Eurooppalainen maksamismääräys

Malta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Riidattomien saatavien velkomusprosessin olemassaolo

Riita-asioiden oikeudenkäyntijärjestystä koskevassa laissa (Code of Organisation and Civil Procedure, Maltan lakien 12 luvun 166A §) säädetään erityismenettelystä, jota sovelletaan riidattomiin saataviin.

1.1 Menettelyn soveltamisala

Menettelyä voidaan soveltaa kanteissa, joihin liittyvä saatava on enintään 25 000 euroa.

1.1.1 Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu (esim. vain rahasaatavat, vain sopimukseen perustuvat saatavat)?

Menettelyyn soveltuvia saatavia ovat velat, jotka ovat riidattomia, likvidejä ja erääntyneitä. Velka voi olla enintään 25 000 euron suuruinen, eikä siihen saa liittyä toimen suorittamista. Jos velka ei ole likvidi, velkoja voi käyttää tätä menettelyä, jos hän rajoittaa saatavansa määrän enintään 25 000 euroon ja nimenomaisesti luopuu siitä osasta saatavaansa, joka mahdollisesti ylittää kyseisen enimmäismäärän, kun omaisuutta muutetaan rahaksi.

Velkoja voi käyttää tätä menettelyä ainoastaan silloin kun velallinen on paikan päällä Maltassa eikä ole alaikäinen eikä henkilö, jonka oikeustoimikelpoisuutta on lain mukaan rajoitettu. Velka ei saa myöskään kohdistua jäämistöön, joka on vailla perillistä ja testamentin saajaa.

1.1.2 Onko menettelyssä käsiteltäville vaatimuksille säädetty määrällinen yläraja?

Enimmäismäärä on 25 000 euroa.

1.1.3 Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista?

Menettelyn soveltaminen on vapaaehtoista.

1.1.4 Voidaanko menettelyä soveltaa, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa?

Menettelyn soveltaminen edellyttää, että velallinen on paikan päällä Maltassa.

1.2 Toimivaltainen tuomioistuin

Tässä menettelyssä toimivaltainen tuomioistuin on Maltan rauhantuomioistuin (Court of Magistrates) tai alempana oikeusasteena (inferior jurisdiction) toimiva Gozon rauhantuomioistuin.

1.3 Muotovaatimukset

Velkojan on toimitettava maksuvaatimuskirje (judicial letter), jonka sisältö hänen on vannottava oikeaksi. Se annetaan tiedoksi velalliselle. Maksuvaatimuskirjeessä on ilmoitettava selkeästi vaatimuksen syy ja perustelut sekä muut vaatimusta tukevat tosiseikat. Muuten vaatimus on mitätön. Jotta maksuvaatimuskirje on pätevä, sen pitää sisältää myös velalliselle osoitettu kehotus, jonka mukaan tämän on vastattava maksuvaatimuskirjeeseen 30 päivän kuluessa sen tiedoksi saamisesta toimittamalla siihen liitettävä ilmoitus vaatimuksen kiistämisestä. Jos velallinen ei vastaa, maksuvaatimuskirjeestä tulee täytäntöönpanoasiakirja.

1.3.1 Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista (jos on, mistä lomakkeita saa)?

Vakiolomaketta ei ole. Maksuvaatimuskirjeen alkuun on kuitenkin sisällytettävä seuraava teksti:

Tämä maksuvaatimuskirje on lähetetty 12 luvun 166A §:n mukaisesti. Jos ette vastaa kirjeeseen 30 päivän kuluessa, siitä tulee täytäntöönpanoasiakirja. On etujenne mukaista kysyä viipymättä neuvoja lakimieheltä tai oikeudelliselta asiamieheltä.”

1.3.2 Täytyykö minun käyttää lakimiestä?

Lakimiehen on allekirjoitettava maksuvaatimuskirje. Velallisen ei kuitenkaan tarvitse käyttää edustajanaan lakimiestä tai oikeudellista asiamiestä, kun hän vastaa maksuvaatimuskirjeeseen kiistääkseen saatavan.

1.3.3 Kuinka yksityiskohtaisesti minun täytyy kuvailla vaatimuksen peruste?

Vaatimuksen syy on kuvailtava yksityiskohtaisesti. Maksuvaatimuskirjeessä on tämän vuoksi ilmoitettava selkeästi vaatimuksen syy ja perustelut sekä muut vaatimusta tukevat tosiseikat. Muuten vaatimus on mitätön.

1.3.4 Täytyykö minun esittää kirjallista näyttöä saatavasta? Jos täytyy, mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita?

Lainsäädännössä ei edellytetä vaatimusta koskevan kirjallisen näytön esittämistä. Maksuvaatimuskirjeessä on kuitenkin oltava valaehtoinen selvitys vaatimuksen perusteista.

1.4 Hakemuksen hylkääminen

Menettelyn aloittavaa maksuvaatimuskirjettä ei ole osoitettu tuomioistuimelle vaan velalliselle. Tämän vuoksi tuomioistuin ei voi hylätä vaatimusta, jos velallinen ei vastusta sitä. Jos velallinen vastustaa maksamismääräystä, velkoja ei voi enää periä velkaansa maksamismääräyksellä, vaan hänen on nostettava kanne tuomioistuimessa. On huomattava, että jos velallinen vastustaa vaatimusta asianmukaisesti, hänelle ei voida enää osoittaa uudelleen maksamismääräystä vaatimuksesta, joka sisältyi hänen aiemmin vastaanottamaansa maksuvaatimuskirjeeseen.

1.5 Muutoksenhaku

Tässä menettelyssä ei ole muutoksenhakukeinoja. Jos velallinen vastustaa vaatimusta, velkojan on nostettava kanne tuomioistuimessa. Sen sijaan jos velallinen ei vastusta vaatimusta 30 päivän kuluessa maksuvaatimuskirjeen tiedoksisaamisesta, siitä tulee täytäntöönpanoasiakirja. Tämän jälkeen velallinen voi 20 päivän kuluessa kyseisen täytäntöönpanoasiakirjan tai muun oikeudellisen asiakirjan tiedoksisaamisesta vielä vastustaa sitä. Tuomioistuin kumoaa täytäntöönpanoasiakirjan ja julistaa sen mitättömäksi, jos se toteaa, että

i) velallinen ei ole tietoinen maksuvaatimuskirjeestä, koska sitä ei ole annettu asianmukaisesti tiedoksi; tai

ii) maksuvaatimuskirje ei sisällä kaikkia lainsäädännössä edellytettäviä tietoja (ks. edellä).

1.6 Kantajan vaatimuksen vastustaminen

Vastaanotettuaan maksuvaatimuskirjeen velallinen voi vastustaa velkojan vaatimusta.

1.7 Vastustamisen vaikutus

Jos velallinen vastustaa vaatimusta asianmukaisesti, velkoja ei voi jatkaa maksamismääräysmenettelyä. Tällöin velalliselle ei siis voida enää osoittaa uudelleen tässä jaksossa kuvatun erityismenettelyn mukaista maksamismääräystä vaatimuksesta, joka sisältyi hänen aiemmin vastaanottamaansa maksuvaatimuskirjeeseen.

1.8 Seuraus siitä, ettei vastaaja vastusta kannetta

Jos velallinen ei vastusta vaatimusta, velkoja voi jatkaa menettelyä saadakseen täytäntöönpanoasiakirjan.

1.8.1 Mitä on tehtävä, jotta tuomiosta tulisi täytäntöönpanokelpoinen?

Tämän menettelyn mukainen mukaisesti jätetty maksuvaatimuskirje (jota ei ole vastustettu) on rekisteröitävä. Kun hakija haluaa rekisteröidä maksuvaatimuskirjeen, joka täyttää täytäntöönpanoasiakirjalle asetetut vaatimukset, hänen on toimitettava tuomioistuimen kirjaajalle asiakirjan oikeaksi todistettu jäljennös, mukaan lukien näyttö tiedoksi antamisesta velalliselle ja jäljennös mahdollisista maksuvaatimuskirjeeseen annetuista vastauksista.

Vastaanotettuaan edellä mainitut asiakirjat kirjaajan on tutkittava ne todentaakseen, onko velallinen toimittanut vastauksensa määräajassa. Jos kirjaaja katsoo, että maksuvaatimuskirje voidaan rekisteröidä täytäntöönpanoasiakirjana, hän kirjaa sen viralliseen rekisteriin (Register of Judicial Letters as Executive Titles). Kirjaaja ylläpitää rekisteriä 166A §:n soveltamista varten.

1.8.2 Onko tämä tuomio lopullinen vai voiko vastaaja edelleen valittaa siitä?

Vaikka muutoksenhakuoikeutta ei ole, tässä jaksossa kuvatun menettelyn mukaisesti annettu täytäntöönpanoasiakirja voidaan kumota ja julistaa mitättömäksi, jos velallinen toimittaa asiaa koskevan hakemuksen Maltan tai Gozon rauhantuomioistuimeen. Hakemus on toimitettava 20 päivän kuluessa täytäntöönpanoasiakirjan tai muun oikeudellisen asiakirjan tiedoksi antamisesta, ja tuomioistuimen on todettava, että

a) velallinen ei ole tietoinen maksuvaatimuskirjeestä, koska sitä ei ole annettu asianmukaisesti tiedoksi; tai

b) maksuvaatimuskirje ei sisällä kaikkia lainsäädännössä edellytettäviä tietoja.

Päivitetty viimeksi: 24/08/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.