Tämän sivun alkukielistä versiota portugali on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Eurooppalainen maksamismääräys

Portugali
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Riidattomien saatavien velkomusprosessin olemassaolo

1.1 Menettelyn soveltamisala

1.1.1 Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu (esim. vain rahasaatavat, vain sopimukseen perustuvat saatavat)?

Maksamismääräysmenettelyä sovelletaan, kun osapuoli hakee täytäntöönpanoa vaateelleen, joka on syntynyt sopimusvelvoitteista, joiden rahamääräinen arvo on enintään 15 000 euroa, tai liiketoimiin perustuvista velvoitteista niiden arvosta riippumatta.

Tässä menettelyssä liiketoimena pidetään liiketoimen luonteesta, muodosta tai nimityksestä riippumatonta yritysten välistä tai yritysten ja julkisten laitosten välistä liiketointa, jossa toimitetaan tavaroita tai tarjotaan palveluja korvausta vastaan (10.5.2013 annetun asetuksen nro 62/2013 (decreto-lei n.º 62/2013) 3 §:n b momentti, jolla saatetaan kansallisen lainsäädännön osaksi 16.2.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU).

Liiketoimia koskevia sääntöjä ei sovelleta kuluttajien kanssa tehtäviin sopimuksiin, korkoon muista maksuista, jotka eivät olleet tarkoitettu korvaukseksi liiketoimista, tai korvauksiin, jotka maksetaan siviilioikeudellisen vastuun perusteella, vakuutusyhtiöiden maksut mukaan lukien (kyseisen asetuksen 2 §:n 2 momentti).

1.1.2 Onko menettelyssä käsiteltäville vaatimuksille säädetty määrällinen yläraja?

Kuten edellisessä vastauksessa todettiin, sopimuksista johtuvien maksuvelvoitteita koskevien vaateiden ylärajaksi on Portugalin maksamismääräysmenettelyssä asetettu 15 000 euroa.

Liiketoimien osalta ylärajaa ei sovelleta.

1.1.3 Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista?

Maksamismääräysmenettelyn käyttö on vapaaehtoista, toisin sanoen velkojaa ei määrätä käyttämään sitä.

1.1.4 Voidaanko menettelyä soveltaa, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa?

Maksamismääräysmenettelyä voidaan soveltaa myös tapauksissa, joissa velallinen ei asu Portugalissa.

1.2 Toimivaltainen tuomioistuin

Maksamismääräystä koskeva hakemus voidaan toimittaa paperilomakkeella tai sähköisellä lomakkeella missä tahansa Portugalissa sellaiselle alueen (comarca) tuomioistuimelle, jolla on toimivalta ottaa vastaan kanteita. Kyseinen tuomioistuin siirtää hakemuksen sähköisesti maksamismääräysmenettelyistä vastaavalle kansalliselle virastolle (Balcão Nacional de Injunções).

Jos maksamismääräystä koskevan hakemuksen laatii asianajaja (advogado) tai toimistoasianajaja (solicitadore), se on toimitettava sähköisesti ja sen voi lähettää mistä päin Portugalia tahansa. Hakemusta ei tarvitse jättää henkilökohtaisesti kirjaamoon tai tuomioistuimeen (vrt. 1.9.1998 annetun asetuksen nro 269/98 (decreto-lei nº 269/98) liitteenä olevien sääntöjen 19 §:n 1 momentti, muutettu 26.2.2008 annetulla asetuksella nro 34/2008).

Käyttäjät voivat nykyisin seurata menettelyn etenemistä sähköisesti. Maksamismääräysmenettelystä vastaavan kansallisen viraston perustamisen myötä kaikki maksamismääräykset käsitellään keskitetysti sen kirjaamossa. Asianajajat ja toimistoasianajajat voivat tutustua sähköisen lomakkeen tietoihin http://citius.tribunaisnet.mj.pt/ -sivuston kautta. Täytäntöönpanopäätös voidaan tehdä sähköisesti maksamismääräyksen perusteella. Hakija voi tutustua päätökseen oikeusministeriön verkkosivuston kautta.

Jokaiselle täytäntöönpanopäätökselle annetaan oma viitenumeronsa, jota käyttäen hakija tai muu viitenumeron saanut taho voi tutustua siihen.

Menettelyyn sovelletaan edellä mainitussa asetuksessa vahvistettuja säännöksiä. Niihin kysymyksiin, joista ei ole säädetty kyseisessä asetuksessa, sovelletaan toimivaltaa koskevia yleisiä säännöksiä.

Maksamismääräysmenettelystä vastaava kansallinen virasto, Balcão Nacional de Injunções, perustettiin 4.3.2008 tehdyllä päätöksellä (portaria) nro 220-A/2008. Näin pantiin täytäntöön 1.9.1998 annetun asetuksen (decreto-lei) nro 169/98 liitteessä oleva 8 §:n 4 momentti, jonka mukaisesti virastolle annettiin yksinomainen toimivalta käsitellä maksamismääräysmenettelyjä Portugalin alueella.

1.3 Muotovaatimukset

Edellä mainitun asetuksen nro 269/98 liitteen 10 §:n mukaisesti maksamismääräystä koskevassa hakemuksessa on

a)      mainittava sen tuomioistuimen kirjaamo, jolle hakemus osoitetaan

b)      mainittava osapuolet

c)      ilmoitettava tiedoksiantopaikka ja mainittava, onko kyseessä kirjallisen sopimuksen mukainen kotipaikka

d)     esitettävä lyhyesti vaateen perusteena olevat seikat

e)      esitettävä maksuvaatimus, jossa täsmennetään pääoman arvo, kertynyt korko ja muut vaadittavat määrät

f)       vahvistettava, että tuomioistuinmaksut on maksettu

g)      ilmoitettava tarvittaessa, että vaatimus liittyy liiketoimeen, joka kuuluu maksuviivästyksiin liiketoimissa sovellettavia erityisjärjestelyjä koskevan säädöksen soveltamisalaan (17.2.2003 annettu asetus (decreto-lei) nro 32/2003)

h)      ilmoitettava hakijan kotipaikka

i)        ilmoitettava sähköpostiosoite, jos hakija haluaa saada viestejä tai tiedoksiantoja sähköpostilla

j)        ilmoitettava, haluaako hakija asian etenevän vahvistuskanteena, jos tiedoksianto ei onnistu

k)      ilmoitettava asian arvioimiseen toimivaltainen tuomioistuin, jos asia etenee vahvistuskanteena

l)        ilmoitettava, haluaako hakija, että tiedoksiannosta vastaa haastemies (solicitador de execução) vai oikeudenkäyntiedustaja (mandatário judicial); hakijan on tarvittaessa vahvistettava kyseisen henkilön nimi ja osoite

m)    oltava hakijan allekirjoitus.

Päätöksen (portaria) nro 220 A/2008 (tehty 4.3.2008) annetaan seuraavia ohjeita maksamismääräysmenettelyä koskevan hakemuksen tekemisestä:

1. Hakemus voidaan laatia seuraavilla tavoilla:

a)      xml-tiedostona, joka täyttää Citius-portaalissa julkaistut vaatimukset;

b)      paperilomakkeella päätöksessä (portaria) nro 808/2005 (tehty 9.9.2005) hyväksyttyä lomakepohjaa käyttäen;

c)      sähköisenä lomakkeena.

2. Hakemus voidaan toimittaa seuraavilla tavoilla:

2.1. Sähköisenä tiedostona

a) internetin välityksellä, kun on kyse Citius-järjestelmän käyttäjistä (nykyisin vain asianajajat ja toimistoasianajajat);

b) toimittamalla se henkilökohtaisesti maksamismääräysmenettelyistä vastaavaan kansalliseen virastoon esim. levykkeellä, CD-ROM–levyllä tai USB-muistitikulla; tämä mahdollisuus koskee ainoastaan Porton aluetta (1.9.1998 annetun asetuksen (decreto-lei) nro 269/98 8 §:n säännösten mukaisesti) ja tilanteita, joissa hakijaa ei edusta asianajaja tai toimistoasianajaja;

c) toimittamalla se henkilökohtaisesti toimivaltaisen tuomioistuimen kirjaamoon (1.9.1998 annetun asetuksen (decreto-lei) nro 269/98 liitteen 8 §:n mukaisesti); tässä muodossa hakemuksen kirjaamoon voivat jättää ainoastaan sellaiset hakijat, joita ei edusta asianajaja tai toimistoasianajaja.

2.2. Henkilökohtaisesti paperilomakkeella

Hakemus toimitetaan henkilökohtaisesti toimivaltaisen tuomioistuimen kirjaamoon (1.9.1998 annetun asetuksen nro 269/98 liitteen 8 §:n mukaisesti).

2.3. Sähköisenä lomakkeena

Internetin välityksellä (http://citius.tribunaisnet.mj.pt/), kun kyse on Citius-järjestelmän käyttäjistä (nykyisin vain asianajajat ja toimistoasianajajat).

1.3.1 Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista (jos on, mistä lomakkeita saa)?

Hakemus on tehtävä oikeusministeriön päätöksellä hyväksytyllä maksamismääräystä koskevalla hakulomakkeella.

Lomakkeen voi ladata internetistä Citius-portaalin kautta kahdessa yleisesti käytetyssä tiedostomuodossa.

Lomakkeen voi pyytää myös maksamismääräystä koskevia hakemuksia vastaanottavien tuomioistuinten kirjaamoista.

Ainoastaan asianajajien ja toimistoasianajajien käyttöön tarkoitettu sähköinen lomake on saatavilla osoitteesta http://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

1.3.2 Täytyykö minun käyttää lakimiestä?

Hakija voi halutessaan nimetä itselleen oikeudenkäyntiedustajan, mutta asianajajaa ei ole pakko käyttää.

1.3.3 Kuinka yksityiskohtaisesti minun täytyy kuvailla vaatimuksen peruste?

Maksamismääräysmenettelyä koskevan säädöksen mukaan hakijoiden on esitettävä lyhyesti vaatimuksen perusteena olevat seikat.

1.3.4 Täytyykö minun esittää kirjallista näyttöä saatavasta? Jos täytyy, mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita?

Saatavasta ei ole pakko esittää kirjallista näyttöä.

1.4 Hakemuksen hylkääminen

Hakemus voidaan hylätä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

a) Hakemusta ei ole osoitettu toimivaltaisen tuomioistuimen kirjaamolle tai hakija ei ole täsmentänyt asiakirjojen arviointiin toimivaltaista tuomioistuinta, jos asiakirjat on tarkoitus toimittaa eteenpäin.

b) Hakemuksessa ei mainita osapuolten henkilöllisyyttä, hakijan kotipaikkaa tai paikkaa, johon velalliselle toimitetaan tiedoksianto.

c) Hakemusta ei ole allekirjoitettu, jos sitä ei ole toimitettu sähköisessä muodossa.

d) Hakemusta ei ole laadittu portugalin kielellä.

e) Hakemuksessa ei noudateta oikeusministerin tekemässä päätöksessä hyväksyttyä mallia.

f) Tuomioistuinmaksujen maksamisesta ei ole tositetta.

g) Rahamääräinen arvo ylittää 15 000 euroa, eikä ole mainittu, onko asiassa kyse liiketoimesta (ks. vastaus kysymykseen 1.1.1).

h) Hakemus ei täytä menettelyn rahamääräistä arvoa tai tarkoitusta koskevia vaatimuksia.

Hakemuksen perusteista ei tehdä alustavaa arviointia, koska tässä menettelyssä hakemusta ei esitetä varsinaisesti tuomioistuimelle, vaan hakemuksen tutkii tuomioistuimen virkailija.

1.5 Muutoksenhaku

Maksamismääräystä koskevan hakemuksen hylkäämispäätökseen voi hakea muutosta tuomarilta. Jos tuomioistuimessa on useampi tuomari, muutosta haetaan tähän tehtävään valitulta tuomarilta.

1.6 Kantajan vaatimuksen vastustaminen

Jos maksamismääräystä koskeva hakemus hyväksytään, vastaajalla on 15 päivää aikaa (siitä päivästä lukien, jolloin tiedoksiannon katsotaan tulleen asianmukaisesti suoritetuksi) vastustaa vaatimusta.

Vastustamista koskeva asiakirja on esitettävä kahtena kappaleena.

Jos hakijoita on useampi, vastaajan on toimitettava jokaiselle erillisessä taloudessa asuvalle hakijalle jäljennös tästä asiakirjasta, ellei sama oikeudenkäyntiedustaja edusta heitä.

1.7 Vastustamisen vaikutus

Jos vastaaja kiistää vaatimuksen hyvissä ajoin, täytäntöönpanokelpoisuutta ei myönnetä (ts. täytäntöönpanopäätöstä ei tehdä).

Tapausta käsitellään silloin vahvistuskanteena.

1.8 Seuraus siitä, ettei vastaaja vastusta kannetta

Jos vastaaja ei tiedoksiannon jälkeen vastusta vaatimusta, kirjaaja liittää seuraavat sanat maksusuoritusmääräystä koskevaan hakemukseen: ”Tämä asiakirja on täytäntöönpanokelpoinen” (asetuksen nro 269/98 liitteen 14 §:n 1 momentti). Tämä merkitsee, että asiakirjaa voidaan käyttää perustana saatavan perimiseksi oikeusteitse.

Tästä voidaan poiketa vain, jos hakemus ei täytä menettelyn rahamääräistä arvoa tai tarkoitusta koskevia vaatimuksia. Tässä tapauksessa kirjaaja ei myönnä täytäntöönpanokelpoisuutta.

1.8.1 Mitä on tehtävä, jotta tuomiosta tulisi täytäntöönpanokelpoinen?

Täytäntöönpanokelpoisuuden myöntäminen ei edellytä erityisiä toimia hakijalta, vaan täytäntöönpanokelpoisuus myönnetään automaattisesti, heti kun on selvää, että tiedoksianto on suoritettu eikä vaatimusta ole vastustettu menettelyssä.

1.8.2 Onko tämä tuomio lopullinen vai voiko vastaaja edelleen valittaa siitä?

Täytäntöönpanokelpoisuuden myöntämistä koskevaan päätökseen ei voi hakea muutosta.

Täytäntöönpanokelpoisuuden myöntäminen ei ole tuomioistuimen toimi eikä se siis ole tuomioistuimen ratkaisu yksityisoikeudelliseen riita-asiaan. Kyse on toimesta, jolla tuotetaan tuomioistuinkäsittelyn ulkopuolinen asiakirja.

Hyödyllisiä linkkejä

Päivitetty viimeksi: 30/04/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.