Euroopa maksekäsk

Euroopa maksekäsk on tüüpvormide kasutamisel põhinev lihtsustatud menetlus kostja poolt vaidlustamata piiriüleste rahaliste nõuete menetlemiseks.

Koostatud on Euroopa maksekäsu tüüpvormid, mille võib leida kõikides keeltes siit. Lingi all on esitatud rohkem teavet selle kohta, millised kohtud annavad välja Euroopa maksekäsku ja kuhu saata taotlusvorm.

Menetluse alustamiseks tuleb täita vorm A, märkides kõikide poolte andmed ning nõude liigi ja summa. Kohus vaatab avalduse läbi ja, kui vorm on nõuetekohaselt täidetud, annab Euroopa maksekäsu välja 30 päeva jooksul.

Seejärel tuleb Euroopa maksekäsk kostjale kätte toimetada. Kostja võib nõutud summa tasuda või selle vaidlustada. Tal on 30 päeva, et esitada vastuväide Euroopa maksekäsu suhtes. Vaidlustamise korral tuleb asi edastada tavalisse tsiviilkohtusse siseriikliku õiguse alusel arutamiseks või menetleda seda Euroopa väikeste nõuete menetluse alusel või lõpetada nõude menetlemine.

Kui kostja ei ole vastuväidet esitanud, muutub Euroopa makskäsk automaatselt täidetavaks. Euroopa maksekäsu koopia ja vajaduse korral selle tõlge tuleb saata selle liikmesriigi täitevasutustele, kus maksekäsku on vaja täita. Täitmine toimub Euroopa maksekäsu täitmise liikmesriigi eeskirjade ja korra kohaselt. Maksekäsu täitmise üksikasjadega tutvumiseks vaadake asjakohast rubriiki.

Pange tähele, et juhend ei kajasta kahte muudatust, mis jõustusid 14. juulil 2017. Esimese muudatusega on lisatud võimalus jätkata menetlust juhul, kui esitatud on vastuväide vastavalt määrusele (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate nõuete menetlus. Teise muudatusega laiendatakse Euroopa väiksemate nõuete menetlust kuni 5000 euro suurustele nõuetele.

Lisateabe saamiseks tutvuge määruse artikli 17 uue tekstiga ning määruse (EÜ) nr 861/2007 artikliga 2, mida on muudetud määrusega (EL) 2015/2421.

Lingid

Praktiline juhend Euroopa maksekäsumenetluse määruse kohaldamise kohta PDF (4356 Kb) et

Euroopa maksekäsk – liikmesriikide teatised ja otsingumootor pädeva kohtu/ametiasutuse väljaselgitamiseks

Pidage meeles, et liikmesriikidel on ka oma maksekäsumenetlused. Lisateabe saamiseks konkreetse riigi menetluste kohta klõpsake vastava riigi lipul.

Viimati uuendatud: 03/04/2024

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.