Euroopa maksekäsk

Hispaania
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Maksekäsumenetluse olemasolu

Jah, maksekäsumenetlus on olemas. Selle põhieesmärk on nõuete kaitsmine ja sellega on loodud täitedokument võlgade jaoks, mis vastavad mitmele õigusaktides sätestatud nõudele.

Õigus menetleda ja otsustada maksekäsuasju kooskõlas menetlusõiguses kehtestatud tingimustega on kohtusekretäridel (Letrados de la Administración de Justicia).

1.1 Menetluse kohaldamisala

1.1.1 Milliste nõuete puhul võib seda kohaldada (nt ainult rahaliste, lepinguliste vm nõuete puhul)?

See kehtib rahaliste nõuete kohta, mis on kindlad, sissenõutavaks muutunud ja kindlasummalised. Alates 31. oktoobrist 2011 ei ole summa piiratud. Võlg tuleb tõendada ühel järgmistest viisidest:

a) mis tahes vormis, liiki või füüsilisel andmekandjal dokumentide abil, mille on allkirjastanud võlgnik või millel on võlgniku tempel, märk või kaubamärk või muu füüsiline või elektrooniline tähis;

b) arvete, saatelehtede, tõendite, telegrammide, fakside või muude dokumentide esitamisega, mille võlausaldaja võib olla koostanud ühepoolselt, kuid mida tavapäraselt kasutatakse krediidi ja võlgade dokumenteerimiseks seda liiki suhetes, mis esinevad võlausaldaja ja võlgniku vahel;

c) kui koos võlga kinnitava dokumendiga esitatakse äridokumendid, mis tõendavad kaua kestnud eelneva suhte olemasolu;

d) ühisomandis oleva varaga seotud juhtumite korral (propiedad horizontal), kui võlga tõendatakse kinnituste vormis tasumisele kuuluvate summade maksmata jätmise kohta seoses ühiste kuludega, mida linna kortermajades asuva kinnisvara omanikud peavad maksma.

1.1.2 Kas nõude väärtusele on kehtestatud ülemmäär?

Ei, alates 31. oktoobrist 2011 ülempiiri ei ole.

1.1.3 Kas kõnealuse menetluse kasutamine on vabatahtlik või kohustuslik?

Vabatahtlik.

1.1.4 Kas kõnealust menetlust saab kasutada ka siis, kui kostja elab mõnes muus liikmesriigis või kolmandas riigis?

Ei, välja arvatud võlad seoses ühiste kulude tasumisega, mida linna kortermajades või elamukompleksides asuva kinnisvara omanikud peavad maksma, kuna sellisel juhul on avalduse esitaja valikul pädevus ka kinnisvara asukoha järgsel kohtul.

1.2 Pädev kohus

Esimese astme kohus võlgniku alalises asukohas või elukohas või kohas, kus asub linnavara, mille suhtes kehtivad ühisomandis olevat linnavara käsitlevad aktid.

1.3 Vorminõuded

Esitada tuleb kirjalik dokument, milles täpsustatakse võlausaldaja ja võlgniku andmed ning kirjeldatakse lühidalt võla päritolu ja summat.

1.3.1 Kas tüüpvormi kasutamine on kohustuslik? (Kui on, siis kust selle vormi saab?)

Tüüpvormide kasutamine ei ole kohustuslik, kuid soovi korral on need kättesaadavad kohtuametniku büroos või ühises menetlusteenistuses. Vorm on võimalik alla laadida, klõpsates järgmisel lingil: vorm.

1.3.1 Kas advokaadi kaasamine on kohustuslik?

Maksekäsumenetluse algatamist puudutava algse avalduse esitamiseks ei ole vaja kasutada procurador’i (poole esindaja) või advokaati. Kuid kui avalduse esitaja soovib, et teda kaitseks advokaat, tuleb sellest teisele poolele teatada, nii et too saab astuda mis tahes samme, mida peab oma kaitseks vajalikuks.

Võlgniku vastuväite või täitemenetluse korral on advokaadi ja procurador’i kasutamine kohustuslik, kui nõude summa ületab 2000 eurot.

1.3.2 Kui üksikasjalikult tuleb nõuet põhjendada?

Tuleb esitada lühike selgitus võla tekkimise kohta.

1.3.3 Kas vaidlusaluse nõude kohta tuleb esitada kirjalikke tõendeid? Kui jah, siis millised dokumendid on tõendina vastuvõetavad?

Vt eespool punkt 1.1.1.

1.4 Taotluse rahuldamata jätmine

Kui ei täideta eespool nimetatud nõudeid territoriaalse pädevuse ja prima facie tõendite esitamise kohta või kui menetlusviga ei parandata, siis tähendab see, et kohus lükkab avalduse tagasi. Avalduse tagasilükkamise otsuse suhtes võib esitada edasikaebuse provintsikohtule (Audiencia Provincial).

Kauplejate ja tarbijate vaheliste lepingute korral peab kohtunik omal algatusel hindama, kas leping sisaldab ebamõistlikult kahjustavaid lepingutingimusi. Kui kohtunik pärast poolte ärakuulamist järeldab, et leping sisaldab ebamõistlikult kahjustavaid lepingutingimusi, teeb ta selle järelduse tagajärgede kohta ühe järgmistest otsustest: nõue on vastuvõetamatu või menetlust tuleb jätkata ebamõistlikult kahjustavaid lepingutingimusi kohaldamata. Selle otsuse peale võib samuti esitada edasikaebuse provintsikohtule (Audiencia Provincial).

1.5 Edasikaebamine

Avalduse tagasilükkamise otsuse suhtes võib esitada kaebuse provintsikohtule. Kaebus tuleb esitada 20 päeva jooksul algse otsuse teinud kohtule.

1.6 Vastuväide

Võlgnikul on maksmiseks või vastuväite esitamiseks aega 20 päeva alates maksenõude kuupäevast ja kuni kl 15.00 selle aja lõppemisele järgneval päeval. Vastuväide tuleb esitada kirjalikult. Seda ei ole võimalik teha kohtus suuliselt. Kui nõude summa ületab 2000 eurot, peavad vastuväitele alla kirjutama advokaat ja procurador. Konkreetseid vaidlustamisaluseid ei ole kehtestatud ja seega võib võlgnik esitada nii sisulisi kui ka lihtsalt vormilisi või menetluslikke põhjuseid.

1.7 Vastuväite esitamise tagajärjed

Kui nõude summa jääb alla 6000 euro, teeb kohtusekretär määruse, millega maksekäsumenetlus lõpetatakse ja määratakse menetluse jätkamine suulises kiirmenetluses. Teade vastuväite kohta toimetatakse avalduse esitajale, kes saab selle kirjalikult vaidlustada 10 päeva jooksul. Vastuväidete ja vaidlustustega seoses võivad pooled paluda istungi korraldamist.

Kui nõude summa ületab 6000 eurot ja avalduse esitaja ei esita asjaomast nõuet ühe kuu jooksul alates talle vastuväite kättetoimetamisest, menetlus lõpetatakse ja avalduse esitajalt nõutakse kulud sisse.

Kui avalduse esitaja esitab nõude, toimetatakse teade kostjale, kellel on 20 päeva aega selle vaidlustamiseks, ja juhtumi menetlemist jätkatakse tavamenetluses.

Kui nõude summa ületab 6000 eurot, annab kohus võlausaldajale kuu aega nõude esitamiseks tavamenetluses.

Kui vastuväites esitatud väidete valguses ei soovi võlausaldaja tavamenetlust jätkata, peab ta nõude sõnaselgelt tagasi võtma.

1.8 Vastuväite esitamata jätmise tagajärjed

Kui võlgnik jätab maksenõudele vastamata või ei ilmu kohale, teeb kohtusekretär määruse, millega maksekäsumenetlus lõpetatakse, ning teavitab võlausaldajat määrusest, et anda võlausaldajale võimalus algatada täitemeetmed, mida ta võib teha lihtsa avalduse alusel.

1.8.1 Mida tuleb teha, et saada täitmisele pööratav kohtulahend?

Võlausaldaja peab esitama täitmise taotluse. Kui summa ületab 2000 eurot, peavad taotlusele alla kirjutama advokaat ja procurador.

1.8.2 Kas kõnealune kohtulahend on lõplik või on kostjal veel võimalik lahend edasi kaevata?

Edasikaebuse võimalus puudub. Ainuke võimalus on esitada täitemeetme suhtes vastuväide, mis tuleb põhjendada.

Viimati uuendatud: 28/09/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.