Eurooppalainen maksamismääräys

Ruotsi
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Riidattomien saatavien velkomusprosessin olemassaolo

Ruotsissa voi hakea maksamismääräystä kruununvoutiviranomaiselta (kronofogdemyndighet). Hakemus lähetetään seuraavaan osoitteeseen:

Kronofogdens inläsningscentral, Supro, Luleå, FE 7502, 105 81 Stockholm.

Kruununvoutiviranomaisen verkkosivuilla on lisätietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, pohjoissaameksi, puolaksi, arabiaksi ja persiaksi.

1.1 Menettelyn soveltamisala

1.1.1 Minkälaisiin saataviin menettely soveltuu (esim. vain rahasaatavat, vain sopimukseen perustuvat saatavat)?

Maksamismääräyshakemuksella velvoitetaan vastaaja maksamaan rahasaatava. Edellytyksenä on, että saatava on erääntynyt ja että sovinto on asiassa sallittu.

1.1.2 Onko menettelyssä käsiteltäville vaatimuksille säädetty määrällinen yläraja?

Ei, vaatimus voidaan käsitellä sen suuruudesta riippumatta.

1.1.3 Onko menettelyn käyttö vapaaehtoista vai pakollista?

Maksamismääräyksen hakeminen ei ole pakollista; sen sijaan voi hakea haastetta käräjäoikeudelta.

1.1.4 Voidaanko menettelyä soveltaa, jos vastaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa?

Mahdollisuus käyttää maksamismääräystä perustuu siihen, että vastaajan kotipaikka on Ruotsissa, mutta menettelyä voidaan käyttää myös silloin, kun vastaajan kotipaikka on Ruotsin ulkopuolella. Nk. Bryssel I -asetuksen (neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla) mukaan maksamismääräyshakemusta koskeva ratkaisu voidaan panna täytäntöön muissa jäsenvaltioissa.

1.2 Toimivaltainen tuomioistuin

Hakemus jätetään kruununvoutiviranomaiselle.

1.3 Muotovaatimukset

Maksamismääräyshakemus tehdään kirjallisesti ja se on allekirjoitettava. Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa vaatimuksensa ja sen perusteet. Vaatimuksen rahamäärä, eräpäivä ja vaadittava korko on ilmoitettava, samoin mahdolliset kulut, jotka halutaan korvattavan. Lisäksi hakemuksessa on ilmoitettava asian osapuolet.

1.3.1 Onko vakiolomakkeen käyttäminen pakollista (jos on, mistä lomakkeita saa)?

Ei, mutta haluttaessa voidaan käyttää lomaketta, joka on saatavissa kruununvoutiviranomaisen verkkosivuilta (http://www.kronofogden.se/) ruotsiksi ja englanniksi. Sivuilla on myös lomakkeen täyttöohjeet.

1.3.2 Täytyykö minun käyttää lakimiestä?

Ei, maksamismääräystä käytettäessä ei tarvitse käyttää lakimiestä. Asiaa voi ajaa itse, joten asianajajaa tai avustajaa ei tarvita.

1.3.3 Kuinka yksityiskohtaisesti minun täytyy kuvailla vaatimuksen peruste?

Vaatimuksen peruste on kuvailtava niin yksityiskohtaisesti, että vastaaja tietää, mitä vaatimus koskee, ja voi tehdä päätöksen sen vastustamisesta. Hakemuksesta on käytävä objektiivisesti ilmi, mitä vaatimus koskee, jotta myöhemmin voidaan arvioida päätöksen lainvoiman kattavuutta.

1.3.4 Täytyykö minun esittää kirjallista näyttöä saatavasta? Jos täytyy, mitkä asiakirjat ovat hyväksyttäviä todisteita?

Kirjallista näyttöä ei vaadita.

1.4 Hakemuksen hylkääminen

Vaatimuksen oikeellisuutta ei pääsääntöisesti tutkita ennen kuin määräys laaditaan. Jos kuitenkin voidaan olettaa, että hakijan vaatimus on perusteeton tai aiheeton, hakemusta käsitellään samalla tavoin kuin siinä tapauksessa, että vastaaja olisi riitauttanut sen.

Hakemus voidaan hylätä, jos se on puutteellinen.

1.5 Muutoksenhaku

Ruotsalainen maksamismääräysjärjestelmä perustuu sille, että asiaa ei tutkita. Jos vaatimus riitautetaan, hakemusta ei hylätä vaan asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi. Ks. vastaus kysymykseen 1.6 jäljempänä. Näin ollen järjestelmässä ei synny hylkäävää päätöstä, johon mahdollisesti pitäisi hakea muutosta.

Jos hakemus hylätään kohdassa 1.4 mainituista syistä, hylkäämispäätöksestä voidaan valittaa.

1.6 Kantajan vaatimuksen vastustaminen

Maksamismääräyksestä ilmenee vastustamiselle asetettu määräaika. Se on yleensä kymmenen päivää pääasiaa koskevan päätöksen tiedoksiantamispäivästä. Vastustaminen on tehtävä kirjallisesti.

1.7 Vastustamisen vaikutus

Jos vastaaja vastustaa kannetta, asiasta ilmoitetaan heti hakijalle. Jos hakija haluaa pitää vaatimuksensa voimassa, hän voi pyytää, että asia saatetaan käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

1.8 Seuraus siitä, ettei vastaaja vastusta kannetta

Jos vastaaja ei ole määräajassa vastustanut vaatimusta, kruununvoutiviranomainen antaa hakemuksen mukaisen päätöksen.

1.8.1 Mitä on tehtävä, jotta tuomiosta tulisi täytäntöönpanokelpoinen?

Kruununvoutiviranomaisen päätös on täytäntöönpanokelpoinen, ja kruununvoutiviranomainen panee sen oma-aloitteisesti täytäntöön Ruotsissa päätöksen tiedoksiantamisen jälkeen, jos hakija ei ole nimenomaisesti pyytänyt, että täytäntöönpanoa ei toteuteta maksamismääräyshakemuksen yhteydessä.

1.8.2 Onko tämä tuomio lopullinen vai voiko vastaaja edelleen valittaa siitä?

Vastaaja voi vastustaa päätöstä kuukauden kuluessa päätöksentekopäivästä. Siinä tapauksessa asia siirretään jatkokäsittelyyn käräjäoikeuteen.

Päivitetty viimeksi: 19/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.