Tämän sivun alkukielistä versiota kroaatti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Eurooppalainen maksamismääräys

Kroatia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Riidattomien saatavien velkomusprosessin olemassaolo

Eurooppalainen maksamismääräysmenettely on käytössä Kroatiassa. Sitä säännellään siviiliprosessilailla (Zakon o parničnom postupku, Kroatian virallisen lehden (Narodne novine) nrot 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 ja 89/14) ja eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen ja vastineen esittämistä koskevilla säännöillä (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga, virallisen lehden nro 124/13).

1.1 Menettelyn soveltamisala

Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä sovelletaan sellaisten nimellismääräisten rahasaatavien perintään, jotka ovat erääntyneet maksamismääräystä koskevan hakemuksen esittämiseen mennessä. Eurooppalainen maksamismääräysmenettely otettiin käyttöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1896/2006. Asetusta sovelletaan valtion rajat ylittäviin siviili- ja kauppaoikeudellisiin riitoihin tuomioistuimesta riippumatta ja siinä säädetyin poikkeuksin.

1.1.1 Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu (esim. vain rahasaatavat, vain sopimukseen perustuvat saatavat)?

Menettelyä sovelletaan erääntyneisiin rahasaataviin. Saatavan on perustuttava sopimusvelvoitteeseen tai sopimuksenulkoiseen velvoitteeseen ja oltava nimellismääräinen.

1.1.2 Onko menettelyssä käsiteltäville vaatimuksille säädetty määrällinen yläraja?

Vaatimuksilla ei ole määrällistä ylärajaa.

1.1.3 Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista?

Osapuolten näkökulmasta menettelyn käyttö ei ole pakollista, vaan kantaja voi vapaasti valita saatavan perintämenetelmän, kunhan kyseinen menetelmä ei riko asiassa noudatettavia sääntöjä eikä julkista moraalia. Tuomioistuin antaa maksamismääräyksen, jos kaikki antamisedellytykset täyttyvät, vaikkei kantaja olisi sitä vaatinutkaan. Tuomioistuimelle maksamismääräyksen antaminen on siis pakollista.

1.1.4 Voidaanko menettelyä soveltaa, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa?

Kyllä.

1.2 Toimivaltainen tuomioistuin

Zagrebin kauppatuomioistuimella on yksinomainen toimivalta päättää eurooppalaisen maksamismääräyksen antamista ja uudelleen tutkimista koskevista hakemuksista ja antaa todistus määräyksen täytäntöönpanokelpoisuudesta asetuksen (EY) N:o 1896/2006 mukaisesti.

1.3 Muotovaatimukset

Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus ja vastine on toimitettava koneellisesti luettavassa muodossa, jos tuomioistuin katsoo, että asiakirja soveltuu koneelliseen käsittelyyn.

Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen ja vastineen esittämistavasta määrätään kohdassa 1 mainituissa säännöissä, jotka tulivat voimaan 17. lokakuuta 2013.

1.3.1 Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista (jos on, mistä lomakkeita saa)?

Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus ja vastine on laadittava asetuksessa (EY) N:o 1896/2006 säädetyille lomakkeille ja toimitettava paperilla toimivaltaiseen tuomioistuimeen joko henkilökohtaisesti tai postitse. Vakiolomakkeiden käyttö eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä on siis pakollista. Lomakkeet ovat ladattavissa Zagrebin kauppatuomioistuimen sivuilta (http://sudovi.pravosudje.hr/tszag/).

1.3.2 Täytyykö minun käyttää lakimiestä?

Kaikki osapuolet (luonnolliset ja oikeushenkilöt) voivat vapaasti päättää, edustavatko itse itseään vai hankkivatko oikeudellisen edustajan, yleensä lakimiehen, jos siviiliprosessilaissa ei säädetä toisin. Lakimiehen käyttö ei siis ole pakollista.

1.3.3 Kuinka yksityiskohtaisesti minun täytyy kuvailla vaatimuksen peruste?

Osapuolen on täytettävä lomake A (eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus) koneellisesti luettavassa muodossa. Lomakkeen kohdassa 6 on valittavissa useita vaihtoehtoja, joista käy selvästi ilmi, mihin vaatimus liittyy.

1.3.4 Täytyykö minun esittää kirjallista näyttöä saatavasta? Jos täytyy, mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita?

Osapuolen on liitettävä lomakkeessa A olevaan kohtaan 10 hallussaan olevat todisteet ja täsmennettävä, mihin ne liittyvät. Todistelusta ja todisteista säädetään siviiliprosessilain 219–271 §:ssä. Tuomioistuin päättää, mitkä todisteista otetaan tutkittavaksi olennaisten tosiseikkojen toteamiseksi. Tuomioistuin päättää kunkin todisteen ja koko todistusaineiston huolellisen tarkastelun perusteella ja menettelyn kaikkien vaiheiden tulokset huomioon ottaen, mitkä seikat se katsoo todistetuiksi.

Lisätietoja todistelusta ja todisteista on kohdassa ”Todistelu – Kroatia”.

1.4 Hakemuksen hylkääminen

Hakemuksen hylkäämiseen sovelletaan siviiliprosessilain 109 §:n yleissääntöä: jos hakemus ei ole ymmärrettävä tai ei sisällä kaikkia sen käsittelemiseksi tarvittavia seikkoja, tuomioistuin palauttaa sen kantajalle, jolla on mahdollisuus korjata se tai täydentää sitä annettujen ohjeiden mukaisesti. Hakemus hylätään, jos sitä ei tämän jälkeen toimiteta uudelleen tuomioistuimeen määräajassa, jos sitä ei ole korjattu ohjeiden mukaisesti tai jos se toimitetaan uudelleen ilman, että sitä on korjattu tai täydennetty.

1.5 Muutoksenhaku

Vastine on vastaajan ainoa oikeussuojakeino eurooppalaista maksamismääräystä koskevaa hakemusta vastaan. Asetuksen (EY) N:o 1896/2006 21 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu pyyntö eurooppalaisen maksamismääräyksen uudelleen tutkimiseksi ratkaistaan määräyksellä, johon ei voi hakea muutosta. Muutoksenhakemus täytäntöönpanomääräykseen syistä, jotka liittyvät eurooppalaisessa maksamismääräyksessä vahvistettuihin vaateisiin, käsitellään vain, jos kyseiset syyt ovat ilmaantuneet vasta maksamismääräyksen tiedoksi antamisen jälkeen ja jos oli liian myöhäistä vedota niihin asetuksen (EY) N:o 1896/2006 16 artiklassa tarkoitetussa vastineessa.

1.6 Kantajan vaatimuksen vastustaminen

Vastaaja voi vastustaa eurooppalaista maksamismääräystä täyttämällä ja palauttamalla määräyksen antaneeseen tuomioistuimeen lomakkeen F, joka toimitetaan vastaajalle samanaikaisesti maksamismääräyksen kanssa. Vastine on lähetettävä 30 päivän kuluessa siitä, kun maksamismääräys on annettu vastaajalle tiedoksi. Vastaajan on ilmoitettava vastineessa vastustavansa vaatimusta, mutta hänen ei tarvitse perustella kantaansa.

1.7 Vastustamisen vaikutus

Jos vastaaja vastustaa eurooppalaista maksamismääräystä asetuksen (EY) N:o 1896/2006 16 artiklan nojalla, menettelyä jatketaan asiaa koskevien siviiliprosessilain säännösten (445.a § ja 451–456 §) mukaisesti asetuksen 17 artiklan säännökset huomioon ottaen.

1.8 Seuraus siitä, ettei vastaaja vastusta kannetta

Tuomioistuin julistaa eurooppalaisen maksamismääräyksen täytäntöönpanokelpoiseksi lomaketta G käyttäen, jos vastaaja ei ilmoita vastustavansa maksamismääräystä 30 päivän kuluessa sen tiedoksi antamisesta. Määräaikaa voidaan pidentää vastineen toimittamiseen tarvittavalla ajanjaksolla.

Kroatialaisen tuomioistuimen antama täytäntöönpanokelpoinen eurooppalainen maksamismääräys (asetuksen (EY) N:o 1896/2006 18 ja 19 artikla) on täytäntöönpanopäätöstä vastaava asiakirja, jonka nojalla täytäntöönpanoa voi hakea.

1.8.1 Mitä on tehtävä, jotta tuomiosta tulisi täytäntöönpanokelpoinen?

Kantajan on pyydettävä tuomioistuimelta täytäntöönpanolauseketta. Tuomioistuin julistaa eurooppalaisen maksamismääräyksen täytäntöönpanokelpoiseksi lomaketta G käyttäen.

1.8.2 Onko tämä tuomio lopullinen vai voiko vastaaja edelleen valittaa siitä?

Vastaaja voi pyytää eurooppalaisen maksamismääräyksen uudelleen tutkimista siviiliprosessilain 507.n §:n nojalla asetuksen (EY) N:o 1896/2006 20 artiklassa esitetyistä syistä. Pyynnöstä päättävä tuomioistuin voi velallisen pyynnöstä lykätä täytäntöönpanoa sitä koskevien täytäntöönpanolain säännösten mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 23/08/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.