Tämän sivun alkukielistä versiota portugali on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Eurooppalainen maksamismääräys

Portugali
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Riidattomien saatavien velkomusprosessin olemassaolo

1.1 Menettelyn soveltamisala

1.1.1 Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu (esim. vain rahasaatavat, vain sopimukseen perustuvat saatavat)?

Portugalin maksamismääräysmenettelyä sovelletaan seuraaviin saataviin:

 • sopimuksista johtuvat enintään 15 000 euron arvoiset maksuvelvoitteet 1. syyskuuta 1998 annetun asetuksen (Decreto-Lei) 296/98 1 §:ssä säädetyn mukaisesti;
 • liiketoimiin liittyvät maksuviivästykset niiden arvosta riippumatta 10. toukokuuta 2013 annetun asetuksen (Decreto-Lei) 62/2013 10 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti.

Portugalin lainsäädännön mukainen maksamismääräysmenettely antaa velkojalle edellä mainituissa tilanteissa, kun vaatimusta ei vastusteta, mahdollisuuden saada täytäntöönpanopäätöksen ilman vahvistuskanteen nostamista.

Maksamismääräysmenettely on otettu käyttöön asetuksella (Decreto-Lei) nro 269/98, ja siitä säädetään asetuksen liitteessä olevassa II luvussa. 10 §:ssä viitataan maksamismääräystä koskevan hakemuksen malliin, joka on hyväksytty 28. tammikuuta 2020 annetulla ministerin määräyksellä (Portaria) nro 21.

1.1.2 Onko menettelyssä käsiteltäville vaatimuksille säädetty määrällinen yläraja?

Sopimuksista johtuvien maksuvelvoitteiden tapauksessa yläraja on 15 000 euroa.

Liiketoimiin liittyvissä maksuviivästyksissä ei ole ylärajaa.

1.1.3 Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista?

Menettely on vapaaehtoinen.

1.1.4 Voidaanko menettelyä soveltaa, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa?

Maksamismääräysmenettelyä voidaan soveltaa myös tapauksissa, joissa velallinen ei asu Portugalissa.

1.2 Toimivaltainen tuomioistuin

Maksamismääräysmenettelystä vastaava kansallinen virasto (Balcão Nacional de Injunções) on Portugalissa toimivaltainen käsittelemään kaikki Portugalin sisäiset maksamismääräysasiat. Se sijaitsee Portossa, ja sen yhteystiedot ovat täällä.

Velkoja voi esittää maksamismääräystä koskevan hakemuksen joko maksamismääräysmenettelystä vastaavalle kansalliselle virastolle, sen paikkakunnan tuomioistuimen kirjaamolle, jossa velvoite on täytettävä, tai velallisen kotipaikan tuomioistuimen kirjaamolle, joka lähettää sen edelleen maksamismääräysmenettelystä vastaavalle kansalliselle virastolle (asetuksen 269/98 liitteessä oleva 8 §:n 1 momentti).

Käyttäjät voivat tutustua maksamismääräysmenettelyyn ja täytäntöönpanopäätökseen sähköisesti Citius-portaalissa.

1.3 Muotovaatimukset

Asetuksen nro 269/98 liitteessä olevan 10 §:n mukaisesti maksamismääräystä koskevassa hakemuksessa on

 • mainittava sen tuomioistuimen kirjaamo, jolle hakemus osoitetaan
 • mainittava osapuolet
 • ilmoitettava tiedoksiantopaikka ja mainittava, onko kyseessä kirjallisen sopimuksen mukainen kotipaikka
 • esitettävä lyhyesti vaateen perusteena olevat seikat
 • esitettävä maksuvaatimus, jossa täsmennetään pääoman arvo, kertynyt korko ja muut vaadittavat määrät
 • vahvistettava, että tuomioistuinmaksut on maksettu
 • ilmoitettava tarvittaessa, että vaatimus liittyy liiketoimeen
 • ilmoitettava hakijan kotipaikka
 • ilmoitettava sähköpostiosoite, jos hakija haluaa saada viestejä tai tiedoksiantoja sähköpostilla
 • ilmoitettava, haluaako hakija asian etenevän vahvistuskanteena, jos tiedoksianto ei onnistu
 • ilmoitettava asian arvioimiseen toimivaltainen tuomioistuin, jos asia etenee vahvistuskanteena
 • ilmoitettava, haluaako hakija, että tiedoksiannosta vastaa haastemies (solicitador de execução) vai oikeudenkäyntiedustaja (mandatário judicial); hakijan on tarvittaessa vahvistettava kyseisen henkilön nimi ja osoite
 • ilmoitettava kuluttajasopimuksen tapauksessa, sisältyykö kyseiseen sopimukseen yleisiä sopimusehtoja, tai muussa tapauksessa hakijan katsotaan toimivan vilpillisessä mielessä;
 • oltava hakijan allekirjoitus.

Maksamismääräystä koskevan hakemuksen muodosta ja toimitustavasta säädetään määräyksen (Portaria) nro 220-A/2008 5 §:ssä, luettuna yhdessä asetuksen nro 269/98 liitteessä olevan 8 §:n kanssa. Sen mukaan

 • maksamismääräystä koskeva hakemus voidaan toimittaa mistä päin Portugalia tahansa;
 • asianajajan (advogado) tai toimistoasianajajan (solicitador) on toimitettava maksamismääräystä koskeva hakemus sähköisesti;
 • velkoja, jota ei edusta asianajaja eikä toimistoasianajaja, voi toimittaa hakemuksensa paperiversiona. Tällöin velkoja ei voi esittää hakemusta paperiversiona maksamismääräysmenettelystä vastaavalle kansalliselle virastolle, vaan hänen on esitettävä kyseinen hakemus valintansa mukaan joko sen paikkakunnan tuomioistuimen kirjaamolle, jossa velvoite on täytettävä, tai velallisen kotipaikan tuomioistuimen kirjaamolle ja/tai tapauksen mukaan erityistuomioistuimen tai erityistä toimivaltaa käyttävän tuomioistuimen kirjaamolle asiaankuuluvien asiallista toimivaltaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Hakemuksen paperiversiona vastaanottaneen kirjaamon on lisättävä hakemuksessa annetut tiedot maksamismääräystietokantaan. Hakemuksen jättöpäiväksi katsotaan päivä, jona hakemus on toimitettu kirjaamoon.

1.3.1 Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista (jos on, mistä lomakkeita saa)?

Tammikuun 18. päivänä 2020 annetussa määräyksessä (Portaria) nro 21/2020 on vahvistettu maksamismääräystä koskeva hakulomake, jota on käytettävä. Lomakkeen voi ladata täältä.

Lomakkeen voi pyytää myös niistä tuomioistuinten kirjaamoista, jotka vastaanottavat paperimuodossa esitettyjä maksamismääräystä koskevia hakemuksia.

Sähköinen lomake on asianajajien ja toimistoasianajajien saatavilla Citius-portaalissa.

1.3.2 Täytyykö minun käyttää lakimiestä?

Maksamismääräyshakemusta koskevassa menettelyssä ei välttämättä tarvita asianajajaa, mutta hakija voi halutessaan käyttää edustajaa (asetuksen nro 269/98 liitteessä olevan 10 §:n 5 momentti).

1.3.3 Kuinka yksityiskohtaisesti minun täytyy kuvailla vaatimuksen peruste?

Asetuksen nro 269/98 10 §:n 2 momentin d kohdan mukaan hakijan on esitettävä lyhyesti vaatimuksensa perusteena olevat seikat.

1.3.4 Täytyykö minun esittää kirjallista näyttöä saatavasta? Jos täytyy, mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita?

Ei.

Näyttöä on esitettävä vasta silloin, jos vaatimusta vastustetaan. Tällöin asia käsitellään tapauksen mukaan erityisenä vahvistuskanteena tai tavanomaisena vahvistuskanteena asetuksen nro 269/98 3 §:n ja asetuksen nro 62/2013 10 §:n 2–4 momentin mukaisesti.

1.4 Hakemuksen hylkääminen

Maksamismääräystä koskeva hakemus voidaan hylätä asetuksen nro 269/98 liitteessä olevassa 11 §:ssä säädetyin perustein seuraavissa tapauksissa:

 • Hakemusta ei ole osoitettu toimivaltaisen tuomioistuimen kirjaamolle tai hakija ei ole täsmentänyt asiakirjojen arviointiin toimivaltaista tuomioistuinta, jos asiakirjat on tarkoitus toimittaa eteenpäin.
 • Hakemuksessa ei mainita osapuolten henkilöllisyyttä, hakijan kotipaikkaa tai paikkaa, johon velalliselle toimitetaan tiedoksianto.
 • Hakemusta ei ole allekirjoitettu, jos sitä ei ole toimitettu sähköisessä muodossa.
 • Hakemusta ei ole laadittu portugalin kielellä.
 • Hakemuksessa ei noudateta oikeusministerin tekemässä päätöksessä hyväksyttyä mallia.
 • Tuomioistuinmaksujen maksamisesta ei ole tositetta.
 • Rahamääräinen arvo ylittää 15 000,00 euroa, eikä ole mainittu, onko asiassa kyse liiketoimesta.
 • Hakemus ei täytä menettelyn rahamääräistä arvoa tai tarkoitusta koskevia vaatimuksia.

1.5 Muutoksenhaku

Maksamismääräystä koskevan hakemuksen hylkäämispäätökseen voi hakea muutosta tuomarilta. Jos tuomioistuimessa on useampi tuomari, muutosta haetaan asiasta vastaavalta tuomarilta (asetuksen nro 269/98 liitteessä olevan 11 §:n 2 momentti).

1.6 Kantajan vaatimuksen vastustaminen

Maksamismääräystä koskevan hakemuksen vastustamisen määräaika 15 päivää (asetuksen nro 269/98 liitteessä olevan 12 §:n 1 momentti).

1.7 Vastustamisen vaikutus

Jos vastaaja vastustaa maksamismääräystä, täytäntöönpanokelpoisuutta ei myönnetä.

Tällöin asia käsitellään yleisessä menettelyssä tapauksen mukaan joko erityisenä vahvistuskanteena tai yleisenä vahvistuskanteena asetuksen nro 269/98 liitteessä oleven 3 §:n ja asetuksen nro 62/2013 10 §:n 2–4 momentin mukaisesti.

1.8 Seuraus siitä, ettei vastaaja vastusta kannetta

Jos vastaaja ei asetuksen nro 269/98 liitteessä olevien 12 ja 13 §:n mukaisen tiedoksiannon jälkeen vastusta maksamismääräystä, tuomioistuimen virkamies liittää maksamismääräystä koskevaan hakemukseen täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistavan lausekkeen (”Este documento tem força executiva”) asetuksen nro 269/98 liitteessä olevan 14 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti.

Maksamismääräyksestä tulee tällöin täytäntöönpanoperuste.

1.8.1 Mitä on tehtävä, jotta tuomiosta tulisi täytäntöönpanokelpoinen?

Kun täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistava lauseke on liitetty, kirjaaja toimittaa hakijalle – mieluiten sähköisesti – maksamismääräystä koskevan hakemuksen, johon täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistava lauseke on liitetty (asetuksen nro 269/98 liitteessä oleva 14 §:n 5 momentti).

1.8.2 Onko tämä tuomio lopullinen vai voiko vastaaja edelleen valittaa siitä?

Täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistavan lausekkeen liittämättä jättämisestä voi valittaa tuomioistuimeen. Täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistava lauseke voidaan jättää liittämättä, jos hakemus ei täytä menettelyn arvoa tai tarkoitusta koskevia vaatimuksia (asetuksen nro 269/98 liitteessä olevan 14 §:n 3 ja 4 momentti).

Hyödyllisiä linkkejä

Citius-portaali

Decreto-Lei n.º 269/98

Portaria nº 220-A/2008

Portaria n.º 21/2020

 

Huomautus:

Näillä tietosivuilla esitetyt tiedot eivät sido siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston yhteyspisteitä, tuomioistuimia tai muita viranomaisyksiköitä. Oikeuskäytäntö kehittyy ajan myötä. Vaikka tietosivuja ajantasaistetaan usein, voimassa olevaan lainsäädäntöön on syytä perehtyä erikseen.

Päivitetty viimeksi: 19/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.