Euroopa maksekäsk

Rootsi
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Maksekäsumenetluse olemasolu

Jah, Rootsis võib isik pöörduda maksekäsu taotlemiseks Rootsi täitevasutuse (Kronofogdemyndigheten) poole. Avaldus tuleb saata järgmisel aadressil:

Kronofogdens inläsningscentral, Supro, Luleå, FE 7502, 105 81 Stockholm.

Lisateavet leiate täitevasutuse veebisaidilt rootsi, inglise, soome, põhja-saami, poola, araabia ja pärsia keeles.

1.1 Menetluse kohaldamisala

1.1.1 Milliste nõuete puhul võib seda kohaldada (nt ainult rahaliste, lepinguliste vm nõuete puhul)?

Maksekäsu avaldus peab olema seotud võlgniku kohustusega tasuda rahaline nõue. Võlg peab olema tähtajaks tasumata ja sellise asjaga seoses peab olema lubatud kasutada vahendust.

1.1.2 Kas nõude väärtusele on kehtestatud ülemmäär?

Ei, nõudeid võib menetleda olenemata nõude suurusest.

1.1.3 Kas kõnealuse menetluse kasutamine on vabatahtlik või kohustuslik?

Maksekäsu menetluse kasutamine ei ole kohustuslik. Selle asemel on võimalik pöörduda piirkonnakohtusse (tingsrätt).

1.1.4 Kas kõnealust menetlust saab kasutada ka siis, kui kostja elab mõnes muus liikmesriigis või kolmandas riigis?

Maksekäsu menetluse kasutamine eeldab, et võlgniku alaline elukoht on Rootsis. Maksekäsku on siiski võimalik taotleda ka väljaspool Rootsit elava võlgniku vastu. Maksekäsu avalduse alusel tehtud otsuse saab pöörata täitmisele teises ELi liikmesriigis kooskõlas Brüsseli I määrusega (nõukogu määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades).

1.2 Pädev kohus

Avaldus tuleb esitada Rootsi täitevasutusele (Kronofogdemyndigheten).

1.3 Vorminõuded

Maksekäsuavaldus tuleb koostada kirjalikult ja see tuleb allkirjastada. Avalduses peab avaldaja esitama nõude ja selle alused. Täpsustada tuleb nõude suurus, millal nõue muutus sissenõutavaks ja nõutav intress. Samuti tuleb märkida mis tahes kulud, mille hüvitamist taotletakse. Avalduses tuleb täpsustada ka menetluse pooled.

1.3.1 Kas tüüpvormi kasutamine on kohustuslik? (Kui on, siis kust selle vormi saab?)

Ei. Sellegipoolest on Rootsi täitevasutuse veebisaidil (http://www.kronofogden.se/) olemas avalduse vorm rootsi ja inglise keeles koos täitmisjuhendiga.

1.3.2 Kas advokaadi kaasamine on kohustuslik?

Ei, maksekäsu taotlemisel ei pea kasutama advokaati. Isik võib end ise esindada, seega puudub vajadus esindaja või õigusnõustaja kaasamise järele.

1.3.3 Kui üksikasjalikult tuleb nõuet põhjendada?

Põhjendused peavad olema piisavalt üksikasjalikud selleks, et võlgnik teaks, mida nõue käsitleb, ja saaks otsustada, kas nõue vaidlustada või mitte. Põhjendustes tuleb objektiivselt esitada nõude alused, et tulevikus saaks kindlaks määrata selle, mille suhtes kohaldatakse menetluse tulemusel tehtavat otsust.

1.3.4 Kas vaidlusaluse nõude kohta tuleb esitada kirjalikke tõendeid? Kui jah, siis millised dokumendid on tõendina vastuvõetavad?

Kirjalikke tõendeid ei ole vaja esitada.

1.4 Taotluse rahuldamata jätmine

Üldine põhimõte on, et nõude õigsust ei kontrollita enne maksekäsu väljastamist. Kui aga ilmneb, et avaldaja nõue on alusetu või põhjendamatu, tuleb avaldust menetleda nii, nagu oleks võlgnik sellele vastu vaielnud.

Avalduse saab tagasi lükata juhul, kui see on puudustega.

1.5 Edasikaebamine

Rootsi süsteem tugineb põhimõttele, et asja uurimist ei toimu. Nõudele vastu vaidlemise korral ei lükata avaldust tagasi, vaid see saadetakse kohtule lahendamiseks. Vt punkt 1.6. Sellest tulenevalt ei tehta avalduse rahuldamata jätmise otsust, mille saaks edasi kaevata.

Juhul kui avaldus lükatakse tagasi punktis 1.4 esitatud põhjusel, võib sellise tagasilükkamist käsitleva otsuse edasi kaevata.

1.6 Vastuväide

Maksekäsu vastu saab esitada vastuväite maksekäsku käsitlevas otsuses märgitud tähtaja jooksul. Tavaliselt on selleks tähtajaks kümme päeva alates maksekäsu väljastamise kuupäevast. Vastuväide tuleb esitada kirjalikult.

1.7 Vastuväite esitamise tagajärjed

Kui võlgnik esitab avaldusele vastuväite, teavitatakse avaldajat sellest viivitamatult. Juhul kui avaldaja soovib jätta nõude jõusse, võib ta nõuda asja esitamist piirkonnakohtule (tingsrätt).

1.8 Vastuväite esitamata jätmise tagajärjed

Kui võlgnik avaldusele ettenähtud tähtaja jooksul vastu ei vaidle, väljastab Rootsi täitevasutus avalduse kohta otsuse nii kiiresti kui võimalik.

1.8.1 Mida tuleb teha, et saada täitmisele pööratav kohtulahend?

Täitevasutuse otsus on täitmisele pööratav ja pärast seda, kui otsus on tehtud, pöörab Rootsi täitevasutus selle automaatselt täitmisele, välja arvatud juhul, kui avaldaja on maksekäsu taotlemisel sõnaselgelt taotlenud selle täitmisele pööramata jätmist.

1.8.2 Kas kõnealune kohtulahend on lõplik või on kostjal veel võimalik lahend edasi kaevata?

Ühe kuu jooksul pärast otsuse tegemise kuupäeva võib võlgnik taotleda asja uuesti läbivaatamist. Sellisel juhul edastatakse asi menetlemiseks piirkonnakohtule.

Viimati uuendatud: 19/01/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.