Euroopa maksekäsk

Leedu
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Maksekäsumenetluse olemasolu

Euroopa maksekäsu avaldused vaadatakse läbi Leedu Vabariigi tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) XXIII peatükis sätestatud eeskirjade kohaselt, arvestades seal sätestatud erandeid.

1.1 Menetluse kohaldamisala

1.1.1 Milliste nõuete puhul võib seda kohaldada (nt ainult rahaliste, lepinguliste vm nõuete puhul)?

Leedu Vabariigi tsiviilkohtumenetluse seadustiku XXIII peatükis sätestatud menetlust kohaldatakse juhtudel, kui võlausaldaja avaldus on seotud rahaliste nõuetega (mis tulenevad lepingust, lepinguvälisest kahjust, töösuhetest, elatise väljamõistmisest jne).

1.1.2 Kas nõude väärtusele on kehtestatud ülemmäär?

Ei ole.

1.1.3 Kas kõnealuse menetluse kasutamine on vabatahtlik või kohustuslik?

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku XXIII peatüki kohaselt menetletavaid asju võib võlausaldaja valikul menetleda ka hagi- või dokumendimenetluses.

1.1.4 Kas kõnealust menetlust saab kasutada ka siis, kui kostja elab mõnes muus liikmesriigis või kolmandas riigis?

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku XXIII peatüki kohaselt jäetakse avaldus läbi vaatamata, kui võlgniku elu- või registreeritud asukoht on välisriigis.

Kui kohtumenetlus on algatatud võlausaldaja nõude alusel ja pärast maksekäsu väljastamist ilmneb, et võlgniku elu- või töökoht ei ole teada, tühistab kohus maksekäsu ja võlausaldaja avaldus jääb rahuldamata. Sellist kohtumäärust ei saa eraldi määruskaebusega vaidlustada. Kohus võib neil asjaoludel maksekäsu tühistada ja jätta võlausaldaja avalduse rahuldamata ainult juhul, kui kohus oli eelnevalt määranud tähtaja, mille jooksul võlausaldaja pidi välja selgitama võlgniku elu- või töökoha või võtma meetmeid, mis oleksid võimaldanud kohtul menetlusdokumendid muul viisil kätte toimetada.

1.2 Pädev kohus

Maksekäsu avaldusel põhinevaid kohtuasju menetlevad elu- või asukohajärgsed piirkonnakohtud.

1.3 Vorminõuded

Lisaks menetlusdokumentide sisu ja vormi suhtes kehtestatud üldistele nõuetele peab maksekäsu avaldus sisaldama järgmist:

1)      võlausaldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja aadress, või kui võlausaldaja on juriidiline isik, siis võlausaldaja täisnimi, registreeritud asukoht, registrikood ja arvelduskonto number, asjakohase krediidiasutuse andmed, ja kui avalduse esitab esindaja, siis võlausaldaja esindaja nimi ja aadress;

2)      võlgniku ees- ja perekonnanimi, isikukood (kui see on teada), aadress ja töökoht (kui see on teada), ning kui võlgnik on juriidiline isik, siis võlgniku täisnimi, registreeritud asukoht, registrikood ja arvelduskonto number (kui see on teada) ja asjakohase krediidiasutuse andmed (kui need on teada);

3)      nõude suurus;

4)      kui nõue puudutab viivise väljamõistmist, siis viivise määr, suurus ja arvutusperiood;

5)      nõue, selle aluseks olevad faktilised asjaolud ja seda toetavad tõendid;

6)      põhjendatud taotlus ajutiste meetmete kohaldamiseks võlgniku suhtes, kui sellisteks meetmeteks on alust ja on olemas teave võlgniku vara kohta;

7)      kinnitus Leedu Vabariigi tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 431 lõikes 2 täpsustatud aluse puudumise kohta (maksekäsu väljastamise ajal ei ole võlausaldaja kohustus (või osa kohustusest), mille täitmist nõutakse, täidetud, ja võlgnik nõuab selle täitmist; kohustuse teatavat osa ei saa täita ja võlausaldaja nõuab, et see osa täidetaks; võlgniku elu- või registreeritud asukoht on välisriigis; võlgniku elu- ja töökoht on teadmata).

8)      avaldusele lisatud dokumentide loetelu.

Maksekäsu avaldus elatise väljamõistmiseks peab sisaldama ka võlgniku sünnikuupäeva ja ‑kohta, elatise saaja sünnikuupäeva ja elukohta (kui avalduse esitab muu isik kui elatise saaja ise), nõutud igakuise elatise suurust ja perioodi, mille eest tasumist nõutakse.

1.3.1 Kas tüüpvormi kasutamine on kohustuslik? (Kui on, siis kust selle vormi saab?)

Soovitatav on kasutada justiitsministri poolt heaks kiidetud standardvormi.

Maksekäsu avalduse vormi leiab Leedu kohtute elektrooniliste teenuste portaalist https://e.teismas.lt/lt/public/documentstemplates/.

1.3.2 Kas advokaadi kaasamine on kohustuslik?

Ei ole.

1.3.3 Kui üksikasjalikult tuleb nõuet põhjendada?

Seda ei ole reguleeritud.

1.3.4 Kas vaidlusaluse nõude kohta tuleb esitada kirjalikke tõendeid? Kui jah, siis millised dokumendid on tõendina vastuvõetavad?

Maksekäsu avaldusele ei tule tõendeid lisada.

1.4 Taotluse rahuldamata jätmine

Kohus jätab maksekäsu avalduse rahuldamata järgmistel juhtudel:

– Leedu Vabariigi tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 137 lõikes 2 täpsustatud asjaoludel (vaidlust ei tuleks lahendada tsiviilkohtumenetluses; nõue ei kuulu konkreetse kohtu pädevusse; kohtule avalduse esitanud isik ei ole järginud asjaomast liiki juhtumite puhul seaduses ette nähtud eelnevat kohtuvälise lahendamise menetlust; samade poolte sama esemega ja samadel alustel põhinevas vaidluses on tehtud kehtiv kohtu- või vahekohtuotsus või on olemas kehtiv kohtumäärus hageja nõudest loobumise avalduse rahuldamise kohta või poolte lepituskokkuleppe heakskiitmise kohta; samade poolte vahel on pooleli sama esemega ja samadel alustel põhinev kohtuasi; pooled on sõlminud kokkuleppe vaidluse üleandmiseks vahekohtule; avaldus on esitatud teovõimetu isiku nimel; avalduse on huvitatud isiku nimel esitanud isik, kes ei ole volitatud teda asjas esindama);

– avaldus ei vasta Leedu Vabariigi tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 431 lõigetes 1 ja 2 sätestatud vastuvõetavuse kriteeriumidele.

1.5 Edasikaebamine

Maksekäsu avalduse rahuldamata jätmise määruse peale saab esitada määruskaebuse.

1.6 Vastuväide

Võlgnik võib võlausaldaja nõude või selle osa vastu esitada makseettepaneku teinud kohtule vastuväite. Kui võlgnik on osa võlausaldaja nõudest täitnud või tunnustab osa nõudest, kuid ei ole seda siiski täitnud, võib ta esitada vastuväite võlausaldaja nõude ülejäänud osa vastu.

Võlgniku vastuväide võlausaldaja nõude vastu tuleb esitada kirjalikult 20 päeva jooksul pärast makseettepaneku kättetoimetamist võlgnikule. Vastuväited peavad vastama menetlusdokumentide sisu ja vormi suhtes kehtestatud üldistele nõuetele, välja arvatud nõudele märkida vastuväite aluseks olevad asjaolud. Kui võlgnik on mõjuvatel põhjustel esitanud vastuväite pärast ettenähtud tähtaja möödumist, võib kohus tähtaja võlgniku taotlusel ennistada. Võlgniku vastavasisulise taotluse rahuldamata jätmise määruse peale saab esitada eraldi määruskaebuse.

1.7 Vastuväite esitamise tagajärjed

Kui kohus saab võlgniku vastuväite, peab ta võlausaldajat hiljemalt kolme tööpäeva jooksul teavitama, et võlausaldaja võib esitada hagi hagimenetlust käsitlevate üldeeskirjade (sh kohtualluvuse eeskirjade) kohaselt ja tasuda kohtulõivu täiendava osa hiljemalt 14 päeva jooksul pärast kohtu teate saamist. Kohtu kohaldatud ajutisi meetmeid ei või enne hagi esitamise tähtaja lõppu tühistada.

Kui võlgnik rahuldab kohtu ettepaneku kohaselt osaliselt võlausaldaja nõude või tunnustab osaliselt nõuet, kuigi ei rahulda seda, ja esitab vastuväite ainult võlausaldaja nõude ülejäänud osa suhtes, väljastab kohus uue makseettepaneku nõude selle osa kohta, mille vastu võlgnik ei ole asjakohase peatüki eeskirjade kohaselt vastuväidet esitanud. Kui võlgnik esitab makseettepanekule vastuväite ainult menetluskulude väljamõistmisega seoses, otsustab kohus nende kulude hüvitamise määrusega. Võlausaldaja võib esitada oma nõude rahuldamata osa suhtes hagi asjakohases artiklis sätestatud menetluse kohaselt.

1.8 Vastuväite esitamata jätmise tagajärjed

Kui võlausaldaja ei esita kohtule nõuetekohaselt koostatud hagi 14 päeva jooksul, arvatakse võlausaldaja avaldus mitteesitatuks ja tagastatakse võlausaldajale kohtumäärusega ning makseettepanek ja kohaldatud ajutised meetmed tühistatakse. Selle määruse peale saab esitada eraldi määruskaebuse, kuigi see ei takista võlausaldajal esitada hagi üldise menetluse kohaselt.

1.8.1 Mida tuleb teha, et saada täitmisele pööratav kohtulahend?

Makseettepanek jõustub, kui võlgnik ei esita võlausaldaja avaldusele 20 päeva jooksul vastuväidet. Maksekäsku ei saa kiirkorras täitmisele pöörata.

1.8.2 Kas kõnealune kohtulahend on lõplik või on kostjal veel võimalik lahend edasi kaevata?

Maksekäsku ei saa vaidlustada apellatsiooni või kassatsiooni korras.

Viimati uuendatud: 21/10/2019

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.