Eurooppalainen maksamismääräys

Latvia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Riidattomien saatavien velkomusprosessin olemassaolo

Latviassa ovat mahdollisia riidattoman saatavan perintä (siviiliprosessilain (Civilprocesa likums) 50 luvun 400–406 §) ja saatavan perintä tuomioistuimen määräyksestä (saman lain 50.1 luvun 406.1–406.10 §).

1.1 Menettelyn soveltamisala

1.1.1 Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu (esim. vain rahasaatavat, vain sopimukseen perustuvat saatavat)?

Riidattoman saatavan perintä on mahdollista seuraavien asiakirjojen nojalla:

 1. julkiseen rekisteriin kirjatulla kiinnelainalla tai yrityskiinnityksellä turvattuja saatavia koskeva sopimus
 2. maksusuoritusta tai irtaimen omaisuuden palauttamista koskeva, notaarin vahvistama tai oikeusvaikutukseltaan vastaava määräaikainen sopimus
 3. sellainen notaarin vahvistama tai kiinteistörekisteriin merkitty määräaikainen kiinteistönvuokrasopimus, jonka mukaan vuokralaisen on sopimuksen päättyessä tai vuokran jäätyä maksamatta tyhjennettävä vuokrattu kiinteistö ja maksettava erääntyneet vuokrat
 4. protestoidut vekselit, jotka eivät ole notaarin vahvistamia asiakirjoja.

Mainittujen riidattomien saatavien perintä ei ole mahdollista, jos

 1. ulosmittauksen kohteena oleva kiinteistö on valtion tai paikallisen viranomaisen omistuksessa
 2. saatava on vanhentunut ja määräajan päättyminen käy kiistatta ilmi kyseisestä asiakirjasta.

Saatavan perintä tuomioistuimen määräyksestä on mahdollista, jos kyseessä on asiakirjoilla todennettu, erääntynyt maksuvelvoite tai tavaran toimitusta tai hankintaa tai palvelun tuottamista koskevaan sopimukseen perustuva, asiakirjoilla todennettu korvausvelvoite, jonka täytäntöönpanolle ei ole asetettu määräaikaa.

Saatavan perintä tuomioistuimen määräyksestä ei ole mahdollista seuraavissa tapauksissa:

 1. täyttämättä jääneen velvoitteen vastikkeeksi
 2. velallisen ilmoitettu asuinpaikka tai asuinpaikka ei ole tiedossa
 3. velallisen ilmoitettu asuinpaikka, asuinpaikka, sijaintipaikka tai rekisteröity toimipaikka ei ole Latvian alueella
 4. vaadittu sopimussakko ylittää velan pääoman määrän
 5. vaadittu korko ylittää velan pääoman määrän
 6. maksuvelvoitteiden, joita koskevan velan määrä on yli 15 000 euroa, vastikkeeksi
 7. yhteisten maksuvelvoitteiden vastikkeeksi.

1.1.2 Onko menettelyssä käsiteltäville vaatimuksille säädetty määrällinen yläraja?

Saatavan perintä tuomioistuimen määräyksestä ei ole mahdollista sellaisten maksuvelvoitteiden kohdalla, joita koskevan velan määrä on yli 15 000 euroa.

1.1.3 Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista?

Menettelyn käyttö ei ole pakollista.

1.1.4 Voidaanko menettelyä soveltaa, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa?

Saatavan perintä tuomioistuimen määräyksestä ei ole mahdollista, jos velallisen ilmoitettu asuinpaikka, asuinpaikka, sijaintipaikka tai rekisteröity toimipaikka ei ole Latvian alueella.

1.2 Toimivaltainen tuomioistuin

Riidattoman saatavan perintää koskeva hakemus esitetään

 1. velallisen ilmoitetun asuinpaikan tai, jos asuinpaikkaa ei ole ilmoitettu, tosiasiallisen asuinpaikan alioikeuden kiinteistörekisteriin, jos hakemus koskee rahamääräisiä maksuja, irtaimen omaisuuden palauttamista tai yrityskiinnityksellä turvattuun sopimukseen perustuvaa velvoitetta
 2. kiinteistön sijaintipaikan alioikeuden kiinteistörekisteriin, jos hakemus riidattoman saatavan perinnästä koskee kiinteistön panttikirjan tai vuokralle otetun tai annetun kiinteistön tyhjentämis- tai luovuttamisvelvoitetta; jos saatavan vakuutena on useita kiinteistöjä ja hakemukset kuuluisivat kiinteistöjen sijainnin vuoksi useiden alioikeuksien kiinteistörekisterien toimivaltaan, kantaja saa valita, minkä alioikeuden kiinteistörekisteri ratkaisee asian
 3. aluskiinnityksen rekisteröintipaikan alioikeuden kiinteistörekisteriin, jos hakemus koskee aluskiinnityksestä johtuvaa velvoitetta.

Hakemus saatavan perinnästä tuomioistuimen määräyksestä on tehtävä velallisen ilmoitetun asuinpaikan tai, jos asuinpaikkaa ei ole ilmoitettu, tosiasiallisen asuinpaikan tai rekisteröidyn toimipaikan alioikeuden kiinteistörekisteriin.

1.3 Muotovaatimukset

1.3.1 Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista (jos on, mistä lomakkeita saa)?

Hakemukset saatavan perinnästä tuomioistuimen määräyksestä voidaan toimittaa ainoastaan sähköisesti käyttäen verkkolomaketta, joka on saatavilla tuomioistuinten verkkopalvelussa (sähköinen oikeustapausportaali (e-lietas portāls)).

Velallinen voi vastata verkkopalvelussa saatavilla olevalla verkkolomakkeella tai laatia vastauksensa saatavien perintään tuomioistuimen määräyksestä käytettävistä lomakkeista 21. heinäkuuta 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen N:o 792 liitteen 3 mukaisesti. Lomake on saatavilla täällä.

Riidattoman saatavan perintää koskevia hakemuksia varten ei ole laadittu lomaketta. Hakemukset on tehtävä siviiliprosessilain 404 §:n mukaisesti.

1.3.2 Täytyykö minun käyttää lakimiestä?

Asianajajan käyttö ei ole pakollista. Edustusta koskevat yleiset säännöt sisältyvät siviiliprosessilain edustajia koskevaan 12 lukuun.

1.3.3 Kuinka yksityiskohtaisesti minun täytyy kuvailla vaatimuksen peruste?

Hakemusta ei tarvitse perustella yksityiskohtaisesti.

Riidattoman saatavan perintää koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava saatava sekä oikeudellinen asiakirja, johon se perustuu ja jonka täytäntöönpanoa velkoja hakee riidattoman saatavan perintää koskevassa menettelyssä, ja siitä on käytävä ilmi velan pääoma, sopimussakko ja korko sekä vekselin tapauksessa myös sen protestoimisesta aiheutuvat kulut ja lakisääteinen korvaus. Riidattoman saatavan perintää koskeviin hakemuksiin on sisällyttävä täytäntöönpantava oikeudellinen asiakirja ja sen jäljennös sekä, jos kyseessä on vekseli, myös notaarin toimittama protesti sekä todiste sen tiedoksiannosta velalliselle, paitsi jos tiedoksiantoa ei edellytetä lain nojalla.

Hakemus saatavan perinnästä tuomioistuimen määräyksestä tehdään täyttämällä tuomioistuinten verkkopalvelussa (sähköisessä oikeustapausportaalissa) saatavilla oleva verkkolomake. Lomakkeessa annetaan tiedot kantajasta ja velallisesta, saatavasta, saatavan olemassaolon todistavista asiakirjoista ja saatavan suorittamisen määräajoista sekä ilmoitetaan vaadittu rahasumma ja sen laskentatapa. Lisäksi hakemuksessa on oltava kantajan vakuutus, jonka mukaan vaade ei riipu minkään vastapuolen suorituksesta nyt eikä aiemmin.

1.3.4 Täytyykö minun esittää kirjallista näyttöä saatavasta? Jos täytyy, mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita?

Riidattoman saatavan perintää koskevaan hakemukseen on liitettävä täytäntöönpantava asiakirja ja sen oikeaksi todistettu jäljennös sekä, jos kyseessä on vekseli, ilmoitus protestoimisesta sekä todiste tiedoksiannosta velalliselle, paitsi jos tiedoksiantoa ei edellytetä lain nojalla (tiedoksiantotodistus voi olla ulosottomiehen tai apulaisulosottomiehen ilmoitus, jonka mukaan vastaaja kieltäytyi vastaanottamasta tiedoksiantoa).

Hakemuksessa saatavan perinnästä tuomioistuimen määräyksestä ei tarvitse esittää kirjallisia todisteita. Sen sijaan hakemuksessa on mainittava saatavan olemassaolon todistavat asiakirjat ja saatavan suorittamisen määräaika. Jos velallinen kiistää maksuvelvoitteen pätevyyden 14 päivän kuluessa tuomioistuimen määräyksen tiedoksiannosta, saatavan perintää tuomioistuimen määräyksestä koskeva oikeuskäsittely päättyy. Päätös oikeuskäsittelyn päättämisestä velallisen vastustuksen vuoksi ei estä asian saattamista tuomioistuimen käsiteltäväksi normaalissa oikeudenkäyntimenettelyssä.

1.4 Hakemuksen hylkääminen

Tuomioistuin ratkaisee riidattoman saatavan perintää koskevan hakemuksen yhden tuomarin kokoonpanossa hakemusasiakirjan ja sen liitteiden perusteella seitsemän päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä ilman ennakkoilmoitusta kantajalle tai velalliselle. Jos hakemus on perusteeton tai jos hakemuksessa esitetty seuraamus on suhteeton velan pääomaan nähden tai jos täytäntöönpantava asiakirja sisältää kuluttajaoikeuksia loukkaavia kohtuuttomia sopimusehtoja, tuomari hylkää hakemuksen.

Jos tuomioistuin hyväksyy hakemuksen, joka koskee saatavan perintää tuomioistuimen määräyksestä, mutta velallinen vastustaa määräystä 14 päivän kuluessa siitä, kun tuomioistuin on antanut määräyksen hänelle tiedoksi, kiistämällä maksuvelvoitteen pätevyyden, tuomari päättää oikeuskäsittelyn.

1.5 Muutoksenhaku

Tuomarin päätöksestä, joka koskee riidattoman saatavan perintää tai saatavan perintää tuomioistuimen määräyksestä, ei voi valittaa.

Jos velallinen pitää kantajan saatavaa perusteettomana, hän voi nostaa kanteen velkojan saatavan kiistämiseksi kolmen kuukauden kuluessa päätöksen lähettämisestä. Nostaessaan tällaisen kanteen velallinen voi pyytää saatavan perinnän keskeyttämistä. Jos velkoja on jo saanut saatavansa täytäntöönpanoprosessissa, velallinen voi pyytää tämän saatavan turvaamista.

1.6 Kantajan vaatimuksen vastustaminen

Tuomioistuin ratkaisee riidattoman saatavan perintää koskevan hakemuksen yhden tuomarin kokoonpanossa yksipuolisesti kysymättä velallisen kantaa.

Jos hakemus koskee saatavan perintää tuomioistuimen määräyksestä, tuomioistuin antaa velalliselle tiedoksi ehdotuksensa, jonka mukaan hänen on joko maksettava hakemuksessa mainittu summa tai vastustettava perintää 14 päivän kuluessa tiedoksiannon lähettämisestä.

1.7 Vastustamisen vaikutus

Jos hakemus koskee saatavan perintää tuomioistuimen määräyksestä ja velallinen vastustaa määräystä 14 päivän kuluessa sen lähettämisestä kiistämällä maksuvelvoitteen pätevyyden, oikeuskäsittely päättyy. Jos velallinen hyväksyy osan hakemuksesta, kantajalle annetaan velallisen vastaus tiedoksi ja asetetaan määräaika, jonka kuluessa kantajan on ilmoitettava tuomioistuimelle, onko se osa saatavaa maksettu, jonka perintä on hyväksytty. Jos velallinen hyväksyy osan hakemuksesta, tuomari antaa päätöksen hyväksytyn osan täytäntöönpanosta, mutta muuta osaa koskeva oikeuskäsittely päättyy.

1.8 Seuraus siitä, ettei vastaaja vastusta kannetta

Jos hakemus koskee saatavan perintää tuomioistuimen määräyksestä eikä velallinen vastusta perintää tiedoksiannossa asetetussa määräajassa, tuomari ratkaisee asian seitsemän päivän kuluessa vastustamiselle asetetun määräajan päättymisestä ja määrää hakemuksessa esitetyn maksuvelvoitteen täytäntöönpanosta ja oikeudenkäyntikulujen perimisestä.

1.8.1 Mitä on tehtävä, jotta tuomiosta tulisi täytäntöönpanokelpoinen?

Kun on kyse saatavan perinnästä tuomioistuimen määräyksestä, tuomarin päätös hakemuksessa ilmoitetun maksuvelvoitteen täytäntöönpanosta tulee voimaan välittömästi. Päätös on täytäntöönpanokelpoinen asiakirja, ja siihen sovelletaan tuomioiden täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä.

Kun on kyse riidattoman saatavan perinnästä, tuomari päättää tutkittuaan hakemuksen ja todettuaan sen hyväksyttäväksi, mikä saatava on perittävä ja mitä perintä kattaa. Tuomarin päätös tulee voimaan välittömästi. Päätös on täytäntöönpanokelpoinen asiakirja, ja siihen sovelletaan tuomioiden täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä. Tuomarin päätös ja täytäntöönpantavan asiakirjan jäljennös toimitetaan ulosottomiehelle täytäntöönpanoa varten.

1.8.2 Onko tämä tuomio lopullinen vai voiko vastaaja edelleen valittaa siitä?

Tuomarin päätöksestä, joka koskee riidattoman saatavan perintää tai saatavan perintää tuomioistuimen määräyksestä, ei voi valittaa. Jos kuitenkin velallinen katsoo, että kantajan vaatimus on perusteeton, hän voi nostaa kanteen vaatimuksen kiistämiseksi (kuuden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta, jos kyseessä on riidattoman saatavan perintä, ja kolmen kuukauden kuluessa tiedoksiantamisesta, jos kyseessä on saatavan perintä tuomioistuimen määräyksestä). Nostaessaan tällaisen kanteen velallinen voi pyytää saatavan perinnän keskeyttämistä. Jos velkoja on jo saanut saatavansa, velallinen voi pyytää tämän saatavan turvaamista.

Päivitetty viimeksi: 05/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.