Eurooppalainen maksamismääräys

Ranska
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Riidattomien saatavien velkomusprosessin olemassaolo

Yksinkertaistetusta menettelystä eli maksamismääräysmenettelystä säädetään siviiliprosessilain 1405–1425 §:ssä.

1.1 Menettelyn soveltamisala

1.1.1 Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu (esim. vain rahasaatavat, vain sopimukseen perustuvat saatavat)?

Menettely soveltuu kaikkien sopimukseen perustuvien tai lakisääteisestä velvollisuudesta johtuvien, tietyn suuruisten saatavien perintään.

1.1.2 Onko menettelyssä käsiteltäville vaatimuksille säädetty määrällinen yläraja?

Menettely soveltuu kaikkien sopimukseen perustuvien tai lakisääteisestä velvollisuudesta johtuvien, tietyn suuruisten saatavien perintään.

1.1.3 Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista?

Menettely on vapaaehtoinen.

1.1.4 Voidaanko menettelyä soveltaa, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa?

Menettely käydään ainoastaan velallisen asuinpaikan (tai jos velallisia on useampia, yhden velallisen asuinpaikan) toimivaltaisessa tuomioistuimessa, joten sitä ei voida soveltaa, jos ainoa velallinen asuu ulkomailla.

1.2 Toimivaltainen tuomioistuin

Asia viedään tuomioistuinten toimivallan rajoissa joko vähäisten riita-asioiden tuomioistuimen (tribunal d’instance), paikallistuomioistuimen (juridiction de proximité), kauppatuomioistuimen (tribunal de commerce) presidentin tai (1. tammikuuta 2013 alkaen) alioikeuden (tribunal de grande instance) presidentin käsiteltäväksi.

Ainoastaan velallisen (tai jos velallisia on useampia, yhden velallisen) asuinpaikan tuomioistuin on toimivaltainen. Tämä sääntö on osa oikeusjärjestystä, ja tuomioistuimen kuuluu viran puolesta todeta, jos sillä ei ole toimivaltaa ratkaista asiaa.

1.3 Muotovaatimukset

1.3.1 Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista (jos on, mistä lomakkeita saa)?

Muotovaatimuksiin kuuluvat seuraavat merkinnät ja tiedot, jotka on esitettävä hakemuksessa:

  • velkojien ja velallisten sukunimet, etunimet, ammatit ja kotipaikka ja oikeushenkilöiden osalta oikeudellinen muoto, nimi ja päätoimipaikka
  • vaaditun summan tarkka määrä ja selvitys saatavan eri osista ja perusteista.

Lomake ei ole pakollinen, mutta sen käyttö on erittäin suositeltavaa. Lomake (CERFA) on saatavilla Ranskan oikeushallinnon verkkosivuilla (ks. oikeusministeriön verkkosivut) ja asianomaisten tuomioistuinten kirjaamossa.

1.3.2 Täytyykö minun käyttää lakimiestä?

Hakemuksen toimittaa velkoja itse tai hänen valtuutettu edustajansa.

1.3.3 Kuinka yksityiskohtaisesti minun täytyy kuvailla vaatimuksen peruste?

Vaatimuksen perustetta ei tarvitse esittää yksityiskohtaisesti vaan yhteenvetona (ks. edellä oleva vastaus kohdassa 1.3.1).

1.3.4 Täytyykö minun esittää kirjallista näyttöä saatavasta? Jos täytyy, mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita?

Hakemukseen on liitettävä asiakirjat todisteeksi saatavan perusteista. Tällaisia asiakirjoja voivat olla muun muassa laskut, vuokra-, myynti- tai luottosopimukset ja muut selvitykset. Asiaan sovelletaan yleisiä siviiliprosessilain säännöksiä.

1.4 Hakemuksen hylkääminen

Tuomioistuin, jonka on tutkittava hakemuksen perusteet ennen maksamismääräyksen antamista, voi hylätä hakemuksen kokonaan tai osittain, jos vaatimus ei ole perusteltu.

1.5 Muutoksenhaku

Jos hakemus hylätään, velkojalla ei ole muutoksenhakukeinoa mutta hän voi ajaa asiaa edelleen yleislainsäädännön avulla eli nostamalla kanteen toimivaltaisessa tuomioistuimessa tavanomaisen menettelyn mukaisesti.

1.6 Kantajan vaatimuksen vastustaminen

Velallisella on kuukausi aikaa vastustaa vaatimusta ilmoittamalla asiasta maksumääräyksen antaneen toimivaltaisen tuomioistuimen kirjaamoon tai lähettämällä sinne kirjattu kirje. Vastustamisella ei ole muita muotovaatimuksia

1.7 Vastustamisen vaikutus

Vastustaminen saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tuomioistuimen kirjaamo kutsuu kaikki osapuolet oikeuteen (myös ne osapuolet, jotka eivät ole vastustaneet vaatimusta). Tuomioistuin käsittelee toimivaltansa rajoissa alkuperäisen hakemuksen sekä liitännäisvaatimukset ja puolustautumisperusteet.

1.8 Seuraus siitä, ettei vastaaja vastusta kannetta

1.8.1 Mitä on tehtävä, jotta tuomiosta tulisi täytäntöönpanokelpoinen?

Velkojan on vaadittava kuukauden kuluttua vastustuksen tiedoksiannosta maksamismääräyksen antaneen tuomioistuimen kirjaamolta täytäntöönpanomääräyksen antamista. Vaatimukseen ei liity muotovaatimuksia (se voi olla ilmoitus tai tavallinen kirje). Täytäntöönpanomääräyksen antamisen myötä määräys saa samat vaikutukset kuin kontradiktorisessa menettelyssä eli molempia osapuolia kuullen annettu tuomio.

1.8.2 Onko tämä tuomio lopullinen vai voiko vastaaja edelleen valittaa siitä?

Päätökseen ei voi hakea muutosta eikä siitä voi tehdä kassaatiovalitusta. Ainoastaan kirjaamon täytäntöönpanomääräyksen antamiseen liittyvät oikeudelliset seikat voidaan riitauttaa tekemällä kassaatiovalitus.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Ranskan oikeusministeriön verkkosivut

Legifrance-verkkosivut

Päivitetty viimeksi: 26/07/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.