakohane.

1.1.2 Kas nõude väärtusele on kehtestatud ülemmäär?

Ei ole asjakohane.

1.1.3 Kas kõnealuse menetluse kasutamine on vabatahtlik või kohustuslik?

Ei ole asjakohane.

1.1.4 Kas kõnealust menetlust saab kasutada ka siis, kui kostja elab mõnes muus liikmesriigis või kolmandas riigis?

Ei ole asjakohane.

1.2 Pädev kohus

Ei ole asjakohane.

1.3 Vorminõuded

1.3.1 Kas tüüpvormi kasutamine on kohustuslik? (Kui on, siis kust selle vormi saab?)

Ei ole asjakohane.

1.3.2 Kas advokaadi kaasamine on kohustuslik?

Ei ole asjakohane.

1.3.3 Kui üksikasjalikult tuleb nõuet põhjendada?

Ei ole asjakohane.

1.3.4 Kas vaidlusaluse nõude kohta tuleb esitada kirjalikke tõendeid? Kui jah, siis millised dokumendid on tõendina vastuvõetavad?

Ei ole asjakohane.

1.4 Taotluse rahuldamata jätmine

Ei ole asjakohane.

1.5 Edasikaebamine

Ei ole asjakohane.

1.6 Vastuväide

Ei ole asjakohane.

1.7 Vastuväite esitamise tagajärjed

Ei ole asjakohane.

1.8 Vastuväite esitamata jätmise tagajärjed

1.8.1 Mida tuleb teha, et saada täitmisele pööratav kohtulahend?

Ei ole asjakohane.

1.8.2 Kas kõnealune kohtulahend on lõplik või on kostjal veel võimalik lahend edasi kaevata?

Ei ole asjakohane.

Viimati uuendatud: 07/12/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.