Eurooppalainen maksamismääräys

Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Riidattomien saatavien velkomusprosessin olemassaolo

Irlannissa ei ole erityistä maksamismääräysmenettelyä, mutta kantaja, jolla on tietty rahamääräinen saatava tai jonka saatavan määrä on helppo määrittää, voi saada yksipuolisen tuomion.

1.1 Menettelyn soveltamisala

Jos vastaaja jättää saapumatta oikeudenkäyntiin tai jos hän ei vastaa kanteeseen, kantaja voi pyytää yksipuolista tuomiota. Jos alkuperäisen vaateen rahamäärä on riidattomasti määritetty tai lopullinen, lopullinen tuomio voidaan antaa ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen kansliassa (Central Office of the High Court) tai alemman oikeusasteen ylemmän tuomioistuimen kansliassa (Circuit Court Office). Vaateen rahamäärä vaikuttaa sovellettavaan menettelyyn. Joissakin harvoissa tapauksissa, esimerkiksi rahanlainausta koskevissa asioissa, kantajan on kuitenkin haettava tuomioistuimelta yksipuolista tuomiota tai vapautusta velvollisuudesta hankkia tuomio. Kantaja voi toisin sanoen ongelmattomissa velanperintätapauksissa usein saada yksipuolisen tuomion ilman oikeudenkäyntiä. Tällöin tuomio annetaan tuomioistuimen kansliassa hallinnollisessa menettelyssä.

Jos vaade ei kuitenkaan koske tiettyä lopullisesti määritettyä rahamäärää, kantajan on nostettava kanne tuomioistuimessa ja saatava tuomio oikeudenkäynnin kautta. Muuta tapaa tuomion saamiseen ei tällöin ole.

1.1.1 Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu (esim. vain rahasaatavat, vain sopimukseen perustuvat saatavat)?

Yksipuolisen tuomion voi saada lähes kaikentyyppisissä asioissa. Tämä menettely ei ole rajattu sopimusperusteisiin tai rahamääräisiin saataviin, joskin järjestelmä on näissä tapauksissa vielä tavanomaista suoraviivaisempi. Tärkein poikkeus (jolloin yksipuolinen tuomio ei ole mahdollinen) koskee rahanlainausasioita.

1.1.2 Onko menettelyssä käsiteltäville vaatimuksille säädetty määrällinen yläraja?

Ei ole.

1.1.3 Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista?

Menettelyn käyttö on vapaaehtoista, sillä kantajan on toteutettava tiettyjä toimia ennen kuin hän voi saada yksipuolisen tuomion: hänen on esimerkiksi toimitettava tarvittavat asiakirjat asianomaisen tuomioistuimen kansliaan tai laadittava valaehtoinen hakemus ja huolehdittava sen antamisesta tiedoksi vastaajalle. Jos vastaaja on jättänyt vastaamatta kanteeseen tai kieltäytynyt vastaamasta eikä kantaja hae yksipuolista tuomiota, kantajalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin luopua vaateestaan.

1.1.4 Voidaanko menettelyä soveltaa, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa?

Menettely on käytettävissä, vaikka vastaaja asuu Irlannin ulkopuolella, jos näin määrätään Irlannin ja toisen jäsenvaltion tai Irlannin ja EU:n ulkopuolisen maan välillä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta tehdyssä sopimuksessa. EU-maiden osalta sovelletaan tällöin asetusta (EY) N:o 44/2001 (tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001), jonka neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012 on nyttemmin korvannut. Jos vastaaja asuu Irlannin ulkopuolella, kantajan on pidettävä huoli siitä, että kanne on annettu vastaajalle tiedoksi niiden tuomioistuimessa sovellettavien sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat tiedoksiantoa ulkomaille. Jos Irlannin ulkopuolella asuva vastaaja ei saavu oikeudenkäyntiin tai jos hän laiminlyö kanteeseen vastaamisen, kantaja voi hakea tuomioistuimelta yksipuolista tuomiota tavanomaiseen tapaan.

1.2 Toimivaltainen tuomioistuin

Tuomioistuimen toimivaltaisuus riippuu vaateen luonteesta ja rahamäärästä. Kantajan olisi toimitettava hakemuksensa tuomioistuimelle, jossa kantaja pani kanteensa alunperin vireille ja joka niin ollen kykenee toteamaan, saapuiko vastaaja oikeudenkäyntiin ja vastasiko hän kanteeseen ja onko määräaika vastauksen antamiseen päättynyt. Jos vaateen määrä on vähemmän kuin 75 000 euroa (60 000 euroa, jos asiassa on kyse henkilövahingoista), kantaja voi esittää hakemuksensa Circuit Court -tuomioistuimessa. Jos vaade on tätä suurempi, hakemus on esitettävä High Court -tuomioistuimessa. Jos vaateen määrä on vähemmän kuin 15 000 euroa, vaatimus on esitettävä alemman oikeusasteen tuomioistuimessa (District Court). Jos vaateen määrä on vähemmän kuin 2 000 euroa, hakemus voidaan tehdä vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä.

1.3 Muotovaatimukset

Kantajan on noudatettava tuomioistuimen oikeudenkäyntisäännöissä selostettuja menettelytapoja. Kantajan on annettava oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat tiedoksi vastaajalle. Jos vastaaja jättää saapumatta oikeudenkäyntiin tai jos hän ei vastaa kanteeseen, kantaja voi pyytää yksipuolista tuomiota. Jos vaade koskee riidattomasti määritettyä rahamäärää, kantajan ei tarvitse tehdä muuta kuin toimittaa vastaajalle maksukehotus ja sen jälkeen hakea kansliapäätöstä toimivaltaisesta tuomioistuimesta. Tällöin ei ole tarpeen hankkia varsinaista tuomioistuimen päätöstä eikä tehdä hakemusta tuomarille. Tuomioistuimen kanslian henkilöstö tarkistaa kansliapäätöstä tehdessään, onko vastaaja vahvistanut kanteen tiedoksiannon ja onko tähän varattu määräaika kulunut umpeen. Samoin tarkistetaan, että kantaja on toimittanut tuomioistuimen kanslialle kaikki tarvittavat todisteet, kuten valaehtoiset lausunnot tiedoksiannosta ja velan erääntyneestä määrästä.

Jos vaade koskee tarkemmin määrittelemätöntä summaa tai jos vaateen määrää ei ole helppo määrittää, kantajan on haettava tuomioistuimelta yksipuolista tuomiota.

1.3.1 Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista (jos on, mistä lomakkeita saa)?

Kyllä. Jos yksipuolista tuomiota haetaan sillä perusteella, että vastaaja ei ole saapunut oikeudenkäyntiin, High Court -tuomioistuimessa sovelletaan ylempien oikeusasteiden oikeudenkäyntisääntöjen (Rules of the Superior Courts, vuodelta 1986 ja sellaisena kuin ne ovat muutettuina) määräystä 13. Jos taas on kyse siitä, että vastaaja ei ole vastannut kanteeseen, sovelletaan määräystä 27. Circuit Court -tuomioistuimessa yksipuolista tuomiota koskevan hakemuksen tueksi on esitettävä tiettyjä asiakirjoja, mm. saatavan osoittava asiakirja alkuperäisenä sekä selitys kanteen tiedoksiannosta. Tuomiota koskevan hakemuksen on lisäksi oltava alemman oikeusasteen ylempien tuomioistuinten oikeudenkäyntisääntöjen (Circuit Court Rules, vuodelta 2001) liitteenä olevan lomakeluettelon lomakkeiden 9 ja 10 mukaisia. Lomakkeet ovat saatavilla tästä lomakeluettelosta.

Vastaavasti District Court -tuomioistuimen lomakkeet ovat saatavilla alemman oikeusasteen tuomioistuinten oikeudenkäyntisääntöjen (District Court Rules) lomakeluettelosta.

1.3.2 Täytyykö minun käyttää lakimiestä?

Ei. Jos vaateen määrä on kuitenkin enemmän kuin 75 000 euroa (60 000 euroa, jos on kyse henkilövahingoista), asia käsitellään Circuit Court -tuomioistuimessa. Jos asiaan tällöin liittyy monimutkaisia kysymyksiä, on suositeltavaa, joskaan ei pakollista, hankkia oikeudellista apua ja palkata lainoppinut edustaja.

1.3.3 Kuinka yksityiskohtaisesti minun täytyy kuvailla vaatimuksen peruste?

Kanteessa, jolla asia pannaan vireille, on esitettävä osapuolten nimet, osoitteet ja mahdollinen ammatti. Siinä on lisäksi esitettävä vaateen määrä, selostettava saatavan synty ja kanneperuste sekä annettava tiedot mahdollisista maksukehotuksista.

1.3.4 Täytyykö minun esittää kirjallista näyttöä saatavasta? Jos täytyy, mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita?

Kanteessa, jolla asia pannaan vireille, kantajan/hakijan on esitettävä kaikki tarvittavat vaadetta koskevat tiedot. Näitä ovat esimerkiksi velan määrä, vaateen määrä, selvitys vaateen synnystä ja maksukehotuksista sekä (tarvittaessa ja riippuen vaateen luonteesta) selvitys kaikista muista asiaan liittyvistä seikoista kuten henkilövahingoista, rahallisista tappioista, saaduista hoidoista tai mistä tahansa muusta vahingollisesta seuraamuksesta, joka on yhteydessä kanneperusteeseen.

1.4 Hakemuksen hylkääminen

Tuomioistuin hylkää yksipuolista tuomiota koskevan pyynnön tai hakemuksen, jos kantaja ei ole noudattanut tuomioistuimen oikeudenkäyntisääntöjä. Jos esimerkiksi asiakirjojen tiedoksiantoa koskevia sääntöjä ei ole noudatettu, yksipuolista tuomiota koskeva hakemus hylätään.

1.5 Muutoksenhaku

Jos tuomioistuin kieltäytyy antamasta yksipuolista tuomiota, tämä johtuu yleensä siitä, että kantaja ei ole noudattanut tuomioistuimen oikeudenkäyntisääntöjä. Niinpä kantaja voi joutua aloittamaan prosessin alusta ja antamaan vaateen uudelleen tiedoksi vastaajalle oikeudenkäyntisääntöjen mukaisesti.

Vastaaja voi hakea takaisinsaantia yksipuoliseen tuomioon. Jotta takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon olisi menestyksekäs, vastaajan olisi osoitettava tuomioistuimelle, että hänellä oli perusteltu syy olla saapumatta oikeudenkäyntiin tai olla vastaamatta kanteeseen. Tuomioistuimen on oltava vakuuttunut siitä, että seikka, jonka vastaaja on esittänyt selitykseksi passiivisuudelleen, on oikeutettu syy vastaajan laiminlyönnille. Jos vastaajan takaisinsaantihakemus hyväksytään, tuomio kumotaan ja vastaajalla on mahdollisuus kiistää kanne uudessa oikeudenkäynnissä.

1.6 Kantajan vaatimuksen vastustaminen

Jos tuomioistuin päättää, että takaisinsaanti hyväksytään ja tuomio kumotaan, vastaaja voi tällöin vastata kanteeseen ja kiistää sen, minkä jälkeen oikeudenkäynti etenee tavanomaisella tavalla.

1.7 Vastustamisen vaikutus

Jos vastaaja vastaa kanteeseen määräajassa, joka on tapauksesta riippuen joko määrätty oikeudenkäyntisäännöissä tai asetettu tuomioistuimen päätöksellä, asia käsitellään tavanomaiseen tapaan. Tuomari päättää, missä järjestyksessä asia käsitellään (jos tällaiset määräykset ovat asiassa tarpeen).

1.8 Seuraus siitä, ettei vastaaja vastusta kannetta

Jos vastaaja ei vastaa kanteeseen, kantaja voi vedota yksipuoliseen tuomioon.

1.8.1 Mitä on tehtävä, jotta tuomiosta tulisi täytäntöönpanokelpoinen?

Yksipuolinen tuomio on täytäntöönpanokelpoinen. Ks. vastaus edellä kohdassa 1.3.d).

1.8.2 Onko tämä tuomio lopullinen vai voiko vastaaja edelleen valittaa siitä?

Vastaaja voi hakea tuomioistuimelta tuomion muuttamista tai takaisinsaantia. Tämä hakemus käsitellään samassa tuomioistuimessa, joka antoi tuomion. Tuomioistuin voi kumota tuomion, jos se katsoo, että kumoaminen olisi oikeudenmukaista sillä perusteella, että tuomion hankkimiseen liittyy epäasianmukaisuutta. Tuomio voidaan kumota myös, jos tuomioistuin katsoo, että vastaajalla on todellisia mahdollisuuksia menestyä kanteen kiistämisessä. Kumpikin osapuoli voi hakea muutosta takaisinsaantihakemuksen hyväksymiseen tai hylkäämiseen.

Päivitetty viimeksi: 16/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.