Euroopa maksekäsk

Poola
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Maksekäsumenetluse olemasolu

1.1 Menetluse kohaldamisala

1.1.1 Milliste nõuete puhul võib seda kohaldada (nt ainult rahaliste, lepinguliste vm nõuete puhul)?

Kohus annab välja maksekäsu, kui nõude esitaja esitab rahalise nõude või nõuab asendustäitmist.

1.1.2 Kas nõude väärtusele on kehtestatud ülemmäär?

Maksekäsu võib välja anda nõude summast olenemata.

1.1.3 Kas kõnealuse menetluse kasutamine on vabatahtlik või kohustuslik?

Menetlus on vabatahtlik. Kohus annab maksekäsu välja nõude esitaja kirjaliku taotluse alusel, mis on esitatud nõudeavalduses.

1.1.4 Kas kõnealust menetlust saab kasutada ka siis, kui kostja elab mõnes muus liikmesriigis või kolmandas riigis?

Maksekäsumenetlust ei saa algatada, kui maksekäsku ei ole võimalik kostjale Poolas kätte toimetada.

1.2 Pädev kohus

Maksekäsumenetlus kuulub ringkonna- (rejonowy) ja piirkonna- (okręgowy) kohtute pädevusse.

1.3 Vorminõuded

1.3.1 Kas tüüpvormi kasutamine on kohustuslik? (Kui on, siis kust selle vormi saab?)

Tüüpvormi ei ole.

1.3.2 Kas advokaadi kaasamine on kohustuslik?

Maksekäsumenetluses ei ole advokaadi kaudu esindamine (przymus adwokacki) kohustuslik.

1.3.3 Kui üksikasjalikult tuleb nõuet põhjendada?

Nõudeavalduses tuleks esitada täpne nõue ja nõude aluseks olevad tegelikud asjaolud.

1.3.4 Kas vaidlusaluse nõude kohta tuleb esitada kirjalikke tõendeid? Kui jah, siis millised dokumendid on tõendina vastuvõetavad?

Nõude aluseks olevad asjaolud tuleb tõendada järgmiste nõudeavaldusele lisatavate dokumentide teel:

a) ametlik dokument;

b) võlgniku aktsepteeritud arve;

c) võlgnikule adresseeritud maksenõue ja võlgniku kirjalik kinnitus võla tunnistamise kohta;

d) võlgniku aktsepteeritud maksenõue, mille pank on tagastanud ja mis on tasumata seoses vahendite puudumisega pangakontol.

Kohus annab maksekäsu võlgniku vastu välja ka nõuetekohaselt täidetud lihtveksli, tšeki, ostutähe või võlakirja alusel, mille ehtsus ja sisu on väljaspool kahtlust.

1.4 Taotluse rahuldamata jätmine

Kohus lükkab nõudeavalduse tagasi,

  1. kui kohtumenetlus ei ole lubatav;
  2. kui samade poolte vahelise sama nõude menetlemine on pooleli või on lõplik otsus juba tehtud;
  3. kui üks pooltest on võimetu kohtumenetluses osalema või kui nõude esitaja on võimetu menetlustoiminguid teostama ja teda ei esinda seaduslik esindaja või kui nõude esitanud organisatsioonilise üksuse juhtorganite koosseis on puudulik sellisel määral, et takistab tegutsemist.

1.5 Edasikaebamine

Vt punkt 1.6.

1.6 Vastuväide

Kirjalik vastuväide tuleb esitada maksekäsu välja andnud kohtule. Vastuväites peaks kostja täpsustama, kas ta vaidlustab maksekäsu tervikuna või osaliselt, ja esitama väited, mis tuleb avaldada enne asja sisu puudutava vaidluse alustamist (selle tegemata jätmisel kaob õigus neid esitada), samuti tuleb esitada tegelikud asjaolud ja tõendid. Kohus jätab hilinemisega esitatud kinnitused ja tõendid läbi vaatamata, välja arvatud juhul, kui pool tõendab, et ta ei olnud süüdi nende esitamata jätmises vastuväite osana või et kinnituste ja tõendite hilisem esitamine ei lükka asja arutamist edasi või kohalduvad muud erakorralised asjaolud.

1.7 Vastuväite esitamise tagajärjed

Kui vastuväide on esitatud õigesti, määrab kohus istungi kuupäeva ja annab korralduse vastuväite kostjale kätte toimetamiseks.

1.8 Vastuväite esitamata jätmise tagajärjed

Pärast väljaandmist kujutab maksekäsk endast arestimismäärust (tytuł zabezpieczenia) ja see on võimalik täita ilma täidetavaks tunnistamiseta.

1.8.1 Mida tuleb teha, et saada täitmisele pööratav kohtulahend?

Pärast vastuväite esitamise tähtaja möödumist muutub maksekäsk edasiste vorminõueteta täidetavaks.

1.8.2 Kas kõnealune kohtulahend on lõplik või on kostjal veel võimalik lahend edasi kaevata?

Maksekäsumenetluses välja antud maksekäsu suhtes ei ole võimalik edasikaebust esitada.

Viimati uuendatud: 20/05/2019

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.