Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Eurooppalainen maksamismääräys

Pohjois-Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Riidattomien saatavien velkomusprosessin olemassaolo

Pohjois-Irlannissa ei ole erityistä maksamismääräysmenettelyä. Käytössä on kuitenkin menettely, jossa kantaja (plaintiff) voi pyytää yksipuolista tuomiota, jos vastaaja ei ilmaise aikovansa kiistää vaatimuksia (menettelyn nimi on ’default judgment procedure’).

EU:n sisäisissä rajatylittävissä tapauksissa voi olla mahdollista esittää vaatimus käyttäen eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä tai eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä.

1.1 Menettelyn soveltamisala

Yksipuolista tuomiota koskeva menettely on Pohjois-Irlannissa osa tavanomaista riita-asiain oikeudenkäyntimenettelyä.

Kantajan pantua asian vireille ylemmän oikeusasteen tuomioistuimessa (High Court) vastaajan on vahvistettava saaneensa tiedon asiasta 14 päivän kuluessa vaatimuksen tiedoksiannosta. Jos vastaaja ei asu Pohjois-Irlannissa, määräaika riippuu hänen asuinpaikastaan, ja se ilmoitetaan haastehakemuksessa päällimmäisenä.

Alemman oikeusasteen siviilituomioistuimessa (County Court) siviilioikeudellisissa kanteissa ja vähäisiä vaatimuksia koskevissa tapauksissa määräaika on 21 päivää. Mikäli vastaaja ei vahvista vastaanottaneensa vaatimukseen liittyviä asiakirjoja ja ilmoita haluavansa vastata vaatimukseen, kantaja voi hakea yksipuolista tuomiota toimittamalla tarvittavat asiakirjat asianomaisen tuomioistuimen kansliaan.

1.1.1 Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu (esim. vain rahasaatavat, vain sopimukseen perustuvat saatavat)?

Yksipuolisen tuomion voi Pohjois-Irlannissa saada seuraavia asioita koskevissa menettelyissä (tietyissä olosuhteissa tähän tarvitaan kuitenkin tuomioistuimen lupa):

 • velkasaatavat
 • vahingonkorvaukset
 • tavaran luvaton hallussapito
 • maanomistus.

Muissa tapauksissa tuomioistuimelle on jätettävä hakemus täysimittaisen oikeudenkäynnin aloittamiseksi.

1.1.2 Onko menettelyssä käsiteltäville vaatimuksille säädetty määrällinen yläraja?

Ylemmän oikeusasteen tuomioistuimessa (High Court) vaatimuksille ei ole säädetty määrällistä ylärajaa.

Alemman oikeusasteen siviilituomioistuimella (County Court) on yleinen toimivalta käsitellä ja tehdä päätös riita-asioissa, joissa vaadittu määrä tai vaaditun irtaimen omaisuuden arvo on enintään 30 000 puntaa.

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavat menettelyt hoitaa alemman oikeusasteen siviilituomioistuin (County Court), ja niissä voidaan käsitellä vaatimuksia, joissa vaadittu määrä on enintään 3 000 puntaa.

1.1.3 Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista?

Yksipuolista tuomiota koskeva menettely on osa tavanomaista riita-asiain käsittelyä. Se ei siis ole erillinen menettely. Menettelyn käyttö on vapaaehtoista siinä mielessä, että tuomioistuin ei anna yksipuolista tuomiota automaattisesti vain siksi, että vastaaja ei ole vastannut vaatimukseen asetetussa määräajassa.

Jos kantaja haluaa tuomioistuimen antavan yksipuolisen tuomion, hänen on esitettävä sitä koskeva pyyntö tai hakemus. Vaihtoehtoisesti kantaja voi antaa asian raueta.

1.1.4 Voidaanko menettelyä soveltaa, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa?

Jos vastaaja asuu EU:n jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa, menettely on käytettävissä sillä edellytyksellä, että tuomioistuinten päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten ehdot täyttyvät.

Kantajan on varmistettava, että vaatimuslomake on annettu asianmukaisesti tiedoksi vastaajalle noudattaen asiakirjojen tiedoksiantoon Pohjois-Irlannin ulkopuolelle sovellettavia sääntöjä.

Jos vastaaja ei vastaa vaatimukseen, kantajan on haettava tuomioistuimelta lupaa pyytää yksipuolista tuomiota tavanomaisen menettelyn mukaisesti.

1.2 Toimivaltainen tuomioistuin

Yksipuolisen tuomion voi Pohjois-Irlannissa saada siinä tuomioistuimessa, jossa asia on pantu vireille.

1.3 Muotovaatimukset

Edellä lueteltujen edellytysten – ts. sen, että kantaja on esittänyt vaatimuksensa asianmukaisten menettelyjen mukaisesti ja että vastaaja ei ole vastannut vaatimukseen määräajassa – lisäksi yksipuolisen tuomion saamiselle on asetettu seuraavat vaatimukset:

Ylemmän oikeusasteen tuomioistuimessa (High Court) kantaja, joka on vastaajan saapumatta tai vastaamatta jättämisen perusteella oikeutettu yksipuoliseen tuomioon, voi pyytää tätä tuomiota toimittamalla seuraavat asiakirjat asianomaiseen ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen kansliaan:

Kun kyseessä on saapumatta jättäminen

 • alkuperäinen asiakirja (haastehakemus eli ’writ’), jolla menettely käynnistettiin
 • todistus asiakirjojen toimittamisesta vastaajalle (Affidavit of Service) eli vahvistus siitä, että alkuperäinen vaatimus on annettu vastaajalle tiedoksi
 • todistus velasta (Affidavit of Debt), mikäli vaatimus koskee tiettyä rahamäärää
 • todistus siitä, että kiinteistö ei ole asuinkäytössä, mikäli vaatimus koskee maanomistusta.

Kun kyseessä on vastaamatta jättäminen

 • alkuperäinen asiakirja (haastehakemus eli ’writ’), jolla menettely käynnistettiin
 • jäljennös vastaajan toimittamasta asiakirjasta, jossa hän ilmoittaa aikovansa vastustaa kannetta (memorandum of appearance)
 • todistus velasta (Affidavit of Debt), mikäli vaatimus koskee tiettyä rahamäärää, tai jäljennös kantajan valituskirjelmästä (Statement of Claim)
 • todistus siitä, että vaatimukseen ei ole vastattu
 • todistus siitä, että kiinteistö ei ole asuinkäytössä, mikäli vaatimus koskee maanomistusta.

Alemman oikeusasteen siviilituomioistuimessa (County Court) kantaja, joka on oikeutettu yksipuoliseen tuomioon vastaajan jätettyä ilmoittamatta aikeestaan antaa vastine, voi hakea tuomiota toimittamalla edellä luetellut asiakirjat tuomioistuimen kansliaan.

Vähäisiä vaatimuksia varten on erillinen lomake (Application for a default decree), joka kantajan on täytettävä ja toimitettava asianomaiseen tuomioistuimen kansliaan.

1.3.1 Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista (jos on, mistä lomakkeita saa)?

Vireillepanossa ja muissa menettelyvaiheissa tarvittavat lomakkeet sisältyvät seuraaviin oikeudenkäyntisääntöihin:

 • The Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 [S.R. 1980 No. 346]
 • County Court Rules (Northern Ireland) 1981 [S.R.1981 No. 225].

Oikeudenkäyntisäännöt ovat saatavilla Pohjois-Irlannin oikeusviraston verkkosivustolla: Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

1.3.2 Täytyykö minun käyttää lakimiestä?

Ei, mutta yleensä on kuitenkin suositeltavaa pyytää neuvoa asianajajalta. Tuomioistuimen henkilöstöllä ei ole pätevyyttä antaa kantajille tai vastaajille oikeudellista neuvontaa.

1.3.3 Kuinka yksityiskohtaisesti minun täytyy kuvailla vaatimuksen peruste?

Koska yksipuolista tuomiota koskeva menettely on Pohjois-Irlannissa osa tavanomaista riita-asiain oikeudenkäyntimenettelyä, kantajan on täytynyt toimittaa asiakirjat tavanomaiseen tapaan ja yksityiskohtaiset tiedot vaatimuksesta on täytynyt sisällyttää alkuperäisiin asiakirjoihin. Yksipuolista tuomiota koskevassa hakemuksessa on esitettävä perustelut tuomion hakemiselle.

1.3.4 Täytyykö minun esittää kirjallista näyttöä saatavasta? Jos täytyy, mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita?

Kirjallinen näyttö saatavasta on sisällytettävä tuomioistuimelle toimitettaviin asiakirjoihin, kun yksipuolista tuomiota koskeva hakemus jätetään.

1.4 Hakemuksen hylkääminen

Jos kantaja esittää vastaajalle vaatimuksen saatavasta, jonka määrä tuomioistuimen on määritettävä, ja vastaaja ei ilmoita aikeestaan antaa vastine, kantaja voi hakea tuomiota, jonka mukaan määrä jää tuomioistuimen arvioitavaksi. Tällaisessa tapauksessa tuomari määrittää vaatimuksen arvon.  Tuomari voi määrittää saatavan arvon tai päättää, ettei vaatimuksen perusteella tarvitse maksaa mitään.

Joissakin tapauksissa edellytetään, että tuomarilta haetaan päätöstä siitä, voidaanko yksipuolinen tuomio antaa. Tällaisia ovat muun muassa asiat, joissa vaatimus on annettu tiedoksi vastaajalle toisella lainkäyttöalueella, tai kun vastaajana on valtio tai kruunu tai sellainen henkilö tai elin, joka on vapautettu siviilioikeudellisesta vastuusta.

Hakemus on tehtävä myös, jos vaatimus esitetään lasta tai potilasta vastaan tai kun kyseessä on puolisoiden välisten velvoitteiden laiminlyönti (tort).

1.5 Muutoksenhaku

Vastaaja voi hakea yksipuolisen tuomion muuttamista (esim. maksettavan määrän alentaminen, jos osa velasta maksettiin ennen tuomion antamista) tai kumoamista (ts. peruuttamista).

Jos kantajalla on aihetta epäillä, että vastaaja ei saanut tietoonsa vaatimusta koskevia tietoja ennen tuomion antamista, hänellä on velvollisuus hakea tuomioistuimelta yksipuolisen tuomion kumoamista.

1.6 Kantajan vaatimuksen vastustaminen

Jos vastaaja haluaa saada yksipuolista tuomiota koskevan määräyksen kumottua tai muutettua sen jälkeen, kun se on annettu, hänen on pyydettävä tuomioistuimelta tuomion kumoamista tai muuttamista viipymättä.

Tuomioistuin voi muuttaa yksipuolista tuomiota tai kumota sen, jos se katsoo, että tähän on olemassa hyvät perusteet tai että vastaajalla on realistiset mahdollisuudet puolustautua menestyksekkäästi.

1.7 Vastustamisen vaikutus

Jos vastaaja vastustaa vaatimusta määräajassa, asian käsittely jatkuu normaalin riitautetun kanteen tavoin.

Jos yksipuolinen tuomio kumotaan riitauttamisen tuloksena, asia voidaan joutua panemaan vireille uudelleen tai vastaajalle voidaan antaa mahdollisuus esittää vaatimusta koskeva vastine. Toimintatavan päättää tuomari asiaan liittyvien olosuhteiden perusteella.

1.8 Seuraus siitä, ettei vastaaja vastusta kannetta

Yksipuolista tuomiota koskevaa menettelyä voidaan soveltaa vain siinä tapauksessa, että vastaaja ei vastusta eikä tunnusta vaatimusta annetussa määräajassa. Kantaja voi esittää yksipuolista tuomiota koskevan pyynnön tai hakemuksen vasta tämän jälkeen.

1.8.1 Mitä on tehtävä, jotta tuomiosta tulisi täytäntöönpanokelpoinen?

Yksipuolinen tuomio on päätös, jonka kantaja voi vaatia pantavaksi täytäntöön vastaajaa vastaan. Menettelyt yksipuolisen tuomion saamiseksi on selostettu edellä kohdassa 1.3.

1.8.2 Onko tämä tuomio lopullinen vai voiko vastaaja edelleen valittaa siitä?

Kuten edellä on selitetty, vastaaja voi pyytää tuomioistuimelta yksipuolisen tuomion muuttamista tai kumoamista (ts. tuomion ehtojen muuttamista tai koko tuomion peruuttamista).

Tuomioistuin voi muuttaa yksipuolista tuomiota tai kumota sen, jos se katsoo, että menettelyyn liittyy virheitä tai että vastaajalla on todelliset mahdollisuudet puolustautua menestyksekkäästi tai että siihen on hyvät perusteet.

Linkkejä

Lisätietoja menettelyistä on saatavilla Pohjois-Irlannin oikeusviraston verkkosivustolla: Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Vammaisten asianosaisten saatavilla oleva apu

Joissakin tuomioistuinten kanslioissa on asiakaspalveluvirkailijoita, jotka voivat auttaa. Jos tällaista apua ei ole saatavissa, vammainen asianosainen voi ottaa yhteyttä Pohjois-Irlannin oikeusviraston viestintäryhmään (Northern Ireland Courts and Tribunals Service Communication Team), puh.: +44 300 200 7812.

Päivitetty viimeksi: 13/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.