Eurooppalainen maksamismääräys

Slovakia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Riidattomien saatavien velkomusprosessin olemassaolo

1.1 Menettelyn soveltamisala

1.1.1 Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu (esim. vain rahasaatavat, vain sopimukseen perustuvat saatavat)?

Maksamismääräysmenettely kuuluu ns. nopeutettuihin oikeudenkäyntimenettelyihin. Menettelystä säädetään riita-asiain siviiliprosessilain 160/2015 (zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok) 265 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä.

Maksamismääräys voidaan antaa vain, jos kantaja käyttää oikeuttaan vaatia rahasumman maksamista vetoamalla tosiseikkoihin, joita tuomioistuin pitää kiistattomina, erityisesti jos niistä esitetään asiakirjatodisteet. Kanteesta voidaan tällöin vastaajaa kuulematta ja ilman suullista käsittelyä päättää maksamismääräyksellä, jolla vastaaja velvoitetaan maksamaan 15 päivän kuluessa määräyksen tiedoksiantamisesta rahasaatava tai sen osa sekä menettelyn kulut tai vaihtoehtoisesti antamaan maksamismääräykseen vastine saman määräajan kuluessa. Oikeudenkäyntikuluja koskeva lauselma katsotaan maksamismääräysmenettelyssä tuomioistuimen päätökseksi.

1.1.2 Onko menettelyssä käsiteltäville vaatimuksille säädetty määrällinen yläraja?

Ei.

1.1.3 Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista?

Tämän menettelyn käyttö on vapaaehtoista. Tarkoituksena on käsitellä asia nopeasti ja kustannustehokkaalla tavalla. Maksamismääräyksen antaminen ei riipu siitä, onko kantaja nimenomaisesti pyytänyt sitä. Tuomioistuin voi antaa maksamismääräyksen, vaikka kantaja olisi pyytänyt asian ratkaisemista tuomiolla.

1.1.4 Voidaanko menettelyä soveltaa, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa?

Jos maksamismääräys on toimitettava ulkomaille, käytetään eurooppalaista maksamismääräystä. Eurooppalaisen maksamismääräyksen hakemista varten on täytettävä lomake A, joka on esitetty eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1896/2006.

1.2 Toimivaltainen tuomioistuin

Ensimmäisen oikeusasteen oikeudenkäynneissä toimivaltaisia ovat piirituomioistuimet. Menettely käydään siinä tuomioistuimessa, joka on aineellisesti ja alueellisesti toimivaltainen.

1.3 Muotovaatimukset

1.3.1 Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista (jos on, mistä lomakkeita saa)?

Lomakkeen käyttö ei ole pakollista tässä menettelyssä, mutta jos kantaja toimittaa menettelyn aloittamista koskevan hakemuksensa mukana maksamismääräyksen lomakkeella, joka on julkaistu Slovakian oikeusministeriön sivustolla https://www.justice.gov.sk, ja jos maksamismääräyksen antamiseksi tarvittavat lakisääteiset ehdot täyttyvät ja oikeudenkäyntimaksu on maksettu, tuomioistuin antaa maksamismääräyksen 10 työpäivän kuluessa kyseisten ehtojen täyttymisestä.

1.3.2 Täytyykö minun käyttää lakimiestä?

Asianajajan käyttäminen ei ole pakollista tässä menettelyssä.

1.3.3 Kuinka yksityiskohtaisesti minun täytyy kuvailla vaatimuksen peruste?

Kyse on nopeutetusta menettelystä, jossa tosiseikaston muodostavat pelkästään kantajan esittämät tosiseikat. Tämän vuoksi on tarpeen, että tosiseikat, joihin vedoten kantaja käyttää oikeuttaan, ovat riittävästi dokumentoituja ja että vaadittu suoritus on objektiivisen oikeuden nojalla hyväksyttävä.

1.3.4 Täytyykö minun esittää kirjallista näyttöä saatavasta? Jos täytyy, mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita?

Vaatimuksen tueksi on esitettävä näyttö, esimerkiksi sopimus.  Kaikissa tapauksissa hakemuksen mukaan on liitettävä todisteet, joilla kantaja perustelee vaatimuksensa.

1.4 Hakemuksen hylkääminen

Jos tuomioistuin ei anna maksamismääräystä, sovelletaan riita-asiain siviiliprosessilain 168 §:n 1 momentin mukaista menettelyä eli riita-asioissa sovellettavaa tavanomaista menettelyä.

Jos rahasaatavan maksamista vaaditaan kuluttajasopimuksen nojalla ja vastaajana on kuluttaja, tuomioistuin ei anna maksamismääräystä, jos sopimus tai muu sopimusasiakirja sisältää kohtuuttomia ehtoja (riita-asiain siviiliprosessilain 299 §:n 2 momentti).

1.5 Muutoksenhaku

Maksamismääräystä koskevassa menettelyssä muutosta haetaan antamalla vastine. Vain oikeudenkäyntikuluja koskevaan lauselmaan haetaan muutosta tavanomaisella muutoksenhaulla. Tuomioistuin päättää muutoksenhausta ilman suullista käsittelyä.

1.6 Kantajan vaatimuksen vastustaminen

Vastine on annettava 15 päivän kuluessa maksamismääräyksen tiedoksiantamisesta sille tuomioistuimelle, joka antoi maksamismääräyksen. Vastine on perusteltava. Vastineen antamisesta veloitetaan tuomioistuinmaksu.

1.7 Vastustamisen vaikutus

Jos yksikin vastaaja antaa vastineen perusteluineen siihen varatussa ajassa, maksamismääräys peruutetaan ja tuomioistuin määrää suullisen käsittelyn.

1.8 Seuraus siitä, ettei vastaaja vastusta kannetta

Maksamismääräys, johon ei ole annettu vastinetta määräajassa, saa lainvoiman.

1.8.1 Mitä on tehtävä, jotta tuomiosta tulisi täytäntöönpanokelpoinen?

Maksamismääräyksen lainvoimaisuus on osoitettava sen lopullisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden osoittavalla leimalla. Tästä huolehtii tuomioistuin, joka antaa maksamismääräyksen. Tämän jälkeen on tehtävä täytäntöönpanohakemus.

1.8.2 Onko tämä tuomio lopullinen vai voiko vastaaja edelleen valittaa siitä?

Jos maksamismääräykseen ei ole annettu vastinetta lakisääteisessä määräajassa, maksamismääräys on vaikutukseltaan täytäntöönpanokelpoinen tuomio. Täytäntöönpanokelpoista päätöstä voi siviiliprosessilain (Občiansky súdny poriadok) nojalla vastustaa käyttämällä ylimääräistä muutoksenhakua, jos kaikki lakisääteiset edellytykset täyttyvät. Mahdollisuus ylimääräiseen muutoksenhakuun riippuu kunkin tapauksen olosuhteista ja siihen liittyvistä tosiseikoista.

Päivitetty viimeksi: 06/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.