Euroopa maksekäsk

Eesti
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Maksekäsumenetluse olemasolu

Jah. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku 49. peatükk  reguleerib maksekäsu kiirmenetlust.

1.1 Menetluse kohaldamisala

1.1.1 Milliste nõuete puhul võib seda kohaldada (nt ainult rahaliste, lepinguliste vm nõuete puhul)?

Menetlust kohaldatakse eraõigussuhtest tulenevale kindla rahasumma maksmise nõudele.

Maksekäsu kiirmenetlust ei kohaldata lepinguvälistele nõuetele, välja arvatud:

 • teatud  liikluskindlustuse seadusest tulenevad nõuded;
 • nõuded, mille kohta on võlgnik andnud võlatunnistuse või mille kohta on sõlmitud muu täitmiseks kohustav kokkulepe.

Maksekäsu kiirmenetlust ei toimu, kui:

 • nõue ei ole avalduse esitamise ajal veel sissenõutav, välja arvatud viivisenõuded kõrvalnõudena või kui nõude esitamine sõltub vastastikuse kohustuse täitmisest ja kohustus ei ole veel täidetud;
 • nõude esemeks on mittevaralise kahju hüvitamine;
 • nõue esitatakse pankrotivõlgniku vastu;
 • nõue, mis on esitatud mitme võlgniku vastu, ei tulene samast alusest või kohustusest.

Maksekäsu kiirmenetlust ei kohaldata kõrvalnõuetele ulatuses, mis ületab põhinõuet.

1.1.2 Kas nõude väärtusele on kehtestatud ülemmäär?

Jah. Maksekäsu kiirmenetlust ei toimu nõuete puhul, mille summa ületab 8000 eurot. See summa hõlmab nii põhi- kui ka kõrvalnõudeid.

1.1.3 Kas kõnealuse menetluse kasutamine on vabatahtlik või kohustuslik?

Maksekäsu kiirmenetluse kasutamine on vabatahtlik. Võlausaldaja võib otsustada, kas ta soovib kasutada maksekäsu menetlust või alustada tavalist menetlust.

1.1.4 Kas kõnealust menetlust saab kasutada ka siis, kui kostja elab mõnes muus liikmesriigis või kolmandas riigis?

Jah. Siseriiklikust õigusest ei tulene piirangut maksekäsumenetluse kohaldamiseks muus riigis elava/asuva kostja suhtes. Kostja kohtualluvus määratakse EL piires kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1215/2012 järgi.

1.2 Pädev kohus

Maksekäsu kiirmenetluse avaldusi lahendab Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja maksekäsu osakond.

1.3 Vorminõuded

1.3.1 Kas tüüpvormi kasutamine on kohustuslik? (Kui on, siis kust selle vormi saab?)

Maksekäsu kiirmenetlus toimub üksnes elektrooniliselt ning sellest tulenevalt saab maksekäsu kiirmenetluse avaldusi esitada kohtule ainult portaali Avalik E-toimik või infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu.

E-toimiku kaudu saab avaldusi esitada aadressil : https://www.e-toimik.ee/

TsMS § 485 lg 2 kohaselt võib vastuväite esitada makseettepanekule lisatud blanketil või muus vormis. Vorm leitav Riigi Teatajas.

1.3.2 Kas advokaadi kaasamine on kohustuslik?

Ei, esindaja kaasamine pole kohustuslik.

1.3.3 Kui üksikasjalikult tuleb nõuet põhjendada?

Maksekäsu kiirmenetluse avalduses tuleb märkida lühikirjeldus nõude aluseks olevatest asjaoludest ning tõenditest, mida avaldaja saaks kasutada oma nõude tõendamiseks hagimenetluses. Nõue peab põhinema faktidel ja olema dokumentaalselt tõendatud. Nõue on selgelt põhjendamatu juhul, kui arvestades maksekäsu alusena avalduses toodud asjaolusid, ei ole nõuet õiguslikult võimalik rahuldada.

1.3.4 Kas vaidlusaluse nõude kohta tuleb esitada kirjalikke tõendeid? Kui jah, siis millised dokumendid on tõendina vastuvõetavad?

Esitatud nõuete kinnituseks ei ole vaja lisada kirjalikke tõendeid. Küll aga märgitakse avaldusse tõendite lühikirjeldus, mida avaldaja saaks kasutada oma nõude tõendamiseks hagimenetluses.

1.4 Taotluse rahuldamata jätmine

Kohus jätab maksekäsu kiirmenetluse avalduse määrusega rahuldamata, kui:

 1. tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt ei ole maksekäsu kiirmenetlus lubatud;
 2. avaldus ei vasta tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud nõuetele;
 3. makseettepanekut ei ole õnnestunud võlgnikule mõistliku aja jooksul kätte toimetada ja seda ei saa avalikult kätte toimetada ning avaldaja on sõnaselgelt väljendanud soovi vastuväite esitamise korral menetlus lõpetada;
 4. avaldaja ei teavita kohut talle määratud tähtaja jooksul menetlusosalise korraldatud menetlusdokumendi kättetoimetamise tulemustest;
 5. ilmnevad menetluse peatumise alused.

1.5 Edasikaebamine

Maksekäsu avalduse rahuldamata jätmise määruse peale ei saa edasi kaevata. Avalduse rahuldamata jätmine ei piira avaldaja õigust esitada nõue hagimenetluses või maksekäsu kiirmenetluses.

1.6 Vastuväide

Võlgnik võib nõude või selle osa vastu esitada makseettepaneku teinud kohtule vastuväite makseettepaneku kättetoimetamisest alates 15 päeva jooksul, makseettepaneku välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul.

Vastuväite võib esitada makseettepanekule lisatud blanketil või muus vormis. Vastuväite põhjendamine ei ole vajalik.

1.7 Vastuväite esitamise tagajärjed

Kui võlgnik õigel ajal esitab makseettepanekule vastuväite, jätkab makseettepaneku koostanud kohus asja menetlemist hagimenetluses või annab asja üle maksekäsu kiirmenetluse avalduses nimetatud kohtule või poolte ühises taotluses nimetatud kohtule. Korteriomandi ja kaasomandi asjas jätkatakse hagita menetlust, kui avaldaja ei ole taotlenud hagimenetluse läbiviimist või menetluse lõpetamist. Hagi loetakse hagimenetluse tähenduses esitatuks alates maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamisest.

Kui avaldaja on selgesõnaliselt väljendanud soovi vastuväite esitamise korral menetlus lõpetada, menetlus lõpetatakse.

Kui võlgnik on makseettepanekule esitatud vastuväites tunnistanud avaldaja nõuet osaliselt, teeb asja hagimenetluse korras menetlev kohus määrusena maksekäsu selle summa sissenõudmise kohta, mida võlgnik tunnistab, ning jätkab ülejäänud osas asja menetlemist hagimenetluses või hagita menetluses.

1.8 Vastuväite esitamata jätmise tagajärjed

1.8.1 Mida tuleb teha, et saada täitmisele pööratav kohtulahend?

Kui võlgnik ei ole makseettepanekus nimetatud summat tasunud ega makseettepanekule õigeaegselt vastuväidet esitanud, teeb kohus määrusena maksekäsu summa sissenõudmise kohta.

1.8.2 Kas kõnealune kohtulahend on lõplik või on kostjal veel võimalik lahend edasi kaevata?

Maksekäsus selgitatakse võlgnikule, et ta võib määruse kättetoimetamisest alates 15 päeva jooksul, maksekäsu välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul esitada maksekäsu peale määruskaebuse. Võlgnikule selgitatakse, et määruskaebuse esitamine on võimalik üksnes  tuginedes ühele järgmistest asjaoludest:

 1. makseettepanek toimetati võlgnikule kätte muul viisil kui isiklikult allkirja vastu üleandmisega ja võlgniku süüta ei toimetatud seda kätte õigel ajal ning seetõttu ei olnud võlgnikul võimalik esitada õigeks ajaks vastuväidet;
 2. võlgnik ei saanud vastuväidet makseettepanekule esitada temast sõltumatu mõjuva põhjuse tõttu;
 3. maksekäsu kiirmenetluse eeldused ei olnud täidetud või rikuti muul olulisel viisil maksekäsu kiirmenetluse tingimusi või nõue, mille sissenõudmiseks maksekäsu kiirmenetlus läbi viidi, on selgelt põhjendamatu.

Maksekäsu peale võib võlgniku seaduslik esindaja või võlgniku üldõigusjärglane esitada kahe kuu jooksul maksekäsust teadasaamisest arvates määruskaebuse, kui on ilmnenud menetluse peatumise alus, mis kohtulahendi tegemise ajal oli olemas, kuid ei olnud ega võinud olla kohtule teada. Määruskaebuse esitaja peab tuginema ühele eelnimetatud asjaoludest.

Viimati uuendatud: 04/05/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.