Evropski plačilni nalog

France
Contenu fourni par
European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Obstoj postopka za izdajo plačilnega naloga

Poenostavljeni postopek, imenovan postopek za izdajo plačilnega naloga, je določen s členi od 1405 do 1425 zakonika o civilnem postopku.

1.1 Področje uporabe postopka

1.1.1 Kateri zahtevki so upravičeni (npr. samo denarni zahtevki, samo pogodbeni zahtevki itd.)?

Ta postopek se uporablja za izterjavo vseh terjatev, ki so pogodbenega izvora ali izhajajo iz statutarne obveznosti, v določenem znesku.

1.1.2 Ali obstaja zgornja meja vrednosti zahtevka?

Ta postopek se uporablja za izterjavo vseh terjatev, ki so pogodbenega izvora ali izhajajo iz statutarne obveznosti, v določenem znesku.

1.1.3 Ali je uporaba tega postopka prostovoljna ali obvezna?

Ta postopek je prostovoljen.

1.1.4 Ali je postopek možen, če toženec živi v drugi državi članici ali v tretji državi?

Ta postopek se začne izključno pred pristojnim sodiščem v kraju stalnega prebivališča enega ali več toženih dolžnikov, tako da ga ni mogoče uporabiti, kadar je edini dolžnik v tujini.

1.2 Pristojno sodišče

Zahtevek se vloži pri okrajnem sodišču, sodišču za spore majhne vrednosti in lažja kazniva dejanja (juridiction de proximité), predsedniku gospodarskega sodišča in od 1. januarja 2013 tudi pri predsedniku okrožnega sodišča v okviru njihovih pristojnosti.

Izključno pristojno je sodišče v kraju stalnega prebivališča toženega dolžnika ali enega od toženih dolžnikov. To je pravilo javnega reda in sodišče se mora izreči za nepristojno po uradni dolžnosti.

1.3 Formalni pogoji

1.3.1 Ali je uporaba standardiziranega obrazca obvezna (če je tako, kje je ta obrazec na voljo)?

Oblika je predpisana z navedbami in informacijami, ki morajo biti obvezno navedene v zahtevku, in sicer:

  • imena in priimki, poklici in stalno prebivališče upnikov in dolžnikov oziroma za pravne osebe njihova oblika, naziv in glavni sedež;
  • natančna navedba zahtevanega zneska z razčlenitvijo različnih elementov terjatve in podlage zanjo.

Čeprav obrazec ni obvezen, je zelo priporočljiv. Gre za obrazec CERFA, ki je na voljo na spletišču francoske uprave (glej spletišče ministrstva za pravosodje) in v vseh tajništvih zadevnih sodišč.

1.3.2 Ali me mora zastopati odvetnik?

Zahtevek predloži upnik sam ali njegov pooblaščenec.

1.3.3 Kako podrobno moram utemeljiti zahtevek?

Terjatve ni treba utemeljiti podrobno, temveč samo na kratko (glej odgovor na vprašanje 1.3.1 zgoraj).

1.3.4 Ali je treba predložiti pisna dokazila za zadevni zahtevek? Če je tako, kateri dokumenti so dopustni kot dokazi?

Zahtevku je treba priložiti dokazila o utemeljenosti terjatve (račune, najemne pogodbe, prodajne pogodbe, posojilne pogodbe, obračune itd.). Uporabljajo se pravila splošnega prava o civilnem postopku.

1.4 Zavrnitev zahtevka

Sodnik, ki mora pred izdajo plačilnega naloga preučiti utemeljenost zahtevka, lahko zahtevek v celoti ali delno zavrne, če se mu terjatev ne zdi utemeljena.

1.5 Pritožba

Če se zahtevek zavrne, upnik nima pravnega sredstva, lahko pa uporabi postopke splošnega prava, to pomeni, da lahko po rednem postopku vloži tožbo pri pristojnem sodišču.

1.6 Izjava nasprotne stranke

Dolžnik ima na voljo en mesec za ugovor, ki ga vloži z izjavo v tajništvu sodišča, ki je izdalo plačilni nalog, ali s priporočenim pismom, naslovljenim na to tajništvo. Glede oblike ugovora ni drugih zahtev.

1.7 Učinek izjave nasprotne stranke

Vložitev ugovora pomeni začetek postopka. Tajništvo sodišča pozove vse stranke (tudi tiste, ki niso vložile ugovora) na obravnavo. Sodišče v okviru svoje stvarne pristojnosti vsebinsko obravnava prvotni zahtevek, pa tudi podredne zahtevke in obrambne razloge.

1.8 Učinek manjkajoče izjave nasprotne stranke

1.8.1 Kaj je treba storiti za pridobitev izvršljive odločbe?

Upnik po izteku enomesečnega roka od vročitve v tajništvu sodišča, ki je izdalo nalog, zahteva, naj se doda klavzula o izvršljivosti. Oblika te zahteve ni predpisana (izjava ali navaden dopis). S klavzulo o izvršljivosti nalog dobi vse učinke kontradiktorne sodne odločbe.

1.8.2 Je ta odločba pravnomočna ali še obstaja možnost, da se toženec zoper njo pritoži?

Zoper to odločbo ni niti pritožbe niti kasacijske pritožbe. S kasacijsko pritožbo se lahko izpodbijajo samo pogoji, pod katerimi je tajništvo sodišča dodalo klavzulo o izvršljivosti.

Sorodne povezave

Spletišče ministrstva za pravosodje

Spletišče Legifrance

Zadnja posodobitev: 26/07/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.