Eurooppalainen maksamismääräys

Puola
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Riidattomien saatavien velkomusprosessin olemassaolo

1.1 Menettelyn soveltamisala

1.1.1 Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu (esim. vain rahasaatavat, vain sopimukseen perustuvat saatavat)?

Tuomioistuin antaa maksamismääräyksen, jos kanne koskee rahasaatavaa tai muuta vastaavaa suoritusta.

1.1.2 Onko menettelyssä käsiteltäville vaatimuksille säädetty määrällinen yläraja?

Maksamismääräys voidaan antaa vaateen arvosta riippumatta.

1.1.3 Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista?

Menettely on vapaaehtoinen. Tuomioistuin antaa maksamismääräyksen kantajan kanteessa kirjallisesti esittämän hakemuksen perusteella.

1.1.4 Voidaanko menettelyä soveltaa, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa?

Maksamismääräysmenettelyä ei voida aloittaa, jos maksamismääräystä ei voida antaa vastaajalle tiedoksi Puolassa.

1.2 Toimivaltainen tuomioistuin

Maksamismääräysmenettely kuuluu alioikeuksien (sądy rejonowe) ja aluetuomioistuinten (sądy okręgowe) toimivaltaan.

1.3 Muotovaatimukset

1.3.1 Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista (jos on, mistä lomakkeita saa)?

Käytössä ei ole vakiolomaketta.

1.3.2 Täytyykö minun käyttää lakimiestä?

Maksamismääräysmenettelyssä ei ole pakko käyttää lakimiestä.

1.3.3 Kuinka yksityiskohtaisesti minun täytyy kuvailla vaatimuksen peruste?

Kanteessa on esitettävä tarkoin määritelty vaatimus sekä selvitys tosiseikoista, joihin vaatimus perustuu.

1.3.4 Täytyykö minun esittää kirjallista näyttöä saatavasta? Jos täytyy, mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita?

Vaatimuksen perusteena olevat tosiseikat on näytettävä toteen liittämällä kanteeseen seuraavat asiakirjat:

a) virallinen asiakirja;

b) velallisen hyväksymä lasku;

c) velalliselle osoitettu maksuvaatimus ja velallisen kirjallinen ilmoitus, jossa hän tunnustaa velan;

d) velallisen hyväksymä maksuvaatimus, jonka pankki on palauttanut, koska sitä ei ole voitu maksaa sen vuoksi ettei tilillä ole riittävästi varoja.

Tuomioistuin antaa maksamismääräyksen myös vekselin tai sekin asettajaa tai optiotodistuksen tai asianmukaisesti täytetyn saantitodistuksen antajaa vastaan, jos niiden aitoudesta ja sisällöstä ei ole epäselvyyttä.

1.4 Hakemuksen hylkääminen

Tuomioistuin hylkää kanteen seuraavissa tapauksissa:

  1. asiaa ei voida käsitellä tuomioistuimessa;
  2. samaa saatavaa koskeva asia samojen osapuolten välillä on jo vireillä tai lopullisesti ratkaistu;
  3. jompikumpi osapuoli ei ole oikeuskelpoinen tai kantaja ei ole oikeustoimikelpoinen eikä hänellä ole laillista edustajaa tai kantajana olevan organisaatioyksikön hallintoelimet eivät ole toimintakykyisiä.

1.5 Muutoksenhaku

Ks. kohta 1.6.

1.6 Kantajan vaatimuksen vastustaminen

Vaatimusta vastustetaan toimittamalla kirjallinen vastine siihen tuomioistuimeen, joka antoi maksamismääräyksen. Vastineessaan vastaajan on ilmoitettava, vastustaako hän koko maksamismääräystä vai vain sen osaa, ja esitettävä oikeudelliset perusteet, jotka hylkäämisen uhalla on esitettävä ennen asian pääkäsittelyä, ja asiaan liittyvät tosiseikat ja todisteet. Tuomioistuin hylkää liian myöhään esitetyt väitteet ja todisteet, paitsi jos osapuoli voi osoittaa, että viivästys johtui siitä riippumattomista syistä tai että myöhässä esitettyjen väitteiden ja todisteiden huomioon ottaminen ei viivästytä asian käsittelyä tai että on olemassa muita poikkeuksellisia olosuhteita.

1.7 Vastustamisen vaikutus

Jos vastaaja on vastustanut vaatimusta asianmukaisella tavalla, tuomioistuin määrää käsittelypäivän ja antaa vastineen tiedoksi kantajalle.

1.8 Seuraus siitä, ettei vastaaja vastusta kannetta

Maksamismääräyksestä tulee turvaamismääräys (tytuł zabezpieczenia) heti kun se on annettu, ja se on täytäntöönpanokelpoinen ilman täytäntöönpanolauseketta.

1.8.1 Mitä on tehtävä, jotta tuomiosta tulisi täytäntöönpanokelpoinen?

Jos vastaaja ei vastusta maksamismääräystä määräajassa, siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen ilman eri muodollisuuksia.

1.8.2 Onko tämä tuomio lopullinen vai voiko vastaaja edelleen valittaa siitä?

Maksamismääräysmenettelyssä annettuun maksamismääräykseen ei voida hakea muutosta.

Päivitetty viimeksi: 20/05/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.