Eiropas maksājuma rīkojums

France
Contenu fourni par
European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

Civilprocesa kodeksa 1405.–1425. pantā ir paredzēta vienkāršota maksājuma rīkojuma procedūra, kas zināma kā “procédure d’injonction de payer”.

1.1 Procedūras darbības joma

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Procedūru var izmantot visu to noteiktas summas prasību piedziņai, kam ir līgumiska izcelsme vai kas izriet no pienākuma, kurš noteikts ar noteikumiem, kas reglamentē profesiju vai nodarbošanos.

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Procedūru var izmantot visu to noteiktas summas prasību piedziņai, kam ir līgumiska izcelsme vai kas izriet no pienākuma, kurš noteikts ar noteikumiem, kas reglamentē profesiju vai nodarbošanos.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Šī procedūra nav obligāta.

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Šāda veida tiesvedība jāierosina tiesai, kuras jurisdikcijā ir parādnieka vai viena no attiecīgajiem parādniekiem dzīvesvieta, tādējādi izslēdzot šīs procedūras izmantošanu gadījumā, kad vienīgais parādnieks dzīvo ārvalstī.

1.2 Kompetentā tiesa

Pieteikums jāiesniedz rajona tiesai (tribunal d’instance), vietējai tiesai (juridiction de proximité), komerctiesas (tribunal de commerce) priekšsēdētājam vai — no 2013. gada 1. janvāra — apgabaltiesas (tribunal de grande instance) priekšsēdētājam atkarībā no tā, kurai tiesai ir jurisdikcija konkrētā veida lietā.

Ekskluzīvā jurisdikcija ir parādnieka vai viena no parādniekiem, pret kuriem tiek ierosināta tiesvedība, dzīvesvietas tiesai. Tas ir sabiedriskās kārtības (ordre public) noteikums, un tiesai jebkurš jautājums par jurisdikcijas neesību ir jāizvirza pēc savas ierosmes.

1.3 Oficiālās prasības

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas?  Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Oficiālās prasības nosaka, kādai informācijai jābūt iekļautai pieteikumā:

  • kreditoru un parādnieku uzvārdi, vārdi, nodarbošanās un mājas adreses (domiciles) vai — juridiskām personām — to juridiskā forma, nosaukums un juridiskā adrese;
  • precīza norāde par prasīto summu, norādot dažādo prasības komponentu sadalījumu, kā arī prasības pamats.

Ir pieejama veidlapa, ko stingri ieteicams izmantot, lai gan tas nav obligāti. Tā ir CERFA veidlapa, kas pieejama Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē un visu attiecīgo tiesu kancelejās (greffe).

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Pieteikumu var iesniegt kreditors personīgi vai jebkurš pārstāvis.

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Nav vajadzīgs sīks prasības iemesla izklāsts, bet ir jāsniedz tās kopsavilkums (skatīt iepriekš atbildi 1.3.1. punktā).

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

Pieteikumam jāpievieno pavaddokumenti, kas apliecina prasības spēkā esību (rēķini, nomas līgums, pārdošanas līgums, kredītlīgums, paziņojumi utt.). Piemēro vispārējo tiesību aktu noteikumus, kas reglamentē civilprocesu.

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Pirms maksājuma rīkojuma izdošanas tiesa izvērtē pieteikuma derīgumu un var noraidīt pieteikumu pilnībā vai daļēji, ja tā uzskata, ka prasība nav pietiekami pamatota.

1.5 Apelācijas sūdzības

Ja pieteikumu noraida, kreditoram nav pārsūdzēšanas tiesību, bet viņš(-a) var ievērot vispārējo tiesību aktu procedūru, t. i., iesūdzēt parādnieku par parāda atmaksu parastajā veidā.

1.6 Paziņojums par iebildumu

Parādniekam ir viens mēnesis laika, lai iesniegtu iebildumu (ormer opposition) vai nu personīgi tās tiesas kancelejā, kas izdevusi rīkojumu, vai arī nosūtot to ierakstītā vēstulē minētajai tiesas kancelejai. Citas prasības attiecībā uz šāda iebilduma formu nepiemēro.

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Iesniedzot iebildumu, tiek ierosināta tiesvedība. Tiesas kancelejas pārzinis uzaicina visas puses (pat tās, kuras nav iesniegušas iebildumu) uz tiesas sēdi. Tiesa atbilstoši savai jurisdikcijai izvērtē ne tikai sākotnējo pieteikumu, bet arī visus ar to saistītos pieteikumus un aizstāvības pamatus pēc būtības.

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

Vienu mēnesi pēc paziņošanas kreditors iesniedz pieteikumu tās tiesas kancelejā, kas izdevusi rīkojumu, prasot papildus izdot izpildu dokumentu. Attiecībā uz šādu pieteikumu nepiemēro oficiālas prasības (kreditors var tikai sniegt paziņojumu vai nosūtīt parastu vēstuli pa pastu). Ar izpildu dokumentu maksājuma rīkojumam tiek piešķirts tāds pats spēks, kāds ir spriedumam aizstāvības lietā.

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Lēmums nav pārsūdzams parastajā kārtībā (appel) vai pārsūdzams pēc būtības kasācijas tiesā (pourvoi en cassation). Vienīgā iespēja ir iesniegt kasācijas tiesā kasācijas sūdzību par to, kā tiesas kancelejas pārzinis pievienojis izpildu dokumentu.

Saistītās saites

Tieslietu ministrijas tīmekļa vietne

Legifrance tīmekļa vietne

Lapa atjaunināta: 26/07/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.