Europeiskt betalningsföreläggande

France
Contenu fourni par
European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Finns det ett särskilt förfarande för betalningsföreläggande?

Det finns möjlighet att inge en enkel ansökan om betalningsföreläggande, känt som ”procédure d’injonction de payer”, enligt artiklarna 1405–1425 i civilprocesslagen.

1.1 Användningsområde

1.1.1 Vilka slags krav kan prövas?

Förfarandet kan användas för att driva in alla slags fordringar till följd av avtal eller en skyldighet som uppstår genom bestämmelserna för ett visst yrke eller arbete och fordringar på ett visst belopp.

1.1.2 Kan bara krav upp till ett visst belopp prövas?

Förfarandet kan användas för att driva in alla slags fordringar till följd av avtal eller en skyldighet som uppstår genom bestämmelserna för ett visst yrke eller arbete och fordringar på ett visst belopp.

1.1.3 Är förfarandet obligatoriskt?

Det är inte obligatoriskt.

1.1.4 Kan förfarandet användas även om svaranden bor i ett annat land?

Förfaranden av detta slag måste inledas vid behörig domstol där gäldenären eller en av gäldenärerna har sin hemvist. Detta innebär att förfarandet inte kan användas om gäldenären bor i ett annat land.

1.2 Behörig myndighet

Ansökan måste inges hos underrätten för tvistemål (tribunal d'instance), lokal domstol (juridiction de proximité), ordföranden för handelsdomstolen (tribunal de commerce) eller, från och med den 1 januari 2013, ordföranden för den övre underrätten för tvistemål (tribunal de grande instance), beroende på vilken domstol som har behörighet i ärendet i fråga.

Exklusiv behörighet innehas av domstolen på den ort där den gäldenär eller en av de gäldenärer som förfarandet har inletts mot har sin hemvist. Detta hör till grunderna för rättsordningen (ordre public), och domstolen måste på eget initiativ ta upp eventuella frågor om bristande behörighet.

1.3 Formella krav på ansökan

1.3.1 Är det obligatoriskt att använda standardformulär (och var hittar jag i så fall dessa)?

De formella kraven är bland annat att viss information måste finnas med i ansökan:

  • Namn, yrke och hemadress (domicile) för fordringsägare och gäldenärer samt form, namn och säte för juridiska personer.
  • En exakt uppgift om det belopp som fordran avser, samt en redogörelse för fordrans olika delar samt dess grund.

Det finns ett formulär som man uppmanas använda, men man måste dock inte använda det. Ett Cerfa-formulär finns att få från justitieministeriets webbplats och från alla berörda domstolars domstolskansli (greffe).

1.3.2 Måste jag företrädas av en advokat?

Ansökan kan inges av fordringsägaren personligen eller via ett ombud.

1.3.3 Hur pass detaljerat måste grunderna för kravet anges?

Grunderna måste inte anges detaljerat utan endast en sammanfattning av dem krävs (se svaret i avsnitt 1.3.1 ovan).

1.3.4 Måste jag presentera skriftlig bevisning för kravet? Vilka handlingar ska jag i så fall lämna in tillsammans med ansökan?

Ansökan måste åtföljas av handlingar som styrker fordrans giltighet (fakturor, leasingavtal, försäljningsavtal, kreditavtal, kontoutdrag osv.). Allmänrättsliga bestämmelser om civilrättsliga förfaranden är tillämpliga.

1.4 Avvisning

Innan domstolen utfärdar ett betalningsföreläggande kommer den att pröva ansökans giltighet och kan avvisa ansökan helt eller delvis, om den anser att fordran inte är välgrundad.

1.5 Överklagande

Om ansökan avvisas har fordringsägaren inte rätt att överklaga men kan följa förfarandena inom den ordinära rätten, det vill säga begära betalning av en skuld på det vanliga sättet.

1.6 Bestridande

Gäldenären har en månad på sig att bestrida (former opposition), antingen personligen vid det domstolskansli som utfärdade beslutet eller per rekommenderat brev till samma domstolskansli. Det finns inga andra krav för hur ett bestridande ska ske.

1.7 Effekten av ett bestridande

Förfarandet inleds genom ett bestridande. Justitiesekreteraren (greffier) kallar alla parter till förhandling (även de som inte har gjort något bestridande). Domstolen prövar inte bara den ursprungliga ansökan inom ramen för sin behörighet utan även andra ansökningar och grunder för försvar efter sakliga hänsyn.

1.8 Effekten av att svaranden inte bestritt ansökan i tid

1.8.1 Vad krävs för att få ett verkställbart avgörande?

När en månad har gått från delgivningen kan fordringsägaren inge en ansökan till det domstolskansli som utfärdade beslutet om att domstolskansliet ska lägga till en exekutionstitel. Det finns inga formella krav för en sådan ansökan (fordringsägaren kan helt enkelt göra en framställning eller skicka ett brev med vanlig post). Exekutionstiteln innebär att all verkan av ett avgörande i ett försvarsmål överförs till exekutionstiteln.

1.8.2 Är utslaget slutligt eller är det fortfarande möjligt för svaranden att överklaga?

Avgörandet blir inte föremål för något ordinärt överklagande (appel) eller kassationsöverklagande i rättsfrågor (pourvoi en cassation). Det enda alternativet är att inge ett kassationsöverklagande i rättsfrågor mot hur exekutionstiteln lades till av justitiesekreteraren.

Länkar

Justitieministeriets webbplats

Webbplatsen Legifrance

Senaste uppdatering: 26/07/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.