Euroopa maksekäsk

Slovakkia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Maksekäsumenetluse olemasolu

1.1 Menetluse kohaldamisala

1.1.1 Milliste nõuete puhul võib seda kohaldada (nt ainult rahaliste, lepinguliste vm nõuete puhul)?

Maksekäsk tehakse nn lihtmenetluse kohaselt. Menetlust reguleerib tsiviilkohtumenetluse seadustiku (zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok) (edaspidi „CCP“) seaduse nr 160/2015 artikkel 265 jj.

Maksekäsu võib välja anda ainult juhul, kui nõude esitaja soovib teostada õigust taotleda rahasumma tasumist asjaolude alusel, mille nõude esitaja on esitanud ja mille suhtes ei ole kohtul kahtlusi, eriti kui need asjaolud on dokumenteeritud dokumentaalsete tõenditega. Otsuse nõude kohta võib teha maksekäsu vormis, mis antakse välja kostja seisukohta küsimata ja kohtulikku arutelu määramata. Otsuses kohustatakse kostjat tasuma rahasumma või osa sellest ja katma menetluskulud 15 päeva jooksul alates otsuse kättetoimetamisest või esitama sama tähtaja jooksul vastuväide. Vastavalt maksekäsumenetlusele loetakse menetluskulusid käsitlev aruanne otsuseks.

1.1.2 Kas nõude väärtusele on kehtestatud ülemmäär?

Ei.

1.1.3 Kas kõnealuse menetluse kasutamine on vabatahtlik või kohustuslik?

Menetluse kasutamine on vabatahtlik, eesmärk on tegeleda asjaga tulemuslikul ja kulutõhusal viisil. Maksekäsu väljaandmine ei sõltu nõude esitaja sõnaselgest taotlusest; kohus võib väljastada maksekäsu isegi juhul, kui nõude esitaja taotles kohtult kohtuotsust.

1.1.4 Kas kõnealust menetlust saab kasutada ka siis, kui kostja elab mõnes muus liikmesriigis või kolmandas riigis?

Kui maksekäsk toimetatakse kätte välisriigis, kasutatakse Euroopa maksekäsku. Avaldus Euroopa maksekäsu väljastamiseks esitatakse vormil A vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1896/2006, millega luuakse Euroopa maksekäsumenetlus.

1.2 Pädev kohus

Esimese astme menetluses pädev kohus on ringkonnakohus. Menetlus toimub kohtus, millel on sisuline ja kohalik pädevus.

1.3 Vorminõuded

1.3.1 Kas tüüpvormi kasutamine on kohustuslik? (Kui on, siis kust selle vormi saab?)

Vormi kasutamine ei ole selles menetluses kohustuslik, kuid kui nõude esitaja esitab koos menetluse algatamise avaldusega maksekäsu Slovaki Vabariigi justiitsministeeriumi (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) https://www.justice.gov.sk veebisaidil avaldatud vormil, siis tingimusel, et seadusjärgsed tingimused maksekäsu väljastamiseks on täidetud ja kohtulõiv on tasutud, annab kohus maksekäsu välja 10 tööpäeva jooksul alates päevast, millal tingimused on täidetud.

1.3.2 Kas advokaadi kaasamine on kohustuslik?

Advokaadi kaudu esindamine ei ole selles menetluses nõutav.

1.3.3 Kui üksikasjalikult tuleb nõuet põhjendada?

See on lihtmenetlus, mille puhul asi põhineb ainult nõude esitaja esitatud asjaoludel. Seetõttu on vajalik, et nõude esitaja taotletava õiguse aluseks olevad asjaolud on piisavalt dokumenteeritud ja nõutud täitmine peab olema objektiivse õigusega lubatud.

1.3.4 Kas vaidlusaluse nõude kohta tuleb esitada kirjalikke tõendeid? Kui jah, siis millised dokumendid on tõendina vastuvõetavad?

Nõue peab olema dokumenteeritud näiteks lepinguga. Kõikidel juhtudel tuleb nõudele lisada tõend, millele nõue tugineb.

1.4 Taotluse rahuldamata jätmine

Kui kohus ei väljasta maksekäsku, järgitakse CCP artikli 168 lõikes 1 kirjeldatud menetlust, st menetlust, nagu see oleks mis tahes muus vaidluses.

Kui nõue esitatakse rahasumma maksmiseks tarbijalepingu alusel ja kostja on tarbija, ei väljasta kohus maksekäsku, kui leping või muud lepingulised dokumendid sisaldavad ebamõistlikke tingimusi (CCP artikli 299 lõige 2).

1.5 Edasikaebamine

Maksekäsu väljastamist vaidlustavas menetluses taotletakse kaitset vastuväite esitamise kaudu. Edasikaebust võib kaitset taotledes kasutada ainult menetluskuludega seotud otsuse suhtes. Kohus otsustab selle lihtmenetluses, st ilma istungita.

1.6 Vastuväide

Kaitse taotlemisel kasutatav vastuväide tuleb esitada maksukäsu väljastanud kohtule 15 päeva jooksul alates otsuse kättetoimetamisest. Sellele tuleb lisada põhjendused. Kaitset taotledes tuleb vastuväite esitamise eest tasuda kohtulõiv.

1.7 Vastuväite esitamise tagajärjed

Niipea kui kasvõi üks kostja esitab ettenähtud aja jooksul vastuväite koos vastava põhjendusega, maksekäsk tühistatakse ja kohus annab korralduse kohtulikuks aruteluks.

1.8 Vastuväite esitamata jätmise tagajärjed

Pärast vastuväite esitamise tähtaja möödumist jõustub maksekäsk täies ulatuses.

1.8.1 Mida tuleb teha, et saada täitmisele pööratav kohtulahend?

Maksekäsk tuleb õiguslikult kehtivaks muuta – sellel peab olema kehtivuse ja täidetavuse tempel, mis pannakse maksekäsu välja andnud kohtus. Seejärel tuleb esitada täitetaotlus.

1.8.2 Kas kõnealune kohtulahend on lõplik või on kostjal veel võimalik lahend edasi kaevata?

Kui vastuväidet maksekäsu suhtes ei esitata õiguskaitsevahendina seadusjärgse tähtaja jooksul, on maksekäsul sunniviisilisele täitmisele kuuluva kohtuotsusega sama toime. Täidetava otsuse vaidlustamiseks OSP tähenduses võib esitada erakorralise edasikaebuse, kuid ainult tingimusel, et kõik seadusjärgsed nõuded on täidetud. Erakorralise edasikaebuse esitamise võimalus sõltub iga asja olukorrast ja asjaoludest.

Viimati uuendatud: 22/04/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.