Eurooppalainen maksamismääräys

Alankomaat
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Riidattomien saatavien velkomusprosessin olemassaolo

Eurooppalainen maksamismääräysmenettely eroaa Alankomaissa käytössä olevista saatavien perintämenettelyistä, joista on tietoja kohdassa ”Vähäiset vaatimukset”.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1896/2006, joka tuli voimaan 12. joulukuuta 2008) avulla on mahdollista periä riidattomia, valtion rajat ylittäviä siviili- ja kauppaoikeudellisia saatavia yhdenmukaista menettelyä ja vakiolomakkeita käyttäen (http://www.overheid.nl/).

Valtion rajat ylittävällä asialla tarkoitetaan riita-asiaa, jossa vähintään yhdellä osapuolella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jonka tuomioistuimen käsiteltäväksi asia on saatettu. Eurooppalainen maksamismääräysmenettely on otettu käyttöön sellaisten tietynsuuruisten rahamääräisten saatavien perimistä varten, jotka ovat erääntyneet siihen mennessä, kun eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus tehdään.

Asetusta sovelletaan kaikissa muissa EU:n jäsenvaltioissa paitsi Tanskassa. Alankomaat antoi 29. toukokuuta 2009 täytäntöönpanolain eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn soveltamisesta Alankomaissa (Uitvoeringswet (EBB-Vo)).

Alankomailla ei ole yhtenäistä menettelyä riidattomien, valtion rajat ylittävien rahamääräisten saatavien perintään. Maksamismääräys poistettiin vuoden 1991 lopussa, kun kantonioikeusmenettely (kantongerechtprocedure) otettiin käyttöön. Tällaisissa tapauksissa asianosaisen on turvauduttava haastemenettelyyn (dagvaardingsprocedure) oikeuksiensa puolustamiseksi ja maksuhaluttoman velallisen oikeuteen saamiseksi. Katso myös kohdat ”Vähäiset vaatimukset” ja ”Miten on meneteltävä?”.

Eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä sovelletaan yli 2 000 euron saataviin.

Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus on aina tehtävä kirjallisesti vakiolomakkeita käyttäen. Lomakkeita on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä Euroopan oikeusportaalissa (https://e-justice.europa.eu) kohdassa Dynaamiset lomakkeet.

Alankomaissa Haagin alioikeus (Rechtbank den Haag) on toimivaltainen käsittelemään eurooppalaiseen maksamismääräysmenettelyyn liittyvät hakemukset. Alankomaissa menettelyyn hyväksytään vain hollanninkieliset lomakkeet. Tuomioistuin perii oikeudenkäyntimaksun eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen käsittelystä. Lisätietoja maksusta on saatavilla osoitteessa http://www.rechtspraak.nl/.

Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus

Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus tehdään Haagin alioikeudelle lomaketta A käyttäen (https://e-justice.europa.eu).

Jos lomakkeessa A annetut tiedot ovat puutteellisia, tuomioistuin antaa kantajalle mahdollisuuden täydentää tai korjata sen sisältämiä tietoja tietyn ajan kuluessa. Tähän käytetään lomaketta B.

Jos hakemus täyttää vain osan asetetuista vaatimuksista, tuomioistuin ehdottaa kantajalle alkuperäisen hakemuksen muuttamista lomaketta C käyttäen. Kantajan on reagoitava ehdotukseen tuomioistuimen asettamassa määräajassa. Jos kantaja hyväksyy ehdotuksen, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen hakemuksen siltä osalta, jonka kantaja on hyväksynyt. Kantaja voi halutessaan yrittää periä saatavan jäljelle jäävän osan kansallisen lainsäädännön nojalla. Jos kantaja ei reagoi ehdotukseen tuomioistuimen asettamassa määräajassa tai torjuu sen, tuomioistuin hylkää alkuperäisen hakemuksen kokonaisuudessaan. Jos taas hakemus täyttää kaikki vaatimukset, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen yleensä 30 päivän kuluessa (lomake E).

Eurooppalaisen maksamismääräyksen vastustaminen

Tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen tiedoksi vastaajalle lähettämällä sen kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistusta vastaan tai haastemiehen välityksellä. Vastaajalle ilmoitetaan tarjolla olevista vaihtoehdoista, jotka ovat

  • maksamismääräyksessä ilmoitetun summan maksaminen kantajalle
  • maksamismääräyksen vastustaminen vakiolomaketta F käyttäen 30 päivän kuluessa siitä, kun määräys on annettu hänelle tiedoksi.

Vastine johtaa eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn päättämiseen. Menettely jatkuu sen jälkeen kansallisen prosessioikeuden sääntöjen mukaisesti (ks. myös kohta 1.7). Jos vastaaja ei vastusta määräystä asetetussa määräajassa, määräyksen antanut tuomioistuin julistaa (lomakkeella G) määräyksen täytäntöönpanokelpoiseksi ja ilmoittaa asiasta vastaajalle.

Määräyksen antaneessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoiseksi julistettu eurooppalainen maksamismääräys on tunnustettava kaikissa jäsenvaltioissa ja sen voi panna täytäntöön missä tahansa jäsenvaltiossa ilman erillistä julistusta täytäntöönpanokelpoisuudesta.

1.1 Menettelyn soveltamisala

Eurooppalaisen maksamismääräyksen voi saada siviili- tai kauppaoikeuden alaan kuuluvalle erääntyneelle rahasaatavalle, joka on luonteeltaan valtion rajat ylittävä (ks. myös kohta 1.1.1). Saatava on rajat ylittävä, jos velkoja ja velallinen asuvat eri jäsenvaltioissa.

1.1.1 Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu (esim. vain rahasaatavat, vain sopimukseen perustuvat saatavat)?

Eurooppalaisen maksamismääräyksen aineellinen soveltamisala rajoittuu siviili- ja kauppaoikeudellisiin asioihin. Sen soveltamisalaan eivät kuulu seuraavat:

  • veroasiat
  • tulliasiat
  • hallinnolliset asiat
  • valtioiden vastuuta koskevat asiat
  • maksukyvyttömyys-, aviovarallisuus- ja perintöoikeuden alaan kuuluvat asiat ja sosiaaliturva-asiat
  • asiat, jotka liittyvät sopimukseen perustumattomiin vaatimuksiin (erityisesti, jos teko on laiton), paitsi jos osapuolet ovat sopineet niistä, jos velka on tunnustettu tai jos on kyse omaisuuden yhteisomistukseen perustuvista erääntyneistä saatavista.

1.1.2 Onko menettelyssä käsiteltäville vaatimuksille säädetty määrällinen yläraja?

Ylärajoja ei sovelleta eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä eikä Alankomaiden kansallisissa saatavien perintämenettelyissä.

1.1.3 Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista?

Eurooppalainen maksamismääräysmenettely on vapaaehtoinen.

1.1.4 Voidaanko menettelyä soveltaa, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa?

Jos tuomio on tarkoitus panna täytäntöön EU:n ulkopuolisessa maassa, riippuu kyseisen maan kansainvälisestä yksityisoikeudesta, voidaanko maksamismääräysmenettely toteuttaa ja – mikäli vastaus on myönteinen – voidaanko eurooppalainen maksamismääräys panna täytäntöön. Usein vaaditaan täytäntöönpanomääräys.

1.2 Toimivaltainen tuomioistuin

Alankomaissa Haagin alioikeus on toimivaltainen eurooppalaiseen maksamismääräysmenettelyyn liittyvissä asioissa. Alankomaissa menettelyyn hyväksytään vain hollanninkieliset lomakkeet. Kantajan on maksettava oikeudenkäyntimaksu eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä koskevan hakemuksen tekemisestä. Tarkempia tietoja maksuista on osoitteessa http://www.rechtspraak.nl/.

1.3 Muotovaatimukset

Eurooppalainen maksamismääräys on annettava mahdollisimman pian, viimeistään 30 päivän kuluessa hakemuksen tekemisestä.

Eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus tehdään käyttäen vakiolomaketta A (https://e-justice.europa.eu). Alankomaissa hyväksytään vain hollanninkieliset lomakkeet.

Lomakkeen voi toimittaa paperilla tai millä tahansa tuomioistuimen hyväksymällä toimitustavalla.

Eurooppalaisen maksamismääräyksen käyttöönotosta annetun asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti hakemuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a) asianosaisten yhteystiedot ja tuomioistuin, johon hakemus tehdään

b) vaatimuksen määrä

c) jos vaatimukselle vaaditaan korkoa, korkokanta ja -kausi

d) vaatimuksen peruste, myös kuvaus vaatimuksen perusteena olevista seikoista

e) kuvaus näytöstä

f) tuomioistuimen toimivallan peruste

g) valtioin rajat ylittävä luonne.

Kantajan on eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä vakuutettava, että hän on täyttänyt lomakkeen A kunniansa ja omantuntonsa kautta ja totuudenmukaisesti. Eurooppalainen maksamismääräys annetaan yksinomaan kantajan antamien tietojen perusteella, eikä tuomioistuin tarkista niitä.

Eurooppalainen maksamismääräys annetaan vastaajalle tiedoksi kirjattuna kirjeenä vastaanottotodistusta vastaan tai haastemiehen välityksellä. Kun vastaanottotodistus on palautettu tuomioistuimen kirjaamoon, tuomioistuin voi päättää, voidaanko eurooppalainen maksamismääräys julistaa väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoiseksi. Jos määräys annetaan tiedoksi haastehakemuksella, tuomioistuin antaa tehtävän haastemiehelle.

1.3.1 Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista (jos on, mistä lomakkeita saa)?

Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä on käytettävä vakiolomakkeita. Lomakkeet voi ladata osoitteessa https://e-justice.europa.eu.

1.3.2 Täytyykö minun käyttää lakimiestä?

Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä ei ole pakko käyttää lakimiestä, eikä asianosaisten tarvitse osallistua oikeuden istuntoon. Alankomaissa toteutettavassa perintämenettelyssä menettelyn luonne ja saatavaan määrä vaikuttavat siihen, onko käytettävä lakimiestä. Katso myös ”Vähäiset vaatimukset” ja ”Asian vieminen oikeuteen”.

1.3.3 Kuinka yksityiskohtaisesti minun täytyy kuvailla vaatimuksen peruste?

Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä käytettävään lomakkeeseen A on kirjattava vaatimuksen peruste ja kuvaus näytöstä, johon vaatimus perustuu. Sen tarkempaa kuvausta ei vaadita.

1.3.4 Täytyykö minun esittää kirjallista näyttöä saatavasta? Jos täytyy, mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita?

Eurooppalaisessa maksamismääräysmenettelyssä ei periaatteessa vaadita tarkempaa näyttöä. Saatavilla olevat todisteet on esitettävä lomakkeella A.

1.4 Hakemuksen hylkääminen

Hakemus hylätään, ellei se täytä vaatimuksia. Jos eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus täyttää vaatimukset vain osittain, kantajalle annetaan mahdollisuus täydentää tai korjata sitä tai hyväksyä tuomioistuimen siihen ehdottamat muutokset. Jos kantaja ei reagoi tuomioistuimen asettamassa määräajassa tai torjuu tuomioistuimen ehdotuksen, eurooppalaista maksamismääräystä koskeva hakemus hylätään kokonaisuudessaan. Hakemuksen hylkäämiseen ei voi hakea muutosta. Kantaja voi kuitenkin tehdä uuden hakemuksen tai käyttää jotakin muuta kansallisen lainsäädännön mukaista menettelyä.

1.5 Muutoksenhaku

Muutoksenhakuoikeutta ei ole. Vastaaja voi kuitenkin pyytää asian uudelleen tutkimista. Katso lisätietoja kohdasta 1.8. Jos menettely tapahtuu Alankomaissa, muutoksenhaku on periaatteessa mahdollista.

1.6 Kantajan vaatimuksen vastustaminen

Vastaaja voi esittää vastineen 30 päivän kuluessa maksamismääräyksen tiedoksiannosta. Vastine esitetään vakiolomakkeella F (https://e-justice.europa.eu). Vastaajan on ainoastaan ilmoitettava riitauttavansa vaatimuksen, muuta näyttöä ei tarvita.

1.7 Vastustamisen vaikutus

Jos vastaaja esittää vastineen määräajassa (30 päivän kuluessa) vakiolomaketta F käyttäen, eurooppalainen maksamismääräysmenettely päätetään. Tämän jälkeen asian käsittely jatkuu tavanomaisessa pääasiamenettelyssä, ellei kantaja ilmoita eurooppalaista maksamismääräystä koskevan hakemuksen lisäyksessä vastustavansa asian siirtämistä tavanomaiseen menettelyyn. Kantaja voi ilmoittaa tästä myös myöhemmin, mutta se on tehtävä ennen maksamismääräyksen antamista (eurooppalaisen maksamismääräyksen käyttöönotosta annetun asetuksen 7 artiklan 4 kohta).

1.8 Seuraus siitä, ettei vastaaja vastusta kannetta

Ellei vastaaja esitä eurooppalaista maksamismääräystä koskevaa vastinetta 30 päivän kuluessa, tuomioistuin julistaa oma-aloitteisesti määräyksen täytäntöönpanokelpoiseksi vakiolomaketta G käyttäen ja lähettää täytäntöönpanokelpoisen eurooppalaisen maksamismääräyksen kantajalle. Täytäntöönpanokelpoiseksi julistettu eurooppalainen maksamismääräys on täytäntöönpanokelpoinen kaikissa jäsenvaltioissa ilman erillistä täytäntöönpanojulistusta. Vastaajalla on eurooppalaisen maksamismääräyksen täytäntöönpanolain 9 §:n mukaisesti mahdollisuus tehdä uudelleentutkimista koskeva hakemus (ks. myös kohta 1.8.2).

1.8.1 Mitä on tehtävä, jotta tuomiosta tulisi täytäntöönpanokelpoinen?

Eurooppalaisen maksamismääräyksen täytäntöönpanoon sovelletaan täytäntöönpanevan jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä, ellei eurooppalaisen maksamismääräyksen täytäntöönpanolaissa toisin säädetä. Määräyksen antaneen tuomioistuimen täytäntöönpanokelpoiseksi julistaman eurooppalaisen maksamismääräyksen jäljennös on toimitettava tuomioistuimelle tai täytäntöönpanoviranomaiselle. Asiakirjan on täytettävä sen aitouden toteamiseen tarvittavat vaatimukset. Lisäksi on toimitettava eurooppalaisen maksamismääräyksen hollanninkielinen käännös.

Täytäntöönpanosta voidaan täytäntöönpanovaiheessa kieltäytyä ainoastaan vastaajan pyynnöstä. Kieltäytyminen on mahdollista, jos eurooppalainen maksamismääräys on ristiriidassa jossakin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa aiemmin annetun päätöksen tai määräyksen kanssa. Edellytyksenä on, että aikaisempi päätös (määräys) koskee samaa asiaa, että se täyttää täytäntöönpanevan jäsenvaltion asettamat edellytykset ja että kyseiseen ristiriitaan ei ole ollut mahdollista vedota määräyksen antaneen jäsenvaltion tuomioistuinmenettelyssä.

Täytäntöönpanosta kieltäydytään, jos vastaaja on jo maksanut kantajalle eurooppalaisessa maksamismääräyksessä vahvistetun määrän. Tuomioistuin ei missään tapauksessa ota eurooppalaista maksamismääräystä uudelleen tutkittavaksi sen sisältämän asiaratkaisun osalta.

1.8.2 Onko tämä tuomio lopullinen vai voiko vastaaja edelleen valittaa siitä?

Eurooppalainen maksamismääräys on lopullinen, ellei vastaaja pyydä sen uudelleen tutkimista.

Tästä mahdollisuudesta säädetään eurooppalaisen maksamismääräyksen täytäntöönpanolain 9 §:ssä. Tämä tarkoittaa, että vastaajalla on tietyissä olosuhteissa mahdollisuus pyytää eurooppalaisen maksamismääräyksen antaneelta tuomioistuimelta määräyksen uudelleen tutkimista vielä senkin jälkeen, kun 30 päivän määräaika vastineen esittämiselle on umpeutunut. Tätä koskeva hakemus on tehtävä 4 viikon kuluessa siitä, kun maksamismääräys on annettu vastaajalle tiedoksi, kun edellä tarkoitetut erityiset olosuhteet ovat lakanneet tai kun vastaaja on tullut tietoiseksi siitä, että eurooppalainen maksamismääräys on annettu selvästi virheellisin perustein.

Päivitetty viimeksi: 10/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.