Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Eurooppalainen maksamismääräys

Skotlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Riidattomien saatavien velkomusprosessin olemassaolo

Kaikki vaatimukset käsitellään menettelyssä, jossa vastapuolella on mahdollisuus puolustautua tai vastata vaatimukseen. Jos vastaaja ei puolustaudu eikä kiistä vaatimusta, asiaa ei tarvitse käsitellä tuomioistuimessa, vaan se voidaan käsitellä ilman osapuolten läsnäoloa. Käytännössä kyseessä on tällöin yksinkertaistettu menettely riitauttamattomien vaatimusten käsittelemiseksi.

1.1 Menettelyn soveltamisala

Menettely on käytössä Sheriff Court ‑tuomioistuimissa yksinkertaisena menettelynä (simple procedure), nopeutettuna menettelynä (summary cause procedure) ja tavanomaisena menettelynä (ordinary procedure) sekä Court of Session ‑tuomioistuimessa tavanomaisena haastemenettelynä (ordinary summons procedure).

1.1.1 Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu (esim. vain rahasaatavat, vain sopimukseen perustuvat saatavat)?

Yksinkertainen menettely koskee rahallisia vaatimuksia, joiden arvo on enintään 5 000 puntaa.

Nopeutetussa menettelyssä käsitellään henkilövahinkoja koskevia rahallisia vaatimuksia, joiden arvo on enintään 5 000 puntaa. Yksinkertainen menettely korvaa nopeutetun menettelyn silloin, kun kanne liittyy irtaimen omaisuuden maksamiseen, luovutukseen tai hallinnan palauttamiseen tai kun sillä määrätään joku tekemään jotakin.

Tavanomainen menettely koskee vaatimuksia, joiden arvo ylittää 5 000 puntaa.

Court of Session ‑tuomioistuimessa käsitellään vaatimukset, joiden arvo on yli 100 000 puntaa.

1.1.2 Onko menettelyssä käsiteltäville vaatimuksille säädetty määrällinen yläraja?

Yksinkertaisessa menettelyssä yläraja on 5 000 puntaa.

Nopeutetussa menettelyssä yläraja on 5 000 puntaa.

Tavanomaisessa menettelyssä Sheriff Court- tai Court of Session ‑tuomioistuimissa ei ole ylärajaa.

1.1.3 Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista?

Sekä yksinkertaiseen ja nopeutettuun menettelyyn että tavanomaiseen menettelyyn Sheriff Court ‑tuomioistuimessa liittyy erillisiä menettelyjä, joiden noudattaminen on pakollista. Lisäksi Court of Session ‑tuomioistuimessa on erillinen menettely tavanomaisille haasteille, ja siellä voidaan panna vireille vain vaatimuksia, joiden arvo ylittää 100 000 puntaa.

1.1.4 Voidaanko menettelyä soveltaa, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa?

Kyllä.

Yksinkertainen menettely: Jos vastaajan kotipaikka on jossakin toisessa sopimusvaltiossa, tuomari (sheriff) ei tee päätöstä ennen kuin on osoitettu, että vastaaja on saanut vaatimuslomakkeen hyvissä ajoin voidakseen vastata siihen tai että kaikki toimenpiteet vaatimuksen toimittamiseksi riittävän ajoissa on toteutettu.

Nopeutettu menettely: Jos vastaajan kotipaikka on jossakin toisessa sopimusvaltiossa, tuomari (sheriff) ei anna tuomiota ennen kuin on osoitettu, että vastaaja on saanut haasteen hyvissä ajoin voidakseen järjestää puolustuksensa tai että kaikki toimenpiteet haasteen toimittamiseksi riittävän ajoissa on toteutettu.

Tavanomainen menettely: Bryssel I ‑asetuksessa määrätään toimivaltasäännöistä, joita Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuinten on noudatettava menettelyissä silloin kun vastaajan kotipaikka on jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

1.2 Toimivaltainen tuomioistuin

Nopeutettua menettelyä ja yksinkertaista menettelyä koskevat hakemukset toimitetaan Sheriff Court ‑tuomioistuimelle. Ellei muita toimivaltaperusteita ole, hakemus on osoitettava vastaajan asuinpaikan tuomioistuimelle.

Tavanomaiset kanteet voidaan yleensä nostaa joko Sheriff Court- tai Court of Session ‑tuomioistuimessa. Court of Session ‑tuomioistuin on toimivaltainen koko Skotlannin alueella. Sheriff Court ‑tuomioistuimen osalta hakemus on myös tavanomaisessa menettelyssä osoitettava vastaajan asuinpaikan tuomioistuimelle, ellei muita toimivaltaperusteita ole.

Oikeudenkäyntisäännöt (rules of court) ovat kunkin menettelyn kohdalla erilaiset. Ne löytyvät Skotlannin oikeushallinnon verkkosivustolta (Scottish Courts and Tribunals Service ).

1.3 Muotovaatimukset

Yksinkertainen menettely: Asia pannaan vireille käyttäen vaatimuslomaketta (lomake 3A), jossa vastaajalle ilmoitetaan kantajan vaatimuksesta ja annetaan tiedot vaatimuksen yksityiskohtaisista perusteista sekä esimerkiksi tavaroista, jos vaatimus koskee tavarantoimitusta.

Nopeutettu menettely: Asia pannaan vireille haasteella (lomake 1), jossa vastaajalle ilmoitetaan kantajan vaatimuksesta ja annetaan tiedot vaatimuksen yksityiskohtaisista perusteista sekä esimerkiksi tavaroista, jos vaatimus koskee tavarantoimitusta.

Tavanomainen menettely Sheriff Court ‑tuomioistuimessa: Asia pannaan vireille ensimmäisellä kannekirjelmällä (initial writ) käyttäen lomaketta G1. Ensimmäiseen kannekirjelmään on liitettävä selvitys (article of condescendence), josta käyvät ilmi seuraavat seikat:

a.     toimivaltaperuste sekä

b.     seikat, joihin toimivaltaperuste pohjautuu.

Tavanomainen menettely Court of Session ‑tuomioistuimessa: Asia pannaan vireille haasteella, jonka sisällöstä ja muodosta säädetään Court of Session ‑tuomioistuimen oikeudenkäyntisäännöissä (Court of Session rules).

1.3.1 Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista (jos on, mistä lomakkeita saa)?

Kyllä, yksinkertaisessa menettelyssä on täytettävä lomake 3A ja nopeutetussa menettelyssä lomake 1. Tavanomaisessa menettelyssä Sheriff Court ‑tuomioistuimessa asia on pantava vireille ensimmäisellä kannekirjelmällä (initial writ) ja Court of Session ‑tuomioistuimessa haasteella (summons). Mainitut asiakirjat löytyvät Skotlannin oikeushallinnon verkkosivustolta (Scottish Courts and Tribunals Service) kohdasta, jossa selostetaan kuhunkin menettelyyn sovellettavat säännöt.

1.3.2 Täytyykö minun käyttää lakimiestä?

Ei. Kantaja voi esittää itse oman hakemuksensa. Tavanomaisessa menettelyssä on kuitenkin suositeltavaa käyttää asianajajaa, sillä menettely on melko monimutkainen.

Jos menettelyyn osallistuva osapuoli ei käytä asianajajaa vaan edustaa itse itseään, hän voi pyytää tuomioistuimelta luvan käyttää jotain toista henkilöä apunaan riita-asian tuomioistuinkäsittelyssä. Tällaista henkilöä kutsutaan maallikkoedustajaksi (Lay Representative). Lisätietoa maallikon toimimisesta edustajana on saatavilla Skotlannin oikeushallinnon verkkosivustolla (Scottish Courts and Tribunals Service).

1.3.3 Kuinka yksityiskohtaisesti minun täytyy kuvailla vaatimuksen peruste?

Asiakirjoista olisi käytävä ilmi vaatimuksen yksityiskohdat sekä tärkeimmät päivämäärät. Mitä laajemmasta ja monimutkaisemmasta vaatimuksesta on kyse, sitä tarkemmat tiedot siitä on annettava.

1.3.4 Täytyykö minun esittää kirjallista näyttöä saatavasta? Jos täytyy, mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita?

Ei täydy.

1.4 Hakemuksen hylkääminen

Tuomioistuin vahvistaa hakemuksen pohjalta, että velka on perusteltu. Hakemus voidaan hylätä esimerkiksi siksi, että lomakkeita ei ole täytetty oikein, tuomari (sheriff) ei ole vakuuttunut toimivaltaperusteesta tai asia on pantu vireille väärässä tuomioistuimessa.

1.5 Muutoksenhaku

Voiko kantaja valittaa tuomioistuimen päätöksestä olla antamatta yksipuolista tuomiota? Kyllä.

Tavanomaisessa menettelyssä valitus osoitetaan Court of Session ‑tuomioistuimelle tai muutoksenhakutuomioistuimelle (Sheriff Appeal Court).

Nopeutetussa menettelyssä valitus osoitetaan muutoksenhakutuomioistuimelle (Sheriff Appeal Court).

Yksinkertaisessa menettelyssä valitus osoitetaan muutoksenhakutuomioistuimelle (Sheriff Appeal Court).

Muutoksenhakumenettelyä kutsutaan Court of Session ‑tuomioistuimessa nimellä ”reclaiming”.

1.6 Kantajan vaatimuksen vastustaminen

Nopeutetussa menettelyssä vastaajalla on 21 päivää aikaa täyttää vastauslomake, joka sisältää ilmoituksen kantajalle.

Yksinkertaisessa menettelyssä vastaajan on toimitettava täytetty vastauslomake (Response Form 4A) tuomioistuimelle vastauksen toimittamiselle asetetun määräajan puitteissa. Lomakkeessa vastaajan tulee ilmoittaa kiistävänsä vaatimuksen tai osan siitä (esimerkiksi summan, joka vastaajan pitäisi maksaa kantajalle). Vastaus on toimitettava tuomioistuimelle vaatimuslomakkeen ohessa annetun aikataulun mukaisen vastausajan puitteissa.

Tavanomaisessa menettelyssä Sheriff Court ‑tuomioistuimessa vastaajalla on 21 päivää aikaa ilmoittaa aikomuksestaan vastata vaatimukseen (lomake 07) ja toimittaa jäljennös tästä lomakkeesta kantajalle. Lomakkeessa 07 on määritetty viimeinen päivä, jona ilmoitus vastaajan aikomuksesta vastata vaatimukseen on toimitettava Sheriff Court ‑tuomioistuimelle.

Jos vastaaja haluaa vastustaa hakemusta Court of Session ‑tuomioistuimessa, hänen on esitettävä vastine (”enter an appearance”) ilmoittamalla tästä haasteasiakirjalla kolmen päivän kuluessa siitä, kun asian käsittely on aloitettu. Asia tulee käsittelyyn vasta kun tiedoksi antamisesta on kulunut tietty aika. Tämä aika on tavallisesti 21 päivää.

1.7 Vastustamisen vaikutus

Yksinkertaisessa menettelyssä tuomari (sheriff) antaa kahden viikon kuluessa vastauksesta kirjallisen määräyksen, jossa

a) osapuolet voidaan ohjata vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun

b) voidaan määrätä tapauksen käsittelyä koskevan keskustelun järjestämisestä

c) voidaan määrätä kuulemisen järjestämisestä

d) voidaan ilmoittaa, että tuomari harkitsee päätöksen antamista ilman kuulemista, mikäli hän katsoo tämän mahdolliseksi menettelytavaksi, tai

e) tuomari voi hylätä vaatimuksen toimivaltansa nojalla tai tehdä asiassa päätöksen säännön 1.8 kohdan (11), (12) tai (13) mukaisesti.

Nopeutetussa menettelyssä osapuolet osallistuvat ensimmäiseen kuulemiseen, jossa tuomari (sheriff) pyrkii ratkaisemaan asian neuvottelemalla.

Tavanomaisessa menettelyssä sekä Sheriff Court- että Court of Session ‑tuomioistuimessa on esitettävä vastine vaatimukseen, minkä jälkeen asian käsittelyä jatketaan riitautettuja kanteita koskevien sääntöjen mukaisesti. Elleivät osapuolet pääse asiassa sopuun, asia käsitellään oikeudessa, jolloin kummankin osapuolen on oikeudenkäynnissä esitettävä oikeudelle tosiseikat.

1.8 Seuraus siitä, ettei vastaaja vastusta kannetta

Nopeutetussa ja tavanomaisessa menettelyssä sekä Sheriff Court- että Court of Session ‑tuomioistuimessa kantaja voi pyytää tuomioistuinta antamaan tuomion esittämällä tätä koskevan hakemuksen (minute for decree / motion for decree).

Yksinkertaisessa menettelyssä kantaja voi pyytää päätöstä tätä koskevalla hakemuksella (Application for a Decision).

1.8.1 Mitä on tehtävä, jotta tuomiosta tulisi täytäntöönpanokelpoinen?

Kantajan on pyydettävä antamaan tuomio tai päätös esittämällä hakemus (minute for decree, motion for decree tai Application for a Decision), jolloin tuomari (sheriff tai judge) voi antaa kantajan hakemuksen mukaisen tuomion tai muun laillisen määräyksen.

1.8.2 Onko tämä tuomio lopullinen vai voiko vastaaja edelleen valittaa siitä?

Tuomarin (sheriff tai judge) annettua tuomion tai päätöksen vastaaja voi pyytää tämän tuomion tai päätöksen kumoamista (recall of decree).

Linkkejä

Skotlannin oikeushallinnon verkkosivustolla (Scottish Courts and Tribunals Service) selvitetään tavanomaista menettelyä, nopeutettua menettelyä ja yksinkertaista menettelyä koskevat oikeudenkäyntisäännöt.

Päivitetty viimeksi: 17/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.